18-24 Mart  Yaşlılara Saygı Haftası 
Tarih: 24 Mart 2021  Saat-17.00-18.00   
Konu:  Sağlıklı Yaşlanma
Konuşmacı:  Prof Dr  Nuray KIRDI  
İstanbu Aydın Üniv. SBF FTR Bölümü
Geriatri Fizyoterapistleri Derneği Kurucu Başkanı

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI4M2JmZGItYjAxNi00MDcwLWE2YmMtNTdmMTg2NjgzZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%228052a92c-dc48-49e5-bb7a-3d18432d0a2d%22%7d