ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora v.s.),  4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Bilimsel Alanlar Genel Puanlama Çizelgesi Formu atıfları (USB) taşınabilir belleğe  Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise özel dil puanı belirlenmiş kadrolar hariç Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 5. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

- İlan Tarihi,

- Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı,

- Başvurulan Kadro Unvanı,

- Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için tıklayınız.

 2. Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Bilimsel Alanlar Genel Puanlama Çizelgesi (Her bir belgenin dosyadaki ek numarası ve bu belgeden alınan puan ayrı ayrı belirtilmelidir) Formu için tıklayınız.

 3. Lisans, Yüksek Lisans ve var ise Doktora Transkripti fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)

 4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diploma Fotokopileri ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)

 5. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)

 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı ((Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) (Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)

 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 8. Fotoğraf (2 adet)

 9. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

 10. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)

 11. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge (E-Devletten alınabilir)

 12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü,

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı (Türkçe)

Doçent veya Profesör

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doktora çalışmasını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku bilim alanında almış olmak.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Vergi Hukuku

Ana Bilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Doktora çalışmasını Vergi Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Doçentlik unvanını Vergi Hukuku bilim alanında almış olmak.

Vergi Hukuku alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü,

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

 (Türkçe)

Doçent

1

  Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku bilim alanında almış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Doçent 

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak

Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Mezunu olmak.

Endüstri Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

En az 10 uluslararası yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent veya Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktorasını tamamlamış olmak.
Kontrol alanında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent veya Profesör

1

Yöneylem Araştırması alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

 

Profesör

1

Bilgisayar Bilimi/Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Yazılım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent veya Profesör

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik A.B.D da doktora yapmış olmak, bu uzmanlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

 

 

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent veya Profesör

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ya da Yapı İşletmesi A.B.D dan birinde doktora yapmış olmak, bu uzmanlık alanlarından biri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

 

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Makine Mühendisliği bölümünde lisans tamamlamış olmak.
Enerji ABD’da doktora yapmış olmak.
Enerji ABD’da akademik yayın yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans: İşletme (İngilizce) veya İktisat (İngilizce) mezunu olmak.

Yüksek lisans: İşletme(İngilizce) mezunu olmak,

Doktora: İşletme mezunu olmak Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü (İngilizce)

Profesör

2

Psikoloji alanında doçentliğini ve profesörlüğünü almış olmak.

İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü (İngilizce)

Profesör/ Doçent

1

Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak.

İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olup,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında en az doktora derecesine sahip olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu veya Kimya Bölümü lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

Besin Kimyası ve Uygulamaları dersi yürütmüş olmak.

Mikrobiyolojik testler, gıda analizleri ve enstrümental analizler konusunda deneyim sahibi olmak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde projelerde görev almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olmak, Ebelik Anabilim Dalında veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Yüksek Okulu Lisans mezunu olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak.

Pediatrik Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

 

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlık veya doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Periodontoloji Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

 

1

Periodontoloji alanında uzmanlık veya doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

 

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlık veya doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

 

1

Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık veya doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık veya doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

Endodonti alanında uzmanlık veya doktora derecesi almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

 

2

Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Pedodonti Anabilim Dalı (Türkçe)

 

Profesör

 

2

Pedodonti alanında uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Ortodonti Anabilim Dalı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

Ortodonti alanında uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü, Fizyoloji Bölümü (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak-Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyolojı Anabilim Dalından doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Aşçılık Programı

Doktor Öğretim Üyesi 

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans ve Yüksek lisansını matematik alanında tamamlamış olmak.

Uygulamalı Matematik-Bilimsel Hesaplama alanında doktora mezunu olmak.

Alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifika derslerini vermeye yetkilendirilmiş olmak veya Uçuş Harekat Yöneticiliği programında ders verme deneyimine sahip olmak.

 

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Takvimi

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tamamlamış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisansını tamamlamış yada bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Staj dışında sektör tecrübesine sahip olmak.

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi:

09.06.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 13.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.06.2023

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Lisans eğitimini turizm alanında tamamlamış olmak. Turizm İşletmeciliği yada İşletme alanında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak.

 

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi:

09.06.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 13.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.06.2023

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Hazırlık Sınıfı

Öğretim Görevlisi

5

İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi,​ İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ​Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak.

İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi,​ İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve ​Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olmak.

 

 

 

 

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 12.06.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 16.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 21.06.2023

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 

Araştırma Görevlisi

 

 

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezunu olmak

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi:

09.06.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 13.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.06.2023

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

 

Araştırma Görevlisi

 

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezunu olmak

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi:

09.06.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 13.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.06.2023

 

İlan Tarihi: 24.05.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.06.2023

 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle