TRM 111-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bu ders bilgi işlem teknolojilerinin işletme faaliyetlerine ve organizasyonlarına etkileri üzerinde durmaktadır. Asıl vurgulanan yöneticilerin karar verme süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilginin yanı sıra organizasyonlar için gerekli fonsiyonel ve stratejik bilgi sistemlerinin uygulanmasıdır. Örnek olay çalışmaları ile öğrenciler, yeni teknolojilerin problem tanımada, çözmede ve yeniliklerin adaptasyonu konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Kredi: 3                       ECTS: 6

ECON 101-MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ

Mikroekonomiye giriş, ekonomi analizinin temellerini kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, ögrencilere, talep ve arz, rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon mekanizmalari, dışsallık ve rekabet konularında bilgi vermektir.

Kredi:  4                      AKTS: 7

ENG 101-AKADEMİK İNGİLİZCE I

Akademik İngilizce dersinin amacı, öğrencilerin akademik okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirirmektir. Bu çerçevede, not tutma, özet çıkarma, makale tarama, sunum teknikleri gibi konular incelenir. Öğrenciler, Turizm ve Otelcilik sektörünün ihtiyacı olan İngilizceyi doğru kullanma ve anlama üstüne çalışmalar yaparlar. Bu ders kapsamında öğrenciler, İngilizceyi doğru ve etkin bir şekilde kullanır.

Kredi: 3                       AKTS: 6

MATH 111-SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I

Fonksiyonlar, özellikleri ve grafikleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Katsayı fonksiyonları, ters fonksiyonlar ve logaritmalar, geometrik seriler, bileişk faiz, katlanarak büyüme ve azalma. Eğrinin tanjantı, bir fonksiyonun limiti, tek taraflı sınır, sonsuzluğun sınırları, süreklilik. Türevler ve oranların değişimi. Çarpım ve bölüm kuralları, trigonometrik fonksiyonların türevleri, zincir kuralı, örtülü farklılaşma, logaritmek fonksiyonların türevleri. Ortalama değer teoremi. Hesabın temel teoremi. Belirsiz şekiller ve L’ Hospital’s kuralı. Optimizasyon problemleri.

Kredi: 4                       AKTS: 7

TRM 102-YÖNETİME GİRİŞ

Bu dersin amacı işletme ilkeleri ve kavramlarını tanıtmaktır. Bu ders günümüz ortamındaki genel işletme ve girişimcilik konularını kapsayacaktır. Bu ders muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon yönetimini içeren işletme fonksiyonlarının bir incelemesini sunacaktır. Bu ders örgütlenme biçimleri, işletme mülkiyet çeşitleri ve çağdaş toplumlarda işletmenin rolünü gösterecektir. Öğrencilere ahlaki ve sosyal sorumlulukla ilgili kavramlar tanıtılacaktır. Öğrenciler yönetimin temellerini öğreneceklerdir.

Kredi: 3                                    AKTS: 6

ENGT 102-İLERİ İNGİLİZCE II

Akademik yazı yazma becerileri geliştirme, gazete okuma, değişik yazı tiplerini öğrenme bu dersin ana amaçlarındandır. Öğrenci ayrıca analitik düşünme ve analiz yapma yeteneklerini geliştirirler. Bu çerçevede vaka analizleri ve grup çalışmaları, ödevler ile desteklenir. Böylelikle öğrenciler, İngilizceyi doğru ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Kredi: 3                       AKTS:6

TRM 112-TURİZME GİRİŞ

Turizmin tarihi ve başlangıç konuları: kültürel turizm; turizm sosyolojisi; turizm psikolojisi ve toplam turizm çıktısının farklı özellikleri ve motivasyonu. Total tourism product such as konaklama birimleri, boş zaman ve dinlenme tesisleri; ulaşım, seyahat, kültürel faaliyetler, sigorta, bankacılık gibi destek hizmetleri gibi toplam turizm çıktıları. Planlama, kalkınma ve turizm ekonomisi. Turizm pratikleri ve felsefelerinin geçmişi ve geleceği üzerine örnek olaylar. Ders kapsamında öğrenciler, turizm alanındaki temel konulara hakim olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 108-SANİTASYON, HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ

Otel faaliyetlerinde sağlık hizmetlerinin önemi ile yiyecek ve içecek birimlerinde hijyen ve uygulamaları incelenecektir. Personelin kişisel temizliği diğer önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Temizlik ve yemek yapımı, hizmet araçları ve tesislerinin sağlanması ile HACCP kavramları ve uygulamaları öğrenilecek konular arasındadır. Ders kapsamında öğrenciler, sektörle ilgili sanitasyon, hijyen ve güvenliği uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

