ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora v.s.),  4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Bilimsel Alanlar Genel Puanlama Çizelgesi Formu atıfları (USB) taşınabilir belleğe  Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise özel dil puanı belirlenmiş kadrolar hariç Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

 

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

- İlan Tarihi,

- Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı,

- Başvurulan Kadro Unvanı,

- Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için tıklayınız.
 2. Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Bilimsel Alanlar Genel Puanlama Çizelgesi (Her bir belgenin dosyadaki ek numarası ve bu belgeden alınan puan ayrı ayrı belirtilmelidir) Formu için tıklayınız.
 3. Lisans, Yüksek Lisans ve var ise Doktora Transkripti fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diploma Fotokopileri ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 5. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı ((Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) (Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Fotoğraf (2 adet)
 9. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 10. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 11. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge (E-Devletten alınabilir)
 12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

 

Birim

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

Doçent

1

-Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olmak.

-Hematoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. -Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınları ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri olmak."

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak

-Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınları ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri olmak -Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 7 yıl çalışmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

 - Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/ Yüksek Okulu lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Nöroloji Fizyoterapistliği, Spor Fizyoterapistliği, Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Protez-Ortez alanında doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ebelik veya Kadın Hastalıkları Hemşireliği Lisans mezunu olup, Ebelik Anabilim Dalı veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. Doktora tez çalışmasını çocuk ve adölesan beslenmesi alanında yapmış olmak. Alanında öğretim elemanı/araştırma görevlisi olarak en az 5 yıl deneyimli olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olup,  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Psikiyatri Hemşireliği alanında en az doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olup,  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında en az doktora derecesine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(İngilizce)

Profesör/

Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi

1

 -Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde veya bu Bölümlerin alt dallarında Doktora derecesine sahip olmak.  -Siyasi tarih alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(İngilizce)

Doçent

1

-Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanına sahip olmak.  -Karşılaştırmalı Siyaset, Vatandaşlık Çalışmaları, Siyasi Katılım ve Sivil Toplum üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve bu alanda ders verme deneyimine sahip olmak.

 -Doçent kadrosu için gerekli şartları sağlamak. -İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

(İngilizce)

Profesör

1

-İktisat veya Ekonomi Bölümlerinden birinde Lisans eğitimini tamamlamış olmak-Yurt içinde veya denkliği YÖK tarafından tanınmış Yurt dışında bulunan Üniversitelerden birinde İktisat veya Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak, -Yurt içinde ya da denkliği YÖK tarafından tanınmış Yurt dışındaki Üniversitelerden birinde İktisat veya Ekonomi Anabilim dallarından birinde Doktora eğitimini tamamlamış olmak,-Politik İktisat, İktisat Tarihi/İktisadi Düşünce Tarihi, Aile İşletmeleri ve Teknoloji alanlarında çalışmaları olmak-İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

(İngilizce)

Profesör

1

Stratejik Planlama (Yönetim ve Organizasyon) bölümünde doktora eğitimini tamamlamış olmak. Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Stratejik Yönetim, Liderlik, Performans Yönetimi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

(İngilizce)

Profesör

1

-Doktora tezini uluslararası pazarlama alanında yazmış olmak.-Pazarlama ve turizm alanında yurt dışı yayınlar yapmış olmak.-Pazarlama alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş olmak.-İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı

(Türkçe)

Profesör veya Doçent

   1  

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.- Doktora çalışmasını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında tamamlamış olmak. - Doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku bilim alanında almış olmak.- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Vergi Hukuku Ana Bilim Dalı (Türkçe)

Profesör/ Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktora çalışmasını Vergi Hukuku alanında tamamlamış olmak. - Vergi Hukuku alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak. - Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı (Türkçe)

Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. - Doktora çalışmasını Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak. - Anayasa Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. - Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı (Türkçe)

Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. - Doktora çalışmasını İdare Hukuku alanında yapmış olmak. - İdare Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. - Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

(İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak, - Mimari tasarım alanında doktora derecesine sahip olmak, - Mimari Tasarım ve Bina Bilgisi alanlarında akademik çalışmalarını yapmış olmak ve tercihen bu alanlarda teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak. -Yükseköğretim Kurumunda İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak."

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

(İngilizce)

Profesör / Doçent

1

Mimarlık alanında lisans derecesine sahip olmak, - Yapı Bilgisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, - Mimarlık Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, - Yapı Bilgisi ve Mimari Tasarım alanlarında akademik çalışmaları yapmış olmak ve tercihen bu alanlarda teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak. -Yükseköğretim Kurumunda İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) – Donanım ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. -Donanım alanında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

2

Görüntü İşleme ve Uydu Uzaktan algılama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) - Kontrol ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. -Kontrol alanında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) – Elektrik-Güç ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. -Elektrik-Güç Sistemleri alanında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) - Elektronik ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans/yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak. -Katı-hal lazerleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) -  Yöneylem Araştırması ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

3

Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak. -Yöneylem Araştırması alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Profesör

1

Matematik Bölümü lisans, yüksek lisans mezunu olmak. -Matematik alanında Doçent unvanına sahip olmak. -Alanında en az 5 uluslararası yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)  - Mekanik ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik A.B.D da doktora yapmış olmak, bu uzmanlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce) – Geoteknik, Zemin Mekaniği ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik A.B.D da doktora yapmış olmak, bu uzmanlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) – Termodinamik - Enerji ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Makine Mühendisliği bölümünde lisans tamamlamış olmak. -Enerji ABD’da doktora yapmış olmak. -Enerji ABD’da akademik yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) – Mekanik ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Makine Mühendisliği bölümünde lisans tamamlamış olmak. -Mekanik ABD’da doktora yapmış olmak. -Mekanik ABD’da akademik yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) – Makine Teorisi ve Dinamiği ABD

Doktor Öğretim Üyesi / Doçent veya Profesör

1

Makine Mühendisliği bölümünde lisans tamamlamış olmak. - Makine Teorisi ve Dinamiği ABD’da doktora yapmış olmak. - Makine Teorisi ve Dinamiği ABD’da akademik yayın yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojileri Programı (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık alanında yapmış olmak. İlgili alanda ders vermiş olmak . En az 5 yıl akademik iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD. (Türkçe)

Dr.Öğr.

