1.    Soyut düşünceleri somut tekniklerle ifade etme, tartışma ve sorgulama, karşıt görüşleri değerlendirme ve analiz etme yeteneği

2.    El çizimleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer teknikler kullanılarak tasarım sürecinin her aşamasının biçimsel olarak ifade edebilme ve tartışma yetisi

3.    Temel tasarım ilkeleri ve mimari prensipler çerçevesinde farklı ölçeklerde mekan (çevre, yapı, bina) tasarlama yetisi

4.    Mimari tasarım sürecine ilişkin düşünce, yaklaşım ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı ifade edebilme ve çizim, maket ve diğer araştırma yöntemleri kullanılarak süreçleri yönetebilme becerisi

5.    Mimari tasarım kavram ve teorilerinin eleştirisel bakış açısıyla değerlendirilerek tartışma becerisi

6.    Mimarlık kavram ve tartışmalarını yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte diyalektik bir yaklaşımla tartışma ve değerlendirme yetisi

7.    Mimarlık süreçlerini araştırma, değerlendirme sürecinde, ekipteki sorumluluklar doğrultusunda,  bilgi, beceri ve yetkinlikleri paylaşabilme becerisi

8.    Mimarlık pratiğinin, prehistorik dönemlerden günümüze incelenerek, yapım tasarım ve sistemlerinin analiz edilmesi yeteneğinin kazanılması.

9.    Tarihsel ve kültürel varlıkları tanıma ve bu değerlerin kültürel mirasa saygılı ve sürdürülebilir tasarımlarla geliştirilmesi becerisi

10.    Tarihi yapı ve çevrelerin mevcut durumunun belgelenmesi sürecinde araştırma, belgeleme ve farklı ölçüm yöntemlerinin genel özellikleriyle tanınması becerisi

11.    Tarihi yapıların zaman içinde geçirdikleri değişimlerin araştırılması yöntemleri ve restitüsyon raporu hazırlama becerisi

12.    Çağdaş restorasyon kuramı hakkında bilgi sahibi olma, restorasyon projesi hazırlama ve koruma müdahaleri geliştirme becerisi 

13.    Yapı üretim alanındaki gelişmeler ve teknolojileri anlayarak güncel problemlere sürdürülebilir çözümler üretme yetisi

14.    Çevre duyarlılığı ve toplum gereksinimlerini karşılayan erişilebilir nitelikte tasarımlar geliştirme yeteneği 

15.    Yapı ve çevre tasarımında çağdaş teknolojilerden yararlanabilme ve geliştirme becerisi

16.    Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularında temel bilginin edinilmesi

17.    Yapı malzemeleri, teknikleri ve strüktürel davranışları konusunda temel bilginin edinilerek tasarım süreçlerine dahil edilmesi

18.    Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, temel, duvar, döşeme, merdiven, çatı gibi yapı elemanlarının türleri, tasarım ve yapım teknikleri konusunda bilgi kazanılması ve uygulama projesi çizim becerisi

19.    Stajlar ve mesleki gelişim pratikleri çerçevesinde mimarın sorumlulukları konusunda yeterli bilgi ve beceri edinmesi

20.    Mesleki pratiğin gerçekleştirilmesi için gerekli proje yönetimi, organizasyon, planlama ve liderlik konularında yetkinlik becerisi