ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

HUKUK BÖLÜMÜ-ADALET PRORAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

ADT 123- TEMEL HUKUK BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Temel Hukuk Bilgisi dersi, hukuk kurallarının diğer toplumsal düzen kuralları ile ilişkisi, hukuk kurallarının özellikleri, hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukukun temel kavramları, yargı örgütü ve hukukun uygulanması konularını kapsamaktadır.

Kredi: 3                              AKTS: 4

 

ADT 209 – TİCARET HUKUKU BİGİSİ

Ders İçeriği:

Ticaret Hukuku Bilgisi dersi, ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku temel kavramları ve genel hükümleri, işletme kavramı, ticari iş, ticari dava, tacir, ticaret sicili ve ticari defterler, ticaret unvanı, haksız rekabet, adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, ticari ortaklık türleri, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıklar, kuruluşları, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi konularını kapsamaktadır.

Kredi: 3                            AKTS: 4

 

ADT 236 – KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi dersinde, kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri, zıyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçlarına ilişkin konular yer almaktadır. 

Kredi: 3                            AKTS: 3

 

ADT 208 – BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ II

Ders İçeriği:

Borçlar Hukuku Bilgisi II dersinde, örencilerin sözleşme tipleri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olmaları sağlanmaktdır. Bu ders kapsamında,satış, eser, kira, vekalet, bağışlama, trampa, kefalet sözleşmeleri  incelenmektedir.

Kredi: 3                            AKTS: 3

 

 

 

 

ADT 110- AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi dersi kapsamında, avukatlık ve noterlik mesleklerinin yargı örgütündeki görevleri, sorumlulukları ve bağlı bulundukları mevzuat hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

ADT 229 – MİRAS HUKUKU BİLGİSİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Medeni Hukukun bir dalı olan miras hukuku bilgisi dersi, miras hukukunun temel kavramları, ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay, tasarruf oranı, tenkis, denkleştirme, mirasın geçişi ve paylaşılması konularını içermektedir.

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

ADT 122 – HUKUK METODOLOJİSİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Hukuk metodolojisi dersi, hukukta yöntem, mantık, yöntem çeşitleri, yürürlük kaynakları, hukuk kurallarının uygulanması, hukukun işlevleri konularını içermektedir. Bu ders, öğrencileri, hukuk metodolojisi hakkında bilgilendirme, problem çözme yöntemi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlama amacını taşımaktadır.

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

ADT 221 – TÜKETİCİ HUKUKU BİLGİSİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Tüketici Hukuku Bilgisi dersi, tüketicinin korunmasını gerektiren sebepler, tüketici hukukunun tarihi gelişimi, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, satıştan kaçınma, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması, tüketicinin bilgilendirilmesi, eğitimi, tüketici örgütleri, tüketici kuruluşları ve mahkemeler, tüketicinin çevresel tehlikelere karşı korunması, tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin konuları içermektedir.

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

 

 

 

ADT 116- BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ I

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde Borçlar Hukuku alanındaki temel kavramlar, borç kavramı, edim kavramı, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, borcun kaynakları, sözleşmelerin kuruluşu, geçerlilik şartları, ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi konuları yer almaktadır.

 

Kredi: 3                              AKTS: 3

 

ADT 125- ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği genel olarak, siyasi partiler, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, anayasa yargısı, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı, sosyal haklar ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi gibi konuladır.

 

Kredi: 3                              AKTS: 4

 

ADT 127- MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, Medeni Hukuka ilişkin temel kavramlar, Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku konuları incelenir. Bu ders, kişiliğin başlangıcını, kişilik haklarını, yerleşim yerini, tüzel kişilik ve çeşitleri ile dernekler ve vakıflar gibi konuları, nişanlanma,  ailenin kurulmasını, bunun hükümleri ve evlilik birliğinde mal rejimlerini, velayet, vesayet ve nafakayı kapsamaktadır.

 

Kredi: 3                              AKTS: 5

 

ADT 223- MEDENİ HUKUK BİLGİSİ II

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği Eşya ve Miras Hukukuna ilişkin konuların ana hatları, zilyetlik, tapu sicili ve unsurları, mülkiyetin konusu, kazanılması ve kaybı ile rehin ve ipotek güvenceleri, miras hukukunun temel kavramları, terekenin hayatta bulunan gerçek ve tüzel kişilere geçişini düzenleyen miras hukuku konularıdır. 

