ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ

ECON 1XXX

ECON 1315 İşgücü Ekonomisi

Dersin amacı, farklı faktör piyasası tipleri varsayımı altında firma ve hanehalkı davranışını açıklamak, çeşitli kamu sübvansiyon ve destek politikalarının işgücü arz ve talebi üzerindeki etkilerini tanıtmak ve cinsiyet gibi sürtünme faktörlerinin ücret farklılıkları ile işsizlik üzerindeki etkilerini açıklamaktır.

 

Teorik : 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1401-1402 Türkiye Ekonomisi I-II

Bu ders Türkiye Ekonomisi’ni tarihsel bir perspektifle ele almaktadır. Ders kapsamında Türkiye Ekonomisi’nin mevcut durumu ve yakın geçmişi ele alınmaktadır. Ekonomi küresel anlamda değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ekonominin her alanı, diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır. Kişi başı milli gelir, büyüme, işsizlik, istihdam, işgücü piyasasına katılım oranı, sektörel üretim yapısı, kamu kesimi payı, harcama yapısı, tasarruf oranı, kamu ekonomisi, vergi sistemi, kamu borcu ve ödemeler dengesi araştırılması ve politika üretilmesi gereken alanların başında gelmektedir. Bu alanlarda uygulanan makroekonomik politikalar incelenecek ve tartışılacaktır.

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1101 İktisada Giriş I (eski- Mikroekonominin İlkeleri)

Bu ders öğrencilere arz ve talebi, rasyonel karar almayı, kaynak dağılımını, dağıtım ve koordinasyonda piyasa mekanizmalarını, dışsallıkları ve serbest piyasa ekonomilerinin itici gücü olarak rekabeti tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders tamamlandıktan sonar öğrenciler, piyasa ekonomilerinin işleyişlerini sağlayan güçleri anlar ve analiz eder; arz ve talebi kapsayan temel ekonomik olayları değerlendirir ve gerekli eleştirileri yapar.

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 6

 

ECON 1XXX

ECON 1102 İktisada Giriş II (eski-Makroekonominin İlkeleri)

Bu ders öğrencilere temel makroekonomik meselelerin nedenlerini kavramada yardımcı olmayı ve bu sorunların üstesinden nasıl gelineceği konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir: Enflasyonun nedeni nedir? Ekonomistler ve hükümetler enflasyonla nasıl başeder? Bazı ülkelerde işsizlik neden yüksektir? İşsizlik oranını düşürmek için ne yapılabilir? Bir ekonominin iyi veya kötü durumda olduğu nasıl anlaşılır? Sürdürülebilir bir uzun dönem büyümeye nasıl ulaşılır ve buna ulaşmak için nasıl bir para ve maliye politikası gereklidir?

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 6

 

ECON 1XXX

ECON 1103 Ekonomide Araştırma Yöntemleri

Bu derste öğrenciler veri örneklerinden nasıl sonuç çıkaracaklarını öğrenir. Ders tamamlandıktan sonar öğrenciler bilimsel ve bilimsel olmayan yargılar arasındaki farkı ayırt eder, bilimsel araştırma problemleri üretir, veri toplar, bu verileri merkezi limit teoremi, güven aralıkları, p-değeri ve t-testleri gibi istatistiksel araçlarla analiz eder.

 

Teorik : 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1201-1202 Mikroekonomi I ve II

Bu derste tüketicilerin çıktı talebi ile arzının belirlendiği ürün ve faktör piyasalarındaki şartlar tanıtılır ve analiz edilir. Ayrıca maliyet ve üretim teorilerini tanıtılır, farklı piyasa yapılarındaki firma davranışları analiz edilir ve firmaların faktör taleplerini nasıl belirlediğini araştırılır.

 

Teorik : 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 5

 

ECON 1XXX

ECON 1203-1204 Makroekonomi I ve II

Bu ders öğrencilere temel makroekonomik meselelerin nedenlerini kavramada yardımcı olmayı ve bu sorunların üstesinden nasıl gelineceği konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir: Enflasyonun nedeni nedir? Ekonomistler ve hükümetler enflasyonla nasıl başeder? Bazı ülkelerde işsizlik neden yüksektir? İşsizlik oranını düşürmek için ne yapılabilir? Bir ekonominin iyi veya kötü durumda olduğu nasıl anlaşılır? Sürdürülebilir bir uzun dönem büyümeye nasıl ulaşılır ve buna ulaşmak için nasıl bir para ve maliye politikası gereklidir?

