TRM 1001 Turizme Giriş

TRM 1001 Introduction to Tourism

 

Küresel, topluluk, metropol, kent ve kırsal alanlarda turizm destinasyonlarının geliştirilmesiyle ilgili sosyo-ekonomik planlama sürecinin analizi. Turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için politika ve ürün geliştirme, yenilenme ve tesislerin ve hizmetlerin geliştirilmesi. Bu ders, turizmin gelişmekte olan bir ekonomiye entegrasyonunda yer alan ayarlama sürecini ve başlangıçtan başlayarak gelişimin yönlendirilmesinde doğal olan proje yönetimi becerilerini içerir.

 

Analysis of the socio-economic planning process related to the development of tourism destinations in global, community, metropolitan, urban and rural areas. Policy and product development, renewal, and improvement of facilities and services to meet the needs of tourists. This course covers the adjustment process involved in integrating tourism into an emerging economy and the project management skills inherent in driving development from the start.

 

Daha fazla bilgi için tıklayın / Click for the details

 

 

TRM 1002 Yönetime Giriş

TRM 1002 Introduction to Management

 

Bu ders, alanla ilgili teknik terimleri tanıtırken, yönetimle ilgili ana akım anlayışları da tartışmaktadır. Ders boyunca kullanılan örnek olay incelemeleri ve tartışma sorularının, öğrencilerin dersle ilişkili deneyimlerini ortaya çıkarması beklenmektedir. Buna göre yönetimin doğası, yönetim yaklaşımları, liderlik becerileri, organizasyon türleri, örgüt kültürü, çalışan performansının ölçülmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır.

 

This course introduces technical terms related to the field while also discussing mainstream management approaches. Case studies and discussion questions used throughout the course are expected to enhance students' experiences related to the course. Accordingly, subjects such as the nature of management, management approaches, leadership skills, organizational types, organizational culture, measurement of employee performance are emphasized.

 

Daha fazla bilgi için tıklayın / Click for the details

 

 

TRM 1003 Dünya Destinasyonları

TRM 1003 World Destinations

 

Yeni yerler keşfetmek, yeni kültürleri tanımak bir o kadar insan zihnini yenileyen ve harekete geçiren bir eylem. Bu ders, dünya destinasyonlarının, neden büyüleyici olduklarını, ziyaretçilere neyi sunduklarını ve destinasyon yönetimi örgütlerinin destinasyonları iyi bir şekilde yönetmek için ne yapmaları gerektiğini ele alır.

 

Discovering new places and getting to know new cultures is an action that renews and activates the humankind. This course deals with world destinations-why they are fascinating, what they represent to visitors, and what destination management organisations should do to manage them properly.

Daha fazla bilgi için tıklayın / Click for the details

 

TRM 1004 İletişimin İlkeleri

TRM 1004 Principles of Communication

 

İletişimin ilkeleri dersi, etkin iletişim kanalları, iletişim teorisi, iletişim sorunları ve etkin iletişim ile ilgili konuları kapsamaktadır. Kültürel farklılıklar, sözlü ve sözsüz iletişim, vücut dili, dinleme, geri bildirim, dilin kullanımı, algılama, empati, kişilik farklılıkları, etkin sunum yapma gibi konular bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

Principles of Communication course concerns efficient communication channels, communication theory, communication problems and issues related to efficient communication. Topics like cultural differences, verbal and non-verbal communication, body language, listening, feedback, use of language, perception, empathy, personality differences, efficient presentation are covered in this course.

Daha fazla bilgi için tıklayın / Click for the details

 

 

TRM 1005 Sanitasyon Hijyen ve İş Güvenliği

TRM 1005 Sanitation, Hygiene and Occupational Safety

Bu ders, öğrencilere konaklama sektöründeki sunulan yiyecek ve içecek servisinin sanitasyon, hijyen ve iş güvenliği ile ilgili konularını tanıtır. Ayrıca, öğrencilerin gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarını keşfetmelerini sağlar. Derslerde öğrencilere el yıkama gibi temel konulardan, gıda kaynaklı hastalıklara, gıda mikrobiyolojisine, bulaşmaya, gıda güvenliği yönetim sistemlerine (HACCP) ve gıda üretim ve servis ekipmanlarının temizliği ve bakımı ve personel hijyeni gibi daha karmaşık konulara kadar öğretilmesi amaçlanır. Bir restorandaki satın alma, hazırlama, taşıma, pişirme, bekletme, depolama ve servis gibi gıda akışı aşamaları sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel riskler ve bunlara yönelik önleyici ve kontrol tedbirleri örnek olay çalışmalarının yardımıyla ayrıntılı olarak verilmektedir. Ek olarak, çalışanlar için risk oluşturabilecek belirli tehlikeler (kesikler, yanıklar, kaymalar ve düşmeler, elektrik çarpması vb.) de ele alınmaktadır.      

                                               

This course introduces students to sanitation and hygiene for food service in the hospitality industry and it lets students explore food safety and hygiene practices. Students are taught a variety of topics from the basics of handwashing to more complex issues such as foodborne illnesses, food microbiology, contamination, food safety management systems (HACCP), cleaning and maintaining food production and service equipment and facilities as well as personal hygiene. With the help of case studies, potential risks that can arise during the flow of food i.e. in purchasing, preparation, handling, cooking, holding, storage and service are discussed in detail along with the preventive and control measures for these. Additionally, specific hazards that may pose a risk to employees (such as cuts, burns, slips and falls, electric shock, etc.) are also addressed.

 

TRM 1006 Otel Operasyon Yönetimi

TRM 1006 Lodging Operations Management

Bu ders kapsamında ilk olarak otelciliğin tarihsel süreci ele alınmaktadır. Daha sonra, otel bölümleri olan insan kaynakları, finans, gelir yönetimi, ön büro, kat hizmetleri, satış ve pazarlama ve yiyecek-içecek bölümleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca bazı haftalar ilgili departman müdürleri misafir edilerek, öğrencilerin dersle ilişkili bilgilerinin artırılması ve farklı bir bakış açısı kazandırılması beklenmektedir.

