Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz ve           

           Mezunlarımız,

Uluslararası alanda meydana gelen hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri, küreselleşme temayülleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, özellikle bürokratik yapı ve yönetim anlayışında köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Birçok ülkede ve ülkemizde de bu ihtiyaç doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Stratejik planlama, yeni kamu mali yönetiminin temel araçlarından biri haline gelmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme konuları düzenlenmiş, kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesine ve bütçe sürecinde etkinliğin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu kanun ile kamu kurumlarının politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesi, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi bakımından “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir.

    Bilim, teknoloji ve iletişim, içinde bulunduğumuz çağı tanımlayan temel  kavramlardır. Bu kavramlar dünyanın sürekli değişim içerisinde olduğunun işaretidir. Değişimin yönetilmesi ise bilgi birikiminin sağlıklı ve güvenilir olmasına bağlıdır. Ve bu süreci sağlıklı yönetebilmenin en önemli araçlarından biri de amaç, hedef ve faaliyetlerin tanımlandığı ve taahhüt altına alındığı stratejik planlardır. Bununla birlikte, küreselleşme süreci; yeniliklerin ve teknolojilerin hızla değişmesi, toplumsal yapı ve ilişkilerin giderek daha karmaşık hale gelmesi, kurum ve kuruluşların etkinliğinin yükseltilmesi bakımından bu planları daha da önemli hale getirmektedir.

Stratejik Planın hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayışla; öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, dış paydaşlarımız sürece aktif olarak katılmış, tüm birimlerimizin görüş ve önerileri plan sürecine dahil edilmiştir.

Yoğun görüşme ve tartışmalarla yürütülen sürecin sonunda ABÜ 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı, Senato Kurulu’nun 27/04/2018 tarihli toplantısında ve 06 sayılı senato kararının 5. Maddesinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı, nitelikli ve gayretli akademik ve idari kadrosu ile bilgi birikimini tecrübeye dönüştürme sürecinde olan üniversitemizin vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik bir yol haritası niteliğindedir. Bu süreçte bizlere yol gösterecek olan değerlerimiz ve üstlendiğimiz misyon en önemli motivasyon kaynağımızı oluşturacaktır. Stratejik hedeflere yönelik faaliyetlerin gözlenmesi ve çıktıların raporlanarak izlenmesi, öğrencisi, idari ve akademik kadrosu ile her gün daha fazla oranda değer üreten bir eğitim ve bilim kurumuna kavuşmak bizlerin en büyük umudu ve beklentisidir.

İş ve piyasa dünyasının aktörleri de dahil olmak üzere toplumdaki farklı güç odakları arasındaki karmaşık ilişkiler yeni şekiller alırken dünyada araştırma, girişimcilik, inovasyon ve teknoloji öncelikleri yeniden tanımlanmaktadır. Bizler de bu yönde gerçekleştirmekte olduğumuz bilimsel, sosyal çalışma ve etkinliklerimizle refah düzeyi daha da yükseltilmiş bir gelecek için öğrencilerimize faydalı olmaya çalışmaktayız. Kamu hizmeti sunan bir vakıf üniversitesi olarak, yerel ve ulusal düzeyde farklı toplumsal katmanların, farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojiler, projeler ve bilimsel eserler üretmek için bütün imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Stratejik hedeflere yönelik faaliyetlerin gözlenmesi ve çıktıların raporlanarak izlenmesi; öğrencisi, idari ve akademik kadrosu ile her gün daha fazla oranda değer üreten bir eğitim ve bilim kurumuna kavuşmak, bizlerin en büyük umudu ve beklentisidir. Bu belgede altı çizilen amaç ve hedeflerin hayata geçmesi konusunda da, yine hepimizin gerekli özeni ve çalışma azmini göstermesi en büyük dileğimizdir.

Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve ayrıca dış paydaş olarak plana katkı sağlayan diğer kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla...

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Rektör 

 

 

