ZORUNLU DERSLER

•    ARC 101 Temel Tasarım
Bu ders, form, desen, renk, kompozisyon, doku ve gölge gibi temel tasarım konseptlerini, iki ve üç boyutlu tasarım prensiplerini ve farklı sunum tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler farklı görsel tasarım problemlerinin çözümünde kullanılabilecek olan tasarım teorilerini belirlemeye  yönlendirilecektir. 
Kredi:    6    AKTS:    8

•    ARC 111 Grafik İletişim I 
Öğrencileri farklı grafik anlatım becerileri ile donatarak, çeşitli sunum ve modelleme tekniklerinin, ortografik, resimsel çizimlerin ve serbest el eskizlerinin uygulanmasına odaklanır. 
Kredi:    3    AKTS:    4

•    ARC 131 Mimarlığa Giriş
Çağdaş mimarlık pratiğinin mimarlık teorisinin tarihi bağlamında tanıtılması; mimarın tarih boyunca değişen rolünün incelenmesi; disiplinin formel dilinin, sözlüğünün ve yazı-sunum becerilerinin geliştirilmesi için temel prensiplerin tanıtılması.  
Kredi:    2    AKTS:    2

•    MATH 101 Matematik I
Bu ders mimarlık öğrencilerinin matematiksel becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Mimari tasarım problemlerini çözmek amacıyla temel matematiksel konseptler ve analitik geometri prensibi örneklerle öğrenciye aktarılır. Ayrıca öğrencilere strüktürel tasarım konusunda yarar sağlayacak temel matematik bilgisi de kazandırılır.
Kredi:    4    AKTS:    6

•    ARC 102 Mimari Tasarıma Giriş 
Bu ders öğrencilere mimari tasarımdaki mekansal konseptlerin gelişimi ile ilgili kompozisyon, renk, form ve öğeler arasındaki ilişkileri de kapsayan  temel tasarım teorileri ve stratejilerine ilişkin bilgi vermeyi amaçlar. Perspektif, aksonometri, dikey izdüşüm ve iki ve üç boyutlu tasarım projeleri ele alınacaktır. Öğrencilere çizim süreçlerine ilişkin birçok alıştırma verilecektir.
Ön Koşul  : ARC 101
Kredi    :6   AKTS :10

•    ARC 112 Grafik İletişim II
Temel amaç öğrencilerin tasarımlarının ve farklı ölçeklerdeki mimarlığın sunumunda en iyi yolu seçmelerine  ilişkin yeteneklerini geliştirmektir.  Tasarım konseptlerinin görselleştirilmesi ve eksiksiz ve ikna edici bir şekilde iletişim kurma becerilerini artırmak amacıyla, öğrenciler tarafından farklı türlerde alıştırmalar yapılacaktır. Öğrenciler grafik iletişimi geliştirmek amacıyla çeşitli araçların kullanımını öğrenecektir.
Ön Koşul  : ARC 111
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 142 Malzeme ve Yapı Bilgisine Giriş
Yapı tasarımındaki süreç ve ilişkiler değerlendirilir: Fiziksel yapı kabuğu, yapım sistemleri, çevreleme ve ve mekansal düzenleme. Karşılıklı etkileşim içinde olan sistemlerin bir birleşimi olarak yapı tasarımı; alt sistemlerin ilişkileri; üretim ve pazarlamanın tasarım üzerindeki etkileri.   
Kredi    : 4  AKTS :3 

•    ARC 132 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş
Ders dünya çapında üretilen sanat ve mimarlığa ilişkin genel bir bakış sunar. Resim, heykel ve yapı türlerini de içeren sanat çalışmalarının eleştirel analizine giriş sağlar. Ders sanatçıların kullandığı teknik metodların yanı sıra stilin temel konularını, sanat ve mimarlık çalışmalarının işlevlerini de ele alır. Sanat çalışmaları tarihsel dönem, coğrafi konum, hakim politik ve dini çevreler gibi etkili faktörler bağlamında incelenecektir.
Credit(s)       : 2  ECTS :3

•    ARC 201 Mimari Tasarım I
Mimari tasarım süreçleri ve ilkelerine giriş, belirli örnek çalışma.  Mimari projeleri örneklendirmek için tasarım sürecinde kullanılan temel becerilerin, fikirlerin ve tekniklerin gelişimini öne çıkaran ardışık alıştırmalar. 
Ön Koşul  : ARC 102
Kredi    : 6  AKTS :10

