ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Antalya Bilim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Enstitü: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

c) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı enstitülerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programlarının başkanlarını,

ç) Enstitü Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün Enstitü Yönetim Kurulunu,

e) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürünü,

f) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Her program için öğrenci kontenjanı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulunun ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination(GRE) / Graduate Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır. Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan lisans diploma notu 2,30/4.00 ya da 60/100 üzeri olanlardan GRE/GMAT sınav belgesi istenmeyebilir. Bu durumda olan adaylar Üniversite tarafından yapılacak başka bir yazılı sınav sonucu ile de başvurabilir. Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulunun ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulunca belirlenen denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir doktora programına hangi lisans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programlara öğrenci kabulü için Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine, her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.

(5) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra ilgili enstitü tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede (yazılı ve/veya sözlü sınav) yeterli bulunması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.

(7) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir.

Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı

MADDE 5 – (1) Kendi öğrenim dilinde ve Türkçe eğitim veren programlar hariç, lisansüstü öğretim dili İngilizcedir.

(2) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi istenir. İngilizce dil yeterlilik belgesi olmayan adaylar için Üniversite eşdeğer bir sınav yapabilir. Bu sınava girecek olan adayların 70/100 veya üzeri bir puan ile başarı olmaları gerekir. Senato tarafından, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil yeterlik koşulu getirebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim dallarından olacağı ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam kredisi iki yarıyıl için 24 krediyi aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir eğitim öğretim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az C (2.00 not ortalaması) ile başarmış olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler lisansüstü eğitimlerine devam edemez.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri başarmış olmak ve en az 2.70 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler lisansüstü eğitimlerine devam edemez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü program mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.

(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir. Özel öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin kredisi ile başarı notunu belirten bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitenin başka bir Enstitü Anabilim Dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, Antalya Bilim Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları ve koşulları, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yapılan başvurular, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilebilecek ek dersten/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrencinin önceki yükseköğretim kurumunda yapılan doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmesi ve başarılı olması gerekir.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt

MADDE 9 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayın kayıt işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine Enstitü Kurulu tarafından karar verilir.

(3)  Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4)Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, son üç yıl içerisinde başka bir üniversitede lisansüstü öğrenci olarak alıp 2,70 veya üzeri bir not ile başarmış oldukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kredili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Başvurular EYK tarafından en geç öğrencinin programdaki ikinci yarıyılının sonuna kadar karara bağlanır. Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Sonrası Doktora ve Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında en çok iki, Lisans Sonrası Doktora ve Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında ise en çok dört ders yeni programa sayılabilir. Ders yükümlülüklerine sayılmasına karar verilen dersler transfer edilir; bu derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına dahil edilmez.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Bir yarıyıl içinde en az bir başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bu; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde olabilir. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu başarı ölçümü yapılır.

(6) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen harf notlarından biri verilir:

 

 

Harf Notu

Katsayısı

A+

4,00

A

4,00

A-

3,70

B+

3,30

B

3,00

B-

2,70

C+

2,30

C

2,00

C-

1,70

D+

1,30

D

1,00

F

0,00

W

Çekilme

I

Eksik

T

Transfer

S

Yeterli

U

Yetersiz

P

Devam

 

(7) Bu notlardan;

a) A+ notu: Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu takdir edilebilir.

b) FX notu: Derslere yeterli düzeyde devam etmeyen veya ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl projesi ve benzeri dersin temel değerlendirme etkinliklerine yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir.

c) W notu: Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

ç) I notu: Bir derste, harf notu takdir edilebilmesi için gereken çalışmaları zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanımak amacıyla I notu verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 14 gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Verilen süre bittiğinde I'dan farklı bir harf notu verilmemiş öğrencilere FX notu işlenir.

d) T notu: Başka bir yükseköğretim kurumunda veya Antalya Bilim Üniversitesi'nin başka bir eğitim programında alınmış bir derse, öğrencinin halen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda T notu işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama hesaplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten muafiyet için yeterli değildir.

e) S notu: Kredisiz derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

f) U notu: Kredisiz derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

g) P notu: Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(8) Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, P veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(9) Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrencinin o dersten başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamasının dersin alındığı yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda 2,00 veya daha yüksek olması gereklidir. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler, Sınamalı veya Başarısız öğrenci sayılır.

(10) Herhangi bir yarıyılda F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Üniversite Senatosu bazı dersler için C-, D+ veya D notlarını da, genel not ortalamasına bakılmaksızın, başarısız olarak kabul etmekte yetkilidir.

(11) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatılarak verilir.

(12) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2.50, doktora için en az 3.00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.

(13) Öğrenim gördüğü lisansüstü programın mezuniyet şartlarını azami öğrenim süresi sonunda tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini ilgili enstitüye teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 12 – (1) Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak F alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, F notunun yerine geçer, ancak F notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler

MADDE 13 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemesi gerekir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrenci tarafından mazeret olarak beyan edilen, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödemiş oldukları öğretim ücreti iade edilmez.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, mazeretin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilgili enstitüye başvurması ve mazereti gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Yüksek lisans programları

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli Yüksek Lisans programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 6 adet kredili ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden, bir adet seminer dersinden ve tez dersinden oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir. Bu öğrencilere başarılı olmaları durumunda yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerinin, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Yüksek lisans öğrencilerinin; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeleri gerekir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasındaki her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerilir. Tez konusu ve tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Seminer dersi

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, Enstitü Kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşturulur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını oy çokluğu ile verir. Bu karar ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 20 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci yüksek lisans tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Yükseköğretim Kurulunun tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Tezi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Bu program; toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den  az olmamak koşuluyla en 9 adet ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden ve bir adet yarıyıl projesi dersinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman ataması

MADDE 22 – (1) İlgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirlenir. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç,  en fazla altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans öğrencilerinin; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeleri gerekir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 kredi kadar en fazla altı adedi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite içinden ve dışından diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 27 – (1) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı değişimi, atamanın süresini izleyen son yarıyıl içinde yapılır. Süresi dışında tez danışmanının değişmesi ve tez danışmanı belirlenmesine ilişkin diğer konularda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı doçentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisi önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden dördüncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ders yükü toplam 6 kredi olmak üzere ikiyi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ders yükü toplam 12 kredi olmak üzere dördü geçemez. Fazladan alınacak dersi/dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin sekizinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması halinde öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş olan öğrenci program değiştiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusuyla ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 30 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-temmuz veya haziran-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplantılarına üst üste iki kez rapor sunarak katılmayan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 31 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Doktora diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir, ancak diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 03/06/2013 tarihli ve 28666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.