Kredi: 2                       AKTS: 4

TRM 110-İLETİŞİME GİRİŞ

Bu ders beş soruya yanıt aramaktadır: İletişim nedir? Nerede ortaya çıkar? Nasıl ortaya çıkar? Neden önem arz eder? Nasıl ele alınır? Bu soruarı yanıtlamada iletişim alanında önemli konulara değinilecektir. Ders kapsamında öğrenciler, iletişimin turizm sektöründeki önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 2                       AKTS:5

TRM 231-FİNANSAL MUHASEBE

Bu ders öğrenciye finansal muhasebenin temellerini öğretmektedir. Finansal muhasebe bir işletme veya örgütün performansıyla ilgili finansal bilgilerin kayıt edilmesi ve raporlanması ile ilgilidir. Bu ders finansal muhasebenin kavramları, ilkeleri ve teamüllerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğrencilere karar verme amaçlı olarak finansal tabloların yorumu ve değerlendirmesini yapmakta ihtiyaç duyacakları araçları sağlamaktadır. Ayıca nakit, alacaklar, envanter, işletme sermayesi, ekipman, uzun vadeli varlıklar, amortisman, kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz sermaye gibi finansal tabloların ana bölümlerini oluşturan kısımları incelemektedir. Konular finansal durum, faaliyet sonuçları ve nakit akışlarını içermektedir. Öğrenciler muhasebe mantığına aşina olacaklardır.

Kredi:3                                    AKTS:5

TRM 227-PAZARLAMAYA GİRİŞ

Bu ders ürün ve hizmetlerin mevcut ve gelişen tüketici ihtiyaçları ile eşleştirilmesini sağlayan sistemi işletme öğrencilerine tanıtacaktır. Stratejik planlama açısından, ders büyük ve küçük örgütler için kar edilebilir fırsatlarını tanımlamak ve değerlendirmek için gerekli ana kavram ve tekniklere odaklanmıştır. Öğrencilerin dinamizm ortamında analitik becerilerini geliştirmelerini sağlamak için örnek olay metodu kullanılacaktır.

Kredi:3                                    AKTS:5

TRM 223-YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ I

İşletmede, endüstride ve sağlıkla ilgili tesislerde yemek hizmetinin işleyişinin açıklanması ve tahlil edilmesi. Yemek hizmeti organizasyon yapısının sunumu ve analizi, tanımları, kontrol, sistem dizaynı, özel yemek hizmeti araçlarının düşünülmesi. Oteller, havayolu yemekçiliği, diğer ulaşım araçları yemekçiliği, eğitim kurumları ve sözleşmeli yemek hizmetinin yönetimi gibi alanlardaki faktörlerin analizi. Adı geçen işlemler için saha ziyaretleri. Ders kapsamında öğrenciler, turizm işletmelerindeki yiyecek ve içecek yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 225-TURİZMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

Seyahat acentelerinde yaygın şekilde kullanılan yazılımlardan bir tanesi uygulamalı olarak ele alınacaktır. Ders kapsamında,kontrat girme, rezervason yapma, tur düzenleme ve faturalandırma gibi iş yaşaımda sıklıkla kullanılan uygulamalar örneklerle anlatılacaktır. Öğrenciler, turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacak ve bilgi teknolojilerini kullanabileceklerdir.

Kredi: 2                       AKTS: 2

TRM 229-ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Bu dersin amacı örgütlerdeki insan davranışının yapısı ve fonksiyonunun kavramsal ve ampirik olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler üretimi, örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen davranışsal etkenler üzerinde çalışacaklardır. Tartışılacak konular algı, ve örgütsel tasarım, karar verme ve liderliği içermektedir. Bireysel ve grup çalışmaları ve örnek olay analizi teorik kavramların pratikte uygulamalarının anlaşılmasını artırmak için kullanılacaktır. Bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde takındığı tutum ve bakış açısına vurgu yapılacaktır. Bu ders bireysel, grup ve tüm işletme düzeyinde örgütsel davranışa bir giriş sağlamaktadır.

Önkoşul: TRM 102, TRM 110

Kredi:3                                    AKTS:5

TRM 222-OTEL OPERASYON YÖNETİMİ

Otellerin bölümleri, işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri hakkında bilgiler verilecektir. Önemli performans indeksleri, rekabete karşı performansın ölçümü, yönetimde pratik uygulamalar; otel satış ve pazarlaması; grup satışı, ön büro işlemleri ve rezervasyonları ele alınacaktır. Öğrenciler, otel işletmelerinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 228-YÖNETİM MUHASEBESİ

Bu ders yönetim muhasebesiyle alakalı kavramlara, zorluklara ve yöntemlere genel bir giriş sağlamaktadır. Yönetim muhasebesi ağırlıklı olarak işletmelerin, hizmet sağlama ve ürün üretiminde kullanılan kaynakları ölçmek ve kontrol etmek için bilgiyi nasıl kullandıkları sorusunu ele almaktadır. Bu derste planlama, denetleme, ve karar vermede kullanılan raporlamalara ilişkin ilkeler, kavramlar, ve metotlara aşinalık sağlanacaktır. Maliyetlendirme, analiz ve kontrol  de ayrıca ele alınacaktır.