•    ARC 231 Mimarlık Tarihi I
Ders, artzamanlı yöntem kullanarak mimarlık tarihine ilişkin eksiksiz bir anlayış oluşturmayı amaçlar. Mimarlığın temel terminolojisi ve konseptleri öğretilir. Tarih öncesi yapılar ve anıtlar, antik dönem mimarlığı, Yunan mimarlığı, Roma mimarlığı, Erken Hristiyan mimarlığı ve Bizans mimarlığı. 
Kredi    : 3  AKTS :3

    ARC 241 Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri I
Derste strüktürel tasarımın temel öğeleri, yapı malzemelerinin nitelikleri ve tasarım ve inşaattaki uygun kullanımları ve yapılardaki farklı teknolojiler öğretilecektir.  
Ön Koşul  : ARC 142
Kredi    : 3  AKTS : 5

•    ARC 243 Statik
Statiğin temel konsept ve ilkeleri; vektör mekaniği; geometrik özellikler; ağırlık merkezi; eylemsizlik momenti; serbest cisim diyagramları; iç kuvvetler; kesme ve moment diyagramları; basit yük taşıma stürktürlerinin analizi; kirişler ve makaslar; kolonlar; basınç, gerilim ve deformasyon kavramları. 
Ön Koşul  : MATH 101
Kredi    : 3 AKTS:4

•    ARC 251 Çevre Sosyolojisi
Ders insan toplumunun karakterini, yapısını ve dinamiklerini şekillendiren sosyal etkilere odaklanarak insan etkileşimleri temeline dayanmaktadır. Bu ders antropoloji, kent çalışmaları, eleştirel teori ve eleştirel coğrafya arasındaki kesişimlere odaklanır. Alan çalışmalarına odaklanarak kent yaşamını etnografik, tarihi, coğrafi ve eleştirel- teorik gibi farklı perspektiflerden inceler.  Araştırmaların temel amacı kenti küresel ve kültürlerarası perspektiften görmek ve temelde Batı deneyimlerine dayanan kentleşme modellerinin evrensel imajlarını sorgulamak ve uygun bir bağlama yerleştirmektir.
Kredi    : 2  AKTS :4

•    ARC 213 Mimari Sunum Teknikleri 
Bu ders analog ve dijital sunum tekniklerini inceler ve öğrencilere görsel iletişim teknikleri konusunda dağarcık kazandırmayı amaçlar. Dersin  büyük bölümü perspektif gibi tarihsel sunum tekniklerini yeniden yorumlayan ve yeni iletişim ve simülasyon tekniklerini başlatan dijital araçları kapsar. Uygulamalarıyla geleneksel tasarım metodolojisini yeniden tanımlayan karışık araç dizilerini geliştiren, doğası gereği değişmekte olan bir ortamdır.
Kredi       : 3  AKTS :4

•    ARC 202 Mimari Tasarım II
Öğrenciler bina tasarımı yaklaşımı hakkındaki daha detaylı ilkeleri ve süreçleri öğrenecektir. Kentsel bağlamda farklı ölçeklerdeki tasarım problemlerine ilişkin farkındalığı geliştirmek için seçilen projeler gösterilecektir.   
Ön Koşul : ARC 201
Kredi    : 6  AKTS :10

•    ARC 204 Peyzaj Tasarımı 
Mimari tasarım peyzaj tasarımını dışarıda bırakamaz. Bu ders peyzajın doğal manzara ve tasarlanmış mekan olmak üzere sahip olduğu ikili anlamına göre bu iki konu arasındaki sıkı ilişkiyi vurgulamayı amaçlar. Tarihi örneklerin genel bir değerlendirmesi yapılacak, sosyal, ekonomik, temsili ve ekolojik yönlerle ilgili konular da ele alınacaktır. Buna bağlı olarak, öğrenciler peyzaj tasarımı yaklaşımıyla çalışmalar yapacak ve mekanın peyzaja saygı duymaya ve/veya peyzaj yaratmaya ilişkin potansiyellerini tanımayı öğrenecektir.
Kredi    : 3  AKTS :5

•    ARC 232 Mimarlık Tarihi II
Ders farklı çağlar boyunca mimarlık tarihi konusundaki eğitimi sürdürür. Orta Çağ Mimarlığı: Romanesk, Gotik, Selçuklu ve Osmanlı Mimarlığı, Hümanizm, Rönesans ve Maniyerizm.  
Ön Koşul : ARC 231
Kredi    : 3  AKTS :3

