POLS 501-Uluslararası İlişkiler Teorileri: Bu ders, uluslararası ilişkiler alanında geliştirilmiş olan kuramsal yaklaşımları ve disiplinin literatüründeki teorik okulları incelemektedir. Dersin ana içeriğini disiplinin ortaya çıkmasından itibaren akademik yazında geliştirilmiş olan teorik okulların analizi oluşturacaktır. Bu kapsamda, ders hem ana akım teorik okulları inceleyecek, hem de ana akım teorilere getirilen eleştiriler kapsamında ortaya çıkan teorik yaklaşımlara odaklanacaktır. Realist ve Liberal teorik okulların incelenmesi ile başlayacak olan ders, İngiliz Okulu yaklaşımının geliştirdiği sentez yaklaşımı inceleyerek devam edecektir. Daha sonra İnşaacı kuram, Marksist kuram, Eleştirel kuram gibi teoriler ele alınacaktır. Yeşil Uluslararası İlişkiler kuramı, Feminist yaklaşımlar, Post-yapısalcı okul ve Post-koloniyal yaklaşımlar ders kapsamında ele alınacak olan diğer teorik yaklaşımlardır. 

İngilizce ders tanımı: 
Theories of International Relations: This course introduces students to the theoretical approaches to the study of International Relations. The course mainly focuses on the theoretical schools which have been developed throughout the evolution of the discipline. In this context, the course focuses the literature on the mainstream theoretical schools of the discipline; but not limited to them. It also examines the critiques of the mainstream theories. The course will start with an in depth examination of Realist and Liberal schools and will unfold with the English School. Following these, Constructivism, Marxist and Critical theories will be studied. The course also will examine newly rising theoretical schools such as Feminism, Post-structural and Post-colonial theories. 

POLS 502- Küresel Siyasette Güncel Sorunlar: Bu derste programın bir diğer ayağı olan küreselleşme olgusu ele alınacaktır. Küreselleşme olgusu ve bu olgunun doğurduğu sonuçlar birçok farklı akademik disiplini ilgilendirmektedir. Bu kapsamda, bu derste Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji gibi akademik disiplinlerin küreselleşme olgusuna olan yaklaşımlarından yararlanılacaktır. Dersin ana içeriğini, küreselleşme olgusunun tanımı konusunda farklı teorik yaklaşımlar ve küreselleşmenin etkisiyle küresel siyasetin konusu haline gelen güncel sorunların incelenmesi oluşturmaktadır. Buna göre başlıca konular arasında, çevre ve küreselleşme, küresel kültür, uluslararası göç, güvenlik, küresel ekonomik ilişkiler, küresel etik, uluslararası örgütler ve küresel yönetişim, küresel sivil toplum gibi konular bulunmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin küreselleşmeye getirilen farklı teorik açıklamaların yanı sıra, küreselleşme olgusunun dünya siyasetinde ortaya çıkardığı sorunlar ve konular ile ilgili bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

İngilizce ders tanımı: 
Contemporary Problems in Global Politics: The phenomenon of globalization, which is the other pillar of this program, will be examined within the scope of this course. The approaches of Political Science, International Relations, Sociology and Social Anthropology to the globalization will be used throughout the semester. The course mainly focuses on the definition of globalization and different theoretical explanations of the globalization, along with contemporary issues emerging with the impact of globalization. In this regard, topics such as environment, global culture and ethics, international organization, global governance, global civil society will be covered within the context of the course. 


POLS 521- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Bu dersin amacı öğrencilere araştırmaları, tez yazımları ve daha sonraki akademik kariyerleri için gerekli yöntembilim bilgisini kazandırmaktır. Ders sonunda öğrencilerin yöntembilim literatüründeki genel tartışmalara hakim olmasının yanı sıra, belirli araştırma yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ders bilim felsefesinin genel tartışmalarını inceleyerek döneme başlayacaktır. Ardından pozitivist ve post-pozitivist yaklaşımlar arasındaki farklılaşan yöntembilim görüşleri ele alınacaktır. Böylelikle öğrencilerin yöntembilim literatüründeki ana ayrışmaları ve farklı okulları öğrenmesi sağlanacaktır. İlerleyen haftalarda ise araştırma sorusu oluşturma, kavramsallaştırma, işlemselleştirme (operationalization), araştırma dizaynı gibi temel konuların yanında bazı niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerine de odaklanılacaktır. Ayrıca ders kapsamında sayısal yöntemlere de yer verilmektedir. Buna göre, bu ders kapsamında, öğrencilere niceliksel okur-yazarlık kazandırmanın yanısıra, aynı zamanda öğrencinin bu sayısal yöntemleri kendi araştırmasında kullanabilmesi için bir birikim sağlanması da amaçlanmaktadır. Dersin ele alacağı araştırma yöntemlerinden bazıları, içerik analizi, veriseti oluşturma, klasik ve karşılaştırmalı vaka çalışması, arşiv çalışmaları, seçkin mülakatları, literatür taraması gibi niteliksel yöntemler ve hipotez test etme, olasılık hesaplama, frekans analizi, iki değişkenli korelasyon ve regresyon analizi gibi niceliksel yöntemler olacaktır.

POLS 522 Küresel Politik Ekonomi: Bu dersin amacı, uluslararası ekonomi ve uluslararası siyasetin arasında bi konuma/arayüze sahip olan küresel siyasi/politik ekonomi çalışmasına bir giriş yapmaktır.  Ders, öğrencilerin uluslarası siyasetin ve uluslararası ekonominin arasındaki etkileşim örneklerini bütüncül bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. Amaç, malların ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde üretim, dağıtım, dolaşım ve tüketim süreçlerinde teorik yönleri ve pratik uygulamaları birleştirmek ve tüm bu süreçlerde devletin rolünü anlamaktır. Öğrenciler, ekonomi teorisinin bakış açısıyla değil, ticaretin, finansın, üretimin ve kalkınmanın ekonomik meselelerine bakacaklardır. Öğrenciler, devletlerin kendi aralarında ve devlet ve devlet-dışı aktörler (şirketler, toplumsal gruplar ve uluslararası örgütler) arasındaki ekonomik ilişkilerde uluslarası ilişkilerin kavramları, fikirleri ve yazınları ile etkileşimde olacaklardır. Bu yüzden, dersin odak noktası uluslararası ekonomik ilişkilerin yoğunluğunun artması sonucunda ortaya çıkan siyasi problemlerdir. İktisat bilgisine gerek yoktur.

Dersin İngilizce Tanımı:
Global Political Economy: The aim of this module is to provide an introduction to the study of global political economy - the interface between international economics and international politics. The course will help students to understand patterns of interaction between international politics and economics in an integrated manner. The objective is to blend theoretical aspects with practical applications in the processes of production, distribution, circulation and consumption of commodities at national, regional and global levels and to understand the role of the state in those processes. Students will look at economic issues of trade, finance, production and development, but not from the perspective of economic theory. Instead, students will engage with the International Relations concepts, ideas and literatures on the economic relations among states, and between states and non-state actors (such as firms, societal groups and international organisations). The focus is therefore on the political problems that arise as a consequence of the increasing density of international economic relations. Knowledge of economics is not a requirement.

POLS 590-Seminer Dersi: Bu ders Uluslararası Antalya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca tüm yüksek lisans öğrencilerine zorunlu kılınmıştır. Öğrenci ve tez danışmanının, öğrenci üçüncü dönemine başlamadan önce olmak üzere karar verilecek bir tarihte, öğrencinin dışarıdan katılıma açık bir seminerde, tez araştırma teklifi formatında hazırlanmış bir sunum yapması gerekmektedir

İngilizce ders tanımı: Taking this course is obligatory for the graduate students according to the Antalya International University Regulation on the Graduate Studies. Students are expected to give a presentation on their thesis subjects within a seminar which is open to outside participation. 

Seçmeli Dersler: Bu program kapsamında, öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları baz alınarak zengin bir seçmeli ders havuzu oluşturulmaktadır. Buna göre açılması planlanan seçmeli derslerin tablosu ve ders tanımları aşağıda verilmektedir. 