Kredi: 3                              AKTS: 3

 ADT 224- BİREYSEL İŞ HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği iş hukukuna hakim olan ilkeler, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunun kapsamı, iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin hükümleri, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, çalışma süreleri, dinlenme ve tatil hakkı konularıdır.

 

Kredi: 3                              AKTS: 3

 

 ADT 220– SÖZLEŞMELER HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği birleşik sözleşmeler, karma sözleşmeler, kendine özgü yapısı olan sözleşmeler, sulh sözleşmesi, satış için bırakma sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi ödünç sözleşmelere(kullanım ödüncü, tüketim ödüncü), finansal kiralam(leasing) sözleşmesi faktoring ve finansman sözleşmeleri, pazarlamacılık sözleşmesi, evde hizmet sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, yayım sözleşmesi, komisyon sözleşmesi , kredi mektubu, kredi emri ve simsarlık sözleşmesi, genel saklama sözleşmesi ve benzeri hukuki ilişkiler, garanti sözleşmesi, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi konularıdır.

 

Kredi: 2                              AKTS: 3

 

 ADT 222- AİLE HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği aile hukukuna ilişkin özel kanuni düzenlemeler (6284 sayılı Kanun vb.)ile Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında yer alan hususlardan özellikle uygulamada sıklıkla karşılaşılan ( mal rejimi, nafaka vb.) hususlardır.

 

Kredi: 2                              AKTS: 3

 

 

ADT 118 – CEZA HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar, ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman ve kişi bakımından uygulanması yer almaktadır.

 Kredi: 3                              AKTS: 4

 

ADT 120- İDARE HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği idare kavramı ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri ile Anayasal çerçevede kamu personeli ve kamu malları değerlendirilmesini kapsamaktadır.

 Kredi: 3                              AKTS: 4

 

ADT 239 – İDARİ YARGI

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde, idarenin tabi olduğu denetim mekanizmalar ve idari yargılama usulü ile idari yargıda dava açma süreleri, idari işlemin niteliğine göre idari yargıda başvurulacak mahkemelerin sınıflandırılması, bu mahkemelerin görev ve yetki alanının yanı sıra, idari yargıda dava çeşitleri, mahkeme kararlarının uygulanması, sorumluluk esasları ile olağan ve olağanüstü kanun yolları yer almaktadır

 Kredi: 3                             AKTS: 4

 

ADT 205 – MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde, özel hukuk alanında yargılama faaliyetini yürüten mahkemelerin yapılanması, işleyişi, mahkemelerin kuruluşu, taraflar, dava hakkında genel bilgiler ile dava içerisinde çeşitli özel durumların davaya etkisi ve kanun yollarının incelenmesi hususları yer almaktadır.

 Kredi: 3                            AKTS: 5

 

ADT 207 – İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ I

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde, temel icra organları ve icra  mahkemeleri, genel olarak icra takip türleri, haciz, haczedilen mal ve hakların paraya çevrilmesi (satışı), satış bedelinin alacaklılara ödenmesi, icra dairelerinin işlem ve eylemleri yer almaktadır.

 Kredi: 3                            AKTS: 5

 

ADT 204 – CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde, ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesine ilişkin konular yer almaktadır.

Kredi: 3                            AKTS: 3

 

ADT 206 – İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ II

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde İflas Hukuku,  Konkordato Hukuku, Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırılması Hukuku hakkında genel bilgiler yer alır. 

Kredi: 3                            AKTS: 5

 

ADT 242 – KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümleri içerisinde yer alan kalem teşkilatının işleyişi, hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, müzekkerelerin yazılması, mahkeme kararlarının kaleme alınması ve diğer bazı yazışma örnekleri, icra safhasında kullanılan takip talebi ile ödeme ve icra emir gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ve sözleşmelerin incelenmesi hakkındaki temel bilgilere ilişkin konular yer almaktadır.

Kredi: 3                           AKTS: 3

 

ADT 212 – TEBLİGAT HUKUKU BİLGİSİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde, yargılama alanında ihtiyaç duyulacak temel tebligat usulü ile tebligatı yapılış aşamalarını, hangi şekillerde, nerede ve hangi zamanlarda yapılabileceği, tebligat kavramı, tebligatı çıkartacak olan makam, tebligatı alacak olan muhatabın yahut tebliğin yapılabileceği kişilerin belirlenmesi, tebliğ türleri ve usulünün öğrenilmesi ve Tebligat Kanununa aykırılığın sonuçları yer almaktadır.

 Kredi: 3                            AKTS: 4

 

 ING 101-İNGİLİZCE I

Ders İçeriği:

“English File Elementary Student’s Book” kişinin temel dil becelerini kazanarak kendine daha güvenli ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak iletişim becerilerini ve İngilizce bilgisini geliştirir. Kitaptaki on iki ünite temel İngilizce kelime, dilbilgisi, konuşma ve dinleme konularını kapsamaktadır. İngilizce’yi başlangıç seviyesinden alarak, resimler ve zengin alıştırmalarla dersi ilişkili ve motive edici kılar.

Kitap, dış kaynaklı çalışma kağıtları ile desteklenmektedir. Öğrencilerin, derse ve sınıf içi tartışmalara katılarak temel İngilizce becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler aşağıda belirtilen öğrenim çıktılarını gerçekleştirmiş olacaklardır.

 Kredi: 3                              AKTS: 4

 

ING 102 – İNGİLİZCE II

Ders İçeriği:

Okuma parçaları ve alıştırmalar, dinleme parçaları ve alıştırmalar, çeviri çalışmaları, belirli bir konuda yazı yazma, verilen bir konuda münazara yapma becerisi kazandırmaktadır.

Kredi: 3                              AKTS: 4

 

ADT 133- MUHASEBEYE GİRİŞ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında muhasebe, işletmenin yapmış olduğu faaliyetlerin kaydedilmesi ile ilgili bir bilim dalı ve sanat olarak tanımlanmaktadır. Muhasebenin fonksiyonları işletmenin faaliyetleri ile ilgili belgeleri dosyalama ve kaydetme, kaydedilmiş bilgileri gruplama, raporlama, raporlanmış bilgilerin analizi ve yorumu olarak sıralanmaktadır. Eğitim proğramlarında genel muhasebe dersi kapsamında muhasebenin ilk üç fonksiyonu olan kaydetme, gruplama ve raporlama öğretilmektedir.

 Kredi: 2                            AKTS: 3

 

ADT 135 – ETKİLİ KONUŞMA VE İLETİŞİM (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, öğrencilerin düşündüklerini, duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları; Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları; hazırlıklı veya hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri; iş ve meslek hayatında sözlü olarak kendini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri; iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak, çözebilmeleri; yorumlayıp, değerlendirme yapmaları ve sözlü ifade edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

 

ADT 136 – HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, çeşitli seviyelerdeki Türkçe metinlerin göreceli olarak daha hızlı okunmasının sağlanmasına yönelik teorik bilgiler verilerek uygulamalar yapılacaktır.

 Kredi: 2                            AKTS: 3

 

 

ADT 137 – İŞARET DİLİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, işaret dilinin dilbilgisi özellikleri ve dil yapısıyla birlikte dili iletişim seviyesinde öğrenir

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

 

ADT 110- AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Avukat ve Noterlerin yargı örgütündeki görevleri, sorumlulukları ve bağlı bulundukları mevzuat.

 Kredi: 2                            AKTS: 3

 

 

ADT 246– YARGILAMA GİDERLERİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriğinde, yargılama giderleri, bu kapsamda harçlar, vekalet ücreti ve  diğer giderlerin neler olduğu, ayrıca icra ve iflas takiplerinde, konkordatoda giderlerin ve bu giderlerin neler olduğu, dava ve takip giderlerinden sorumluluğun belirlenmesi, yargılama ve takip giderlerinin ödenmesi, yargılama ve takiplerde ortaya çıkan özel durumlarda yargılama giderlerinin neler olacağı ve kimin sorumlu olacağının belirlenmesi hususları yer alır.

Kredi: 2                            AKTS: 3

 

ADT 254 – VERGİ HUKUKU VE MALİ MEVZUAT (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, vergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisinin kaynağı, vergilendirme ilkeleri, vergi ödevi, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme işlemleri ve süreçleri, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili, vergi idaresinin örgütlenmesi ve mükellefi denetlemesi, Türk vergi sisteminde yürürlükte olan vergilerin ana hatları, mali hukuk tanımı ve kapsamı, kamu malı, kamu gideri, devlet borçları, kamu gelirleri, vergilendirme kavramları ve süreçleri, bütçe ilkeleri, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetimi, kamu ihale mevzuatı işlenecektir.

 Kredi: 2                            AKTS: 3

 

 

ADT 255– DİSİPLİN HUKUKU (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, disiplin yaptırımı kavramının hukuki niteliğinin belirlenmesi, disiplin hukukunun temel ilkelerinin incelenmesi, disiplin soruşturmasının usule ilişkin kuralarının ve disiplin yaptırımlarının türlerinin belirlenmesi, memur hakkında ceza kavuşturması yapılabilmesi için izlenmesi gereken usul kurallarının açıklanması, görevden uzaklaştırılma tedbirinin hukuki niteliğinin üzerinde durulacaktır.

Kredi: 2                           AKTS: 3

 

ADT 256-UZLAŞTIRMA (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'ndeki usul ve esaslara uygun olarak anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine ilişkin teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

Kredi: 2                               AKTS:3

 

ADT 117-HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

Ders İçeriği:

Yönetim ve büro yönetimi kavramları, yönetici, büro yöneticisi ve büro elemanlarının görev ve sorumlulukları, büro türleri, büro faaliyet alanları, büroların örgütlenme biçimleri, bürolarda planlama, örgütleme, kadrolama, koordinasyon, yöneltme ve denetim, ofis otomasyonu ve amaçları, veri tabanı oluşturma yöntemleri, ergonomi, bürolarda ergonomi, antropometrik açıdan büroların tasarımı ve verimlilik bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kredi: 2                               AKTS: 3

 

 

ADT 234- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders İçeriği:

Örgütsel davranışa giriş; Birey, grup, örgüt ve çevre kavramlarının açıklanması, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve yaklaşımlar. Örgütsel davranışın araştırma teknikleri; Örgütsel davranış bilimde yöntem, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, işletme kayıtlarının incelenmesi. Örgüt içinde birey kişilik; Kişiliğin oluşumu ve etkileyen faktörler, kişiliğin iş hayatındaki önemi, kişilik tipleri. Davranış, tutum ve iş tatmini; Davranış, değer ve tutum kavramları, örgüt kültürünün önemi, örgüt kültürünü öğrenme ve geliştirme. Örgütlerde grup çalışması teknikleri; Grubun önemi ve çeşitleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri, çağdaş grupla çalışma biçimleri.

Kredi: 2                           AKTS: 3

 

ADT 119- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Ders İçeriği:

Halkla İlişkilerin, Tanımı, Tarihçesi ve Yakın Kavramlar, Halkla İlişkiler İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler, İletişim, Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar ve İlkeler, Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi, Halkla İlişkiler Programının Geliştirilmesi, Hedef Kitle, Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Etik, Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Sponsorluk, Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma, Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kredi: 2                           AKTS: 3

 

 

ADT-231 ADALET MESLEK ETİĞİ

Ders İçeriği:

Etik ve Ahlak Kavramları, Etik Gerekçelendirme, Kamu Etiği, Kamu Etiğinin İlkeleri, Kamuda Ahlaka Uygun Olmayan Davranışların Nedenleri, Kamu Etiği Mevzuatı, Etik ve İnsan Hakları, Yargı Etiği I: Bağımsızlık, Yargı Etiği II: Tarafsızlık, Yargı Etiği III: Mesleğe Yaraşırlık, Yargı Etiği IV: Yetkinlik ve Özen, Badiou’nun Etik Kavramına Yaklaşımı, Adalet Personelinin Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma, Mobbing ve Cinsel Taciz bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Kredi: 2                               AKTS: 3

 

 

ADT-233 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders İçeriği:

Yönetim ve örgüt kuramları, yönetimin işlevleri (planlama, örgütleme, personel alma, eşgüdüm, denetim ve bütçeleme), yönetim ve yönetici kavramları ve tanımı, yönetim sürecinin temel özellikleri ve işletmeler için önemi, benzer kavramlarla karşılaştırma, yönetim biliminin gelişimi, modern yönetim akımları, yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı, karşılaştırma ve değerlendirme, yönetim sistemi, yönetimde karar alma: yetki ve güç kavramları ve özellikleri, organizasyon kavramı: özellikleri, ilkeleri, organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, bölümlendirme, kadrolama: özellikleri, kadrolama süreci, yöneltme, özellikleri, yöneltme süreci, örgütsel davranış ve liderlik, organizasyon yapıları, klasik yaklaşımdan günümüze organizasyon yapılarındaki değişim, karşılaştırma, koordinasyon, denetim, özellikleri, denetim süreci bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kredi: 2                           AKTS: 3

 

 

ADT -235 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin tanımı, önemi, temel ilkeleri, örgütlenme biçimi, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve süreçleri, işe alım, iş ve performans değerlendirme sistemleri ve ücret yönetiminin incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kredi: 2                           AKTS: 3