RUS 201

A1.1

The students;

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of certain types. They can introduce themselves and others and ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have. They can interact in a simple way provided that the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Данный уровень предполагает, что студенты понимают и могут употребить в речи изученные ранее повседневные фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Студенты также могут представить себя и других, спросить о месте жительства, о знакомых людях и вещах и ответить на вопросы по той же тематике. Студенты могут принимать участие в несложном диалоге, если собеседник говорит отчетливо в замедленном темпе, а также помогает студентам формулировать свои высказывания.

Öğrenciler,kendisiyle,ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirler. Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirler.Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmasında ona yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirler.

RUS 202

A1.2

The students;

can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of certain types. They can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have. They can interact in a simple way provided that the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Данный уровень предполагает, что студенты понимают и могут употребить в речи изученные ранее повседневные фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Студенты также могут представить себя и других, спросить о месте жительства, о знакомых людях и вещах и ответить на вопросы по той же тематике. Студенты могут принимать участие в несложном диалоге, если собеседник говорит отчетливо в замедленном темпе, а также помогает студентам формулировать свои высказывания.

Öğrenciler,kendisiyle,ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirler. Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir. Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmasında ona yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirler.

RUS 301

A2.1

The students;

can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). They can engage in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. They can describe in simple terms different aspects of their backgrounds, their immediate environment and matters in areas of immediate need.

Данный уровень предполагает, что студенты понимают предложения и наиболее употребительные выражения, касающиеся важных тем ( например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте жительства и о работе). Студенты могут общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности. Используя простые предложения, студенты могут рассказать о себе, своих родных и близких, а также описать основные аспекты повседневной жизни.

Öğrenciyi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirler. Basit bir dille ailesinii ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirler.

RUS 302

A2.2

The students; can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). They can engage in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. They can describe in simple terms different aspects of their backgrounds, immediate environments and matters in areas of immediate need.

Данный уровень предполагает, что студенты понимают предложения и наиболее употребительные выражения, касающиеся важных тем ( например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте жительства и о работе). Студенты могут общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности. Используя простые предложения, студенты могут рассказать о себе, своих родных и близких, а также описать основные аспекты повседневной жизни.

Öğrenciyi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirler. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirler.

RUS 401

B1.1

The students;

can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure time, etc. They can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. They can produce simple and connected texts on topics that are familiar or of personal interest. They can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Данный уровень предполагает, что студенты понимают основной смысл четко произнесенных высказываний, которые часто употребляются на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Студенты также могут общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Студенты могут составить связное сообщение на знакомые или особо интересующие их темы. Они могут описать свои личные впечатления, события, рассказать о своих мечтах, надеждах и амбициях, объяснить и обосновать свои взгляды и намерения.

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilirler.Bu konuda basit bir bağlantı metni türetebilirler. Tecrübeleri, olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilir ve görüş ve planlar için kısaca nedenler ve açıklamalar yapabilirler.

RUS 402

B1.2

The students;

can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure time, etc. They can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. They can produce simple and connected texts on topics that are familiar or of personal interest. They can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Данный уровень предполагает, что студенты понимают основной смысл четко произнесенных высказываний, которые часто употребляются на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Студенты также могут общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Студенты могут составить связное сообщение на знакомые или особо интересующие их темы. Они могут описать свои личные впечатления, события, рассказать о своих мечтах, надеждах и амбициях, объяснить и обосновать свои взгляды и намерения.

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilirler.Bu konuda basit bir bağlantı metni türetebilirler. Tecrübeleri, olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilir ve görüş ve planlar için kısaca nedenler ve açıklamalar yapabilirler.