Küresel Yönetişimde Batılı Güçler: Bu ders öğrencilere batılı güçlerin var olan dünya düzeninin inşasındaki rollerini incelemeye ve bu güçlerin düzen içerisindeki otoritelerini zorlayan gelişmelere verdikleri reaksiyonları çalışmaya yönlendirmektedir. Ders kapsamında odaklanılacak ana sorular şöyledir: Güncel küresel düzenin ortaya çıkmasındaki batılı güçlerin rolü nedir? Küresel yönetişimde batılı güçleri batı dışı güçlerden ayıran ana faktörler nelerdir? Batılı güçlerin küresel yönetişimdeki üstünlüklerini muhafaza etme konusundaki adımları nelerdir? 

Dersin İngilizce Tanımı: 
Western Powers in Global Governance: This course aims to introduce students to the role of western powers in the construction of the existing liberal world order as well as their responses to the emerging challenges directed to the primacy of western powers in global governance. To what extent have the western powers played a constitutive role in the construction of the current global order, what sets western powers apart from the so-called non-western powers in global governance issues and to what extent they are able to preserve their primacy in global governance are the main questions that this course seeks to answer. 

Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler: Bu ders küresel politikada yükselen güçlerin batılı güçlerin hakimiyetini zorlayan pozisyonlarına odaklanmaktadır. Dünya politikasının yükselen güçlerinin hangileri olduğu ve küresel düzenin yeniden inşasındaki rollerinin neler olduğu gibi sorular dersin içeriği kapsamındadır. Küresel yönetişim kavramının kapsam ve tanımının ardından, ders küresel yönetişimin yeni yükselmekte olan aktörlerinin talep ve politikalarına odaklanmaktadır. BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) dersin ana kapsamını oluşturmakla birlikte, yükselmekte olan diğer aktörlerin politika ve pozisyonları da incelenecektir. 

Dersin İngilizce Tanımı:
Rising Powers in Global Governance: This course aims to introduce students to the dynamics of the challenges that the so-called rising powers pose to the primacy of western powers in global governance. Who are those rising powers and which claims they embrace in the name of redesigning the existing global order. After highlighting the scope and issues of global governance, this course puts a special emphasis on the demands that the so-called rising powers put on the re-construction of the existing global order. A special emphasis will be put on the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) as well as other noteworthy regional/global groupings. 

Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler: Bu dersin amacı öğrencilere istatistiki analiz yöntemini sunmaktır. Ders öncelikle ölçüm ve  dağılım konuları üzerinde duracaktır. Daha sonra  ikili ve çoklu nedensellik tartışılarak öğrencilere lineer regresyon ve logit analizi anlatılacaktır. Ders kapsamında öğrenciler STATA istatistik programını kullanmayı ve farklı veri tabanları ile çalışmayı da öğreneceklerdir. Bu ders öğrencilerin aktif katılımına olacak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin dönem sonunda istatistiki bir yöntem kullanarak kendi araştırmalarını yapabilecek beceriye sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin İngilizce Tanımı: 
Statistical Methods in Social Sciences: This course aims to introduce the students the basics of statistical analysis. For this purpose, the course first focuses on topics related to measurement and distribution. Later, it discusses bivariate and multivariate relationships and it introduces the students the basics of linear regression and the logit analyses. The course also teaches the students how to use STATA software and it presents them different data sets. This course is designed as a hands-on course and the students are expected to utilize statistical analysis for their own research at the end of the semester.

Dış Politika Analizi: Bu ders kapsamında Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini olan Dış Politika Analizi alanındaki teorik yaklaşımlar ve analiz yöntemleri ele alınacaktır. Bu kapsamda ders dış politika karar alım süreçlerinin analizine odaklanmaktadır. Bu karar alım süreçlerinin üç analiz seviyesi olan bireysel düzey, devlet düzeyi ve sistemik düzeyde analizleri dersin başlangıç konularıdır. Daha sonra, Operasyonel Kod Analizi, Liderlik Karakter Analizi, Prospekt Teorisi, Rol Teorisi, Rasyonel Aktör Modeli gibi yöntem ve yaklaşımlar incelenecektir. 

