PÇ1

Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma rapor yazma ve sunum yapma  becerisi.

PÇ2

Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ3

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ4

Proje yönetimi , risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik, ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ5

Sektörler hakkında farkındalık  ve iş planı hazırlama becerisi .

PÇ6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci  ve etik ilkelerine uygun davranma.

PÇ7

Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum

yöntemlerini tanır ve uygular.

PÇ8

Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar

ve uygular

PÇ9

Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir,

güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını

takip eder ve değerlendirir.

PÇ10

Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri

gözeterek içselleştirir.

PÇ11

Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege

lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil,

uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini

kavrar

PÇ12

Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki

farklı görüşleri analitik bir bakışaçısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi

görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur

PÇ13

Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık

sorunları nitelendirerek çözüm üretir.

PÇ14

Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli

etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve

becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır.

PÇ15

Hukuka ilişkin kaynakların kullanımında, gelişen bilişim teknolojisinden de yararlanacak düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak

PÇ16

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

PÇ17

Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal

çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur.

PÇ18

Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir,

bunların geliştirilmesine katkıda bulunur.