 

Teorik: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 5

 

ECON 1XXX

ECON 1303-1304 Matematiksel İktisat I ve II

Bu ders öğrencilere ekonomik analizlerin matematik yardımıyla nasıl formüle edilip çözülebileceğini göstermeyi amaçlar: Veri fiyat kısıtı altında firmalar karlarını nasıl maksimize eder? Veri maliyet kısıtı altında firmalar maliyetlerini nasıl minimize eder?  Birinci ve ikinci türevler optimizasyon problemlerine nasıl entegre edilebilir? Genel ve kısmi piyasa dengeleri matematik kullanılarak nasıl hesaplanabilir?

 

Teorik: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 5

 

ECON 1XXX

ECON 1417 Endüstriyel Organizasyon

Bu ders öncelikli olarak üst – lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu ders öğrencilere firmaların, endüstrilerin ve piyasaların yapısı, yönetimi ve performansıyla ilgilenen endüstriyel organizasyon alanını tanıtmayı amaçlar. Firma davranışlarının ekonomik refah ve etkinlik üzerindeki etkileri vurgulanacaktır.

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1301 Ekonometri I

Bu ders öğrencilere ekonomik değişkenlerle günlük hayattaki verileri analiz edebilmek için gerekli metodolojik donanımı kazandırmayı hedefler. Lineer Regresyon Modeli’nden doğru sonuçlar ve kestirimler çıkarabilmeyi sağlamak da dersin amaçları arasındadır. Daha özel konular olarak model tanımlama, heteroskedastisite, seri korelasyon, multikollinearite, kukla değişkenler ve tanı testleri dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

Teorik: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 5

 

ECON 1XXX

ECON 1302 Ekonometri II

Bu ders öğrencilere esaslı bir ekonometrik temel vermeyi ve bazı daha ileri seviyedeki ekonometrik konuları kavramalarını amaçlar: zaman serileri, simultane denklemler içeren modeller, genelleştirilmiş en küçük kareler, iki aşamalı en küçük kareler, binom probit ve multinomial logit modelleri.

 

Teorik: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 5

 

ECON 1XXX

ECON 1307-1308 Parasal İktisat I ve II (eski -Para ve Banka)

Bu ders öğrencilerin finansal piyasa işlemlerini bütüncül bir şekilde kavramaların sağlar: Finansal piyasalarda hangi finansal kuruluşlar etkindir? Ödeme sistemi nasıl çalışır? Finansal piyasalarda faiz oranları nasıl belirlenir? Birleştirme ve iskonto ne anlama gelir? Finansal piyasalarda bono ve hisse fiyatları nasıl belirlenir? Türev (vadeli işlemler, sözleşmeler, opsiyonlar, swaplar) piyasaları nasıl çalışır? Bono faizi ile bono fiyatı arasında neden ters ilişki vardır?

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1305-1306 Uluslararası İktisat I ve II (eski-Uluslararası Ticaret)

Bu ders sonunda öğrenciler uluslararası ticareti kapsamlı bir şekilde kavramış olup şu sorulara cevap verebilecek düzeye ulaşır: Ülkeler neden dünyaya daha fazla açılmaktadır? Uluslararası ticaret kaynakların, gelirin ve işlerin yeniden dağılımına nasıl yol açmaktadır? Açık ekonomiler uluslararası ticaretten nasıl kazanç sağlar? Uluslararası ticarete kotalar ve engeller uygulanmalı mıdır? Ülkeler hangi mallarla ticaret yapmalıdır? Sermaye ve işgücü hareketleri kaynakların ve gelirin yeniden dağılımını etkileri mi?

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1405 İktisadi Büyüme (eski- İktisadi Kalkınma)

Bu ders öğrencilere kalkınma ekonomisini tanıtır. Öğrenciler ekonomik kalkınma ve sanayileşmenin tarihi ile gelişen ülkelerde yaşam koşulları, yoksulluk ve refah dağılımını anlar; yoksullukla ilgili ana tartışmalara değinip, nedenlerini ve sonuçlarını tartışır. Yoksulluğa karşı politika araçları da ders kapsamında analiz edilir.

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1206 Kamu Maliyesi

Bu ders kamu kesiminin ekonomik analizine esaslı bir giriştir. Ders öğrencilere hükümetin ekonomideki rolünü anlamalarını sağlayacak araçları sağlar ve kamu harcamaları, bütçe açıkları, maliye politikası, kamu mallarının arz ve talebi, kamu seçimi, eşitlik ve etkinlik kavramları üzerinde durur.

