ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük kadrosu için 5 takım, Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
   

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi 
 2. Öz Geçmiş (YÖK Formatında)
 3. Diplomaların ve Denklik Belgelerinin onaylı suretleri
 4. Transkript örnekleri (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya kare kodlu transkript belgeleri)
 5. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Fotoğraf (2 adet).
 9. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 10. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 11. Askerlik Belgesi (E-Devlet)
 12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Üniversite sınav takviminde, zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

İlan olunur.

 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

-İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak

- Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak

-Yurtdışı akademik tecrübesi olmak,

-İyi derecede İngilizce bilmek ve bu dilde ders vermiş olmak

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini turizm alanında tamamlamış olmak.

-Smart Turizm ve Medikal Turizm alanlarında çalışmaları olmak.

-Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

-Makine Mühendisliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

-Isı transferi konusunda uzman olmak.

-SCI dergilerinde en az 3 yayını bulunmak.

-Yabancı dil/diller biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

-Kimya ve makromoleküler bileşikler veya Biyomalzeme alanında Doktora yapmış olmak.

 -Biyomalzeme dallarında çalışmalar ve yayın yapmış olmak.

-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Meslek Yüksekokul

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Biyoloji alanında almış olmak,

-Genetik Toksikoloji alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak,

-YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 90/100 veya üstü puan almış olmak,

-Doktora sürecinde araştırmalar yapmak için yurt dışında bulunmuş olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

-En az beş (5) yıl fiilen İdare Hukuku Anabilim Dalında doçent olarak öğretim üyeliği yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

 

-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

-Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Doktora derecesini sahip olmak.

 -Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve uçuş tecrübesine sahip olmak.

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü teorik yer derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Tarihleri

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Öğretim Görevlisi

1

- Lisansını veya Yüksek Lisansını İç Mimarlık veya Mimarlık Alanında Yapmış olmak.

- İç Mimarlık Doktora/sanatta yeterlilik programına devam ediyor olmak.

-Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:20.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.08.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 23.08.2019

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce

Öğretim Görevlisi

5

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak; İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 28.08.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 02.09.2019

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Lisans eğitimini Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tamamlamış olmak.

-Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında bir yüksek lisansını tamamlamış ya da bir programa kayıtlı olmak.

- Staj dışında sektör tecrübesine sahip olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:23.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 02.09.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 04.09.2019

 

İlan Başlama: 01.08.2019

İlan Bitiş: 15.08.2019