Kredi: 3                       AKTS:5

TRM 200-YAZ SEKTÖRDE EĞİTİM STAJI I

Sektörde mesleki eğitim 1. stajı toplam 8 hafta sürecek olup, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde sektörde eğitimlerini tamamlayacaklardır. Bu eğitimleri alırlarken otellerin değişik departmanlarında çalışabilecekler ve iş başı eğitimi alacaklardır. Öğrencilerin ilk stajlarında Ön büro, kat hizmetleri, resepsiyon, rezervasyon, restoran gibi alanlarda yapmaları tavsiye edilir. Turizmin bir çok alanında da sektörde eğitim yapma imkânına sahip olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 224-YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ II

Yiyecek ve içecek birimlerinde maliyet hesaplamaları ve uygulamalarının incelenmesi ve öğrenilmesinin yanı sıra, servis çeşitleri, restoran çeşitleri, yiyecek sunum çeşitleri öğretilecektir. Ders uygulamalı olarak otellerde yiyecek ve içecek departmanlarını ziyaret ile  gerçekleştirilecektir. c

Ön Koşul: TRM 223

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 226-TURİZMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

Bu ders kapsamında, otel İşletmelerinde kullanılan önbüro otomasyon programlarından bir tanesi uygulamalı olarak ele alınacaktır. Misafir giriş ve çıkışlarının yapılması, ödeme alınması, faturalandırma, oda değişikli gibi önbüroda sıklıkla karşılaşılan durumlar öğretilecektir. Ayrıca yönetsel faaliyetleri için gerekli raporların alınması gösterilecektir. Öğrenciler, turizm sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacak ve bilgi teknolojilerini kullanabileceklerdir.

Önkoşul: TRM 225

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 331-HİZMET PAZARLAMASI

Pazarlamanın temel kavramları, pazarlama yönetimi, pazarlama örgütleri ve hizmetler özelinde pazarlama ortamı. Tüketici ve örgütsel pazarların niteliklerinin analizi, hızla değişen çevresel faktörlerden doğan zorluklar ve strateji oluşturmanın yanı sıra pazarlama problemleri. Pazarlama problemleri çözülmesi ve belirlenmesinde öğrencilerin daha etkin katılımını sağlamak üzere örnek olaylar. Pazarlama fonksiyonunun yönetimi, özellikle hizmet organizasyonunun gerekleri, pazarlama kavramlarının uygulaması, hizmet sektöründeki yöntem ve teknikler, farklı teşvik mekanizmalarının kullanımı ve sınırlandırılması. (reklam, sahada satış, alım-satım, hizmet sektöründe satış teşviği). Seçilen alanlarda örnek olaylar. Öğrenciler, sektörde kullanılan pazarlama teknikleri hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Önkoşul: TRM 227

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 333-GELİR YÖNETİMİ

Konaklama işletmelerinde verimililiği artıracak uygulamaların çalışmaları anlatılacak olup, otellerde verimlilik konsepti detaylı bir şekilde incelenecektir. Öğrenciler verimlilik çalışamalarını kabul edilmiş methodlar ve teoriler üstünden öğrenirken bunun yasal yapıları ve yansımaları üstünde analitik incelemelerde bulunacaklardır. Konaklama tesislerinde ücretlendirme ve bunun karlılığa katkısı ve gelecek tahminlerdeki etkilerini inceleyerek öğreneceklerdir.

Önkoşul: TRM 223, TRM 224

Kredi: 3                      AKTS: 5

TRM 335-TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Satın almayla ilgili tüketici kararlarını etkileyen faktörler. Tüketicinin karar verme sürecinde etkili olan kişisel ve dışsal faktörler, tutum oluşturma ve tutum değiştirme, iletişim, yeniliklerin uygulanması ve markaya bağlılık. Özellikle hizmetler konusunda, bireyin piyasadaki yeri ve tüketici karar vermesi üzerine farklı görüşler. Kar amacı güden ve gütmeyen örgütlerin stratejik planlaması, tüketici eğilimleri konuları, küresel pazarlar, tüketicinin korunması ve tüketici davranışında etik konusunda uygulamalar. Öğrenciler, tüketiciye karşı nasıl davranması gerektiğini ve ne tür stratejiler izlenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Önkoşul: TRM 110

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 300-YAZ SEKTÖRDE EĞİTİM STAJI II

Sektörde mesleki eğitim 2. stajı toplam 8 hafta sürecek olup, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde sektörde eğitimlerini tamamlayacaklardır. Bu eğitimleri alırlarken otellerin değişik departmanlarında çalışabilecekler ve iş başı eğitimi alacaklardır. Öğrencilerin ilk stajlarında Ön büro, kat hizmetleri, resepsiyon, rezervasyon, restoran gibi alanlarda yapmaları tavsiye edilir. Turizmin bir çok alanında da sektörde eğitim yapma imkanına sahip olacaklardır.

Ön Koşul: TRM 200

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 302-TURİZM EKONOMİSİ

Turizmin geliştirilmesinde ekonominin rolü incelenecektir. Toplumsal kaynak dağılımından doğan problemlerden ortaya çıkan Mikroekonomik ve Makroekonomik teori ve uygulamalar, özellikle de toplumsal kaynakların çoklu kullanımından doğan problemler ve bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarlar arasındaki çatışmalar. Öğrenciler, turizm ve ekonomi arasındaki ilişki ve turizmin ekonomi içerisindeki önemi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 304-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri; insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş tanımlama, iş tasarımı, istihdam, seçme, yeni işçilerin yönlendirilmesi, eğitim ve geliştirme, performansın takdir edilmesi, ücret ve maaş yönetimi, iş değerlemesi, CV yazma ve mülakat teknikleri ve disiplin. Öğrenciler, insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Önkoşul: TRM 229

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 306-TURİZM MEVZUATI

Bu ders kapsamında misafirler, diğer müşteriler ve tedarikçiler ile gerçekleştirilen yasal ve etik ilişkiler tanımlanacaktır. Bunu yanısıra, öğrenciler turizm hukuku, alkol ve gısa mevzuatı, seyahat acenteleriyle ilişkiler, istihdam, franchising, kullanım hakkı, lisanslar vb. konular kapsamındaki spesifik konuları anlama, analiz etme ve tanımlama becerisi edineceklerdir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 401-SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Sürdürülebilirlik, 1960’lı yılların başından beri, turizm çalışmaları içerisinde önemli bir akademik araştırma kanalıdır. Dünya genelinde, sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili değişken konu başlıkları başlıca konferanslarda tartışılmakta ve ayrıca farklı akademik alanlarda da ele alınmaktadır. Bu ders, küresel turizm endüstri çerçevesinde, sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili meselelerin eleştirel değerlendirmelerini yapmakta ve bunları politika, uygulama ve  planlama perspektiflerinde incelemektedir. Öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramı ve turizm sektöründeki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 403-ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Sosyal bilimler ve araştırma, sosyal bilimlerde araştırmanın planlanması, konu ve amaç, araştırma soruları, araştırma denemeleri, evren ve örneklem, sosyal bilimlerde araştırma modelleri: Tarihî model, deneysel model, korelasyon modeli, ölçüm düzeyleri, ölçüm araçlarının özellikleri, ölçüm araçları çeşitleri, veri analizi teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma raporlarının hazırlanışı. Öğrenciler, verileri analiz etme ve raporlama konusunda deneyim kazanacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 405-ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

Bu ders kapsamında işletmelerde uygulanan güncel yönetim konuları ve teknikleri ele alınarak; değişim mühendisliği, toplam kalite yönetimi, öğrenen örgütler, kıyaslama, dış kaynaklardan yararlanma, misafir ilişkileri yönetimi, kriz yönetimi, küçülerek büyüme vb. yönetim teknikleri incelenir. Öğrenciler, turizm sektöründe kullanılan güncel yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 400-BİTİRME PROJESİ

Bu derste öğrenciler danışman eşliğinde proje hazırlayacaklardır. Bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanacak bu çalışmada turizm ve otelcilik ile alakalı öğrencinin ilgi duyduğu bir alt alanda, araştırma sorusu, hipotez ve metodolojisi olan ve akademik çerçevede yazılacak olan bir bilimsel çalışma yapılacaktır. Öğrenciler, proje yazma ve uygulama konusunda deneyim kazanacaktır.

Ön Koşul: TRM 403

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 402-YATIRIM PROJE ANALİZİ

Temel sermaye bütçeleme ve yatırım değerleme teknikleri. Tam bir fizibilite çalışmasının temel bileşenleri: İşletme konseptinin geliştirilmesi, sektör eğilimlerinin incelenmesi, pazarlama planının hazırlanması, yönetim ve organizasyon planlarının hazırlanması, finansal bilanço tahminleri, nakit akışı bilançoları, yatırım değerleme kriterlerinin uygulanması, duyarlılık analizi, fizibilite raporunun hazırlanması ve sunumu. Turizm yatırım projelerine yatırım değerleme modelinin uygulanması. Öğrenciler, yatırım faaliyetlerinin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

 

 ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

TRM 373-TARİHİ ŞEHİRLER VE TURİZM

Modern şehirlerin pek çoğu eski şehirlerin üzerinde yükselirler ve halen onlardan bazı parçalar barındırırlar. Günümüzde arkeologların ‘arkeolojik alan’ şeklinde tanımladığı yerler geçmişte yaşam alanıdır. Bu ders eski şehirlerin küresel turizm endüstrisindeki dönüşümlerini inceler. Teorik ve eleştirel tartışmaların ışığında şehirlerin uzak geçmişle bağlantılı fiziki ve kültürel öğelerinin kullanımının yarattığı etkiler ele alınır. Öğrenciler, tarihi şehirler ile turizm arasındaki ilişkinin önemini kavrayacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 375-OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ

Güvenlik ve güvenlik önlemleri ve hava seyahati, gezi tekneleri ve otellerdeki operasyonel prosedürleri. Güvenlik zafiyetleri, yangından korunma, gıda kaynaklı hastalıklar ve enfeksiyon ve enfeksiyon rahatsızlıkları, tıbbi acil durumlar ve terörizm ve bahsedilen zafiyetlere göre gerekli tedbirlerin seçilme politikası. Öğrenciler, otel işletmelerinde güvenliğin önemi ve uygulanan güvenlik yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 379-SEYAHAT ENDÜSTRİSİ

Seyahat endüstrisinin gelişimi ve özellikleri, seyahat işletmelerini değişik açıdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak. Seyahat işletmelerinin yönetimini, fonksiyonlarını, iş ve görev tanımlarını, organizasyonunu açıklamak. Öğrenciler, seyahat endüstrisi ve seyahat işletmelerinin önemi ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 381-TURİZMDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
Otellerin anahtar bölümlerine giriş; satış ve pazarlama değişkenleri; kullanım süresi, ortalama seviye, gelir, RevPar, kalış süresi ve gelir yönetimi. Önemli performans indeksleri, rekabete karşı performansın ölçümü. Yönetimde pratik uygulamalar; otel satış ve pazarlaması; grup satışı, ön büro işlemleri ve rezervasyonları. Öğrenciler, turizm sektöründe performans ölçümleri konusunda yeterli bilgiye sahip olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 383-İNAVOSYON VE YARATICILIK

Turizm ve otelcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik için yapılması gerekenler, dünya trendleri ve gelişmelerinin öğretileceği bu ders öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri için imkanlar ve uygulamalar içerecektir. Turizmde yaratıcı olmak için kişilerin ihtiyaç duydukları teknikler öğretilecektir. Grup çalışmalarında yaratıcılık ve bireysel yaratıcılık ile kuruma olan katkıları öğretilerek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Turizmde yeni ürün geliştirme ve ınovasyon için yapılması gerekenler uygulamalı projeler ile desteklenecektir. Bu ders kapsamında öğrenciler, turizm sektöründe inovasyon ve yaratıcılık konusunda bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 370-EĞLENCE VE REKREASYON YÖNETİMİ

Eğlence ve rekreasyon ile alakalı birçok kavram, konu ve olay bu ders altında ele alınacaktır. Eğlence ve rekreasyonun geçmişi, psikolojisi ve felsefesi ele alınacaktır aynı zamanda organizasyon ve programların kapsamı da bu dersin konusudur. Öğrenciler, turizm işletmelerinde eğlence ve rekreasyon yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 372-ÖZEL İLGİ TURİZMİ

Turizm çeşitliliğinin farklılıkları, kişisel tercihlere ve farklı yaşam şekillerine bağlı olarak yeni ortaya çıkmakta olan turizm faaliyetleri incelenir. Değişik turizm çeşitleri ve özel ilgi turizm yapısı incelenir. Örnek olarak, taşra turizmi, kültürel turizm, tarihi miras turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, yaşlılara yönelik turizm örnekler ile öğretilir. Uygulama gezileri ve yerinde öğrenme çalışmaları yapılacaktır. Öğrenciler, özel ilgi turizmi kapsamında ortaya çıkan yeni turizm türleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 374-ÜLKELER VE KÜLTÜRLER

Kültür kavramının içine sığdırılabilecek pek çok farklı öğe modern turizm endüstri tarafından metalaştırılmaktadır. Kültür sürekli yapılandırmaya açıktır. Bu ders küresel turizmin merkezindeki kültür olgusunu mercek altına almaktadır. Kültürel varlık, kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, kültürel önem, kültürel ifade gibi birçok akademik kavram ekonomi, turizm, küreselleşme, değişim, geçmiş, kalkınma, kimlik, özgünlük gibi konu başlıkları ile ilişkilendirilerek incelenmektedir. Öğrenciler, ülkeler ve özgün kültürleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 378-OTELLERDE KONTRAT YÖNETİMİ

Otellerde Tur operatörleri ve acentalar ile yapılan antlaşmalar, antlaşma kuralları, yapıları incelenir. Otellerin fiyat politikaları, yapılan kontrakların geöerlilikleri ve yasal uygulamaları ana konular arasındadır. Öğrenciler otellerde yapılan antlaşma ve kontraklarda kişilerin ihtiyacı olan yetenekler ve ilişkiler konusunda eğitilir ve örnek olaylar ile uygulama yetileri pekiştirilir. Öğrenciler, sektörde kontratların yapılış prosedürleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 380-ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

Odalar Bölümü hakkında bilgi verilmesi ile başlayarak, yönetimsel yapıları, iletişim ve diğer departmanlar ile olan ilişkiler incelenir. Otellerde odalar bölümünü kapsayan, ön büro ve kat hizmetlerinin çalışmalarına ağırlık verilerek, otelin verimliliğinde ve başarısında etkili olan faktörler irdelenir. Sektörün bu alanlarında uzun yıllar çalışmış kişilerin derse konuk konuşmacı olacağı ve gerçek olaylar ve örnekler üstünden öğrenerek uygulama gezileri yapılacaktır. Öğrenciler, odalar bölümünün önemi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 382-TURİZMDE PAZAR ARAŞTIRMASI

Turizm ve otelcilikte gerekli olan pazar araştırmaları teknikleri, prensipleri ve stratejilerinin anlatılacağı bu ders öğrencilere turistin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak araştırmalarla üst düzey yöenticilerin bunları nasıl kullanılacağı öğretilecektir. Turistik destinasyon pazarlamasında turistin ihtiyaölarının nasıl bulunacağı ve bu çalışmaların gelecek tahminlerde oynadığı roller irdelencetir. Turizm ve otelcilikte pazar araştırmalarının konsepti ve çeşitliliği örnek olaylar ve uygulama çalışması ile yapılandırılacaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler, turizm sektöründeki pazar araştırmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                        AKTS: 5

TRM 475-DESTİNASYON YÖNETİMİ

Turistik yerler oluşturmak için farklı kaynakların birer turizm ürününe dönüştürülmesi adına tespit edilmesi, yorumlanması ve ticarileştirilmesi. Turizmin kurumlarını gözden geçirme, araştırma yöntemleri, seyahat coğrafyası ve işletme kavramlarının turistik merkezler oluşturulmasındaki rolü. Ticari bir araç olarak internet ve turizm sektöründeki kullanımı. İşlenecek konular arasında internetin geliştirilmesi, internetin dünya çapında iletişim, teşvik, arz, reklam ve dağıtım aracı olarak kullanımından doğan sosyal ve pazarlama değişiklikleri vardır. Öğrenciler, bir destinasyonun nasıl ve ne şekilde pazarlanması gerektiği ve başarılı bir pazarlama faaliyetine etki eden unsurlar hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 477-TURİSTİK DENEYİMİN TASARIMI

Bu ders, turisti memnun edici bir turizm deneyimi oluşturabilmek için gerekli olan unsurların ele alındığı bir içeriğe sahiptir. Dersi alan öğrenciler unutulmaz bir turizm deneyimi planlamada başarılı olabilmek için gerekli olan ilkeleri öğrenecektir. Ders kapsamında turist cazibe noktaları, motivasyon faktörler, turizm deneyimi oluşturmada kullanılan özellikler, turizmde memnuniyet ve hizmet kalitesi vb. konular yer almaktadır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 479-OTEL FRANCHISING YÖNETİMİ

Bu ders otelcilikte bayi yönetimi, uluslararası bayi prosedürleri, ücretlendirme, kurallar ve yasal uygulamalar hakkında bilgi verir. Bayiliği alan ile veren arasındaki ilişkiler ve antlaşmalarda yapılması gerekenler ile operasyon yönetimini irdeler. Markalaşma, alının markayı tanıtma ve yeni markalar yaratarak bayilik kurma ayrıca konular arasındadır. Öğrenciler, franchasing ve turizmde franchasing uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 481-TURİZM VE OTELCİLİKTE BÜYÜK VERİ ANALİZİ

Big Data günümüzde üzerinde en çok konuşulan konularından biridir. Bu ders öğrencilerin verileri kullanarak hayatlarında daha iyi karar vermelerini sağlayacaktır. Öğrenciler verileri üreten veya kullanan olsun, ders problemin çerçevesini belirlemek ve çözüm önerisi geliştirmeyi kolaylaştıracaktır. Bu ders, Turizm ve Otel İşletmecilği alanında Big Data kavramının ilkelerini, konseptini ve analiz araçlarını ele alacaktır. R ve GIS gibi bir çok analiz araçları dersin içeriğinde yer almaktadır. Öğrenciler, sektörde kullanılan big data programlarını kullanmayı öğreneceklerdir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 483-LİDERLİK VE PROFESYONEL YÖNETİCİLİK

Turizm ve Otelcilikte liderlik ve yönetimsel farklılıklar incelenecek olup, liderde olması gereken özellikler ve yetenekler irdelenecektir. Liderlikte ihtiyaç duyulan insan yönetimi ve insana yatırım konseptleri öğretiecek. İşletmelerde işe alma ve işten öıkarmada liderin rolü ve otelcilikte çeşitlilik üstüne çalışmalar yapılacaktır. Liderlerin yaşamlarından örnekler verilecek ve sektör liderleri konuk konuşmacı olarak derse katılımları sayesinde öğrenciler sektör liderlerini yakından tanıma fırsatı yakalayacaktır. Öğrenciler, liderlik ve türleri, liderliğin işletme faaliyetlerine etkisi vs. konularda bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 485-TURİSTİK ÇEKİCİLİKLER VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ

Tarihi yerler ve kültür turizmi ile ilgili kavramları, sorunları anlama ve yönetimini içermektedir. Tarihi, dini ve kültürel çekicikliklerin, tapınak, müze ve UNESCO listesinde bulunan yerlerin analizinin yapılıp, sunum ve uygulama faaliyetlerini içermektedir. Öğrenciler, kültürel mirasın turizm açısından kullanılması ve yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 487-TURİZM SOSYOLOJİSİ

Bu dersin amacı, turizme katılan turistler ile turizmi ürünü sunan kuruluşların sosyolojik yapılarının incelenmesi sonucunda turizmin toplumsal etkilerinin araştırılmasıdır. Öğrenciler, turizm faaliyetlerini sosyolojik açıdan irdeleme yeteneği kazanacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 470-ANADOLU UYGARLIKLARI

Anadolu tarih boyunca kültürel çeşitliliği ile var olmuştur. Bu çeşitliliği ve daha genel anlamda ‘geçmişi’ irdelemek günümüzü anlamak isteyenler için araçtır. Anadolu Uygarlıkları dersi Anadolu topraklarında tarih öncesi dönemden 19. yüzyıl sonuna kadar yaşamış farklı kültürleri kronolojik olarak ele alır. Güncel tarih ve arkeoloji araştırmaların ışığında Anadolu’nun başlıca kültürel gelişimi teknolojik, sosyo-ekonomik, çevresel ve siyasi eksenlerde bütün halinde incelenmektedir. Öğrenciler, Anadolu uygarlıkları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                        AKTS: 5

TRM 472-GÖLGE YÖNETİCİ

Öğrencilerimiz 4. Sınıfın bahar döneminde haftanın 3 günü kampüse gelerek eğitimlerine devam ederken haftanın 3 günü turizm sektöründe bir yöneticinin gölgesi olarak çalışmakta, staj dönemlerinde edindiği operasyonel deneyimlerin üzerine yönetimsel deneyimler ekleyerek mezuniyet sonrası kariyer planlarını yapmaktadırlar. Bu program sayesinde öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgiler ile staj dönemlerinde edindikleri tecrübeleri, yöneticinin bakış açısından değerlendirmek ve karar verme süreçlerinde deneyim kazanmaktadırlar. Öğrencileirmizin taze fikirleri ile yöneticilerin deneyimlerinin harmanlandığı çalışma programında öğrencileirmiz yönericileir ile birlikte görüşmelerine, toplantılara katılmakta, günlük akışına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler, yöneticilik deneyimi elde edeceklerdir.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 474-RESORT VE CASINO YÖNETİMİ

Program, öğrencilere resort ve casino operasyonuna yönelik gerekli bilgi ve becerileri kazandırır. Bu ders kapsamında öğrenciler kumar oyunlarının tarihi ve gelişimi, casino organizasyonu, casino oyun matematiği, casino yönetimi vb. konularda bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 476-AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM

Avrupa Birliği Turizm uygulamaları ve turist akışı incelenecek olup, Avrupa Birliğinin Turizm için sağladığı teşvikler ve uygulama alanları öğretilecektir. Avrupa Birliği projelerine başvuru yöntemleri, proje oluşturma, yönetme, hibeler ve maddi yardımların kullanım alanları ve uygulamaları ana konular arasındadır. Avrupa Turistinin karakteri ve turşsm anlayışı örnekler ile incelencektir. Öğrenciler, Avrupa birliği ve turizm sektörü arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 478-TURİZM POLİTİKALARI VE PLANLAMA

Turizm politikaları ve planlamanın geniş kapsamlı incelendiği derstir. Bu derste sosyoekonomik planlama prosedürleri, turizm destinasyon oluşturma, geliştrirme, şehir ve kasaba, köy kavramlarının turizm açısından farklılıkları incelenecek bazı konulardır. Öncelik turizmde politika ve ürün geliştirme, ve turizm ihtiyaçları üstüne çalışmalarda olacaktır. Turizmin sosyolojik, politik, ekonomik ve işletme ile olan ilişkileri incelenecektir. Öğrenciler, turizm politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 480-TURİZM COĞRAFYASI

Bu ders uluslararası turizm bölgelerine ve bu bölgede yaşayan halklar üzerine odaklanmıştır. Ulaştırma araçlarının hızla gelişmesi ile turistik bölgelere ulaşım daha kolay olmuştur. Popüler destinasyonlar ve bunları diğerlerinden ayıran özellikler üzerinde durulacaktır. Aayrıca temel turizm coğrafyaları ile kültürel coğrafyalar incelenecektir. Öğrenciler, turizm coğrafyası ve kültürel coğrafya hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 484-RESTORAN GİRİŞİMCİLİĞİ

Restoran girişimciliğinde örnek olaylar, gerçek hayat hikayeleri ile başarılı restoran yönetiminin ilkelerinin anlatılacaktır. Restoran işletmeciliğinde önemli konulardan yiyecek hazırlama, içecek servisi, insan yönetimi, pazarlama, promosyon, masa düzeni, müşteri memnuniyeti gibi konular öğretilecektir. Bu ders kapsamında öğrenciler, restoran girişimciliği hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 486-TURİZM FUAR VE SERGİ YÖNETİMİ

Fuar ve sergi yönetimi büyük ilgi duyulan alanlardan biri haline gelmiştir. Bu dersin amacı, iletişim, tutundurma, lojisitik, pazarlama araçları ile diğer sosyal ve ekonomik disiplenlerden yararlanılarak öğrencilerin turizm fuar ve sergi yönetimi hakkındaki bilgilerini arttırmaktadır. Öğrenciler uygulamalı olarak iyi bir fuar ve sergi yönetiminin nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 490-YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ

Bu derste yiyecek içecek ünitelerinin ön kısmının (servis) etkin yönetimini sağlayacak genel terminoloji, kavram ve prosedürler çerçevesinde etkin planlama, operasyon ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilir. Bu ders kapsamında öğrenciler, yiyecek ve içecek servisi hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 492-GIDA VE MEDYA

Öğrenciler yiyecek ve içecek dünyasını medya, basın gibi farklı bir açıdan irdeleyecek, sektörün tanınmasında ve yaygınlaşmasında önemli bir görev üstlenen basılı ve/ya elektronik basın ve medya alanlarındaki olanakları araştıracak ve girişimci ve yaratıcı yönlerini değerlendirmeye çalışacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, gıda ve medya arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 494-KONGRE VE KONFERANS YÖNETİMİ

Kongre turizmi, turizm ekonomisi üzerindeki etkisi; Akımlar ve tüketici araştırması; turistik yer planlaması ve pazarlaması; bireysel programlar için planlama ve pazarlama; kongre planlaması ve kongre bürolarının işlevleri ve turistik yerlerin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Özel programlar hakkında örnek olaylar. Öğrenciler, kongre ve konferansların gerçekleştirilme ve pazarlanması hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 5

TRM 496-KRUVAZİYER, MARİNA VE HAVAALANI OPERASYONU

Bu derste kruvaziyer, marina ve havaalanı operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve tesislerin yönetimi konusunda bilgiler verilecektir. Gerçek örnekler temel alınarak, bu operasyonların başarısına etki eden faktörler irdelenecektir. Öğrenciler, turizm sektörüyle yakından ilişkili olan bu sektörlerin yönetimi ve işleyişi hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                       AKTS: 

TRM 498-TURİZMDE TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ VE ETİK

Turizmde gerek misafir gerekse de çalışan kişilerin psikolojik yapıları, moral, etik kavramlar incelenecektir. Eşitlik, çalışma prensipleri, servis kalitesini etkileyen. İş veren ve çalışan ilişkileri, kişilik karakter analizi gibi konular öğrenciye daha kaliteli çalışma ortamı oluşturulabilmesi için yapılacaklar öğretilecektir. Öğrenciler, turizm sektöründeki tüketici psikolojisi ve buna etki eden unsurlar hakkında fikir sahibi olacaktır.

Kredi: 3                       AKTS: 5