Dersin İngilizce Tanımı:
Foreign Policy Analysis: This course focuses on the theoretical approaches and methods of analysis in the field of Foreign Policy Analysis which emerged as a sub-discipline of the International Relations. In this context, the course’s main focus is on the foreign policy decision-making processes. These processes are analyzed in three levels of analysis, namely the individual, state and systemic levels. Then specific theories and methods such as Operational Code Analysis, Leadership Trait Analysis, Prospect Theory, Role Theory and Rational Actor Model will be emphasized. 

Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar: Bu dersin amacı, öğrencilerin karşılaştırmalı siyaset ile alakalı metod ve konuları ileri seviyede tartışmalarını sağlamaktır. Ders, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, siyaset biliminde karşılaştırma mantığı ve metodu üzerinde durur. İkinci bölüm ise devlet teorileri, siyasi rejimler, kurumlar, aktörler ve yönetişim performansı gibi alanın temel konularını tartışır. Her iki bölüm için de dünyanın farklı yerlerinden seçilmiş vaka çalışmaları ve ülkelerarası analizlerin incelenmesine olanak sağlayan farklı kaynaklar kullanılacaktır. Bu ders öğrencilere kendi karşılaştırmalı analizlerini yapabilmeleri için farklı veri tabanları ve bunların kullanımı hakkında bilgi de sunacaktır. 

Dersin İngilizce Tanımı:
Advanced Readings in Comparative Politics: This course allows students to discuss the methods and the issues of comparative politics at an advanced level. It has two significant components. The first component focuses on the logic of comparison in political science. The second component discusses the major issues in the field such as the processes of state formation, political regimes, institutions, actors, as well as the governance performance. Both course components rely on a variety of sources such as case studies and cross-country research drawn from different parts of the globe, as well as data sets, which allow students to conduct their own comparative research.    

Barış ve Güvenlik Çalışmaları: Bu ders barış ve güvenlik çalışmalarının Uluslararası İlişkiler akademik disiplini kapsamındaki kuramsal kavramsallaştırmaları ve bu kavramların ampirik uygulamalarına odaklanmaktadır. Barış ve güvenlik kavramlarının nasıl tanımlandığı ile ilgili sorular bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Barış, savaş ve güvenlik kavramları Uluslararası İlişkiler’in ana kavramları olmakla birlikte, birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Kavramlar arasındaki bu etkileşim süreci dersin ilgileneceği bir başka tartışmadır. Ders kapsamında, bu kavramlar dünya politikasının önemli aktörleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya gibi aktörlerin perspektifinden analiz edilecektir. 

İngilizce Ders Tanımı: 
Peace and Security Studies: This course is about the theoretical conceptualization of peace and security studies in the academic disciplin of International Relations, as well as the empirical application of such concepts to real time events. How peace and security have been defined in International Relations in the context of different time periods and in relation to different theoretical glances constitutes the main rationale of this course. Peace, war and security are core of International Relations and they are conceptually intermingled with other. Another goal of this course is to approach these concepts from the perspective of major global players, such as the United States, the European Union, Russia and China. 

Afrika Politikası’nda İleri Okumalar: Bu ders Sahraaltı Afrika siyasetine teorik bir bakış açısı ile genel bir giriş yapmaktadır. Dersin ana amacı öğrencilere Sahraaltı Afrika’daki gerilimler, sorunlar ve politikanın genel işleyişi konusunda lisansüstü düzeyde bir okuma portföyü sunmak ve akademik bir anlayış kazandırmaktır. Bu kapsamda, “düzen”, “düzensizlik”, “kalkınma” gibi kavramlar, Afrika siyaseti özelinde ele alınacaktır. Dönem boyunca dersin perspektifi analitik olduğu kadar eleştirel de olacaktır. Bir başka ifadeyle, bu ders, öğrencilere Afrika siyasetini açıklama iddiasındaki teorik yaklaşımlara eleştirel yaklaşan bakışaçılarını tanıtma amacı da taşımaktadır. Ders kapsamında düzen, otoriterlik, sivil-asker ilişkileri, Afrika’da ulus-devlet ve egemenlik, iç savaşlar ve etnik çatışma, müdahale, kalkınma ve barış arasındaki ilişki gibi birçok konu ele alınacaktır.

İngilizce Ders Tanımı:
Advanced Readings in African Politics: This course introduces the theoretical and empirical basics of the sub-Saharan African politics. It aims to introduce students the tensions, problems and general functioning of the government and politics in sub-Saharan Africa and offer them a portfolio of readings at graduate level. In this regard, concepts such as “order”, “disorder” and “development” will be focused with specific reference to the African context. The lenses that we will use throughout the semester are analytical as well as being critical. In other words, the course also aims to acquaint students to critical approaches to the theoretical explanations attempting to make sense of the African politics. Within the context of the course, some of the topics that will be focused are order, authoritarianism, civil-military relations, nation-state and sovereignty in Africa, civil wars and ethnic conflict, intervention, development and peace nexus.

İngilizce Ders Tanımı:
Readings in Political Thought: This class will focus on understanding the interdisciplinary social science foundations existing between Political Thought  and Political Science --at an advanced level-- through in-depth reading and analytic examination of selected  subject matter expert texts in the discipline of Political Philosophy. Subsequently, it will aim at developing a hermeneutic or interpretaive perspective in the student relative to modern global issues associated with the basic tenets of Political Thought historically shown in the texts.

Küresel Etik: Güncel Tartışmalar: Bu ders Küresel Etik alanındaki güncel tartışmalara ve ana konulara odaklanmaktadır. Ders kapsamında literatürün klasikleri üzerinde okumalar yapılacak ve bu klasiklerin yorumları üzerinde durulacağı gibi; kıtlık, haklı savaş, insan hakları, vatanseverlik ve erdem, ulusal self-determinasyon, nüfus kontrolü ve kozmopolitanizm gibi güncel konulara da yer verilecektir. 

İngilizce Ders Tanımı:
Global Ethics: Contemporary Debates: This course will focus on understanding the central issues of contemporary debates in Global Ethics. It will focus on reading and interpreting the seminal essays in the field relative to those issues including\but not limited to-- famine- just war theory- human rights- patriotism as virtue- national self-determination- population control- distributive responsibility and cosmopolitanism. 

Avrupa Birliği Dış Politikası: 28 üye ülke ve 500 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği uluslararası sistemde giderek daha önemli bir aktör haline gelmektedir. İlk kurulduğunda ekonomik bir birlik olarak kurulmuş olsa da, bugün AB ilticadan göçe, dış politikadan güvenlik politikalarına, demokrasiden insan haklarına kadar geniş bir yelpazede politika yürütmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilere AB’nin dünya politikasındaki gücü ve rolünü, politikalarını, kimliğini, uluslararası alandaki zaaflarını anlamayı ve analiz etmeyi sağlayacak teorik zemin öğretilecektir. Bu kapsamda dersin ana vurgusu, AB ve Avrupa çalışmaları literatürü üzerinde olacaktır. 

İngilizce Ders Tanımı:
Foreign Policy of the European Union: As a union of 28 member states and over 500 million citizens, the European Union has over recent decades become an increasingly important actor within the international system. Although originally founded as an economic union, today the EU’s policy scope ranges from asylum and immigration, to foreign and defence policy, and democracy and human rights promotion. This course provides students with the necessary theoretical grounding to analyse and explain the development of the EU’s role and power, its policy capabilities, external identity, and weaknesses on the international stage, including the complex interplay between its members’ foreign policies. Particular emphasis will be placed on acquiring competences in the use of different theoretical approaches and concepts drawn from the fields of IR and European Union studies.

