OHUK 507 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

OHUK 536 Uygulamada Taşınmaz Davaları

Uygulamada sıkça rastlanan davaların niteliği, koşulları ve sonuçlarının Eşya Hukuku teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi.

OHUK 538 Hukuk Yargılamasında Kanun Yolları

Bu dersin kapsamında, kanun yolu türleri, istinafın amacı, istinaf başvurusu, istinaf sebepleri, istinaf talepleri, istinaf incelemesi ve istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar ele alınacaktır.

OHUK 540 Tacir Yardımcıları

OHUK 542 Toplu İş Sözleşmeleri

Sendikaların örgütlenme esasları ve sendika özgürlüğü, sendika içi demokrasiyi sağlamaya ilişkin düzenlemeler, toplu iş sözleşmesi sistemi ve düzeyi, toplu iş sözleşmesi iş sözleşmesi ilişkisi, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt.

OHUK 546   Sağlık Hukuku

Sağlık hukukunun temel kavramlarının ele alınacağı bu derste, hastane, hekim ve hasta arasındaki borç ve sorumluluk ilişkileri incelenecektir.

OHUK 590  Yüksek Lisans Tezi

Kaynak araştırması, tez yazımı, atıf yöntemleri ve sunumlar

OHUK 591  Seminer

Kaynak araştırması yapma, tez yazım kılavuzu uyarınca tez yazım ve atıf yapma şekli

OHUK 592 Danışmanlık

Öğrencilerin çalışma konularındaki yeni gelişmelerin ve bilimsel yayınların incelenmesi ve tartışılması