•    ARC 242 Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri II
Yapı malzemelerinin strüktürel, termal, elektriksel ve optik özellikleri. Üretim, test etme, birleştirme ve ticari,  kurumsal ve endüstriyel yapılara vurguyla malzemelerin açıklanması.
Ön Koşul : ARC 241
Kredi    : 3  AKTS :5

•    ARC 244 Mukavemet
Strüktürel modellere, kolonlara, sütunlara, sürekli kirişlere, makaslara, kemerlere, eğri kirişlere, kompozit levha cephe giydirme sistemlerine, yangın güvenlik sistemlerine giriş. 
Ön Koşul : ARC 243
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 262 Tarihi Yapıların Kaydı ve Analizi
Bu ders, tarihi yapıların ve çevrelerinin ölçülmesine ve kaydedilmesine bir giriş sağlar. Dersin sonunda, öğrencilerin ölçülü çizimler ve düzeltilmiş fotoğraflar da dahil olmak üzere hem geleneksel hem de modern metodları olan kayıt tekniklerine ilişkin temel bilgiye sahip olması  beklenmektedir. Ayrıca alanın tarihsel önemi ve fonksiyonuna ilişkin anlayışın öneminin de vurgulanması amaçlanır. 
Ön Koşul : ARC 131
Kredi    : 3  AKTS :3

•    ARC 301 Mimari Tasarım III
Öğrencilerin gerçek bir kentsel bağlamda belirli bir mimari konuya ilişkin konseptleri yönetmesi beklenmektedir. Tasarım sürecinde strüktürel, ergonomik, fonksiyonel, kentsel ve estetik konular dikkate alınacaktır.   
Ön Koşul : ARC 202
Kredi    : 6  AKTS :10

•    ARC 303 Kentsel Tasarım İlkeleri
Bu ders öğrencileri kentsel tasarımın farklı yaklaşımlarıyla ilgili eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Seçili okumalar, belirli tasarım karşılaştırmaları ve farklı teoriler öğrencilerle birlikte tartışılacaktır. Daha sonra belirli bir temaya göre kentsel bir alan  tasarlayacaklardır. 
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 331 Mimarlık Tarihi III
Ders çağlar boyunca mimarlık tarihi konusundaki öğrenme sürecini devam ettirmeyi amaçlar. Öğrencilerde tarihsel sürece ilişkin eksiksiz bir bilinç oluşturmak amacıyla: Barok, Aydınlanma Çağı, Gotik Canlanma, Yeni Klasisizm, Eklektisizm. 
Ön Koşul    : ARC 232
Kredi    : 3  AKTS :3

•    ARC 311 Mimaride Dijital Medya Teknikleri
Ders analog ve dijital sunum teknikleri arasında köprü kurar. Ders tasarımcılar olarak dijital medyayı nasıl kullandığımıza ilişkin kaynak sağlamayı, örnekleri incelemeyi ve teknikleri açıklamayı amaçlar.
Kredi    : 3  AKTS :3

•    ARC 341 Çevresel ve Mekanik Sistemler
Bu derste öğrenciler yapının ısıtma ve soğutma sistemlerini etkileyen öğelerini tanımaya başlayacak, enerji tüketimini azaltacak stratejilerle tanışacaktır. Bütünleşik tasarım konuları solar enerji, gölgeleme ve kontrol, ısıtma, soğutma, havalandırma, gün ışığı ve akustiği içerecektir. Enerji etkinliği, konfor, sağlık ve üretkenliği içeren tasarım boyutları bütüncül bir şekilde incelenecektir.
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 343 Strüktürel Davranış Analizi 
Bu ders öğrencilere yapıların strüktürel analizine ilişkin bilgi sağlar: Dinamik strüktürler, strüktürel sistemlerin davranışı, örnek çalışmalar. 
Ön Koşul    : ARC 244
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 321 Yaz Stajı I
Minimum 4 haftalık yaz stajı.
Kredi    : 0  AKTS :2

•    ARC 302 Mimari Tasarım IV
Öğrenciler mimari tasarıma dönüştürülmesi gereken güçlü bir mimari konseptin önemini öğrenir. Bu amaçla, öğrencilerin eskiz yaparak, örnekleri inceleyerek, kentsel mekanı yansıtarak, malzemeleri düşünerek (yerel ve yenilikçi malzemeler), mekanı ışık kullanımı ile şekillendirerek çalışması beklenmektedir. Bilgisayar destekli tasarım uygulamaları (CAD) mimari tasarımın sonlandırılmasında kullanılacaktır. 
Ön Koşul  : ARC 301
Kredi    : 6  AKTS :12