Üyesi

1

Ağız, Diş, Çene Radyolojisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Periodontoloji AD. (Türkçe)

Doçent

1

Periodontoloji AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Periodontoloji AD. (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Periodontoloji AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD. (Türkçe)

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD. (Türkçe)

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD. (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Profesör

1

Protetik Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Doçent

1

Protetik Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Endodonti AD. (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endodonti AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Restoratif Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Profesör

1

Restoratif Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Restoratif Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Doçent

1

Restoratif Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Restoratif Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Restoratif Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Pedodonti AD. (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Pedodonti AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak.

Turizm
Fakültesi

Turizm
İşletmeciliği Bölümü (İngilizce)

Dr.
Öğr.
Üyesi

1

Turizm alanında doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme yetkinliğine sahip olmak. Turizm alanında veri madenciliği, makine öğrenimi, büyük veri analizi ve yapay zekâ konularında yayınlar yapmış olmak. Yurt dışında doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip olmak.

Turizm
Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (İngilizce)

Dr.
Öğr.
Üyesi

1

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

 

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

 

Birim

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Hemşirelik Alanında lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’nde yüksek lisans yapmış olmak, Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmakveya-Tıp Fakültesi mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Mezunu olmak,- Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında lisans mezunu olmak,-Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak,

- Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Yüksekokulu lisans mezunu olmak,- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

 - Belgelendirmek koşulu ile alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Ağız ve Diş Sağlığı ve/veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans mezunu olup sağlık alanında lisans mezunu olmak.

- Belgelendirmek koşulu ile alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Hemşirelik Lisans Mezunu olmak,

 -Hemşirelik Esasları veya Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında Yüksek Lisans Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/ Yüksek Okulu lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, alanında yüksek lisans yapmış ve bu alanlardan birinde doktora yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

(Türkçe)

Araştırma Görevlisi

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Yüksek Okulu lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Nöroloji Fizyoterapistliği, Spor Fizyoterapistliği, Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Protez-Ortez alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

(Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Hemşirelik Lisans mezunu olup, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

(Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

Ebelik Lisans mezunu olup, Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

(Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans programından mezun olmuş veya devam ediyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

(Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik lisans mezunu olup,  Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında en az yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

-Sosyal Bilimlerde Lisans derecesine sahip olmak. -Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde veya bu Bölümlerin alt dallarında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak. -70 ve üzeri geçerli dil (İngilizce) puanına sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Sosyal Bilimlerde Lisans derecesine sahip olmak-Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde veya bu Bölümlerin alt dallarında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak- 70 ve üzeri geçerli dil (İngilizce) puanına sahip olmak Almanca biliyor olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

-Psikoloji lisans mezunu olmak Psikolojinin herhangi bir alt dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak,- 70 ve üzeri geçerli İngilizce dil puanı ve yeterliliğine sahip olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

 Lisansını İç Mimarlık alanında yapmış olmak.- İç Mimarlık ana bilim dalına bağlı programlarda tezli yüksek lisans/doktora yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Lisansını ve Yüksek Lisansını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında tamamlamış olmak, - İç Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya Yazılım Mühendisliği mezunu olmak. -Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak(veya tezli yüksek lisans mezunu olmak).

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. -İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak(veya tezli yüksek lisans mezunu olmak).

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.-Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak(veya tezli yüksek lisans mezunu olmak).

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. -Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık Programı (Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Gastronomi Bölümü lisans mezunu olmak, Sektörde en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak, Yükseköğretim kurumlarında Gastronomi alanında uygulamalı mutfak eğitimi verme deneyimine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programı (Türkçe)

Öğretim Görevlisi

2

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bili Güvenliği Teknolojisi veya Matematik-Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinden birinde Lisans Mezun olmak İlgili alanların birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

Meslek Yüksekokulu

Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı (Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Lisansüstü mezunu olmak, Havacılık alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek

Meslek Yüksekokulu

Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı (Türkçe)

Öğretim Görevlisi

1

Lisansüstü mezunu olmak, Havacılık alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Uçuş Harekat Yöneticiliği programındaki dersleri vermek üzere teorik bilgi öğretmeni (TBÖ) Belgesine sahip olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü (Türkçe)

Araştırma Görevlisi

2

Pilotaj, havacılık elektrik elektroniği, uçak gövde motor bakım, makine mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak,- Havacılık ile ilgili alanlarda yüksek lisans/doktora yapıyor olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Hazırlık

Öğretim Görevlisi

5

İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak; İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Periodontoloji AD. (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

Periodontoloji AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD. (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

Protetik Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Endodonti AD. (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

Endodonti AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Restoratif Diş Tedavisi AD. (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

Restoratif Diş Tedavisi AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/Pedodonti AD. (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

Pedodonti AD.’da Uzmanlık veya Doktora Derecesi Almış Olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü (Türkçe)

Araştırma Görevlisi

2

Diş hekimliği fakültesinden mezun olmak.

 

İlan Tarihi: 01.04.2024

Son Başvuru Tarihi: 15.04.2024

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları için Sınav Takvimi
 

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 24.04.2024

Giriş Sınavı Tarihi: 29.04.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 03.05.2024
 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle