ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için 5 takım, Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

MUAFİYET

• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Öz Geçmiş (YÖK Formatında)

3- Lisans Diploması ve Denklik Belgesinin noter onaylı sureti

4- Transkript ve Diploma Örnekleri (Aslı-Onaylı)

5- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- Fotoğraf (2 adet).

9- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya kare kodlu transkript belgesi)

10- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

11- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)

12- Askerlik Belgesi 

13- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

İlan olunur.

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü Devletlerarası 

Özel Hukuk

Dr. Öğr. 

Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 
Devletlerarası Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
Son 5(beş) yılda Genel Kamu hukuku anabilim 

Dallarında ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

Doçent

1

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı dil/diller biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Matematik Bölümü lisans mezunu olmak

Matematik alanında yüksek lisans mezunu olmak

Matematik (Fokal eğri ve yüzeyler geometrisi) alanında doktora yapmış olmak

Hareket geometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. 

Üyesi

1

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. 

Yüksek lisans ve Doktorasını Kimya bölümü/Organik Kimya anabilim dalından almış olmak.

Organik-inorganik hibrit yapıdaki luminesansnano parçacıkların sentez ve karakterizasyonu konusunda uzmanlaşmış olmak.

Yabancı dil/diller biliyor olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri Programı

Profesör

1

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
Biyoloji alanında Yüksek lisans mezunu olmak.
Biyoloji (Genetik) alanında doktora yapmış olmak.
Genetik, Moleküler Toksikoloji ve parazitoid direnci ile ilişkili Nanogenotoksikoloji alanında uluslararası ve ulusal proje deneyimi ve bilimsel yayınları olmak.
Doktora sırasında ve Doktora sonrasında araştırmalar yapmak için en az altı (6) ay yurt dışında bulunmuş olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak

Tıp Fakültesi Yüksek lisans mezunu olmak

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık alanını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı alanında rat çalışmalarıyla almış olmak

Alanında ulusal proje deneyimi ve SCI bilimsel dergilerde en az 3 yayını olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Dr. Öğr. 

Üyesi

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak

Tıp Fakültesi Yüksek lisans mezunu olmak

Uzmanlık alanı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde olmak.

Alanında ulusal proje deneyimi olmak

Alanında SCI bilimsel dergilerde en az 3 yayını ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Endodonti anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti 

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Pedodonti anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları

ve Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak

Diş Hastalıkları ve Tedavisi anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız-Diş ve

Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

PeriodontolojiAnabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Periodontoloji anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Protetik Diş Tedavisi anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız-Diş ve

Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
Ortodonti anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları 

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Tarihleri

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği bölümünde en az Yüksek Lisans öğrencisi olmak.
Yabancı Dil/Diller biliyor olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:31.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:08.11.2019

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Makine veya İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

Makine Mühendisliği bölümünde Doktora ya da Yüksek Lisans programında kayıtlı olmak.

Yabancı Dil/Diller biliyor olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:31.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:08.11.2019

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Öğretim Görevlisi

2

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.
Alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Ön Değerlendirme Tarihi:01.11.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:11.11.2019

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

 

Öğretim Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 4 yıl deneyime sahip olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:01.11.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:11.11.2019

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Öğretim Görevlisi

1

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme veya Nükleer Tıp alanında belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak

Ön Değerlendirme Tarihi:01.11.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:11.11.2019

 

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknikleri Programı

Öğretim Görevlisi

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak

Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl deneyime sahip olmak

Ön Değerlendirme Tarihi:01.11.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:11.11.2019

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknikleri Programı

Öğretim Görevlisi

1

- Yüksek Lisansını İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıkta yapı malzemesi üzerine yapmış olmak ve lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:01.11.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:11.11.2019

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık Programı

Öğretim Görevlisi

1

Gastronomi Bölümü lisans mezunu olmak
Sektörde en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
Yükseköğretim kurumlarında Gastronomi alanında uygulamalı mutfak eğitimi verme deneyimine sahip olmak
Yurtdışında en az 1 yıl alanında çalışma tecrübesine sahip olmak
İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:01.11.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:11.11.2019

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce

Öğretim Görevlisi

2

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak; İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:31.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 08.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:12.11.2019

Sivil Havacılık Yüksekokul

Pilotaj

Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

Hava ve Uzay Hekimliği uzmanı ve tıp doktoru olmak

Hava ve Uzay Hekimliği uzmanlığında en az 15 yıl deneyimi olmak

Hipobarik ve Hiperbarikortamlarda en az 5 yıl görev yapmış olmak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün havacılık sağlığı ile ilgili kurullarında görev yapmış olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi:31.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 05.11.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi:08.11.2019

 

İlan Başlama: 15.10.2019

İlan Bitiş: 30.10.2019