Hamza KANDUR

Hamza KANDUR

Antalya Bilim Üniversitesi - Rektör Yardımcısı

Twitter:                www.twitter.com/HamzaKandur

Doğum Yeri:             Sivas

E-posta:                       hamza.kandur@antalya.edu.tr 

EĞİTİM

Lisans                                    

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 1986.

Yüksek Lisans                        

Loughborough Teknoloji Üniversitesi, Arşiv, Kütüphane ve Enformasyon Çalışmaları Bölümü, İngiltere, 1988.

Tez Başlığı: "Computerisation of Archival Finding Aids.”
Tez Danışmanı: Dr. Michael Reed.

Doktora                                

Londra Üniversitesi, Kütüphane, Arşiv ve Enformasyon Çalışmaları Bölümü, 1992.
Tez Başlığı: "Management of Electronic Records.”
Tez Danışmanı: Dr. Anne Thurston.

GÖREVLER

 • Rektör Yardımcısı, Antalya Bilim Üniversitesi, Şubat 2017 –

 • Rektör Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Temmuz 2010 – Mart 2014

 • Üniversitelerarası Kurul Üyesi, Antalya Bilim Üniversitesi Temsilcisi, Şubat 2017 –

 • Üniversitelerarası Kurul Üyesi, Marmara Üniversitesi Temsilcisi, 2013 – 2016.

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, 2014 – 2015.

 • Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, 2006 – 2016.

 • İnsani Gelişim ve Toplumsal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2009 –

 • İstanbul İlim ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2019 –

 • Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, 1992 –

YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ

 • Bilgi Dünyası Dergisi. ISSN 1302-3217

 • Arşiv Araştırmaları Dergisi. ISSN 1302-325X

 • Türk Kütüphaneciliği Dergisi. ISSN: 1300-0039

YAYINLAR – KİTAPLAR

 • Icimsoy, O & Kandur, H. A Bibliography of Books in English on Turkey: 1700-1990. İstanbul: Librarie de Pera, 1995.

 • Kandur, H. Belediyelerde arşiv yönetimi. İstanbul: REMAK, 1998.

 • Kandur H. & İcimsoy, O. İş yazıları ve dosyalama teknikleri. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 (ders kitabı).

 • Kandur, H. Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli (v.2.0) Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006.

 • Essays in memory of Hazel E. Heugan. Edinburgh, 2007 (yayın kurulu üyesi)

 • Kandur, H.(editör.) Arşivcilik konferansları I. İstanbul: Librarie de Pera, 1995.

YAYINLAR – MAKALELER

 • Türkiye’de Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi: Mevcut Durum Analizi ve Farkındalığın Artırılması Çalışmaları. Bilgi Dünyası. 12(1), Nisan 2011: 2-12.

 • " Yerel Yönetimlerde Arşiv Uygulamaları." Archimedia 27 (Kasım 1997): 3-7.

 • "Özel finans kuruluşlarında arşiv çalışmaları". Arşiv Araştırmaları Dergisi 1 (1999): 1-7

 • "Management of Electronic Records: Educating archivists and records managers". Arşiv Araştırmaları Dergisi 1 (1999): 35-45

 • "Kamu sektöründe toplam kalite çalışmaları için arşivlerin önemi" Arşiv Araştırmaları Dergisi 2 (2000): 1-6

 • "Sınır Ötesi Bilgi Akışı ve Ulusal Bilgi Politikaları". Arşiv Araştırmaları Dergisi 3 (2001): 1-6

 • “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve kurumsal bilgi sistemleri üzerindeki etkileri.” Arşiv Dünyası, 4(Ağustos-Eylül 2004): 5-6

 • “Elektronik Belgelerin Özniteliklerinin Elektronik Belge Yönetimi Açısından İncelenmesi.” Aysel Yontar Armağanı. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2004: 121-131.

 • “Dijital görüntüleme sistemleri.” 42. Kütüphane Haftası Bildirileri. Ankara, TKD, 2006, ss.349-359.

 • Kurumsal belge onay ve kayıt sistemlerinşin e-devlet altyapısına uyugun şekilde yeniden yapılandırılması. Tülin Aren Armağanı. İstanbul, Pamuk Yayıncılık, 2009, ss. 125-131.

YAYINLAR – KONFERANS MAKALELERİ

 • “The Role of Institutional Competencies for the Long Term Preservation of Electronic Records: The Experience of the Turkish Public Sector “, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5: 527-533, 2016

 • “Arşiv Malzemesinin Tanımlama İlkelerinin Araştırma Hizmetlerine Yansıtılması: Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi (DIAD) Arşiv Sistemi”, Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu,7-9 Nisan 2016, İstanbul.

 • “Transforming Public Libraries as part of the National Development Plans in Turkey”, IFLA 2015, 15-21 Ağustos 2015, Güney Afrika.

 • “Setting standards for electronic archiving: the Turkish public sector experience”, Historical and Cultural Heratige: Preservation, Access, Use, 7-9 Nisan 2015, Kiev, Ukrayna.

 • “Kamu kurumlarında elektronik belge yönetimi: güncel sorunlar ve geleceğe yönelik beklentiler”, BEYAS 2015, 22-23 Ekim 2015, Ankara.

 •  “Nicel Bilimsel Çıktılara Karşın Bilimsel Etki: Türkiye ve Üst Sıralarda Yer Alan Türk Üniversiteleri Analizi”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye.

 • Üsküdar Belediyesi Uygulamalarının Güncel Teknolojiler Işığında Analizi, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 2009, cilt 1, s.689-702.

 • Kamu Kurumlarında Belge Yönetim Sistemlerinin E-Dönüşümü ve Modellenmesi. Ünak’08 Bilgi: Farklılık ve Farkındalık Sempozyumu. İzmir, Yaşar Üniversitesi, 9 Ekim 2008.

 •  “Dijital görüntüleme sistemleri.” 42. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Belgelerin Dijitalleştirilmesinde Yeni Teknolojiler: Kütüphane ve Arşiv Uygulamaları Çalıştayı, 31 Mart 2006, Milli Kütüphane, Ankara.

 • “ Elektronik belgelerde güvenlik ve güvenirlilik.” 42. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, E-Toplum Olma Sürecinde Eşgüdüm ve İşbirliği Sempozyumu, 28 Mart 2006, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.

 •  “Elektronik belgelerin yönetilebilirliği: Doküman ve Belge Formları.” 41. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Enformasyon Teknolojilerindeki Son Gelişmelerin Kütüphane Hizmetleri Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, 1 Nisan 2005, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, İstanbul.

 • “ Arşivcilik Eğitimi: Marmara Üniversitesi Örneği.” 37. Kütüphane Haftası etkinlikleri, Kütüphanecilik/Arşivcilik Eğitiminde Beklentiler Gelişmeler. 29 Mart 2001, Ankara.

 • “Elektronik arşivler için stratejik yönetim modeli”. 38. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, e-Arşivler. 28 Mart 2002, Ankara.

 • “Elektronik İmzanın Belge ve Bilgi Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi”. 40. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Yeniden Yapılanma ve Arşivler, 30 Mart 2004 Ankara.

 • “Elektronik Belgelerde Otantiklik Problemleri.” 40. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Belgelerde Sahtecilik Paneli, 1 Nisan 2004 İstanbul.

 •  “Teknolojik gelişmelerin arşivcilik üzerindeki etkileri”. 16. Bilişim Kurultayı, İstanbul, 15 Aralık 1999

 • "Arşivlerde kullanıcı hizmetleri ve bilgisayar kullanımı." I. Milli Arşiv Şurası. 20-21 Nisan 1998, Ankara.

 • "Elektronik arşivler ve arşivcilik mesleğinin geleceği." Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi teknolojileri Sempozyumu. 7-9 May 1997, Ankara

KONFERANS SUNUMLARI

 • “Elektronik belge yönetimi standartlarından belge güvenliği ile ilgili unsurlar”. 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, 6-8 Mayıs 2010.

 • Uluslararası Sempozyum, Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, 21-23 Ekim 2010.

 • 2.Uluslararası Sağlık Bilişimi Zirvesi, Sağlıkta İnovasyon, 28-30 Mart 2013, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

 •  “Elektronik Arşivlerde Sürdürülebilirlik Stratejileri”, Hazine-i Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği, 17 Kasım 2016, İstanbul.

 • “Geleceğin kütüphane, arşiv ve müze binaları”, KAM Çalıştayı, 12-15 Ekim 2016, Antalya.

 • EBYS Zirvesi 2016, ATO Kongre Merkezi, 19 Nisan 2016, Ankara.

 • "Enformasyon yönetimi ve teknolojileri." 16 Temmuz 1997, Özel Finans Kurumları Birliği, ParkSA Hilton Otel, İstanbul

 • “Teknolojik gelişmelerin arşivcilik üzerindeki etkileri.” 15 Aralık 1999. 16. Bilişim Kurultayı, İstanbul.

 • “Elektronik belgelerde imza ve e-tarih.” 14 Mayıs 2004. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.

 • “Arşiv malzemesi koleksiyoncuları açısından Devlet Arşiv Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi”. 13 Haziran 2004. İstanbul, Türk Nümismatik Derneği, İtalyan Kültür Merkezi.

 • “Elektronik imza ve e-devlet uygulamaları açısından önemi.”, 27 Eylül 2004, Levent Rotary Kulübü, İstanbul.

 • “Enformasyon Sistemleri ve Yönetim.” 26 Kasım 2004. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gayrettepe, İstanbul.

 • “Avrupa Birliği tarama sürecinde Türkiye’de arşivlerin durumu.” Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Bilgi Merkezleri Paneli. 28 Aralık 2005. Ankara.

 • Development of Standards for Electronic Records Management and Digital Imaging in Turkey. Kültür ve Sanat Kurumlarında Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Pera Müzesi, 18 Kasım 2008.

 • Kurumsal Belge Yönetim Sistemlerinin Planlanması. Muğla Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 5-6 Mart 2009

 • Elektronik belgelerin güvenlik unsurları. III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, 29-31 Mayıs 2009.

 • Sayısallaştırma, işbirliği ve standardizasyon. Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 25-27 Şubat 2010.

 •  “Belediyelerde Dijital Sürdürülebilirlik”, Akıllı Belediyecilik Zirvesi, 6-7 Kasım 2016, İstanbul.

PROJELER

Ulusal Projeler

 • Üsküdar Belediyesi Arşiv Yönetim Sistemi Projesi, 1996.

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşiv Projesi, 2004.

 • Kamu kurumlarında üretilen belgelerin arşivcilik açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: SOC-072/181000, 2004.

 • Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi, 2005.

 • TS 13298 Enformasyon ve Dokümantasyon – Elektronik Belge Yönetimi, 2007.

 • TS 13298:2015 Enformasyon ve Dokümantasyon – Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi, 2015.

Uluslararası Projeler

 • Banjul Records Project. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers. 3-22 April 1989. Banjul, Gambia.

 • Freerown Records Project. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers.  April 1990. Freetown, Sierra Lione

 • Records Management and Archives Workshop. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers and Malaysian Technical Cooperation Programme. 10-28 August 1992. Kuala Lumpur, Malaysia.

TAMAMLANMIŞ TEZ DANIŞMANLIKLARI

Yüksek Lisans

 • Kılıç, M. “107 Numaralı Mühimme defteri: Transkripsiyon, tahlil ve değerlendirme.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996.

 • Üstün, A. “Arşivlerde verimlilik ve elektronik belge yönetimi” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.

 • Çelik, M. “Enformasyon toplumu: Yeni toplum düzeni ve arşivlerin değişen rolü üzerine bir deneme.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.

 • Aydınus, N. “Tarihi Deniz Arşivinde bulunan İngiltere ile ilgili belgeler kataloğu.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.

 • Kolukısa, G. “Doküman yönetimi.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.

 • Gürevin, T. “Görüntü işleme tekniklerinin arşivcilik mesleği üzerinde etkileri.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.

 • Aydın, C. “Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ışığında arşivcinin değişen rolü.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.

 • Kaya, Y. “Tanımlama standartlarının yayınevi arşivlerinde kullanımı: MARC AMC ve MAD formatlarının karşılaştırılması.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004.

 • Eren, Ş. “MARC AMC ve MAD formatının Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki malzemeye uyarlanabilirliği.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004.

 • Kılıç, S. “Bilişim endüstrisinin elektronik belge yönetimine yaklaşımı.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.

 • Kömekçi, H. “Yerel yönetimlerde form ve rapor yönetimi: Tuzla Belediyesi örneği.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.

 • Kakırman, A. “Kurumsal bilginin stratejik planlamadaki rolü.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.

 • Kaya, A. “Kurumlardaki evrak ve arşiv yönetimi ile ilgili proseslerin ISO 9000 Serisine uyarlanması.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.

 • Dağdaş, Y. “Elektronik belge tanımlanması ve uluslar arası elektronik belge tanımlama standartları.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.

 • Küçükönder, A. “İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Arşivi için elektronik belge ve doküman yönetimi modeli.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006.

 • Gültekin, O. “İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi tarihi belgelerinin dijital ortama aktarılması ve kullanıma sunulması.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006.

 • Tunç, M. “Tıp alanındaki bilgi hizmetlerinin standardizasyonu ve Türkiye’deki uygulamalar.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006.

 • Adamcıl, F. “Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde metadata kullanımı.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007.

 • Öztürk, F. “Şirket birleşmelerinde belge yönetiminin entegrasyonu: Banka birleşmeleri.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008.

 • Güneş, Z. “Türkiye’de Yoksulluk Araştırmaları: 1990 Sonrasi Çalişmalarin Bibliyografik Değerlendirmesi”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009.

 • Duman, G. “Proje yönetimi belge ve süreçlerinin içerik ve kalite analizlerinin yapılmasında CMMI tekniğinin kullanımı”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009.

 • Yılmaz, E. “Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezinde Bulunan Girit Belgelerinin Uluslar arası Arşiv Standartlarına Göre Tanımlanması”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010.

 • Bekem, Behiye., “Türkiye’de Görsel Sanat Kaynaklarının Arşivlenmesi için Model Çalışması”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011.

 • Yazıcı, Sabahat. “Belge Yönetimi Süreçlerinin Kurumsal Kararlar Üzerindeki Etkisi: TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Belgeleri Üzerinde Bir İnceleme”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011.

Doktora

 • Çiçek, N. “Kamu yönetiminde üretilen belgelerin form özelliklerinin incelenmesi ve arşivcilik açısından değerlendirilmesi.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.

 • Güneş G. “Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri semptomları ve risk faktörleri”, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009

 • Şentürk, B. “Bilgi ve belge merkezlerinde stratejik hizmet yönetimi modeli”, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010

 • Tunç, M. “Bilimsel ve teknolojik bilginin niteliksel performansının ölçümü”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012.

 • Şentürk, E. “Osmanlı Belgeleri İçin Bir Üstveri Standardı Çalışması: Meşihat Arşivi Örneği”, Istanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012.

ÖDÜLLER

 • Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü, 1995.