 

Firstly, the accommodation service is discussed in historical perspective. Then, we examine the hotel departments including human resources, finance, revenue management, front office, housekeeping, sales and marketing, and food and beverage. Also, we invite hotel department managers to increase students' knowledge and gain different perspective.

 

TRM 1007 Temel Ofis Programları

TRM 1007 Basic Office Programs

Ders kapsamında, öğrenciler bilgisayar kullanımı gerektiren derslerinde ve sektörde ihtiyaç duyacakları MS office programları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Öğrenciler ders içerisinde uygulamalı olarak Google forms, Outlook, Word, Excel ve Powerpoint araçlarını kullanmakta ve analiz etme, raporlama ve sunum yapma becerilerini geliştirmektedirler.

 

This course is an introductory course which aims to prepare students for business and computer related courses. Offering a systematic understanding of basic Microsoft Office Tools including MS Word, MS Excel and MS PowerPoint, Outlook, Google forms; students will be able to analyse, report and present.

 

TRM 1008 Saha Gezisi ve Oryantasyon

TRM 1008 Field Trip and Orientation

Saha gezileri, oldukça etkili bir öğretim aracı olarak kabul edilen turizm yönetimi programlarının bir bileşenidir. Eğitim turizmi olarak da adlandırılan saha gezileri, bir sınıf okul dışı bir ortamı ziyaret ettiğinde gerçekleşir. Bu dersin temel amacı, öğrencilerin farklı turizm destinasyonlarında otantik öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlamaktır.

 

Field trips are one component of tourism management programs that has been recognized as a highly effective teaching tool. Field trips – also referred as educational tourism – take place when a class visits an out-of-school setting. The chief purpose of this course is to allow students to go through authentic learning experiences in different tourism destinations.

Daha fazla bilgi için tıklayın / Click for the details

 

 

TRM 1009 Temel Matematik

TRM 1009 Basic Mathematic

Bu ders, öğrencilerin temel matematik anlayışını geliştirmek ve bazı matematiksel kavramlara aşina olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Derste doğal sayılar, tam sayılar, kesirler ve karmaşık sayılar, ondalık sayılar, oran-orantı ve ölçüm anlatılmaktadır.

 

This course is designed to build on students’ understanding of elementary mathematics and to expose them to some of the mathematical concepts. Whole numbers; integers; fractions and mixed numbers; decimals; ration, proportion, and measurement are the main subjects of this course.

TRM 2001 Yiyecek ve İçecek Yönetimi

TRM 2001 Food and Beverage Yönetimi

İşletmelerde bir yemek servisi yönetiminin iç işleyişinin açıklanması ve analizi; sanayi ve sağlıkla ilgili tesisler. Yemek servisi organizasyon yapılarının sunumu ve analizi; iş tanımları; iç kontroller; dahili sistem tasarımı; özel yemek servisi ekipmanı hususları. Faktörlerin otel gibi alanlar bağlamında analizi; havayolu ikramı; diğer ulaşım ikram hizmetleri; eğitim kurumları ve sözleşmeli yemek servisi yönetimi. Yukarıda belirtilen operasyon türlerine saha ziyaretleri.

 

Explanation and analysis of the internal workings of a food service management in business; industry and health related facilities. Presentation and analysis of food service organization structures; job descriptions; internal controls; internal system design; specialty food service equipment considerations. Analysis of the factors in the context of areas such as hotels; airline catering; other transport catering; educational institutions and contract food service management. Field visits to above mentioned types of operations.

 

TRM 2002 Tüketici Davranışı

TRM 2002 Consumer Behavior

Tüketici davranışını anlamak, başarılı pazarlama politikalarının temelidir. Tüketiciler, satın almalarını etkileyen pazarlama uyaranlarına maruz kalmaktadır. Bu ders, tüketicileri daha iyi anlamak ve onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için kullanılabilecek kavram ve ilkeler açısından tüketici davranışı araştırmalarını incelemektedir.

 

Understanding consumer behavior is the basis for successful marketing policies. Consumers are exposed to marketing stimuli which influence them to buy. This course examines consumer behavior research for concepts and principles that can be used to better understand consumers and meet their needs and demands.

 

TRM 2003 Seyahat acentesi operasyon yazılımı

TRM 2003 Travel Agency Operations Software

Bu ders kapsamında, seyahat acentesi ilgili teknik terimlerin yanı sıra, oteller ve acenteler arasında yapılan kontratın uygulamasını öğretilir. Ayrıca, rezervasyon ve operasyon konuları üzerinde durulmaktadır.

 

Within the scope of this course, both technical terms related to travel agency and the contracts between hotels and agencies are taught. In addition, reservation and operation menus are taught.

 

TRM 2004 Maliyet Yönetimi

TRM 2004 Cost Management

Bu ders, öğrencinin çeşitli yemek servisi sistemlerinde yemek servisi yönetiminin bileşenlerini değerlendirmesini sağlayacaktır. Öğrenci, maliyet ve satış kavramlarını ve bunların kârla ilişkisini öğrenecektir. Öğrenci, maliyetlerin ve karların nasıl hesaplanacağını öğrenecek ve yiyecek, içecek ve iş gücü kontrolü için kontrol kavramı faktörlerini uygulayacaktır.

 

This course will enable the student to appraise the components of food service management in various types of food service systems. The student will learn cost and sales concepts and their relationship with profits. The student will learn how to calculate costs, and profits and apply control concept factors for food, beverage, and labour control.

TRM 2005 Pazarlamaya Giriş

TRM 2005 Introduction to Marketing

Bu ders, pazarlamanın temel kavramları ve konularına değinmektedir. Bu doğrultuda arz, talep, ihtiyaç, memnuniyet, pazarlama karması elemanları, işletme makro ve mikro çevresi, pazarlama stratejisi, ürün geliştirme süreci, tüketici ihtiyacı oluşma süreci, sürdürülebilirlik ve modern pazarlama araçları üzerinde durmaktadır.

 

This course covers the basic concepts of marketing. In this direction, it focuses on supply, demand, need, satisfaction, marketing mix elements, macro and micro-environment, marketing strategy, product development process, consumer need formation process, sustainability and modern marketing tools.

 

TRM 2006 Otel Operasyon Yazılımı

TRM 2006 Hotel Operations Software

Bu ders kapsamında, otelcilik ile ilgili teknik terimlerin yanı sıra, walk-in, online, acente ve grup rezervasyonları öğretilir. Ayrıca, folio işlemleri, oda değişimi, hesap bölme, faturalama, kontrat girme, banket operasyonu, housekeeping, CRM ve operasyonla ilgili çeşitli raporlar üzerinde durulmaktadır.

 

Within the scope of this course, both technical terms related to hotel business and walk-in, online, agency and group reservations are taught. Also, folio transactions, room change, account splitting, invoicing, contract entry, banquet operation, housekeeping, CRM and various operational reports are discussed.

 

TRM 2007 Örgütsel Davranış

TRM 2007 Organizational Behaviour

Bu ders, farklı analiz seviyeleri aracılığıyla örgütsel davranışın (OB) sistematik bir anlayışını sunar. Bu farklı analiz seviyeleri; bireysel, grup ve örgütsel olarak tanımlanmaktadır. OB multidisipliner bir yaklaşım olduğu için öğrenciler, çalışan tutumları, çalışan algıları, motivasyonları gibi birey psikolojisi hakkında bilgilendirileceklerdir. Grup davranışlarının yanı sıra kişilerarası çatışmalar, müzakere, güç ilişkileri tartışılacaktır. Bireysel veya grup eylemi nedeniyle sosyalleşme, stres ve değişim yönetimi gibi örgütsel sonuçlar değerlendirilecektir. Sonuç olarak, öğrenciler iş hayatındaki çeşitli davranışsal ve algısal faktörleri akademik bir bakış açısıyla kavrayabilecekler.

 

This course offers a systematic understanding of organizational behaviour (OB) through different levels of analysis: individual, group and organizational. Since OB is a multidisciplinary approach, students will be informed about psychology of individuals, such as employee attitudes, perceptions, motivations. Besides group behaviours, interpersonal conflicts, negotiation, power relations will be discussed. Because of individual or group act, organizational outcomes such as socialization, stress and change management will be evaluated. As a result, students will be able to comprehend several behavioural and perceptual factors in organizations from an academic perspective.

 

TRM 2009 Finansal Muhasebe

TRM 2009 Financial Accounting

Bu ders bilgisayar laboratuvarında veya sınıfta yürütülen proje yönetimi dersidir. Her derste, kendi muhasebe girişlerinizi yapmanıza ve işletmenin finansa büyük resmine olan etkisini anlamanıza rehberlik eden talimatlar ve dersler şeklinde işlenecektir.

 

This course is project management course run in computer lab or in classroom. Each lesson you will be presented instructions and lectures guiding you to make your own booking entries and understand the impact to big picture of the business.

TRM 2010 Yaz Stajı I

TRM 2010 Internship I

Bu ders Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları, süresi, dönemi ve staj yönerge esasları, bu esaslarda tanımlanan ve yine bu esaslarda belirtilen niteliklerdeki bir işyerinde çalışmayı kapsamaktadır.

 

This course covers the duration, term and internship directive principles that Antalya Bilim University Tourism Faculty students have to do and working in a workplace with the qualifications defined in these principles and also specified in these principles.

 

TRM 3001 Hizmet Pazarlaması

TRM 3001 Services Marketing

Hizmet organizasyonunun gereklilikleri, pazarlama kavramlarının uygulanması, hizmet endüstrisinde yöntem ve teknikler, pazarlama fonksiyonunun idaresi, hizmet endüstrisinde pazarlama bileşenlerini yönetmek, hizmetlerin fiyatlandırılması, kalitesi, ve hizmet süreç yönetimi kavramları ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

Requirements of service organization, application of marketing concepts, methods and techniques in service industry, management of marketing function, managing marketing components in service industry, pricing and quality of services, and service process management concepts are covered in the course.

TRM 3002 İnsan Kaynakları Yönetimi

TRM 3002 Human Resources Management

İnsan Kaynakları Yönetimi dersi içeriğini insan kaynakları yönetim fonksiyonları, insan kaynaklarını planlama, iş analizi, iş tanımı, iş özellikleri, iş tasarımı, işe alma, seçme, oryantasyon, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme, disiplin, mülakat yapma gibi konular oluşturmaktadır.

 

The content of the Human Resource Management course involves human resource management functions, human resource planning, job analysis, job description, job qualifications, job design, recruitment, selection, orientation, training and development, performance appraisal, payment, discipline, interviewing, etc.

 

TRM 3003 Yönetim Muhasebesi

TRM 3003 Managerial Accounting

Konaklama ve turizm yöneticileri ve liderleri olmak için, işletmenin yönetimsel portresini anlamak gerekir. Bu ders, GPA hedeflemesi ve kendiniz için müfredat planlaması ile karar verme sürecini, parametrik bütçeleme ve şelale grafiği ile sapma analizini, mezuniyetinizi ve mezuniyet sonrası kariyerinizi tasarlamaya başlamak için kişisel SWOT'unuzu anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

Hospitality and tourism managers MUST understand the managerial portrait of the business if they want to become decision makers, managers, leaders of hospitality industry. This course will help you understand decision making process by GPA targeting and curriculum planning for yourself, Parametric budgeting and deviation analysis by waterfall exercise, your personal SWOT to start designing your graduation and career beyond graduation.

 

TRM 3004 Gelir Yönetimi

TRM 3004 Revenue Management

Konaklama ve turizm yöneticileri, nispeten sabit bir ürün arzının ve değişen tüketici talebinin satışına bağlı olarak, firma gelirlerinin maliyet etkin bir şekilde nasıl maksimize edileceğine ilişkin stratejik ve proaktif kararlar almaktan sorumludur. Yöneticiler, hizmet tabanlı bir ürünün zamana duyarlı veya çabuk bozulan doğası nedeniyle konaklama endüstrisindeki temel ürün gelir maksimizasyonuna kritik önem vermelidir. Bu tür mali değerlendirme, amacın maksimum gelir elde etmek olduğu firmanın gelir yönetimi sistemi içinde bulunur.

