Özgeçmiş (CV)

  • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
  • Yabancı uyruklu adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış diploma denklik belgesi
  • Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
  • Yabancı uyruklu adaylardan diploma ve transkriptin noter onayı Türkçe çevirisi
  • Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
  • Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti
  • Türk öğrenciler için ALES (EA,SOZ,SAY puan türünde) 55 puan
  • Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”
  • Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Belgesi

Özel Hukuk yüksek lisans programı için öğrenci kontenjanı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
Özel Hukuk Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık hukuk fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulunun ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)/Graduate Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.Enstitü Yönetim Kurulu, özel hukuku yüksek lisans prgramına öğrenci kabulü için Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine, her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.
Adayın özel hukuku yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra ilgili enstitü tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede (yazılı ve/veya sözlü sınav) yeterli bulunması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı
olarak yapılabilir. 
Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş kontenjanları ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilân edilir