POLS 551-Uluslararası İlişkiler Teorileri: Bu ders, uluslararası ilişkiler alanında geliştirilmiş olan kuramsal yaklaşımları ve disiplinin literatüründeki teorik okulları incelemektedir. Dersin ana içeriğini disiplinin ortaya çıkmasından itibaren akademik yazında geliştirilmiş olan teorik okulların analizi oluşturacaktır. Bu kapsamda, ders hem ana akım teorik okulları inceleyecek, hem de ana akım teorilere getirilen eleştiriler kapsamında ortaya çıkan teorik yaklaşımlara odaklanacaktır. Realist ve Liberal teorik okulların incelenmesi ile başlayacak olan ders, İngiliz Okulu yaklaşımının geliştirdiği sentez yaklaşımı inceleyerek devam edecektir. Daha sonra İnşaacı kuram, Marksist kuram, Eleştirel kuram gibi teoriler ele alınacaktır. Yeşil Uluslararası İlişkiler kuramı, Feminist yaklaşımlar, Post-yapısalcı okul ve Post-koloniyal yaklaşımlar ders kapsamında ele alınacak olan diğer teorik yaklaşımlardır.

POLS 552- Küresel Siyasette Güncel Sorunlar: Bu derste programın bir diğer ayağı olan küreselleşme olgusu ele alınacaktır. Küreselleşme olgusu ve bu olgunun doğurduğu sonuçlar birçok farklı akademik disiplini ilgilendirmektedir. Bu kapsamda, bu derste Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji gibi akademik disiplinlerin küreselleşme olgusuna olan yaklaşımlarından yararlanılacaktır. Dersin ana içeriğini, küreselleşme olgusunun tanımı konusunda farklı teorik yaklaşımlar ve küreselleşmenin etkisiyle küresel siyasetin konusu haline gelen güncel sorunların incelenmesi oluşturmaktadır. Buna göre başlıca konular arasında, çevre ve küreselleşme, küresel kültür, uluslararası göç, güvenlik, küresel ekonomik ilişkiler, küresel etik, uluslararası örgütler ve küresel yönetişim, küresel sivil toplum gibi konular bulunmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin küreselleşmeye getirilen farklı teorik açıklamaların yanı sıra, küreselleşme olgusunun dünya siyasetinde ortaya çıkardığı sorunlar ve konular ile ilgili bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

POLS 553- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Bu dersin amacı öğrencilere araştırmaları, tez yazımları ve daha sonraki akademik kariyerleri için gerekli yöntembilim bilgisini kazandırmaktır. Ders sonunda öğrencilerin yöntembilim literatüründeki genel tartışmalara hakim olmasının yanı sıra, belirli araştırma yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ders bilim felsefesinin genel tartışmalarını inceleyerek döneme başlayacaktır. Ardından pozitivist ve post-pozitivist yaklaşımlar arasındaki farklılaşan yöntembilim görüşleri ele alınacaktır. Böylelikle öğrencilerin yöntembilim literatüründeki ana ayrışmaları ve farklı okulları öğrenmesi sağlanacaktır. İlerleyen haftalarda ise araştırma sorusu oluşturma, kavramsallaştırma, işlemselleştirme (operationalization), araştırma dizaynı gibi temel konuların yanında bazı niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerine de odaklanılacaktır. Ayrıca ders kapsamında sayısal yöntemlere de yer verilmektedir. Buna göre, bu ders kapsamında, öğrencilere niceliksel okur-yazarlık kazandırmanın yanısıra, aynı zamanda öğrencinin bu sayısal yöntemleri kendi araştırmasında kullanabilmesi için bir birikim sağlanması da amaçlanmaktadır. Dersin ele alacağı araştırma yöntemlerinden bazıları, içerik analizi, veriseti oluşturma, klasik ve karşılaştırmalı vaka çalışması, arşiv çalışmaları, seçkin mülakatları, literatür taraması gibi niteliksel yöntemler ve hipotez test etme, olasılık hesaplama, frekans analizi, iki değişkenli korelasyon ve regresyon analizi gibi niceliksel yöntemler olacaktır.