 

Teorik: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 5

 

ECON 1XXX

ECON 1414 Oyun Teorisi

Bu ders üst seviye lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders öğrencilere birbiriyle çelişen, uyuşan veya ortak ilgileri olan bireyler arasındaki ilişkileri ve kararları analiz eden temel oyun teorisi kavramlarını aktarır. Birbiriyle etkileşimde olan bireyler firmalar, siyasi partiler, ülkeler, işçi ve işverenler olabilir.  Stratejik etkileşimler günlük yaşamda birçok farklı durum ortaya çıkarabilir ve piyasalarda rekabeti ve işbirliğini, açık arttırmalarda fiyat yükseltmeyi, ülkeler arası anlaşmaları, partiler arası rekabeti içerebilir.

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1411 Zaman Serileri Analizi

Bu ders zaman serisi analizini ve tahmin yöntemlerini bilgisayar uygulamaları kullanarak açıklar. Zaman serileri tanımlarını içerir ve ekonometrik yazılım kullanarak tahmin ile seriler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1407-1408 İktisatta Özel Konular I ve II (eski- Güncel Ekonomik Konular)

Ders kapsamında küresel ölçekte ve ülkesel bazda önem arz eden güncel ekonomik gelişmeler tartışılıp analiz edilecektir.

 

Teorik: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1403-1404 Uygulamalı Ekonometri I ve II (eski- Uygulamalı Mikroekonometri)

Bu dersin amacı öğrencileri mezuniyetten sonra iş yaşamında (kamu, özel sektör veya akademik kariyer) ihtiyaç duyacakları veri analizi için gerekli bilgiyle donatmaktır. Bu ders, ECON 301 ve ECON 302 dersleri üzerine bina edilir. Yatay kesit ve panel veri setlerini analiz ederken, OLS regresyonunun ötesine geçer ve çağdaş ekonometrik yöntemleri kullanır. Dersin konuları hem teorik hem de pratik açıdan ele alınır ve istatistiki paket programları kullanılır.

 

Teorik : 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 6

 

ECON 1XXX

ECON 1317 Hesaplamalı İktisat (eski- Dinamik Ekonomide Matematiksel Metotlar)

Bu ders öğrencilere ekonomide lisansüstü eğitim için gerekli matematiksel ve analitik donanımı sağlar. Ders öğrencilere en yaygın matematiksel metotlar ile bunların dinamik ekonomide uygulamalarını içeren kapsamlı bir müfredat sunar. Lineer ve lineer olmayan fark denklemleri, lineer olmayan salınımlar, çatallanma teorisi, dinamik sistemlerde kaos ve histeri dersin konuları kapsamındadır.

 

Teorik: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 4

 

ECON 1XXX

ECON 1111 (Matematik-I)

Bu ders İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı matematik altyapısını oluşturmaya yönelik açılan matematik derslerinin ilkidir. Ders kapsamında fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikleri, bileşik ve ters fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev konuları tanımları ve birbirleriyle ilişkileri, özellikleri ve uygulama yöntemleri, türev konusunun ekonomi alanındaki uygulamaları ile optimizasyon ele alınacaktır.

 

Teorik: 3

Uygulama: 1

Kredi: 4

AKTS: 6

 

ECON 1XXX

ECON 1112 (Matematik-II)

Bu ders İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı matematik altyapısını oluşturmaya yönelik açılan matematik derslerinin ikincisidir. Ders kapsamında integral, diferansiyel denklemler, integralin alan hesaplamalarında ve diğer uygulama alanlarında kullanımı, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev ve bu fonksiyonların optimizasyonu, regresyon analizi uygulaması ile çift katlı integraller işlenecektir.

 

Teorik: 3

Uygulama: 1

Kredi: 4

AKTS: 6

 

STAT 1XXX

STAT 1201 (İstatistik-I)

Bu ders İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı İstatistik altyapısını oluşturmaya yönelik açılan derslerin ilkidir. Ders kapsamında data analizi, olasılık hesapları, rassal değişkenler ve olasılık dağılımları incelenecektir.

 

Teorik : 3

Uygulama: 1

Kredi: 4

AKTS: 5

 

STAT 1XXX

STAT 1202 (İstatistik-II)

Bu ders İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı İstatistik altyapısını oluşturmaya yönelik açılan derslerin ikincisidir. Dersin konularını örneklem, kestirim, hipotez testi ve regresyon oluşturmaktadır.

 

Teorik: 3

Uygulama: 1

Kredi: 4

AKTS: 5