Erasmus Coordinator

Prof. Dr. Serdar AKALIN

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Asst. Prof. Dr. Ayşen TÜRK

Class Coordinators – 1st Semester 

                                   2st Semester

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Academic Quality Coordinator

Res. Asst. İrem Süzen

Open Access Advisors

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Res. Asst. İrem Süzen

Publicity Commission for the Department of Physiotherapy and Rehabilitation

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Res. Asst. İrem Süzen

 

Lateral-Vertical Transfer Adaptation Commission

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Murad PEPE

Res. Asst. İrem Süzen

Laboratory and Device Responsible

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Res. Asst. İrem Süzen

Mınor/Double Major Program Consultant

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Foreign Relations and International Student Department

Assoc. Prof. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. İsmail Murad PEPE

Archive Managers

Res. Asst. İrem Süzen