POLS 554 Küresel Politik Ekonomi: Bu dersin amacı, uluslararası ekonomi ve uluslararası siyasetin arasında bi konuma/arayüze sahip olan küresel siyasi/politik ekonomi çalışmasına bir giriş yapmaktır.  Ders, öğrencilerin uluslarası siyasetin ve uluslararası ekonominin arasındaki etkileşim örneklerini bütüncül bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. Amaç, malların ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde üretim, dağıtım, dolaşım ve tüketim süreçlerinde teorik yönleri ve pratik uygulamaları birleştirmek ve tüm bu süreçlerde devletin rolünü anlamaktır. Öğrenciler, ekonomi teorisinin bakış açısıyla değil, ticaretin, finansın, üretimin ve kalkınmanın ekonomik meselelerine bakacaklardır. Öğrenciler,  devletlerin kendi aralarında ve devlet ve devlet-dışı aktörler (şirketler, toplumsal gruplar ve uluslararası örgütler) arasındaki ekonomik ilişkilerde uluslarası ilişkilerin kavramları, fikirleri ve yazınları ile etkileşimde olacaklardır. Bu yüzden, dersin odak noktası uluslararası ekonomik ilişkilerin yoğunluğunun artması sonucunda ortaya çıkan siyasi problemlerdir. İktisat bilgisine gerek yoktur.

POLS 555 Küresel Yönetişimde Batılı Güçler: Bu ders öğrencilere batılı güçlerin var olan dünya düzeninin inşasındaki rollerini incelemeye ve bu güçlerin düzen içerisindeki otoritelerini zorlayan gelişmelere verdikleri reaksiyonları çalışmaya yönlendirmektedir. Ders kapsamında odaklanılacak ana sorular şöyledir: Güncel küresel düzenin ortaya çıkmasındaki batılı güçlerin rolü nedir? Küresel yönetişimde batılı güçleri batı dışı güçlerden ayıran ana faktörler nelerdir? Batılı güçlerin küresel yönetişimdeki üstünlüklerini muhafaza etme konusundaki adımları nelerdir?

POLS 556 Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler: Bu ders küresel politikada yükselen güçlerin batılı güçlerin hakimiyetini zorlayan pozisyonlarına odaklanmaktadır. Dünya politikasının yükselen güçlerinin hangileri olduğu ve küresel düzenin yeniden inşasındaki rollerinin neler olduğu gibi sorular dersin içeriği kapsamındadır. Küresel yönetişim kavramının kapsam ve tanımının ardından, ders küresel yönetişimin yeni yükselmekte olan aktörlerinin talep ve politikalarına odaklanmaktadır. BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) dersin ana kapsamını oluşturmakla birlikte, yükselmekte olan diğer aktörlerin politika ve pozisyonları da incelenecektir.

POLS 557 Barış ve Güvenlik Çalışmaları: Bu ders barış ve güvenlik çalışmalarının Uluslararası İlişkiler akademik disiplini kapsamındaki kuramsal kavramsallaştırmaları ve bu kavramların ampirik uygulamalarına odaklanmaktadır. Barış ve güvenlik kavramlarının nasıl tanımlandığı ile ilgili sorular bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Barış, savaş ve güvenlik kavramları Uluslararası İlişkiler’in ana kavramları olmakla birlikte, birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Kavramlar arasındaki bu etkileşim süreci dersin ilgileneceği bir başka tartışmadır. Ders kapsamında, bu kavramlar dünya politikasının önemli aktörleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya gibi aktörlerin perspektifinden analiz edilecektir.