2018-2022 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI
STRATEJİK AMAÇ 1:VERİMLİ KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI  SAYESİNDE  TÜM PAYDAŞLARININ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 1.1.ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.1.1. Öğrenci  Memnuniyet Anketlerinin Yapılması ve Analiz Edilmesi G11 Öğrenci Memnuniyet Oranı Akademik Birimler 70% 71% 72% 73% 74%
1.1.2. Anket Sonucu İyileştirme Aksiyonlarının Gerçekleştirilmesi G11-G17-G18 Aksiyonların Gerçekleşme Oranı Akademik Birimler-Dekanlık-Enstitüler-Genel Sekreterlik-Rektörlük 100% 100% 100% 100% 100%
1.1.3. Öğrencilerin Kurullardaki Temsil ve  Etkinliğinin Artırılması İçin Çalışmalar Yapılması G9-G11-Z5 Kurullarda Görüşülen Şikayet ve Taleplerin Karşılanma Oranı Rektörlük 85% 86% 87% 88% 89%
1.1.4. Mütevelli Heyetinden Öğretim Üyelerinin Referans Olduğu Mezunların İşe Yerleştirilmesi Konusunda Destek Alınması G4-F15 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mütevelli Heyeti 90% 91% 92% 93% 94%
1.1.5. Şehir Yerleşkesine Yönelik Programların Artırılması G12 Öğrenci Memnuniyet Oranı Rektörlük 70% 71% 72% 73% 74%
1.1.6. Üniversitede Yapılan Etkinliklerde Simultane Çeviri Hizmetlerinin Planlanması Z22 Etkinlik  Memnuniyet Oranı Genel Sekreterlik 85% 86% 87% 88% 89%
1.1.7. Kampüse Ulaşım Olanaklarının Artırılması İçin Paydaşlarla Ortak Çalışmalar Gerçekleştirilmesi Z1 Öğrenci Memnuniyet Oranı Genel Sekreterlik 85% 86% 87% 88% 89%
HEDEF 1.2.BİRİMSEL BÜTÇELEME ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.2.1. Akademik Birimlere Yönelik Bütçeleme Çalışmasının Yapılması  G6-Z10-T5 Bütçe Kullanım Oranı Rektörlük 100% 100% 100% 100% 100%
1.2.2. İdari Birimlere Yönelik Bütçeleme Çalışmasının Yapılması  G6-Z10-T5 Bütçe Kullanım Oranı Rektörlük 100% 100% 100% 100% 100%
HEDEF 1.3.YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.3.1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürekli İyileştirilmesi G9-Z10-Z34 Major Hata Sayısı-Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı-Risk Azaltma Oranı-Kalite Hedefleri Gerçekleşme Oranı-KYS İç Denetim Puanı Tüm Süreçler 0     -%100-%20-%100-%85 0     -%100-%21-%100-%86 0     -%100-%22-%100-%87 0     -%100-%23-%100- %87 0     -%100-%24-%100-%88
1.3.2. ISO 10002:2014 Şikayet Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürekli İyileştirilmesi G9-Z10-Z34 Şikayet Sayısı-Şikayet Çözüm Memnuniyet Oranı-Tekrarlayan Şikayet Sayısı Tüm Süreçler 50 - %100 -  0 45 - %100 -  0 40 - %100 -  0 36 - %100 -  0 32 - %100 -  0
1.3.3. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürekli İyileştirilmesi G9-Z10-Z34 Major Hata Sayısı-Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı-Çevre Kazası Sayısı Tüm Süreçler 0     -%100  -   0  0     -%100  -   0  0     -%100  -   0  0     -%100  -   0  0     -%100  -   0 
1.3.4. ISO 22000:2005 Gıda  Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürekli İyileştirilmesi (Yemekhane için) G9-Z10-Z34 Major Hata Sayısı-Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı-Gıda Kaynaklı Zehirlenme Vaka Sayısı-Yemekhane Denetim Puanı Destek 0    %100-     0-      %90 0    %100-     0-      %91 0    %100-     0-      %92 0    %100-     0-      %93 0    %100-     0-      %94
1.3.5. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği  Sisteminin Kurulması ve Sürekli İyileştirilmesi (Tüm İdari/Akademik) G9-Z10-Z34 Major Hata Sayısı-Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı-İş Kazası Sayısı-İş Kazası Ağırlık Oranı Tüm Süreçler 0-   %100-   0-               0 0-   %100-   0-                0 0-   %100-   0-                0 0-   %100-   0-                0 0-   %100-   0-                0
1.3.6. Kurum İçi Öneri Sistemlerinin Kurulması ve İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi Z10 Öneri Sayısı -Önerilerin Hayata Geçirilme Oranı Tüm Süreçler 50 -     %85 55 -   %86 60 -   %87 65 -   %88 70 -  %89
1.3.7. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'nın Kurulması G9-Z10-Z34 Major Hata Sayısı-Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı-Sosyal Mühendislik Saldırılarını Engelleme Oranı Bilgi İşlem _ 0    %100- %100 0    %100- %100 0    %100- %100 0    %100- %100
1.3.8. ISO 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin Kurulması G9-Z10-Z34 Major Hata Sayısı-Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı-EBYS Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 0 -%100- %70 0    %100- %75 0    %100- %80 0    %100- %85 0    %100- %90