•    ARC 332 Çağdaş Mimarlık Tarihi 
Arts and Crafts Hareketi, Art Nouveau, Proto- Rasyonalizm, Deutscher Werkbund, Bauhaus, Rasyonalizm, Ekspresyonizm, Futurizm, Kosntruktivism, 20.yüzyılın ikinci yarısındaki mimarlık tarihinin izleri, mimarlığın çağdaş üstadları. 
Ön Koşul  : ARC 331
Kredi    : 3  AKTS :3

•    ARC 304 Kent Tasarımı ve Sürdürülebilirlik
Öğrenciler  çevre, ekonomi ve eşitlik ilkelerini de kapsayan sürdürülebilirliğin temellerini ve kentsel ve yapılı çevredeki uygulama alanlarını öğrenecektir. Ayrıca, öğrenciler kentsel planlama ve toplumsal gelişimin alan kullanımı, ulaşım, kentsel çevre yönetimi, doğal kaynakların korunması ve kentsel ekoloji gibi özel alanlarında bu konseptleri uygulamak için bilimsel yeteneklerini geliştirecektir.
Ön Koşul  : ARC 303
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 344 Çevre Kontrol Teknolojileri
Bu ders güneş, rüzgar, gün ışığı, ısı akışı, izolasyon, görsel konfor, ısısal konfor, gölgelendirme, iklim, doğal havalandırma konularını esas alarak pasif tasarım sistemlerini öğretir. Ders, termal analizler için ecotect yazılımını kullanır. Ayrıca ders çevresel kontrolle ilişkili, HVAC, sıhhi tesisat, elektrik ve alternatif enerji sistemlerini içeren aktif mekanik sistemlere de odaklanır. Ele alınan diğer konular asansörler, elektrikli aydınlatma ve akustiktir. Ders ecotect yazılımını analitik bir araç olarak kullanmaya devam eder.
Ön Koşul  : ARC 341
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 342 Yapı Projesi 
Dersin amacı öğrencileri tüm ölçüleri, malzemeleri, detayları ve yaklaşık maliyetleri ile mimari uygulama projesinin yönetimi için gereken becerilerle donatmaktır. Teori ve pratik içiçe geçecektir, böylece öğrenciler mimari uygulama projesi yürütmenin metodolojisine hakim olacaktır. Binalardaki malzemeleri, iç ve dış mekanları, strüktür ve inşaat detaylarını anlamak için ileri teknikler, gelişmiş malzemeler, uygulama projesi çizimleri ve inşaat alanı pratikleri tartışılacaktır. 
Kredi    : 3  AKTS :4

•    ARC 372 İmar Hukuku ve Yönetmelikleri
Dünya çapındaki yönetmeliklere genel bir bakışla birlikte Türkiye’de planlama, tasarım ve inşaatı yönlendiren kurallar ve yönetmelikler üzerine geliştirilmiş bir derstir. Kanunlar çerçevesinde belediye planlamaları, imar hukuku, standartlar ve diğer düzenleyici belgeler ele alınacaktır.
Kredi    : 2  AKTS :3

•    ARC 401 Mimari Tasarım V
Önceki kavramsal öğretime göre, tasarım sürecine bütüncül bir yaklaşım dikkate alınır. Öğrenciler gerçek bir tasarım sürecinin karışıklığı ile yüzleşecek kapasiteye sahip olacaktır. 
Ön Koşul : ARC 302
Kredi    : 6  AKTS :12

•    ARC 461 Koruma ve Restorasyon Projesi
Ders restorasyon sürecini, koruma tekniklerini, tarihi mirasın yeniden kullanımını ele alır. Öğrenciler rölöveden başlayarak detaylı bir tasarım ölçeğine kadar bir restorasyon projesi hazırlayacaktır. 
Ön Koşul : ARC 262
Kredi    : 3  AKTS :6

•    ARC 421 Yaz Stajı II
Minimum 4 haftalık yaz stajı.
Kredi    : 0  AKTS :3

•    ARC 402 Mimari Tasarım VI
Mimari Tasarım V dersinin öğrenme sürecinin devamı niteliğindeki ders kentsel planlama ve kentsel bağlamda mimari tasarım konularını derinlemesine ele alır. 
Ön Koşul  : ARC 401
Kredi    : 6  AKTS :12

•    ARC 472 Mesleki Uygulama Pratikleri 
Müşteri ve ticaret ilişkilerine, kurallara, idari ve yasal gerekliliklere odaklanarak kapsamlı bir final projesi hazırlanacaktır.  
Ön Koşul  : ARC 372
Kredi    : 2  AKTS :2