ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük kadrosu için 5 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 

 1. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 

 1. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

 

 1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 2. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
   

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Öz Geçmiş (YÖK Formatında)
 3. Lisans Diploması ve Denklik Belgesinin noter onaylı sureti
 4. Transkript ve Diploma Örnekleri (Aslı-Onaylı)
 5. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Fotoğraf (2 adet).
 9. Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya kare kodlu transkript belgesi)
 10. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 11. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 12. Askerlik Belgesi
 13. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 •  İlanımıza www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

İlan olunur.

 

 

 

 

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Prof.

1

-Yüksek Lisans ve Doktorasını Biyoloji (Genetik) veya Biyomalzeme alanında yapmış olmak,

-Genetik veya Biyomalzeme dallarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak,

-Doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az bir yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç.

1

-Matematik bölümü lisans mezunu olmak, -Matematik alanında yükseklisans mezunu olmak,

-Matematik ( Nonkommutatif Geometri) alanında doktora yapmış olmak,

-Nonkommutatif Geometri ve Finsler Geometri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.

1

-Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

-Veri bilimi, teknoloji yönetimi, veri madenciliği ve yapay zekâ alanlarında araştırmalar yapıyor olmak.

-Bahsedilen alanlarda, en az altısı SCI endeksli dergilerde olmak üzere, makale ve konferans bildirileri yazarı olmak.

-En az 2 yıl tanınmış bir yurtdışı üniversitesinde doktora sonrası (postdoc) araştırmacı olarak çalışmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü/ Adalet Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

Ceza Hukuku alanında doktora eğitimi tamamlamış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü /

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Medeni Hukuk alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü /

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Ticaret Hukuku alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Medeni Usul Hukuku veya İcra-İflas Hukuku alanında yapmış olmak.

 

İlan Başlama: 04.02.2019

İlan Bitiş: 19.02.2019

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Takvimi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Arş. Gör.

1

-İç Mimarlık veya Mimarlık lisans mezunu olmak

- İç Mimarlık veya Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yada doktora yapıyor olmak,

-Photoshop, AutoCAD ve/veya Revit,3ds Max programlarına hakim olmak

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 25.02.2019

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör.

1

-Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak,

-Bina Bilgisi veya Yapı Bilgisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak,

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 25.02.2019

Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü / Adalet Programı

Öğr. Gör.

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Ceza Hukuk alanından tezli yüksek lisans yapmış olmak, Ceza Hukuk alanında doktora öğrencisi olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü / Adalet Programı

Öğr. Gör.

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Medeni Hukuk alanından tezli yüksek lisans yapmış olmak, Medeni Hukuk alanında doktora öğrencisi olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/

Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğr. Gör.

1

Mühendislik Fakültesi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve  Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans mezunu olmak.

Yükseköğretim kurumlarında Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri veya Programlama alanlarında en az 10 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak üzere lisans mezuniyetinden sonra yazılım sektöründe en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

 

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 27.02.2019

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

Lisansüstü eğitim yapıyor olmak

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

Lisansüstü eğitim yapıyor olmak

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 26.02.2019

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü/

İnşaat Teknolojisi Programı

Arş. Gör.

1

İnşaat Mühendisliği veya İç Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak,

İyi derecede Autocad, Archicad, 3d Max, Adeko, Photshop Plan Boyama, Adobe Premier Pro, Word-Office-Excel-Movie Maker becerilerine sahip olmak.

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22.02.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 25.02.2019

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör.

1

-Yüksek lisans programını bitirmiş ve asgari bir Doktora programına kayıtlı olmak,

-Doktorasını tamamlamış olmak tercih sebebidir,

- Uluslararası güvenlik ve savaş çalışmaları konusunda uzmanlaşmak,

- Çok iyi derecede İngilizce bilmek,

İlk Başvuru Tarihi: 05.02.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 15.03.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 02.04.2019

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 16.04.2019