Antalya Bilim Üniversitesi – İhale İlanı

Diş Hekimliği Fakültesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı

 

İhaleyi Düzenleyen: Antalya Bilim Üniversitesi

Adresi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 290 A Döşemealtı / ANTALYA

Telefonu: 0242 245 00 00

İhale İlanının Görülebileceği İnternet Adresi:

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/satin-alma-mudurlugu/icerik/ihaleler

İhale No: 20232802

İhale Türü: Açık İhale

İhale Konusu: Antalya Bilim Üniversitesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı İhalesi 

İhale Kapsamı: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

İşin Yeri: Üniversite Mark Antalya Kampüsü 8. Kat

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati :  28 Şubat 2023 - 09:00

Başvuru Son Teslim Tarihi ve Saati : 07 Mart 2023 - 10:30

Geçici Teminat: İstenmektedir

Kısmi Teklif: Verilemez

Talep Eden Birim: Diş Hekimliği Fakültesi

Satın Alan Birim: Satın Alma Müdürlüğü

İhale tekliflerinin değerlendiriliceği yer: Antalya Bilim Üniversitesi, Döşemealtı Kampüsü RGS28 nolu toplantı salonu

İhale tekliflerinin değerlendirileceği gün ve saat:  07 Mart 2023, Saat 11:00

İhale Komisyonunun Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi ve Saati:               

09 Mart 2023- Saat 16:00

İhale konusu ekipmanların teslim ve montaj süresi:

İhaleyi konusu malzeme ve ekipmanlar, İhale Değerlendirme Komisyonunun sonuç ilanı tarihinden başlamak üzere en geç 90 gün içerisinde, yerinde montajı yaparak ürünleri teslim etmelidir. Ürünlerin teslimatının gecikmesi halinde, geciktirilen takvim günü esas olmak üzere gecikme cezası uygulanır.

İlgili Kişi: Teoman ALTAY (Satın Alma Müdürü)

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

  1. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),

  2. İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduklarına dair ihale tarihli faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir), (Sözleşme aşamasında)

  3. İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklikleriyle birlikte ibraz etmeleri,

  4. Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,

  5. İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,

  6. İhalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge bulunması,

  7. Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).

  8. İsteklinin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmaması, (5.000 TL ve üstünde)

  9. İş Deneyim Belgesi,

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, 1.000 TL karşılığında dekontu ibraz ederek Satınalma Müdürlüğü’nden teslim alabilir.

İhale dokümanı için Antalya Bilim Üniversitesi hesabına doküman bedeli yatırılarak dekontu ibraz edilmelidir. Doküman bedeli aşağıda belirtilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek  yatırılır.


Hesap İsmi         : ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Banka/Şube       : DENİZBANK/Akdeniz Ticari Merkez Şube
Hesap No           : 3680-4695776-355-TL 
IBAN No            : TR61 0013 4000 0046 9577 6000 33

Teklifler, ilanda belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar

Antalya Bilim Üniversitesi

Satın Alma Müdürlüğü

Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 290 A

Döşemealtı / ANTALYA

adresine elden veya taahhütlü teslim edilecektir.

Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Dosya Ekleri