HEDEF 1.4.ORGANİZASYON YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.4.1. İş zaman Etüdleri Yapılması Z3 Atıl Personel Azalış Oranı  İnsan Kaynakları _ 1% 2% 3% 4%
1.4.2. Bilgi İşlem Sürecinin Personel Sayısının Artırılması ve Şubeleştirilmesi Z3-Z26 Bilgi İşlem Sürecinden Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.4.3. Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğünde İlave Uzman Personel  İstihdam Edilmesi Z3-Z32 Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Sürecinden Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü  70% 73% 76% 79% 82%
1.4.4. Uluslararası Programlar Sürecine İlave Uzman Personel İstihdam Edilmesi G13-Z3-F12 Uluslararası Programlar Süreci Memnuniyet Oranı Erasmus Koordinatörlüğü 70% 73% 76% 79% 82%
1.4.5. Gastronomi Bölümünde İlave Akademik ve Uzman Personel İstihdam Edilmesi G2-Z3 Öğrenci Memnuniyet Oranı Turizm Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
1.4.6. TTO  Sürecinde İlave Akademik ve Uzman Personel İstihdam Edilmesi G2-Z3 TTO Etkinlik Sayısı-Etkinlik Memnuniyet Oranı-Danışmanlık Verilen Şirket Sayısı-Danışmanlık Memnuniyet Oranı TTO 15-
70%-
5-
70%
20-
73%-
8-
73%
25-
76%-
10-
76%
30-
79%-
12-
79%
30-
80%-
15-
80%
1.4.7. Mühendislik Fakültesinde İlave Akademik Personel İstihdamı (Endüstri,Elektrik-Elektronik,Bilgisayar ve İnşaat) G2-Z3 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mühendislik Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
1.4.8. İİSBF Fakültesinde İlave Akademik Personel İstihdamı  G2-Z3 Öğrenci Memnuniyet Oranı İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
1.4.9. Sosyal Bilimler Enstitüsüne İngilizce Bilen İdari Personel Alınması G8-Z3-Z19 Öğrenci Memnuniyet Oranı Sosyal Bilmler Enstitüsü 70% 71% 72% 73% 74%
1.4.10. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde İlave Akademik Personel İstihdamı  G2-Z3 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mimarlık Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
HEDEF 1.5.KÜTÜPHANENİN KAYNAK VE FİZİKSEL YETERLİLİK AÇISINDAN GELİŞTİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.5.1. Her Ders İçin Basılı Kaynak Sağlanması Z25 Basılı Kaynak Sayısı Artış Oranı-Kullanıcı Memnuniyet Oranı Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 70%-
70%
71%-
71%
72%-
72%
73%-
73%
74%-
74%
1.5.2. Elektronik Kaynakların Artırılması Z25 Elektronik Kaynak Sayısı Artış Oranı-Kullanıcı Memnuniyet Oranı Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 70%-
70%
71%-
71%
72%-
72%
73%-
73%
74%-
74%
1.5.3. Multimedya Kaynakların Artırılması Z25 Gör İşit Kaynak Sayısı Artış Oranı-Kullanıcı Memnuniyet Oranı Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 70%-
70%
71%-
71%
72%-
72%
73%-
73%
74%-
74%
1.5.4. Yeni Kütüphane Binası Faaliyeti Z23-Z25 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 0% 70% 80% 90% 100%
HEDEF 1.6.KULÜP ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.6.1. Kulüplerin Performanslarının Değerlendirilmesi ve Sonuçlarına Göre Aksiyonların Başlatılması G11-Z9 Kulüp Performans Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.6.2. Kulüplerin Danışman Hocalarla Etkinlikler Yapması  G11-Z9 Kulüp Çalışmaları Memnuniyet Oranı SKS 75% 76% 77% 78% 79%
1.6.3. Kulüplerle seminer etkinlikleri düzenleyerek,katılım belgesi verilmesi G11-Z9 Gerçekleşen Katılımcı Sayısının Planlanan Katılımcı Sayısına Oranı-Seminer Memnuniyet Oranı SKS %80-%75 %81-%76 %82-%77 %83-%78 %84-%79
1.6.4. Yeni Kulüpler Açılması ve Mevcutların Desteklenmesi Konusunda İyileştirmeler Planlanması G11-Z9 Kulüp Performans Oranı-Kulüp Çalışmaları Memnuniyet Oranı SKS %80-%75 %81-%76 %82-%77 %83-%78 %84-%79
HEDEF 1.7.ALTYAPI EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.7.1. Sunucu ve Network Aktif Cihazlarının Yenilenmesi Z23-Z26 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.7.2. Yeni Bina İçin Sunucu ve Network Temini Z23-Z26 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.7.3. Laboratuvar Cihazlarının Artırılması Z17-Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Dekanlık-Fen Bilimleri Enstitüsü 80% 81% 82% 83% 84%
1.7.4. Yeni Laboratuvarların Kurulması Z17-Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Dekanlık-Fen Bilimleri Enstitüsü 80% 81% 82% 83% 84%
1.7.5. Hizmeti Etkileyen Tüm Cihazlarının Bakımlarının Yapılması/Yaptırılması Z23 Bakım Planına Uyum Oranı-Arıza Azalma Oranı Dekanlık-Fen Bilimleri Enstitüsü-Destek-Bilgi İşlem %100-%5 %100-%6 %100-%7 %100-%8 %100-%9
1.7.6. Laboratuvar Cihazlarının Kalibrasyonlarının Yaptırılması (Teknik ve Gıda cihaz kalibrasyonları dahil) Z23 Kalibrasyon Planına Uyum Oranı Dekanlık-Fen Bilimleri Enstitüsü-Destek 100% 100% 100% 100% 100%
1.7.7. Gastronomi Eğitim Mutfağı Açılması Z18-Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Rektörlük 70%
1.7.8. Bilgisayarların ve İlgili Sistemlerin Periyodik Güncellemeleri ve Gereklilikler Doğrultusunda Değişimlerinin Yapılması Z23-Z26 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.7.9. Lisansların Yenilenmesi Z23 Lisans Kaynaklı Ödenen Ceza Sayısı Bilgi İşlem
1.7.10. Gerekli Yeni Yazılımların Temin Edilmesi Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.7.11. Mimari Çizim Bilgisayar Laboratuvarı  ve Mimarlık Stüdyoları Kurulması Z18-Z23 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mimarlık 70% 71% 72% 73% 74%
1.7.12. Akıllı Sistemler Laboratuvarı Kurulması (Endüstri  Mühendisliği) Tübitak Tarafından Karşılanması Planlanmıştır. Z18-Z23 Öğrenci Memnuniyet Oranı Endüstri Mühendisliği 70% 71% 72% 73% 74%
1.7.13. Sosyal Tesis Onarılması G18-Z13-Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Destek-SKS 75% 76% 77% 78% 79%
1.7.14. Akademisyenler ve Misafirler İçin Konaklama Tesisi Yapılması Z23-Z27 Doluluk Oranı-Kullanıcı Memnuniyet Oranı Rektörlük %85-%80 %86-%81 %87-%82 %88-%83 %89-%84
1.7.15. Kampüs İçi Alışveriş Merkezi Kurulması G18-Z13-Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Destek 80% 85% 90% 95% 100%
1.7.16. Kampüs İçi Erkek Öğrenci Yurdu Açılması Z13-Z23-Z27 Doluluk Oranı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Rektörlük 75%-75% 80%-80% 85%-85%
1.7.17. Bilgi Yönetim Sisteminin Aktifleştirilerek Kağıtsız Ortam Oluşturulması Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.7.18. Yabancı Diller Yüksek Okulu İçin Kampüse Yeni  Bina Yapılması Z23 Öğrenci Memnuniyet Oranı Rektörlük 70% 80% 90% 100%
1.7.19. Yeşil Enerji Kaynakları İle Enerji Üretiminin Sağlanması Z23 GES ten üretilen yıllık kwh / Toplam tüketilen yıllık kwh Rektörlük 50% 50%
1.7.20. Dersliklerin Reorganizasyonu Z18-Z23 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Akademisyen Memnuniyet Oranı Destek 70%-70% 71%-71% 72%-72% 73%-73% 74%-74%
1.7.21. Golf Sahası Yapılması (MİNİ) Z2-Z23 Kullanıcı Memnuniyet Oranı  Destek ve SKS 75% 76% 77% 78% 79%
HEDEF 1.8.PERSONEL NİTELİĞİNİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR YAPILMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.8.1. Akademik ve İdari Personele Oryantasyon Eğitimlerinin Verilmesi Z16 Eğitim Memnuniyet Oranı-Oryantasyon Sonu Başarı Oranı İnsan Kaynakları %80-%90 %81-%91 %82-%92 %83-%93 %84-%94
1.8.2. Akademik ve İdari Personele Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi G2-G8-Z5-Z16 Eğitim Memnuniyet Oranı-Eğitim Katılım Oranı-Eğitim Etkinlik Oranı İnsan Kaynakları %75-%80-%25 %76-%81-%26 %77-%82-%27 %78-%83-%28 %79-%84-%29
1.8.3. Akademik ve İdari Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması ve Performans Sonucu Aksiyonlar Geliştirilmesi G2-G8-Z5-Z35 Akademik Personel Performans Oranı-   İdari Personel Performans Oranı Tüm Süreçler %80-%81 %82-%83 %84-%85
HEDEF 1.9.KURUM İÇİ İLETİŞİMİ ARTIRICI AKTİVİTELER DÜZENLENMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.9.1. Tüm Akademisyenlerin "Eğiticinin Eğitimi" Programına katılımının sağlanması G2-G8-Z11-Z31 Eğitim Memnuniyet Oranı-Eğitim Katılım Oranı-     Eğitim Etkinlik Oranı İnsan Kaynakları %75-%80-%25 %76-%81-%26 %77-%82-%27 %78-%83-%28 %79-%84-%29
1.9.2. İdari Birimler Arası Dönemsel Nitelikte İş Empatisi Uygulamalarının Yapılması Z5-Z11 İç İletişim Artış Oranı İnsan Kaynakları 10% 12% 14% 16%
1.9.3. Web sayfası Güncellemelerinin Gerçekleştirilmesi Z23 Web Memnuniyet Oranı Bilgi İşlem 70% 73% 76% 79% 82%
1.9.4. Öğretim Üyeleri ve İdari Personele İletişimi Artırma Amaçlı Kişisel Gelişim Eğitimleri Verilmesi (Liderlik,Takım Çalışması,Çatışma Yönetimi,Kriz Yönetimi) Z5-Z11-Z16-Z31 Eğitim Memnuniyet Oranı-Eğitim Katılım Oranı-                    Eğitim Etkinlik Oranı İnsan Kaynakları %75-%80-%25 %76-%81-%26 %77-%82-%27 %78-%83-%28 %79-%84-%29
1.9.5. Fakülteler Arası Akademik Personel Bilgi Paylaşım Organizasyonları Yapılması Z5-Z11-Z31 Gerçekleşen Katılımcı Sayısının Planlanan Katılımcı Sayısına Oranı-Organizasyon Memnuniyet Oranı Dekanlıklar %80-%75 %81-%76 %82-%77 %83-%78 %84-%79
HEDEF 1.10.KARİYER MERKEZİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.10.1. İşveren Beklenti Analizlerinin Yapılması G15-G16 İşverenin Stajyer ve Mezundan Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 75%-%80 76%-%81 77%-%82 78%-%830
1.10.2. Firmalar İle Staj ve/veya İşe Yerleştirme Protokollerinin Gerçekleştirilmesi G7-G11-Z33-F1-F3-F8-F15 Öğrenci Memnuniyet Oranı-İşe Yerleştirme Oranı-Staj İmkanı Yaratılan Öğrenci Sayısı Artış Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 90%-%70-%25 91%-%71-%26 92%-%72-%27 93%-%73-%28 94%-%74-%29
1.10.3. Öğrencilere Kariyer  Planlama Konusunda Destekler Verilmesi G11-Z32 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 70% 73% 76% 79% 82%
1.10.4. İş Fuarları Organize Edilmesi G7-G11-Z6-Z15-Z32-F7 Gerçekleşen Katılımcı Sayısının Planlanan Katılımcı Sayısına Oranı-Etkinlik Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü %80-%75 %81-%76 %82-%77 %83-%78 %84-%79
1.10.5. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İnsan Kaynakları İle Ortak Projeler Yapılması G7-G11-Z6-Z32 Proje Sonu Çıktılardan Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 80% 81% 82% 83% 84%
HEDEF 1.11.MEZUN İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİNİN CANLI TUTULMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.11.1. Mezunlar Derneğinin Oluşturulması Z24-F9-F11 Mezun Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 70% 71% 72% 73% 74%
1.11.2. Mezun Bilgi Sisteminin Oluşturulması Z24-F9-F11 Ulaşılan Mezun Sayısı Artış Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 5% 6% 7% 8% 9%
1.11.3. Mezunlara Yönelik Etkinlikler Organize Edilmesi Z24-F9-F11 Gerçekleşen Katılımcı Sayısının Planlanan Katılımcı Sayısına Oranı-Etkinlik Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü %70-%75 %71-%76 %72-%77 %73-%78 %784-%79
1.11.4. Mezun Albümü Çıkarılması Z24-F9-F11 Mezun Memnuniyet Oranı Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 80% 81% 82% 83% 84%
HEDEF 1.12.SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VASITASI İLE TOPLUMA HİZMET EDİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.12.1.  Öğrencilerimizin Maddi Durumu İyi Olmayan Bölgelere  ve Kimsesiz Çocuklar Evine  Giderek O Bölgelerdeki  Öğrencilerine (Ders Çalıştırma Amaçlı) Mentorlük Yapması G7-T2 Mentorlük Hizmeti Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.2. Liselerde Başarılı Olan Öğrencilerin Dönemsel Olarak Üniversiteye Getirilerek Üniversite Seviyesinde Dersler Verilmesi G7-F4-F5-T2-T8 Gelen Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birim , Tanıtım 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.3. Öğrencilerimizin Antalya Köy Okullarını Gönüllü Olarak Boyama Etkinliği Gerçekleştirmesi G7-T2 Paydaş Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.4. Öğrencilerimizin Antalya Antik Kentlerinin Gönüllü Olarak Temizlenmesi Etkinliği Gerçekleştirmesi G7-T2 Paydaş Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.5. Öğrencilerimizin Antalya Köy Okullarını Gönüllü Kitap Hediye Etkinliği Gerçekleştirmesi G7-T2 Paydaş Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.6. Öğrencilerimizin Antalya Köy Okullarını Gönüllü Kütüphane Kurma Etkinliği Gerçekleştirmesi G7-T2 Paydaş Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.7. Yöre Halkı İle Diyalogları Artıracak Etkinlikler Organize Edilmesi G7-T2 Paydaş Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.8. İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Tespitine ve İhtiyaçlarının Giderilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması G11 Öğrenci Memnuniyet Oranı SKS 80% 81% 82% 83% 84%
1.12.9. Öğrenci Butiğinin Aktif Olarak Çalıştırılması G11 Butik Kullanım Oranı-    Öğrenci Memnuniyet Oranı SKS ve Destek %70-%80 %71-%81 %72-%82 %73-%83 %74-%84
1.12.10. ABÜ Bahar Şenliklerinin Organize Edilmesi Z2 Etkinlik Memnuniyet Oranı Tanıtım 75% 76% 77% 78% 79%
1.12.11. Bölgenin ve Ülkenin İmkan ve Sorunlarına Yönelik Araştırmalar Yapılması G7 Araştırma Sonuçlarının İlgili Kurumlar Tarafından Kullanılma Oranı Dekanlık ve Enstitüler 100% 100% 100% 100% 100%
HEDEF 1.13.GELİRLERİ ARTIRICI YÖNDE KATMA DEĞERLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.13.1. Güncel İhtiyaçlara Yönelik SEM Programları Düzenlenmesi Z12 Gerçekleşen Katılımcı Sayısının Planlanan Katılımcı Sayısına Oranı-Program Memnuniyet Oranı-Bütçe Artış Oranı SEM %85-%75-%15 %86-%76-%16 %87-%77-%17 %88-%78-%18 %89-%79-%19
1.13.2. Çalışanlara Yönelik Güncel İhtiyaçları Karşılayan  Tezsiz Yüksek Lisans Programları Açılması Z4-Z12-F23 Öğrenci Memnuniyet Oranı Sosyal Bilimler Enstitüsü-Fen Bilimleri Enstitüsü 70% 71% 72% 73% 74%
HEDEF 1.14.SÜREÇ MEMNUNİYETLERİNİN ÖLÇÜMLENMESİ VE İYİLEŞTİRMELERİN PLANLANMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
1.14.1. Tüm Süreçlerin Memnuniyet Anketlerinin Gerçekleştirilmesi ve Çıkan Sonuçlara Göre İyileştirmeler Planlanması Z10-Z11 Süreç Memnuniyet Oranı Tüm İdari Süreçler 70% 73% 76% 79% 82%
 
STRATEJİK AMAÇ 2:ARAŞTIRMA,EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİKTE FARK YARATMAK
HEDEF 2.1.EĞİTİM VE PROGRAMLARIN  İLGİLİ SEKTÖRLER İLE ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
2.1.1. Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Amaçlı,  Türkiye ve Dünyadaki Önemli Şehirlere Götürülmesi  G11-Z14-Z33 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Mimarlık Fakültesi 80%-75% 81%-76% 82%-77% 83%-78% 84%-79%
2.1.2. Tasarım Festivalleri Düzenlenmesi G11-Z14-Z33 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Mimarlık Fakültesi 80%-75% 81%-76% 82%-77% 83%-78% 84%-79%
2.1.3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Ankaradaki TBMM ,Bakanlıklar ve Yüksek Bürokratik Kurumlara Ziyaret Amaçlı Götürülmesi G11-Z14-Z33 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 80%-75% 81%-76% 82%-77% 83%-78% 84%-79%
2.1.4. Gastronomi Öğrencilerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar ve Yarışmalar İle Akademik Etkinliklere Katılımının Sağlanması G11-Z14-Z33 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Turizm Fakültesi 80%-75% 81%-76% 82%-77% %83-78% 84%-79%
2.1.5. Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye Barolar Birliğine ve Yüksek Yargı Organlarına Ziyaret Amaçlı Götürülmesi G11-Z14-Z33 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Hukuk Fakültesi 80%-75% 81%-76% 82%-77% 83%-78% 84%-79%
2.1.6. Sektördeki Önemli İnsanların Konuk Konuşmacı  Olarak Çağrılması G11-Z20-F2-F18 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Fakülteler 80%-75% 81%-76% 82%-77% 83%-78% 84%-79%
2.1.7. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TAI,TÜBİTAK,TIE,ASELSAN'a, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na ziyaret amaçlı götürülmesi G11-Z14-Z33 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Öğrenci Memnuniyet Oranı Mühendislik Fakültesi 80%-75% 81%-76% 82%-77% 83%-78% 84%-79%
2.1.8. Üniversite Mütevelli Heyet Üyelerinin Koordinasyonunda Eğitim,Öğretim,Araştırma,Tanıtım Faaliyetlerine Katkı Sağlamak Adına  Periyodik Organizasyonların Yapılması G4-G11 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mütevelli Heyeti 70% 71% 72% 73% 74%
2.1.9.
 Mütevelli Heyetinin Üniversite Sanayi İşbirliğine Katkı Sağlayacak Faaliyetler Gerçekleştirmesi
G4-G11-F8 Sanayi Memnuniyet Oranı Mütevelli Heyeti 80% 81% 82% 83% 84%
2.1.10. Alternatif Turizm Politikasının Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak İçin İlgili Tüm Paydaşlarla Beraber Projeler Üretilmesi F18-F20 Proje Başarı Oranı-       Paydaş Memnuniyet Oranı Turizm Fakültesi Dekanlık 80%-85% 81%-86% 82%-87% 83%-88% 84%-89%
HEDEF 2.2.FARK YARATACAK EĞİTİM METODOJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
2.2.1. Three Master Fizibilite ve Taslak Çalışmalarının Gerçekleştirilerek Hayata Geçirilmesi G11-Z14-T6-T9-T10-F11 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mühendislik Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.2. Erkin (Liberal) Eğitim Anlayışına Geçilmesi G11-Z14-T6-T9-T10-F11 Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birimler 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.3. Matematik Yardım Merkezi Kurulması (Math Assistance Center) G11-Z14-T6-T9-T10-F11 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mühendislik Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.4. Öğrencilerin Profesyonel Mühendislik Sınavına Girişini Sağlayıcı Çalışmalar Gerçekleştirilmesi G11-Z14-T6-T9-T10-F11 Öğrenci Memnuniyet Oranı Mühendislik Fakültesi 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.5. MÜDEK Akreditasyonunun Gerçekleştirilmesi G14-Z17-Z34-T6-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Mezun Memnuniyet Oranı-İşveren Memnuniyet Oranı Mühendislik Fakültesi 70%-75%-80% 71%-76%-81% 72%-77%-82% 73%-78%-83% 74%-79%-84%
2.2.6. İngilizce Eğitim Kalite İyileştirmesi Hakkında Çalışmalar Yapılması G1-Z14-F10-T1-T8-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Mezun Memnuniyet Oranı-İşveren Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birimler 70%-75%-80% 71%-76%-81% 72%-77%-82% 73%-78%-83% 74%-79%-84%
