ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde aynı zamanda bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

 

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
 • Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için tıklayınız.
 • Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 • ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf (2 adet).
 • Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 • Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 • Askerlik Belgesi
 • İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • Atamaya hak kazanan adaylar için (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara  www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

 

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

-Optik, fotonik, lazerler ve lazer uygulamaları alanında deneysel ve numerik çalışmalar yapmış olmak.

-Yabancı dil/diller biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina  Mühendisliği

Profesör

1

Makine Mühendisliği Bölümünde doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak.

Sistem dinamiği ve kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

2

Hemşirelik lisans mezunu olup alanında doktora derecesine sahip olmak.

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

 

İlan Tarihi: 18.05.2020

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2020

 Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 02.06.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 04.06.2020

Sonuç Açıklama Tarihi: 05.06.2020

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Tarihleri

Meslek Yüksekokul

Diyaliz Programı

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 Yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak

Hastane Yönetimi alanında belgelendirmek kaydıyla en az 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak

Ön Değerlendirme Tarihi: 02.06.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 04.06.2020

Sınav Sonuç

Açıklama Tarihi: 05.06.2020

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Araştırma Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Ön Değerlendirme Tarihi: 02.06.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 04.06.2020

Sınav Sonuç

Açıklama Tarihi: 05.06.2020

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Ön Değerlendirme Tarihi: 02.06.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 04.06.2020

Sınav Sonuç

Açıklama Tarihi: 05.06.2020