 

Hospitality and tourism managers are responsible for making strategic and proactive decisions regarding how to maximize firm revenues in a cost-efficient way that are dependent upon the sale of a relatively fixed product supply and varying consumer demand. Managers must dedicate critical attention to core product revenue maximization in the hospitality industry due to the time-sensitive, or perishable nature of a service-based product. Such financial assessment is captured within the firm’s revenue management system, where the goal is to generate maximum revenue.

 

TRM 3005 Seyahat Endüstrisi

TRM 3005 Travel Industry

Bu derste, tur operatörleri ve seyahat acentalarının görev ve sorumlulukları, tur paketlerinin hazırlanması aşamaları anlatılmaktadır.  Seyahat endüstrisinde taşımacılık modları, hava taşımacılığının payı ve önemi, hava taşımacılığı sektörünün dünyada ve Türkiye'de gelişimi incelenmektedir Ayrıca Seyahat dokümanları, pasaport ve vize türleri, deporte kayramları anlatılmakta ve seyahat endüstrisinde yeni teknolojiler ve yeni trendler anlatılmaktadır.

 

In this course, the duties and responsibilities of tour operators and travel agencies, and preparation of tour packages are explained. The modes of transportation in the travel industry, the share and importance of air transportation, development of the air transportation industry in the world and in Turkey are evaluated. In addition, travel documents, passport and visa types, deportee and INAD passenger terms explained, and new technologies and new trends in the travel industry are introduced.

 

TRM 3007 Turizm Ekonomisi

TRM 3007 Tourism Economy

Turizm Ekonomisi dersinin içeriğini, turizm talebi, turizm arzı, turizmin ekonomik etkileri oluşturmaktadır. Ekonomik etkiler kapsamında havayolları, konaklama, tur operatörleri ve seyahat acentaları, ulaşım, cruise endüstrisi gibi alanlar ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu ders kapsamında turizmin ekonomik etkileri, Türkiye ve dünya bazında incelenmektedir.

 

The content of tourism economics course involves tourism demand, tourism supply and the impacts of tourism on economy. In terms of economic impacts, airlines, accommodation, tour operators and travel agencies. Within the scope of this course, the economic effects of tourism are examined on the basis of Turkey and the world.

 

TRM 3010 Yaz Stajı II

TRM 3010 Internship II

Bu ders Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları, süresi, dönemi ve staj yönerge esasları, bu esaslarda tanımlanan ve yine bu esaslarda belirtilen niteliklerdeki bir işyerinde çalışmayı kapsamaktadır.

 

This course covers the duration, term and internship directive principles that Antalya Bilim University Tourism Faculty students have to do and working in a workplace with the qualifications defined in these principles and also specified in these principles.

 

TRM 3151 Tarihi Şehirler ve Turizm

TRM 3151 Ancient Cities and Tourism

Bu ders antik şehirlerin neden önemli olduklarını, tüketicilere neyi temsil ettiklerini ve bunları doğru yönetmek için kuruluşların ne yapması gerektiğini ele almaktadır.

 

This course deals with antique cities-why they are important, what they represent to consumers, and what organisations should do to manage them properly

 

TRM 3153 İnovasyon ve Yatarıcılık

TRM 3153 Innovation and Creativity

İnovasyon ve yaratıcılık dersi kapsamında, inovasyon ve yaratıcılık konularının içerikleri tartışıldıktan sonra, bu yaklaşımların turizm ve ağırlama endüstrisi kapsamında nasıl ele alınabileceği tartışılmaktadır. Mevcut örnekler gözden geçirilmekte ve geliştirilebilecek öneri ve fikirler üzerinde çalışılmaktadır. Turizm ve ağırlama sektörüne inovatif bir yaklaşım geliştirmenin önemi ve uygulama çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Within the scope of innovation and creativity course, after discussing the contents of innovation and creativity, it is discussed how these approaches can be handled within the scope of tourism and hospitality industry. Existing examples are reviewed and suggestions and ideas are worked out for improvement. The importance of developing an innovative approach to the tourism and hospitality sector and its application studies constitute the content of this course.

 

TRM 3155 Turizm Rehberliği

TRM 3155 Tourism Guidance

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde şehir sokaklarından kültürel miras ve turizm çekicilik alanlarına, üst düzey turistik konaklama tesislerinden ulusal park kamp alanlarına rehberli turlar düzenlenmektedir. Tur rehberleri genellikle turizmin diğer paydaşları tarafından turizm ürününün ve deneyiminin önemli bir parçası ve bazen de anahtar oyuncusu olarak görülmektedir. Tur rehberleri ile her turizm destinasyonunda karşılaşılabilir. Hem turizm endüstrisinin içindeki hem de dışındaki neredeyse herkes bir 'tur rehberi' terimine ve kişisine aşinadır. Ancak çok az kişi bir tur rehberinin ne yaptığını ve nelerin “tur rehberliği” mesleğini oluşturduğunu tam olarak bilmektedir. Bu kapsamda bu dersin içeriği, turizm rehberliği konularının kapsamlı ve güncel bir şekilde ele alınmasını sağlamaktır.

 

Guided tours are conducted, ranging from city streets to heritage and tourism attractions, from high-end tourist lodging establishments to national park campgrounds in both developed and developing countries. Tour guides are often viewed by other stakeholders as an important part of, and sometimes as the key player in, the tourism product and experience. Tour guides can be found at every tourism destination, and nearly everyone both within and outside the tourism industry is familiar with the term and the persona of a ‘tour guide’. Few, however, fully understand what a tour guide does and what constitutes “tour guiding”. Within this context, the description of this course is to provide a comprehensive and up-to-date treatment of the subjects of tourism guidance.

 

TRM 3157 Havayolu Yönetimi

TRM 3157 Airline Management

Bu derste havalimanları ve terminallerde yolcu ve uçaklara verilen hizmetler ile yolcu hizmetlerinde yeni teknolojiler tanıtılmakta, bu hizmetler havalimanı hizmet düzeyi ve yolcu memnuniyeti açısından değerlendirilmektedir. Turizm işletmeciliği açısından, havalimanlarının işletme maliyetleri ve yatırım maliyetleri de dahil olmak üzere tüm gelir ve gider kalemleri incelenmektedir. Havalimanlarının mülkiyet yapısı ve özelleştirme uygulamaları incelenmektedir.

 

In this course, the services provided to passengers and aircraft at airports and terminals and new technologies in passenger services are introduced, while these services are evaluated in terms of airport service level and passenger satisfaction. From the perspective of tourism management, all income and expense items are examined, including the operational costs and investment costs of airports. Airports ownership structure and privatization practices are examined.

 

TRM 3160 Eğlence ve Rekreasyon Yönetimi

TRM 3160 Leisure and Recreation Management

Rekreasyon genellikle boş zaman etkinlikleri ve uğraşları olarak düşünülür ve ister parkta gayri resmi bir oyunda isterse başkaları tarafından daha resmi olarak organize edilmiş olsun, genellikle daha organize olma eğilimindedir. Rekreasyon, oyun ya da eğlenceden daha kurumsal bir karaktere sahiptir. Bununla birlikte, rekreasyon yeniden yaratma olabilir: canlanmaya yol açan içsel bir tüketim deneyimidir. Bu anlamda, rekreasyon deneyimi yenilenir, geri yüklenir ve "yeniden şarj edilir". Eğlence, çeşitli şekillerde algılanır- zaman, aktivite, deneyim veya iyi oluş hali olarak. Oyun ve rekreasyonu kapsayabilir ve gündelik veya ciddi olabilir. İdealist anlamıyla boş zaman, göreceli özgürlük içinde seçilmiş, kişisel olarak tatmin edici ve doğuştan değer taşıyan ve bir bireyi kendini gerçekleştirmeye yöneltme potansiyeline sahip ve nihayetinde kendi kendini gerçekleştirme yolunda bir rol oynayan aktiviteler olarak algılanabilir.

 

Recreation is usually thought of as leisure time activities and pursuits and often tends to be more organized, whether in an informal game on the park or organized more formally by others. Recreation is more institutional in character than play or leisure. In its purest sense, however, recreation can be re-creation: an inner consuming experience that leads to revival. In this sense, recreation experience renews, restores and ‘recharges the batteries’. Leisure is perceived in a variety of ways—as time, activity, experience, or state of being. It can encompass play and recreation and can be casual or serious. In its idealistic sense, leisure can be perceived as experiencing activities, chosen in relative freedom, that are personally satisfying and innately worthwhile and that has the potential to lead an individual towards self-actualization and, ultimately, play a part in a self-fulfilling way of life.

 

TRM 3164 Dijital Pazarlama

TRM 3164 Digital Marketing

Bu ders, temel pazarlama bilgi ve becerilerine sahip lisans öğrencileri için ileri düzeyde bir pazarlama dersidir. Ders kapsamında, çeşitli dijital kanallar aracılığıyla satın alma sürecinde müşteri motivasyonunu anlamada müşteri odaklı olmanın oynadığı bütünleyici rol vurgulanacaktır. Konaklama sektörü ile ilgili özel örnekler verilecektir.

 

This is an advanced marketing course for undergraduate students who have fundamental knowledge and skills of marketing. The course will highlight the integral role customer-centricity plays in understanding the motivations of the customer in the buying process via various digital channels. Specific examples will be given concerning the hospitality sector.

 

TRM 3166 Kültür Rotaları

TRM 3166 Cultural Routes

Ders, geniş bir tanımsal pencereden, Türkiye, Avrupa ve dünya rotalarını inceler. Ulusal ve uluslararası ölçeklerde 20'den fazla rotayı yöneten Kültür Rotaları Derneği temsilcileri dersin yürütücüleridir. Kültür rotalarını tanıma, kullanıcı ve yerel toplumlar nezdinde neleri ifade ettiklerini araştırma dersin öğrencilerine kazandırılması hedeflenen öğelerdir. Aynı zamanda, kültürel mirasın korunmasında, somut ve somut olmayan mirasın tanıtılmasında rotaların rolü araştırılır. Uygulamalı saha çalışması ve teorik metodlar çerçevesinde kültür rotalarının geliştirilmesi, tanıtımı ve sürdürülebilirlikleri ele alınır. Paydaş olarak kabul gören iş birlikçiler, rotalar üzerine çalışan önemli figürler derste konuk konuşmacılar olarak yer alır.

 

This course works on a very broad definition, and investigates, worldwide, European and Turkish route networks. It is devised by the Culture Routes Society, which manages more than 20 routes nationally and internationally. The course aims at equipping students with tools to define and examine different types of routes, and their functionality both for users and the local communities. It also analyses their role in preserving cultural heritage and promoting little-known aspects of tangible and intangible heritage. The course covers the process of developing, promoting and sustaining a route within the framework of theoretical methods and practical fieldwork. It considers the possible partners which have to be engaged as stakeholders; some of these figures will join in as guest speakers during the lectures.

 

TRM 3168 Spor Turizmi

TRM 3168 Sports Tourism

Ders spor ve turizm ilişkisini açıklayarak, kavramlar, spor turizmi çeşitleri, katılımcıların motivasyonları incelenmektedir. Ayrıca spor turizminin pazar yapısı istatistiklerle ortaya konarak, özellikleri anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sektörden konuşmacılarla öğrencilerin uygulamaya yönelik bilgisi de artırılmaktadır.

 

The course explains the relationship between sports and tourism, and examines the concepts, types of sports tourism, and the motivations of the participants. Also, the market structure of sport tourism is tried to be understood its characteristics by reading statistics. In addition, guest speakers are invited to increase students' practical knowledge.

 

TRM 4001 Sürdürülebilir Turizm

TRM 4001 Sustainable Tourism

Turizmin akademik araştırma alanı olarak itibar gördüğü 1960'lardan günümüze sürdürülebilirlik kavramı turizm araştırmalarının merkezindedir. Sürdürülebilirliğe ilişkin çeşitli konular dünya genelinde, konferanslarda ele alınır ve bu bilimsel çıktıların akademik ve akademik olmayan çevrelere etkisi vardır. Küresel turizm endüstrisinde sürdürülebilirliğin öğeleri eleştirel şekilde ele alınır ve bu analizler politika, uygulama ve planlama perspektiflerinde irdelenir.

 

Since the beginning of the 1960's, when tourism became an area of academic inquiry, the notion of sustainability has been central to academic research in tourism studies. A variety of topics related to sustainability are investigated worldwide at major conferences, and these topics have applications in many other academic fields and non-academic environments. This course will be a critical overview of the elements of sustainability within global tourism industry, and will scrutinise these issues from policy, practice and planning perspectives.

 

TRM 4002 Bitirme Projesi

TRM 4002 Capstone Project

Bu derste öğrenciler danışman eşliğinde proje hazırlayacaklardır. Bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanacak bu çalışmada turizm ve otelcilik ile alakalı öğrencinin ilgi duyduğu bir alt alanda, araştırma sorusu, hipotez ve metodolojisi olan ve akademik çerçevede yazılacak olan bir bilimsel çalışma yapılacaktır. Öğrenciler, proje yazma ve uygulama konusunda deneyim kazanacaktır.

 

In this course, students will conduct a research project under the supervision of a faculty mentor. This scientific study will be conducted in a sub-field related to tourism and hotel management, which will be written in an academic framework, with a research question, hypothesis, and methodology. Students will gain experience in conducting research projects.

 

TRM 4003 Destinasyon Yönetimi

TRM 4003 Destination Management

Turizm endüstrisindeki farklı destinasyonlarla ilişkili rekabetin yapısını kavramak; bilgi teknolojilerinin sunum, yorum ve pazarlama alanlarındaki rollerini keşfetmek; destinasyon yönetimi üzerinde öğrencilerin araştırma ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek. Bu amaçlar öbeğinde, yönetim ve pazarlama süreçleri, internet kullanımının getirdiği kültürel değişimler; yeni iletişim, tanıtım, dağıtım ve promosyon kanalları ele alınır. Destinasyon yönetimine ilişkin öğrencilerin bilgi birikimini geliştirmek üzere oluşturulmuştur.

 

This course aims to provide (i) an understanding of the nature of competition concerning various destinations in the tourism industry, (ii) the role of information technology in support of presentation, interpretation and marketing; and (iii) developing students’ analytical and research skills regarding destination management. Main areas to be covered include the progress of marketing and management, cultural changes brought by the utilisation of the world wide web for communication, promotion, advertising and distribution. This course has been designed to extend students’ knowledge in destination management.

 

TRM 4004 Turizmde Stratejik Yönetim

TRM 4004 Strategic Management in Tourism

Bu ders, öğrencilere uzun vadeli üstün performansı sağlayan rekabet avantajı kaynakları hakkında bilgi verir. Bu ders, firmanın dış ve iç ortamlarını analiz etmek ve iş stratejisini formüle etmek için yararlı teorik kavramları ve çerçeveleri tanıtmaktadır.

 

This course provides students with information about competitive advantage resources that ensure long-term superior performance. This course introduces useful theoretical concepts and frameworks for analysing the external and internal environment of the firm and formulating its business strategy.

 

TRM 4005 Girişimcilik

TRM 4005 Entrepreunership

Bu ders, temel işletme bilgi ve becerilerine sahip lisans öğrencileri için ileri düzeyde bir dersdir. Ders kapsamında, girişimciliğin anlamı ve içeriği vurgulanacaktır.

 

This is an advanced course for undergraduate students who have fundamental knowledge and skills of management. The course will highlight the meaning and concepts of entrepreneurship.

 

TRM 4007 Turizm Mevzuatı

TRM 4007 Tourism Regulations

Bu ders, kişi olarak seyahat ve turizm hareketlerine katılan turisti, turizm faaliyetlerini örgütleyen ve gerçekleştiren sektör kuruluşlarını ve turizm endüstrisinde rol alan her düzeydeki yatırımcı ve işletmecileri ilgilendiren bir alandır. Sosyal ve profesyonel yaşamda karşılaşılan ve uyulması gerekli kuralların ana çizgileriyle ilgili bilgiler edinmektir ve gerektiğinde kaynağına ulaşılmasını sağlayan anahtar bilgilere ulaşılmasını sağlamaktır.

 

Tourism legislation is an area that concerns tourists who participate in travel and tourism movements as individuals, sector organizations that organize and carry out tourism activities, and investors and operators of all levels involved in the tourism industry. This course provides information on the main lines of rules that you will meet and obey in your social and professional life, and to provide you with key information that allows you to access the source as needed.

 

TRM 4008 Gölge Yöneticilik

TRM 4008 Management Shadowing

Bu derse kabul edilen öğrenciler haftada 3 gün tesise giderek müdürlerinin gölgesi olarak çalışırlar.

 

Students eligible for this course work 3 days a week as shadow managers in partner companies.

 

TRM 4171 Turizmde Büyük Veri Analizi

TRM 4171 Big Data Analysis in Tourism

Ders kapsamında büyük veri kaynakları, analiz metotları ve kullanımı konuları işlenir. Büyük veri analizi metotları akıllı destinasyon yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve online itibar yönetimi temelinde ele alınır. En çok kullanılan makine öğrenimi ve veri madenciliği metotları tartışılır. Öğrenciler temel python kütüphaneleri ve büyük veri analizi metotlarını kullanır.

 

This course provides information on the big data sources, analytics, and usage for tourism and hospitality. Big data analytics will be covered in terms of smart destination management, CRM, and online reputation management. Widely used machine learning and data mining techniques will be discussed. Accordingly, students will gain a basic knowledge of commonly used big data methods, and libraries in python.

 

TRM 4173 Turizm Çekicilikleri ve Kültürel Miras Yönetimi

TRM 4173 Tourism Attractions & Heritage Management

KMY'ni çevreleyen güncel tartışmalar 'miras' kavramının kültürel bir yapılandırma olduğunu ortaya koyar; kültürel mirasın birden fazla ve değişken anlamı vardır; bireyler, topluluklar ve milletler kültürel mirası farklı tanımlayabilirler. Günümüz turizminde kültürel mirasın farklı formları modern turistin kullanımı için ürünleştirilir. Uluslararası turizmin daha ziyade doğal ve kültürel alanlara odaklandığını biliyor olsak da, örneğin, geçmiş, yerel yaşantılar, yaşayan gelenekler, festivaller ve müzik turizmin geniş ürün yelpazesi arasındadır. Bu ders, mirasın farklı formlarını ve bunların turistik çekicilikler olarak dünyada nasıl kullanıldıklarını inceler. Turizm ve miras arasındaki ilişki (etkiler, değişim ve çatışmalar) örnek çalışmalar ile yorumlanır.

 

The current debates on heritage management largely embrace the view that heritage is culturally constructed; it has multiple and changing meanings and is valued differently by different individuals, communities, and nations. Within contemporary tourism, various forms of heritage are commodified for the consumption of the modern tourist. Although much of international tourism concentrates on natural areas and material expressions of culture, the past, local ways of life, living traditions, festivals, and music are among the wide range of tourism products. This course investigates various forms of heritage and how they are used as touristic attractions around the world. The interface of tourism and heritage is analysed through case studies to observe areas of impacts, change and conflict.

 

TRM 4175 Grafik Tasarım Yazılımı

TRM 4175 Graphic Design Software

Öğrencilerin sosyal medya, gazete/dergi, video, basılı poster/pano, web sitesi gibi kanallarda yayınlanan görsel tasarımları yapabilecekleri yazılımları öğrenmeleri ve tasarım konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders, grafik tasarım programları kullanılarak, farklı platformlara uygun tasarımların yapıldığı proje çalışmalarını içerecektir.

 

It is aimed for students to learn the software that can make visual designs published in channels such as social media, newspapers / magazines, videos, printed posters / boards, websites, and to improve their design skills. This course will include project studies in which designs suitable for different platforms are made using graphic design programs.

 

TRM 4177 Kırsal Turizm

TRM 4177 Agro-Tourism

Bu ders, temel turizm bilgi ve becerilerine sahip lisans öğrencileri için ileri düzeyde bir turizm dersidir. Ders kapsamında, kırsal turizmin yönetimi ve pazarlaması vurgulanacaktır.

 

This is an advanced tourism course for undergraduate students who have fundamental knowledge and skills of tourism. The course will highlight the management and marketing of agrotourism.

 

TRM 4179 Turizm Sosyolojisi

TRM 4179 Tourism Sociology

Ders kapsamında sosyoloji ve sosyal psikoloji kuramları, bu kuramların turizm çalışmalarındaki yeri üzerine bilgi verilecek, ve vaka çalışmaları ile öğrencilerin bu teorileri yorumlaması sağlanacaktır.

 

Within the scope of the course, information will be given on sociology and social psychology theories, the importance of these theories in tourism studies, and students will be able to interpret these theories with case studies.

 

 

TRM 4180 Sağlık Turizmi

TRM 4180 Health Tourism

Ders kapsamında sağlık turizmi ve ilişkili kavramlar, sağlık turizmi tarihi, dünya sağlık turizmi pazarı, sektörde faaliyet gösteren aktörler, sağlık turizmi destinasyonları, akreditasyon kuruluşları, Türkiye'de sağlık turizmi faaliyetleri ve ilişkili diğer konular ele alınmaktadır.

 

Within the scope of the course, health tourism and related concepts, history of health tourism, world health tourism market, actors operating in the sector, health tourism destinations, accreditation bodies, health tourism activities in Turkey and other related subjects are discussed.

 

TRM 4182 Anadolu Uygarlıkları

TRM 4182 Anatolian Civilasations

Tarih boyunca Anadolu kültürel açıdan çeşitlilik gösteren bir bölge olmuştur. Anadolu'nun geçşmişinin ve kültürel mirasının araştırılması bugününün anlaşılması için gereklidir. Bu giriş dersi Anadolu'nun Paleolitik'ten Demir Çağı'nının (M.Ö. 550) sonuna kadar uzanan kültürel dönemleri üzerine odaklanmıştır. Güncel arkeolojik ve tarih araştırmaları ışığında, Anadolu'nun kültürel evrimi kronolojik olarak incelenir ve teknoljik, sosyo-ekonomik, çevresel ve politik gelişmelerle ilişkili biçimde değerlendirilir. 

 

Throughout history, Anatolia has been a culturally diverse territory. A study of Anatolia’s cultural heritage, as well as of the past, in general, is essential to understand the present. This introductory course focuses on the cultural periods of Anatolia from the Palaeolithic period up until the end of the Iron Age (550 BC). In the light of recent archaeological and historical research, this course chronologically investigates the cultural evolution of Anatolia within technological, socio-economic, environmental, and political trajectories.    

 

TRM 4184 Restoran Operasyonu ve Girişimcilik

TRM 4184 Restaurant Operations and Entrepreneurship

Bu kurs, restoran yönetimi hakkında sistematik bir anlayış ve girişimciler için bir başlangıç kılavuzu sunar. Derste restoranların yönetim doğası, çalışanların görev tanımları, bir restoranda çalışanların motivasyonu ve değerlendirilmesi vurgulanmaktadır. Yönetim yaklaşımları, farklı restoran türlerinin müşteri profilleri, hizmet başarısızlığı ve müşteri memnuniyeti ders kapsamındaki diğer konulardır. Her öğrenci aynı zamanda bir restoranın müşterisi olduğundan, vaka çalışmaları ve tartışma sorularının öğrencilerin günlük yaşamdaki deneyimlerini ortaya koyması beklenir. Bir restoranın işleyişi anlatıldıktan sonra, öğrencilerden yenilikçi bir restoranın iş modelini tasarlamaları istenmektedir.

 

This course offers a systematic understanding of restaurant management and a start-up guide for entrepreneurs. Accordingly, management nature of restaurants, job descriptions of employees, motivation and evaluation of employees in a restaurant are the emphasis of the course. Management approaches, customer profiles of different types of restaurants, service failure and customer satisfaction are other subjects involved in the course. Case studies and discussion questions are expected to reveal the experiences of students from everyday life, since every student is also a customer of some restaurant. After understanding previously stated topics of a restaurant, students will be asked to design a business model of an innovative restaurant.

 

TRM 4186 Havaalanı Operasyonu

TRM 4186 Airport Operations

Bu derste, havalimanlarında ve terminallerde yolcu ve uçaklara verilen hizmetleri ve yolcu hizmetlerinde yeni teknolojiler tanıtılırken, havalimanı hizmet seviyesi ve yolcu memnuniyeti açısından da bu hizmetlerin değerlendirilmektedir. Turizm işletmeciliği bakış açısı ile havalimanlarının operasyonel maliyetleri ve yatırım maliyetleri de dahil tüm gelir gider kalemleri incelenmektedir. Havalimanları sahiplik yapısı ve özelleştirme uygulamaları incelenmektedir.

 

In this course, the services provided to passengers and aircraft at airports and terminals and new technologies in passenger services are introduced, while these services are evaluated in terms of airport service level and passenger satisfaction. From the perspective of tourism management, all income and expense items are examined, including the operational costs and investment costs of airports. Airports ownership structure and privatization practices are examined.

 

TRM 4188 Etkinlik Yönetimi

TRM 4188 Event Management

Bu ders etkinlik sektörü konusunda bilgi sunar; planlama, yönetim ve pazarlama prosedürlerini içerir.

 

This course provides information on the Event Operations; procedures involved in planning, managing, and marketing.

 

TRM 4190 Çağdaş Yönetim Teknikleri

TRM 4190 Modern Management Techniques

Bu ders kapsamında, yönetim fonksiyonlarının teori, süreç ve uygulama alanlarının, örgütsel çevre ve uygulamada yer alan pratikleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda, öğrenen örgütler, benchmarking, CRM, Kalite Yönetimi, Temel Yetenek, Sanal Örgütler, Networking vb. konular dersin içeriğinde ele alınmaktadır.

 

In terms of this course, theory, process and application of the managerial functions are covered with the organizational environment and examples from the practice. By this way, learning organizations, benchmarking, CRM, Quality Control, Core Competence, Virtual Organizations, Networking etc. are studied.

 

TRM 4191 Turizmde Kriz Yönetimi

TRM 4191 Crisis Management in Tourism

Kriz kavramı, türleri, yönetimi ve süreci incelenmektedir. Kriz yönetim sürecinde uygulanan yaklaşımlar ile krize karşı hazırlıklı olmak için faydalanılacak stratejiler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca turizm sektörünü etkileyen krizler örnek olaylarla incelenmektedir.

 

The concept of crisis, its types, management, and process are examined. The course focuses on the approaches applied in the crisis management process and the strategies to be used to be prepared for the crisis. Also, the crises affecting the tourism sector are examined with case studies.

 

TRM 4192 Turizm Etiği

TRM 4192 Tourism Ethics

Bu ders, turist psikolojisi ve etik davranış hakkında sistematik bir anlayış sunar. Ders üç ana üniteden oluşmaktadır. İlk ünite, tüketici psikolojisini ve davranışını anlamayı amaçlamaktadır. İkinci ünite, temel etik teorileri öğrenmeyi, bunlar arasındaki farkları ve bu teorileri eleştirel bir gözle değerlendirme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Son ünite ise, öğrenilen teoriler ışığında etik bir konuyu, durumu, davranışı, bireyi veya bir kuruluşu analiz etmekle ilgilidir. Buna göre bir öğrencinin turizmle ilgili bir etik soruna sebep olabilecek konuları tanımlaması, bu konuyu farklı etik teorilerle değerlendirmesi, kendi ahlaki düşünme tarzının bir etik teori ile ilişkisini ortaya çıkarması, yorumlardaki farklılıkları tartışması ve turizmdeki etik konulara gerçek hayattan örnekler vermesi beklenmektedir.

 

This course offers a systematic understanding of tourist psychology and ethical behaviour. Course is composed of three main units. The first unit aims to understand consumer psychology and behaviour. The second unit aims to learn basic ethical theories, understand the differences amongst these and critics of these theories. The last unit is about the interpretation of what we learned and analyse a situation, behaviour, individual or an organization that is subject to an ethical issue. Accordingly, a student is expected to define an ethical concern related to tourism, evaluate this concern through different ethical theories, reveal the association of his/her own way of ethical thinking to an ethical theory, discuss the differences in the interpretation of the concern, and give real life examples to the ethical issues in tourism.

 

TRM 4193 Pazar Araştırmaları

TRM 4193 Marketing Research

Bu ders, konaklama, rekreasyon, spor ve diğer turizm alanlarındaki endüstri sorunlarını çözmeye yönelik araştırma yollarını inceleyecektir. Konular problem tanımlama, araştırma mantığı, araştırma tasarımları, bilgi arama stratejileri, anket geliştirme ve istatistiksel analiz konuları içermektedir. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin yanı sıra veri analiz yazılımının kullanımı vurgulanır.

 

This course will examine ways that research helps to solve practical industry problems in hospitality, recreation, sports, and tourism. Topics will include problem identification, the logic of research, research designs, information search strategies, questionnaire development, and statistical analysis. Written and oral communication skills, as well as the use of data analysis software, will be stressed.

 

TRM 4194 Yatırım Proje Analizi

TRM 4194 Investment Project Analysis

Ders kapsamında fizibilite etüdü, ekonomik, teknik ve finansal değerlendirme metotları, duyarlılık analizi ve turizm yatırım teşvikleri konuları işlenmektedir.

 

Topics include feasibility studies, economic, technical, and financial evaluation techniques, sensitivity analysis, and incentives for tourism investments.

 

TRM 4196 Odalar Bölümü Yönetimi

TRM 4196 Rooms Division Management

Bu ders ön büro ve kat hizmetleri operasyon kavramları ve organizasyonel yönleri hakkında temel bir anlayış sağlar. Odalar bölümü yönetim süreçlerine ilişkin çeşitli işlemler ve prosedürler açıklanacaktır.

 

This course provides students with a fundamental understanding of the concept and organisational aspects of front office operations and housekeeping operations. The various operations and procedures in managing rooms division management will be described.