POLS 558 Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler: Bu dersin amacı öğrencilere istatistiki analiz yöntemini sunmaktır. Ders öncelikle ölçüm ve  dağılım konuları üzerinde duracaktır. Daha sonra  ikili ve çoklu nedensellik tartışılarak öğrencilere lineer regresyon ve logit analizi anlatılacaktır. Ders kapsamında öğrenciler STATA istatistik programını kullanmayı ve farklı veri tabanları ile çalışmayı da öğreneceklerdir. Bu ders öğrencilerin aktif katılımına olacak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin dönem sonunda istatistiki bir yöntem kullanarak kendi araştırmalarını yapabilecek beceriye sahip olmalarını sağlamaktır.

POLS 559 Dış Politika Analizi: Bu ders kapsamında Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini olan Dış Politika Analizi alanındaki teorik yaklaşımlar ve analiz yöntemleri ele alınacaktır. Bu kapsamda ders dış politika karar alım süreçlerinin analizine odaklanmaktadır. Bu karar alım süreçlerinin üç analiz seviyesi olan bireysel düzey, devlet düzeyi ve sistemik düzeyde analizleri dersin başlangıç konularıdır. Daha sonra, Operasyonel Kod Analizi, Liderlik Karakter Analizi, Prospekt Teorisi, Rol Teorisi, Rasyonel Aktör Modeli gibi yöntem ve yaklaşımlar incelenecektir.

POLS 560 Afrika Politikası’nda İleri Okumalar: Bu ders Sahraaltı Afrika siyasetine teorik bir bakış açısı ile genel bir giriş yapmaktadır. Dersin ana amacı öğrencilere Sahraaltı Afrika’daki gerilimler, sorunlar ve politikanın genel işleyişi konusunda lisansüstü düzeyde bir okuma portföyü sunmak ve akademik bir anlayış kazandırmaktır. Bu kapsamda, “düzen”, “düzensizlik”, “kalkınma” gibi kavramlar, Afrika siyaseti özelinde ele alınacaktır. Dönem boyunca dersin perspektifi analitik olduğu kadar eleştirel de olacaktır. Bir başka ifadeyle, bu ders, öğrencilere Afrika siyasetini açıklama iddiasındaki teorik yaklaşımlara eleştirel yaklaşan bakışaçılarını tanıtma amacı da taşımaktadır. Ders kapsamında düzen, otoriterlik, sivil-asker ilişkileri, Afrika’da ulus-devlet ve egemenlik, iç savaşlar ve etnik çatışma, müdahale, kalkınma ve barış arasındaki ilişki gibi birçok konu ele alınacaktır.

POLS 561 Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü: Bu ders, Cumhuriyetçilik’in siyasi konseptinin yeni ya da sivil Cumhuriyetçilikle beraber karşılaştırmalı bir çalışmasını sunar. Cumhuriyetçi düşünce geleneğini batılı bir bakış açısıyla Machiavelli, İngiliz cumhuriyetçi Blackstone, Fransız Montesquieu ve Amerikanın kurucuları olan Thomas Jefferson ve James Madison gibi yazarların çalışmalarına odaklanarak açıklamaktadır. Bu yazarlar iyi ahlak, siyasi katılım, yolsuzluğun tehlikesi, hukukun üstünlüğü ve karma hükümet kavramlarının önemi üzerine eğilmişlerdir. Görüşlerini/argümanlarını Cicero ve Latin tarihçilerin fikirleri ile desteklemektedirler. Ders, bu ‘modern’ yazarları, onların çalışmalarının günümüz yorumlarını, Quentin Skinner ve Philip Pettit gibi yazarların bu görüşlere getirdikleri tarihsel eleştirileri ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır.