2.2.7. TYYÇ Aracılığıyla, Yükseköğretimde Tüm Yeterlilikler ve Diğer Öğrenme Kazanımlarının Açıklanabilir ve Tutarlı Düzeye Getirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması Z8 İşveren memnuniyet oranı Tüm Akademik Birimler 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.8. Seçmeli Yabancı Dil Alternatiflere Çince, Arapça ve Farsça'nın Eklenmesi G5 Öğrenci Memnuniyet Oranı Yabancı Diller 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.9. Müfredatların Antalya İş Dünyasının İhtiyacına Göre Güncellenmesi F14 Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birimler 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.10. Nano-Degree Programların Açılması.ve Akademisyenlerin UDEMY,UDACITY gibi Platformlara Ders Yüklemeleri Yapması T3-F22 Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birimler 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.11. Üniversitenin Tanınırlığını Arttırmak Amacı İle  Bazı Derslerin Açık Üniversite Platformlarına Yüklenmesi T3-F22 Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birimler 70% 71% 72% 73% 74%
2.2.12. Yukarıda Belirtilen Programlarda  Uygulamalar Yapan Öğretim Üyelerinin Teşvikine Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi G2 Öğretim Üyesi Memnuniyet Oranı Rektörlük 70% 71% 72% 73% 74%
HEDEF 2.3.ULUSAL VE ULUSLARARASI İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLECEK NİTELİKTE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR AÇILMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
2.3.1. Tıp Fakültesi Açılması T5-T7-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı Tıp Fakültesi 70% 71% 72% 73%
2.3.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Açılması Z28-T5-T7-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı Sağlık Bilimleri Fakültesi 70% 71% 72% 73%
2.3.3. Diş Hekimliği Fakültesi Açılması T5-T7-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı Diş Hekimliği Fakültesi 70% 71% 72% 73%
2.3.4. Nanoteknoloji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Prorgamı Açılması T5-T7-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Mühendislik Fakültesi 70%-
0.01
71%-
0.02
72%-
0.03
2.3.5. Makine Mühendisliği Lisans Programı Açılması T5-T7-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Mühendislik Fakültesi 70%-
0.01
71%-
0.05
72%-
0.06
73%-
0.07
2.3.6. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine Psikoloji Bölümü Açılması T5-T7-T10 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 70%-
0.02
71%-
0.03
72%-
0.04
73%-
0.05
2.3.7. Doktora  Programlarının Açılması (Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku Doktora Programı (Türkçe) Z4-F23-G19 Öğrenci Memnuniyet Oranı Sosyal Bilimler Enstitüsü 70% 71% 72% 73%
2.3.8. Lisans Üstü Uzaktan Eğitimi MBA Programlarının Açılması (İşletme,Kamu ve Özel Hukuk ) Z4-F22-F23 Öğrenci Memnuniyet Oranı-ABÜ Çıkışlı Öğrencilerin Talep Oranı-ABÜ Dışı Öğrencilerin Talep Oranı Sosyal Bilimler Enstitüsü 70%-80%-70% 71%-81%-71% 72%-82%-72% 73%-83%-73% 74%-84%-74%
HEDEF 2.4.NİTELİKLİ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
2.4.1. Akademisyenlere Konferanslar İle Ulusal ve Uluslararası Projelere Katılım Desteği Verilmesi Z20-Z21-Z29-F6-F21 Bütçe Artış Oranı Akademisyen Memnuniyet Oranı Rektörlük 70%-70% 71%-71% 72%-72% 73%-73% 74%-74%
2.4.2. Indeksli Yayınların Artırılması Konusunda Çalışmalar Yapılması Z7-Z21-Z29-F21 Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Tüm Akademik Birimler 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25
2.4.3. Akademik Anlamda İşbirliği Kültürünün Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması G10-Z7-Z29-F21 Ortak Yayın Sayısı Artış Oranı (İç Bünyede) Tüm Akademik Birimler 0,1 0,15 0,17 0,2 0,21
2.4.4. Üniversiteler ile Ar-Ge ve Yayın Ortaklıkları Yapılması F17  Ortak Yayın Sayısı Artış Oranı Tüm Akademik Birimler 0,1 0,15 0,17 0,2 0,21
2.4.5. Akademisyenlerin Projelerine Öğrencilerinde Dahil Edilmesi Yönünde Faaliyetler Gerçekleştirilmesi F19 Proje Başarı Oranı-                    Öğrenci Memnuniyet Oranı Tüm Akademik Birimler 0,1 - %70 0,15 - %71 0,17-%72 0,2 - %73 0,21 - %74
HEDEF 2.5.GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ENDESKLERDE YER ALMAYI SAĞLAYICI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
2.5.1. Akademisyenlerin ve Araştırmacıların Patentli Ürün Geliştirme ve Teknoparkta Şirket Açmaya Özendirilmesi G10-Z29-F13-F16-Z30 Patent Sayısı-Teknoparkta Şirket Açan Akademik Personel Sayısı  Akademik Birimler-Dekanlık-Fen Bilimleri Enstitüsü-TTO
2
2