Siyasal İletişim: Bu derste öğrencilerin siyasete ilişkin bilginin oluşturulması, şekillendirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak tanımlanan siyasal iletişim üzerinde bilgi sahibi olmaları ve konu hakkında analiz yeteneklerine katkı sunulması hedeflenmektedir. Siyasette kitle iletişimine dair kısa bir tarihi arka planın ardından gündem belirleme, çerçeveleme ve öncelik belirleme olarak sıralanabilecek temel teorik yaklaşımlara yer verilmektedir. Yeni medya araçlarını geliştiren teknolojik gelişmelere özellikle vurgu yapılmakta ve bu gelişmelerin küresel düzeyde siyasal davranışları ve sosyal hareketleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Konuya ilişkin temel ve güncel akademik metinler üzerinden detaylı tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ilgili teoriler ve kavramlar üzerinde bilgi sahibi olmalarının ardından kendi araştırmaları için sorular bulabilmeleri ve bu soruları yanıtlayabilecekleri araştırma önerileri hazırlamaları beklenmektedir. Ders içerisinde birçok kısa metin yazımı ve sunumlar gerekmektedir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal iletişime ilişkin olarak derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri, konu hakkındaki teorik bakış açılarına hâkim olmaları, ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve siyasal iletişimin ulusal ve uluslararası siyasetin güncel konularındaki etkisi hakkında yorum yapabilmeleri beklenmektedir.

İngilizce Ders Tanımı: This course aims to familiarize students to the concepts and issue areas on political communication, which can be very briefly defined as the creation, shaping, and dissemination of politically relevant information. The course will start with a brief introduction of the history of mass communication in politics and then continues with discussions on fundamental theories on the subject area such as agenda setting, framing and priming. Utmost importance will be paid to relevant technological developments creating new media and their impacts on political behavior and social movements on national and global scale. Detailed discussions are made on the basis of the essential and recent scholarly work on the subject area. After becoming familiar with the theories and relevant concepts, students are expected to develop questions for their own research and propose projects to answer them. Several short presentations and assignments will be given throughout the course. Upon the successful completion of this course, students are expected to have a sophisticated understanding of political communication in international and national level, explain theoretical perspectives on the notion, asses the relevant concepts and be able to evaluate the impacts of political communication in current international and domestic politics.

Kalkınma Çalışmalarına Giriş: Bu ders dünyanın değişik noktalarında gelişmekte olan ülkeleri etkileyen politik ve ekonomik faktörlere odaklanmaktadır. Ders kapsamında kalkınma alanındaki bazı kuramsal yaklaşımları incelemenin ardından, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki kalkınma hareketlerini etkileyen spesifik politikaları inceleyecektir. Ayrıca kalkınmışlık ve az gelişmişlik üzerinde devletlerin ve piyasanın etkilerini, koloniyal pratiklerin kalkınma ve bağımlılık açısından yarattığı sorunları, politik ekonomi, yoksulluk ve özgürleşme gibi alanlardaki tartışmalar dersin ana içeriğinin parçası olacaktır. Ders sonunda öğrencilerin kalkınma yazınındaki ana teorik yaklaşımlar, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgilerin ileriye dönük analizlerde kullanılması hakkında donanıma kavuşacaktır. 

İngilizce Ders Tanımı:
Introduction to Development Studies: This course focuses on the political and economic factors that have affected developing countries around the globe. The course examines and discusses a number of theories and concepts that inform our understanding of development and it explores political decisions and policies that have shaped the trajectory of developing countries in Asia, Africa and Latin America. Through an examination of comparative historical experience, the course explores the role of states and markets in development and/underdevelopment, colonial legacies and path dependencies and the political economy of growth, poverty and freedom. In the course students will also analyse current cutting edge policy issues and challenges in the developing world. At the end of the course students will have a comprehensive idea of the main theories that inform development; they will be able to identify the characteristics of developing nations and explain the different trajectories of the political and economic systems of developing countries.

Göç Politikası: Bu derste, öğrenciler bir taraftan göç olgusuna yönelik kavramlar ve temel konu alanları üzerinde bilgilendirilirken diğer taraftan ise gerekli teorik ve tarihi arka plan sunulmaktadır. Siyasi, ekonomik ve sosyal aktörler ile süreçlerin insan hareketleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra göç hareketlerinin bu yapıları dönüştürmesi göz önünde bulundurulmaktadır. Derste işlenen konular, göç konusundaki temel ve güncel akademik metinler üzerinden detaylı bir şekilde tartışılmaktadır. Öğrencilerin işlenen metinlere yönelik yazdıkları haftalık metinler ve araştırma raporları yoluyla derse aktif katılım göstermeleri beklenmektedir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrencilerin, (uluslararası) göç ile ilgili olarak derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri, konu hakkındaki teorik bakış açılarına hâkim olmaları, ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve (uluslararası) göçü siyasi, ekonomik ve sosyal yönlerini dikkate alarak değerlendirebilmeleri beklenmektedir.

İngilizce Ders Tanımı:
Migration Politics: This course aims to familiarize students to the concepts and issue areas on the phenomenon of migration on the one hand and provide necessary theoretical and historic background on the other hand. Political, economic and social actors and processes will be discussed by paying particular importance to the revisions they go through migration and their influence on human movements. Detailed discussions are made on the basis of the essential and recent scholarly work on the subject area. Active participation is expected from the students by the means of weekly written reaction papers and research papers in the end of the course. Upon the successful completion of this course, students are expected to have a sophisticated understanding of (international) migration, explain theoretical perspectives on the notion, and asses the related concepts and evaluate (international) migration by taking political, economic and social aspects into consideration.

Siyaset Sosyolojisi: Bu ders, küresel bir bakış açısıyla siyaset sosyolojisindeki klasik sorunları anlamaya ve analiz etmeye odaklanır. Sadece devlet oluşumunu değil, küresel siyasi rejimlerin ve onların örgütlerinin sosyal gelişimine, sosyal-siyasi inançların ve ekonominin, küresel siyasi grup davranışlarını da incelemekte, sosyal gruplar ve aynı zamanda sosyo politik kökenli diğer problemlerin oluşturduğu siyasi kurumlara eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşmaktadır. Alanında pek çok uzman bu konular üzerine yazdı ve ders bu uzmanlara ve onların önemli eserlerine odaklanmaktadır. Ders, yukarıda bahsedilen meselelere küresel, analitik ve karşılaştırmalı bir bakış açısından bakarak bu konular hakkında derin okumalara odaklanmaktadır.

İngilizce Ders Tanımı:
Topics in Political Sociology: This course focuses on understanding and analyzing a series of classical problems in political sociology from a Global perspective. İncluding but not solely focusing on state formation, the social development of global political regimes and their organizations, the intersection of social political beliefs and the economy, global political group behavior, challenges to political institutions from social groups as well as other problems of a socio\political nature.  Many subject matter experts have written on these issues this course focuses on a group of these experts and their seminal works and concentrates on in-depth readings of these compositions relative to the aforementioned issues from a global, analytic and comparative perspective.

Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü: Bu ders, Cumhuriyetçilik’in siyasi konseptinin yeni ya da sivil Cumhuriyetçilikle beraber karşılaştırmalı bir çalışmasını sunar. Cumhuriyetçi düşünce geleneğini batılı bir bakış açısıyla Machiavelli, İngiliz cumhuriyetçi Blackstone, Fransız Montesquieu ve Amerikanın kurucuları olan Thomas Jefferson ve James Madison gibi yazarların çalışmalarına odaklanarak açıklamaktadır. Bu yazarlar iyi ahlak, siyasi katılım, yolsuzluğun tehlikesi, hukukun üstünlüğü ve karma hükümet kavramlarının önemi üzerine eğilmişlerdir. Görüşlerini/argümanlarını Cicero ve Latin tarihçilerin fikirleri ile desteklemektedirler. Ders, bu ‘modern’ yazarları, onların çalışmalarının günümüz yorumlarını, Quentin Skinner ve Philip Pettit gibi yazarların bu görüşlere getirdikleri tarihsel eleştirileri ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır. 

İngilizce Ders Tanımı:
Republicanism: Past and Present: This course offers a comparative study of the political concept of Republicanism with Neo-or-Civic Republicanism. It will review the tradition of republican thought from a western perspective focusing on a selection of writers including: Machiavelli; the English republicans such as Montesquieu and Blackstone; and the Americans of the founding era including Thomas Jefferson and James Madison. These writers focused on the importance of civic virtue and political participation-the dangers of corruption-the rule of law and the benefits of a mixed constitution. They present their arguments with evidence from the Latin historians and Cicero. The course compares these ‘modern’ writers with the present day interpretation of their work via the historical and analytic program of Quentin Skinner and Philip Pettit and counter positions it against the perspectives of modern political Liberalism.