POLS 562 Milliyetçilik : Teoriler ve Vakalar: Milliyetçilik-Teoriler-Vakalar dersi, öğrencileri, parçası olduğumuz farklı siyasi-ekonomik-sosyal ve kültürel sistemler daha önce insanlık tarihinde görülmemiş bir hızda değişime ve dönüşüme uğramasına rağmen, bu sistem ve yapılar açısından etkisini ve önemini yitirmeyen “milliyetçilik” olgusu üzerinde çalışmaya ve düşünmeye yönlendirmektedir. Milliyetçiliğin ne anlama geldiği tarihi süreç içinde aldığı farklı şekiller ve yorumlar ışığında değerlendirilecek; milliyetçilik kuramları, dünyanın farklı coğrafyalarında ve tarihi zaman dilimlerinde nasıl yansıma bulmaktadır sorusuna cevap aranacaktır. Ulus-devletin tanımı, gelişimi, ulus-kimlik, (post-)kolonyal dönem milliyetçilikleri, ekonomi-politik ve milliyetçilik, demokrasi ve milliyetçilik, din ve milliyetçilik, şiddet-savaş bağlamında milliyetçilik ders programında ele alınacak başlıca konulardır.

 

POLS 563 Göç Politikası: Bu derste, öğrenciler bir taraftan göç olgusuna yönelik kavramlar ve temel konu alanları üzerinde bilgilendirilirken diğer taraftan ise gerekli teorik ve tarihi arka plan sunulmaktadır. Siyasi, ekonomik ve sosyal aktörler ile süreçlerin insan hareketleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra göç hareketlerinin bu yapıları dönüştürmesi göz önünde bulundurulmaktadır. Derste işlenen konular, göç konusundaki temel ve güncel akademik metinler üzerinden detaylı bir şekilde tartışılmaktadır. Öğrencilerin işlenen metinlere yönelik yazdıkları haftalık metinler ve araştırma raporları yoluyla derse aktif katılım göstermeleri beklenmektedir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrencilerin, (uluslararası) göç ile ilgili olarak derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri, konu hakkındaki teorik bakış açılarına hâkim olmaları, ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve (uluslararası) göçü siyasi, ekonomik ve sosyal yönlerini dikkate alarak değerlendirebilmeleri beklenmektedir.

POLS 564 Siyasal İletişim: Bu derste öğrencilerin siyasete ilişkin bilginin oluşturulması, şekillendirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak tanımlanan siyasal iletişim üzerinde bilgi sahibi olmaları ve konu hakkında analiz yeteneklerine katkı sunulması hedeflenmektedir. Siyasette kitle iletişimine dair kısa bir tarihi arka planın ardından gündem belirleme, çerçeveleme ve öncelik belirleme olarak sıralanabilecek temel teorik yaklaşımlara yer verilmektedir. Yeni medya araçlarını geliştiren teknolojik gelişmelere özellikle vurgu yapılmakta ve bu gelişmelerin küresel düzeyde siyasal davranışları ve sosyal hareketleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Konuya ilişkin temel ve güncel akademik metinler üzerinden detaylı tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ilgili teoriler ve kavramlar üzerinde bilgi sahibi olmalarının ardından kendi araştırmaları için sorular bulabilmeleri ve bu soruları yanıtlayabilecekleri araştırma önerileri hazırlamaları beklenmektedir. Ders içerisinde birçok kısa metin yazımı ve sunumlar gerekmektedir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal iletişime ilişkin olarak derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri, konu hakkındaki teorik bakış açılarına hâkim olmaları, ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve siyasal iletişimin ulusal ve uluslararası siyasetin güncel konularındaki etkisi hakkında yorum yapabilmeleri beklenmektedir.

POLS 565 Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar: Bu dersin amacı, öğrencilerin karşılaştırmalı siyaset ile alakalı metod ve konuları ileri seviyede tartışmalarını sağlamaktır. Ders, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, siyaset biliminde karşılaştırma mantığı ve metodu üzerinde durur. İkinci bölüm ise devlet teorileri, siyasi rejimler, kurumlar, aktörler ve yönetişim performansı gibi alanın temel konularını tartışır. Her iki bölüm için de dünyanın farklı yerlerinden seçilmiş vaka çalışmaları ve ülkelerarası analizlerin incelenmesine olanak sağlayan farklı kaynaklar kullanılacaktır. Bu ders öğrencilere kendi karşılaştırmalı analizlerini yapabilmeleri için farklı veri tabanları ve bunların kullanımı hakkında bilgi de sunacaktır.

POLS 567 Türk Dış Politikası: Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeler II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, vb. küresel gelişmeler ışığında ve tarihsel bağlamda analiz edilmektedir. Türkiye’nin hem ABD, Rusya, İngiltere, vb. büyük devletlerle ilişkileri hem de Ortadoğu, Balkan, Kafkas ve Orta Asya devletleri ile ilişkilerinin tarihsel gelişimine odaklanılmaktadır. Türk dış politikasının Türkiye iç siyasetine, ekonomisine, sosyal hayatına ve askeri gelişime etkileri ve diğer yandan bu tür iç gelişmelerin dış politikaya etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ders kapsamında Türk dış politikasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türk dış politikasını belirleyen ve uygulayan kişi ve kurumların Türk dış politikasında oynadıkları rollere yer verilmektedir.  

 

POLS 568 Orta Doğu Siyaseti

Bu derste eski çağlardan günümüze kadar geçen dönemde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler incelenecektir. Dersin ilk bölümünde Ortadoğu’da yaşanan tarihsel gelişmeler ele alınacaktır. İkinci bölümde günümüzde bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir. Bu bağlamda Ortadoğu devletlerinin yapıları, Ortadoğu siyasetini şekillendiren faktörler ve özellikle 20. Yüzyılla birlikte bölgede etkinliklerini artıran Batılı devletlerin politikaları geniş bir kapsamda incelenecektir.

 

POLS 569 Kutup Çalışmaları

 

POLS 571 Savaş Çalışmaları

Bu ders öğrencilere küresel bir perspektifte uluslararası ilişkilerin bir alt disiplini olan savaş çalışmalarını öğretecektir. Öğrenciler sadece teorik yaklaşımlara ve gerçek hayattan örneklere aşina olmayacaklar aynı zamanda konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacak analitik yetenekler edinecekler günümüzde savaşın yarattığı sorunları eleştirel bir şekilde değerlendirebileceklerdir. Bu disiplinler arası bir derstir. Asıl olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere dayanarak askeri tarih, askeri sosyoloji, kültür ve diğer alanlardan istifade etmektedir. Ders savaşı sebepleri, teorileri ve tarihi dönüşümü ile başlayacaktır. Müteakiben askeri düşüncenin gelişimi, strateji, operatif ve taktik seviyeleri, savaş çeşitleri (konvansiyonel, gayri nizami nükleer savaş), savaşın etki ve sonuçları (etik, savaş suçları vs.) ve barışın inşası (çatışma yönetimi ve çözümlemesi) konularını inceleyecektir.

 

POLS 572 Türkiye Kamu Yönetimi: Bu ders öğrencileri Türk kamu yönetiminin temel esasları ve prensipleri, icra süreci ve temel aktörleri konusunda bilgilendirmenin yanında kamu yönetimine dair mevcut bilimsel litaratür ışığında Türk kamu yönetimini örnek olaylar bağlamında inceler. Küreselleşme süreci çerçevesinde Türkiye kamu yönetiminin iyileştirilmesi konusunda akademik tartışmalar yapmak dersin bir diğer amacıdır.

 

POLS 593 Bitirme Projesi:Bu ders kapsamında, öğrenciler programdan mezun olabilmek için yazmakla yükümlü oldukları bitirme projesi araştırmasını oluştururlar. Bitirme projesi konusu öğrenci ve program danışmanı tarafından, programın içeriğine uygun olacak şekilde belirlenir. Öğrenciden bu konu üzerine orijinal, akademik yazım kurallarını gözeten, belirli sosyal bilimler araştırma yöntemlerini kullanan bir araştırma raporu yazması beklenmektedir. Araştırma raporunun teknik detayları ve karşılaması gereken kriterler bölüm sayfasında yer alan “Bitirme Projesi Yazım Esasları” başlıklı belgede bulunmaktadır. Yazılan bitirme projesi raporu, Seminer Dersi’nde sunulur.