5
5

12
10

25
10

30
10
2.5.2. Teknopark ile  TTO'nun  İnovasyon ve Girişimcilik Programları İle Entegrasyonu F13 İşbirliği ve Ortak Program Sonucu Eğitilen Personel, Girişimci sayısı TTO
10
10

25
25

50
50

75
75

100
100
HEDEF 2.6.UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI İLE ZAMAN ve MEKAN YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
2.6.1. Geleneksel Programların Bir Kısmının Online Sisteme Dönüştürülmesi (Online Programların Açılması) F22-T3 Öğrenci Memnuniyet Oranı-Online Derslerin Başarı Oranı Tüm Akademik Birimler 70%-80% 71%-81% 72%-82% 73%-83% 74%-84%
 
STRATEJİK AMAÇ 3:ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TERCİH EDİLEBİLİR OLMAK
HEDEF 3.1.TANITIM FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI SAYESİNDE TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİN YÜKSELTİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
3.1.1. Antalya'nın Kurumsallaşmış, Kadrolarını Oluşturmuş, Kampüs Alt Yapısını Güncellemiş ve En Geniş Programlara Sahip İlk Vakıf Üniversitesi Olması Özelliklerini Ön Plana Çıkaran Tanıtımlar Yapılması G3-T6-T7 Gelen Öğrenci Sayısı Artış Oranı Basın Tanıtım 80% 85% 86% 87% 90%
3.1.2. Yurt Dışı Fuarlara Akademisyenler İle Katılımı Sağlanarak Tanıtım Yaptırılması G13-Z6-Z15-F11 Fuar Sonrası Gelen Öğrenci Sayısı Artış Oranı Basın Tanıtım ve  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 70% 71% 72% 73% 74%
3.1.3. Yabancı Öğrenci ve Eğitimciler için Türkiye'nin Doğru Tanıtımına Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Verilmesi T4 Eğitim Memnuniyet Oranı Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 70% 71% 72% 73% 74%
3.1.4. Ticaret  Odalarının Yurt Dışı Nitelikli Fuar ve Etkinliklerine Akademisyen Katılımı Sağlanarak Tanıtım Yaptırılması G7-G13-Z6-Z15-F8-F11 Fuar Sonrası Gelen Öğrenci Sayısı Artış Oranı Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 70% 71% 72% 73% 74%
3.1.5. Tanıtımlarda Projelerin Teknik Detayları İle Birlikte Toplumsal ve Sosyal Etkilerinin de Aktarılması Yönünde Çalışmalar Yapılması G13-Z6-Z15 Proje Başvuru Sayısı Artış Oranı TTO 71% 72% 73% 74% 75%
3.1.6. Büyükelçiliklerle irtibat kurulması G13-Z6-Z15 Büyükelçilik Tanıtımları Sonucu Gelen Öğrenci Sayısı Artış Oranı Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 71% 72% 73% 74% 75%
3.1.7. TEDEX Benzeri Faaliyetlere Ev Sahipliği Yapılması G13-Z6-Z15 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Katılımcı Memnuniyet Oranı Rektörlük %80-%75 %81-%76 %82-%77 %83-%78 %84-%79
3.1.8. Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Liselere Yönelik Yaz Okulu Etkinliği Yapılması G13-Z6-Z15-F4-F5 Etkinlik Sonrası Tercih Eden Öğrenci Sayısı -Etkinlik Memnuniyet Oranı Basın Tanıtım 70%-81% 71%-82% 72%-83% 73%-84% 74%-85%
3.1.9. Uluslararası  Konferanslara Ev Sahipliği Yapılması G13-Z6-Z15-Z20 Gerçekleşen Katılımcı Sayısı/Planlanan Katılımcı Sayısı-Katılımcı Memnuniyet Oranı Rektörlük  70%-71% 71%-72% 72%-73% 73%-74% 74%-75%
3.1.10. Yurt Dışı Havalimanlarında Billboard Çalışmalarının Yapılması G13-Z6-Z15 Gelen Öğrenci Sayısı Artış Oranı Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
3.1.11. Türk Hava Yolları Uçak İçi Tanıtım Filmlerine Reklam Verilmesi G13-Z6-Z15 Gelen Öğrenci Sayısı Artış Oranı Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
HEDEF 3.2.ULUSLARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR ORGANİZE EDİLMESİ
Strateji No Strateji Tanımı Swot Madde No Performans Göstergesi Sorumlu Performans Hedefi
2018 2019 2020 2021 2022
3.2.1. Değişim Programları Tanıtım Etkinliklerinin Artırılması G13-Z6-Z15 Gelen-Giden Öğrenci Memnuniyet Oranı-Ulusal Ajans Bütçesi Kullanım Oranı-Ulusal Ajans Denetimleri Negatif Bulgu Sayısı  Dış İlişkiler ve ERASMUS Koordinatörlüğü 71%-97%-           0 72%-98%-             0 73%-99%-            0 74%-100%-            0 75%-100-              0