Antalya Bilim Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesine ilişkin

       Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

 

Antalya Bilim Üniversitesi, “Üniversite” ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla, güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında şeffaf şekilde bilgilendirmeye yöneliktir.

 Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Üniversitemiz ile kişiler arasındaki ilişkiye göre kişisel veriler değişkenlik gösterebilir. Kişisel veriler birçok farklı yöntemle; Üniversitemiz birimleri, internet sitesi, web uygulamaları, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla olacağı gibi, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel veriler, ilişki devam ettiği müddetçe oluşturulabilir ve güncellenerek işlenebilir.

 • Üniversitemizin ortaya koymuş olduğu her türlü faaliyetten faydalananlar için gerekli çalışmaların, ilgili iş birimleri tarafından yapılması,

• Üniversitemizin ve Üniversitemizle ilişki içerisinde olan üçüncü, gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve bunlarla yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde, hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,

 • Üniversite tarafından iş ortağı, müşteri, tedarikçiler ve çalışanlarla yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

 • Üniversitemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

• Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması,

• Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversitemiz iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,

• İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,

• Üniversite öğrenci topluluklarından birisine üye olunması halinde, toplulukların bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından Kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi, gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve özel kişilerle paylaşılması,

• Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının, ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların talep veya gerekliliklerin yerine getirilmesi,

• Verilerin, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,

• Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistikî ve bilimsel bilgilerin üretilmesi,

• İlişkide bulunulan kişilerin İnternet sitesi, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve diğer iletişim kanallarını, kullanım şekillerine ilişkin analiz yapması ve özelleştirmelerde bulunulması,

• Üniversite’nin ticari  ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Üniversite tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırmaları ve sosyal sorumluluk aktiviteleri ile talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçe, sözleşme gibi satın alma operasyonlarının yürütülmesi,

 • Üniversite içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları ile hukuki operasyonların yönetilmesi, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5 ve 6’cı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel veriler;

• Üniversite nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek,

• Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,

 • Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi,

• Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, İş ortakları, Bakanlıklar, Yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara, taraflara, kamu ve anlaşmalı kuruluşlara, finans ve ödeme sistemleri kuruluşlarına,

 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, web sitelerine yapılan yazılı dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleri, Üniversitemizin iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanır ve yasal süresi boyunca saklanır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler

 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilir ve aktarılabilir.

 

 

 

  1. Haklar ve Yükümlülükler

Kişisel veri sahiplerinin, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklara ilişkin talepleri, Üniversitemize iletilmesi durumunda, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinde belirtildiği gibi, talebin niteliğine göre, Üniversitenin atamış olduğu kişi, kişiler veya belirlemiş olduğu veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. 3 6698 sayılı Kanunda belirtildiği üzere, Üniversite talebi en geç otuz gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet unsuru içermesi durumunda, Üniversite tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş olan tarifedeki ücretler uygulanır.

  1. Bilgilendirme Talebi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen haklardan faydalanmak için; Üniversitemize, KVK Kanunu kapsamında, kimlik bilgilerine dair gerekli bilgi ve belge ile kanunda belirtilmiş haklara yönelik açıklamaları içeren, yazılı bilgilendirme talebinde bulunulabilir. Bu talep, Antalya Bilim Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca hazırlanmış Başvuru Formu doldurularak imzalı bir nüshası Antalya Bilim Üniversitesi Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:290/A DÖŞEMEALTI/ANTALYA adresine bizzat elden yapılabilir. Ayrıca noter kanalıyla, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile veya ilgili form antalyabilimunv@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile iletilebilir.