Mikroekonomiye girişi amac edinen bu ders ekonomi analizinin temellerini kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, ögrencilere, talep ve arz, rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon mekanizmalari, dışsallık ve rekabet  konularında bilgi vermektir.

Kredi: 4                      AKTS: 7

  • ECON 102 -  Makroekonominin ilkeleri

 Makroekonomi, bütün bir ekonominin nasil işlediği, performansı ve yapısı gibi konulari inceler. Ders modern  makroekonomik teorinin ve ekonomi politikalarının temel araçlarını kapsayacaktır. Bu bağlamda, özellikle, Gayri Safi Yurt İçi Hasila , toplam talep ve arz, para ve para politikası, fiyat endeksleri, enflasyon, işsizlik, tasarruf, yatırım, faiz oranları, döviz kurları, ekonomik büyüme ve uluslararası finansal ilişkiler gibi  gostergeler hakkında genel bilgi verilecektir.

Kredi:  4                      AKTS:7

 Bu ders sosyal ve ekonomik konuların anlaşılmasını geliştirmek amacıyla olayları analiz etmek için nitel ve nicel verileri kullanarak araştırma yapma sürecini öğrencilere aktarır. Araştırma stratejileri, ekonomik verilere ulaşma, hipotezler ve testler, raporlama gibi konular bu dersin kapsamındadır.

Kredi:  4                      AKTS:7

  • MATH 111 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 1

Fonksiyonlar, özellikleri ve grafikleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Üstel fonksiyonlar, ters fonksiyon ve logaritma, geometrik seriler, bileşik faiz, üstel büyüme ve bozulma. Eğrinin teğeti, Fonksiyonun limiti, Tek taraflı limitler, sonsuzda limitler, süreklilik. Türevler ve Değişim oranları. Çarpım ve bölüm kuralları, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Zincir kuralı, Kapalı türev, Logaritmik fonksiyonların türevleri. Ortalama değer teoremi. Analizin temel teoremi. Belirsiz formlar ve L'Hospital kuralı. Optimizasyon problemleri.

Kredi:4                                    AKTS:7

  • MATH 112 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2

Alan ve mesafe, belirli integral. Matematiğin temel teoremi, belirsiz integral. Değişken dönüşümü kuralı, kısmi entegrasyon. Kısmi kesirler ile rasyonel fonksiyonların integrali, trigonometrik fonksiyonlar. Trigonometrik değiştirme. Eğriler arasındaki alan. Hacimler. Has olmayan integral. Diferansiyel denklemler (ayrılabilir ve birinci mertebeden lineer denklemler). Üç boyutlu koordinat sistemleri, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. Ekstremumlar ve Lagrange çarpanları yöntemi. İki katlı integraller.

Ön Koşul: MATH 111

Kredi:4                                    AKTS:7

 Bu ders, öğrencileri talep, arz, denge fiyatı, tüketici fayda maksimizasyonu, üretici kar maksimizasyonu ve refah ekonomisi gibi konular hakkında bilgilendirecektir. Bu bağlamda, ögrenciler, firmaların faktör ve mal piyasalarındaki üretim kararlarını, bununla birlikte tüketicilerin belirli bir bütçe altında nasıl fayda maksimizasyonu sagladiklarini öğreneceklerdir. Rekabet, piyasa güc ü, kamu malları, dışsallık ve etkinlik gibi konularda detayli bilgi verilmesi planlanmaktadır.

Ön Koşul: ECON 101, MATH 111, MATH 112

Kredi:  4                      AKTS:7

 Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır  Ders, temel Keynesyen makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Ayrıca bu ders, maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.

Ön Koşul: ECON 102

Kredi:4                                    AKTS:7

  • MATH 204 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik

Sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin kullanımı konusunda özel bir vurgu ile istatistiğe giriş: Veri organizasyonu, merkezi ve değişkenlik ölçüleri. Temel olasılık kavramları. Ayrık ve sürekli rasgele değişkenler ve dağılımları.Ortalama hakkında çıkarımlar. Istatistiksel bilgisayar programları kullanarak uygulamalar.

Kredi:3                                    AKTS:5

 Bu ders ekonomik analiz için gerekli olan temel matematiksel teknikler üzerinde durur. Tüketici ve firma teorisi, ekonomik stratejiler, büyüme ve istikrar analizleri için gerekli lineer cebir uygulamaları, calculus ve optimizasyon dersin konuları arasındadır.

Ön Koşul: MATH 111, MATH 112

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu derste farklı piyasa yapıları, bu yapıların firma davranışları üzerindeki etkisi ve şirketlerin davranışının piyasanın performansını nasıl belirlediği incelenir. Bu ders ayrıca, bir taraftan şirketlerin optimal stratejilerini tespit etmeye yarayacak diğer taraftan da uygun olan kamu politikalarını analiz etmeye yardımcı olacak kuramsal çerçeveyi sunar. Fiyatlandırma, ürün gruplama, reklam gibi yönetici kararları ve piyasaya giriş-çıkışlar, kartelleşme, dikey entegrasyon ve şirket birleşmeleri gibi piyasa yapısını değiştiren etmenler inceleme konularından bazılarıdır. Bu dersi almadan önce öğrencilerin orta seviye mikroekonomi dersini almış olması gerekir.

Ön Koşul: ECON 201

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders ekonomik verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkileri temel metodolojik araçlar ile analiz etme yeteneğini öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Amaç, linear regresyon modellerinden doğru tahmin ve çıkarımlar yapabilmek için gereken bilgiyi öğrenciye sunmaktır.

Ön Koşul: MATH 204

Kredi:  4                      AKTS:6

 Ekonometri 1’in devamı olan bu derste modern ekonometri teorisi ile birlilte ekonometrik tahmin ve çıkarsama teknikleri detaylı olarak incelenecektir. Kesik veri analizleri, maksimum olabilirlik, sınırlı bağımlı değişken, iki aşamalı en küçük kareler Zaman değişken ve sabit etki tahmin, en çok olabilirlik tahmin, sınırlı bağımlı değişken modelleri, iki aşamalı en küçük kareler ve doğrusal olmayan en küçük kareler kapsanacak konular arasındadır.

Ön Koşul: ECON 301

Kredi:  4                      AKTS:6

 Bu ders, mevcut para teorileri ve finansal kurumların modern bir analizini mikro ve makro düzeyde genel bir anlayış ile öğrencilere sunar. Mikro düzeyde faiz oranlarının belirlenmesi hakkında öğrenciler bilgiler kazanırken, çeşitli finansal araçların kullanımı, banka yönetimi ve düzenlemesi gibi konular, makro düzeyde ise, merkez bankasının rölü, para fonksiyonu ve para politikasının belirlenmesi, para politikası hedefleri ve bunlarla alakalı güncel ekonomik meseleler detaylıca ele alınır

Ön Koşul: ECON 202

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders orta makroekonomi dersini genişleterek ödemeler dengesi, nominal ve reel döviz kuru, uluslararası sermaye piyasaları, sermaye hareketliliği, uluslararası para sistemi, küresel ekonomide finansal krizler gibi konuları kapsayan uluslararası ve sistematik bir analiz geliştirir

Ön Koşul: ECON 202

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders teorik ve pratik olarak uluslararası ticareti eleştirel bir anlayış ile öğrencilere sunmayı hedefler. Dersin ilk bölümünde ülkeler arasındaki ticareti belirleyen standart dış ticaret teorileri üzerinde durulurken, ikinci bölüm de stratejik ticaret politikası, çok taraflı ticaretin liberalleşmesi, küresel ticarette kurumların rolü gibi daha politika odaklı konular ele alınır.

Ön Koşul: ECON 101

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders yaşam standardı, ülkelerin ekonomik kalkınma ve sanayileşmesini etkileyen faktöler,  yoksulluğun nedenleri ve sonuçları, kalkınmada kullanılan politika araçları, beşeri sermaye, sermaye birikimi, büyüme teorileri gibi konuları ele alarak Dünya üzerindeki gelir farklılıklarının analizini yapma becerisini öğrencilere aktarmayı hedefler.

Ön Koşul: ECON 102

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders, kamu sektörünün ekonomik analizi için geniş bir giriş oluşturur ve kamu harcamaları ve bütçe açıkları, maliye politikası, kamu mallarının temini, kamu tercihi, eşitlik ve ekonomik verimlilik gibi konuları analiz etmek için gerekli analitik araçları ile öğrencilere sunmayı hedefler.

Ön Koşul: ECON 102

Kredi:3                                    AKTS:6

 Bu ders güncel politik ekonomi ve ekonomik kalkınma literatürü perspektifinden dünya ekonomisinin tarihsel gelişimine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Ortaçağda ticaret, coğrafi keşifler, sanayi devrimi ve 20. yüzyılın teknolojik gelişmeleri, dünya tarihinin standart ekonomik-tarihsel dönüm noktaları ile birlikte kolonizasyon, demokratikleşme ve kurumsal gelişim gibi faktörlerin ekonomik etkileri detaylıca analiz edilecektir.

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders, ekonomi alanında lisansüstü seviyesindeki bir programa kaydolmayı düşünen öğrencilerin bu programda ihtiyaç duyacağı mikroekonomi temelini ve matematiksel araçları öğretmeyi amaçlar ve bu araçların seçilecek olan bireysel ve birbirine bağımlı karar verme problemlerini incelerken nasıl kullanılacağını anlatır.

Ön Koşul: ECON 201, ECON 205

Kredi:  3                      AKTS:6

Bu ders orta düzeyde öğretilen bazı kavramların gözden geçirilerek, modern makroekonomi araçları geliştirmek ve matematiksel modelleme yoluyla öğrencilerin analiz becelerini yükseltmeyi hedefler. Bu derste makroekonomik denge, işgücü piyasası, adaptif beklentiler hipotezi ve istikrar, rasyonel beklentiler, Ricardo denkliği gibi meseleler matematiksel modelleme teknikleri ile ele alınır.

Ön Koşul: ECON 205, ECON 202

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders, bireylerin birbirlerine bağımlı olarak karar verdikleri durumları incelemeye yarayan kuramsal araçları geliştirir.  Derste bu araçlar kullanılarak, gerçek hayat problemlerinde bireylerin optimal stratejilerini nasıl belirledikleri incelenir ve karşılıklı karar verme durumlarının sonuçları tahmin edilmeye çalışılır. İncelenecek olan problemler endüstriyel organizasyon, piyasa dizaynı, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi farklı alanlardan seçilecektir. Öğrencilerin bu dersi almadan önce Mikroekonomiye Giriş ve Sosyal Bilimler için Kalkülüs derslerini almış olmaları tercih edilir ama zorunlu değildir.

Ön Koşul: MATH 111

Kredi:  3                      AKTS:6

 Bu ders, turizmi ekonomik açıdan ele alır. Turizm talebi, turizm hizmetleri, turizm gelişimi, vergi, sübvansiyon, sürdürülebilir turizm, tedarikçiler arasında rekabet gibi turizmin ekonomiye bakan yönü detaylıca incelenir.

Kredi:  3                      AKTS:6

Bu ders Cumhuriyet döneminde Türk ekonomisinin yapısını ele alacaktır. Ticari ve çok taraflı ekonomik ilişkiler, istihdam ve değişen demografik yapı, göç, sanayileşme gibi konuların yanında makroekonomik krizler, istikrar programları, özelleştirme süreci, cari işlemler açığı ve enerji bağımlılığı gibi Türk ekonomisini direk etkileyen faktörler detaylıca tarihsel süreçte ele alnıcaktır.

Ön Koşul: ECON 101, ECON 102

Kredi:  3                      AKTS:6

Dünya ekonomik yapılanması hızlı değişimler geçirmekte ve karşımıza yeni meseleler çıkararak küreselleşmenin dinamiklerini sürekli yeni fırsatlar ile şekillendirmektedir. Bu ders İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya ekonomisinin dönüşümü ve ekonomik dinamikleri genel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ve ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve yatırım yapısı, küresel finans piyasaları ve globalleşmenin ekonomik etkileri hakkında bir fikir vermeyi hedeflemektedir.

Ön Koşul: ECON 102

Kredi:3                                    AKTS:6

 Bu ders enflasyon faiz oranları, petrol fiyatları, borsa endeksleri, hisse senedi fiyatları gibi temel ekonomik ve finansal verileri zaman serisi teknikleri ile analiz etmeyi öğretecektir. Bu teknikler mevsimsellik, ARMA analizi, VAR modelleri, ARCH-GARCH modelleri ile birim kök testleri ve seri korelasyon gibi testleri kapsamaktadır. Bu ders sadece kamu ve özel sektörde değil, aynı zamanda gelecekte hedefi lisansüstü çalışmalar olan öğrencilerin bilinçli analiz yapma yetenekleri kazanmasına yardımcı olacak çok önemli araçlardan biridir.

Ön Koşul: ECON 301, ECON 302

Kredi:3                                    AKTS:6

  • ECON 431 - Güncel Uluslararası Ekonomik Sorunlar

 Bu ders uluslararası ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir analizini sunarak, öğrencilerin güncel meseleler ile alakalı politik anlayış geliştirmesini sağlar. Bu ders, ticaret politikası, korumacılık ve serbest ticaret, tarife dışı engeller, bölgesel ticari anlaşmalar, Dünya Ticaret Örgütü, uyuşmazlıkların çözümü, rekabet politikası ve yabancı yatırımlar gibi konuları içerir.

Ön Koşul: ECON 101, ECON 102

Kredi:3                                    AKTS:6

 Bu ders işgücü piyasalarının faaliyetlerini ve kurumların işgücü piyasasını ve çalışanların performanslarını nasıl etkilediğini analiz eder. Öğrenciler çalışma ekonomistleri tarafından kullanılan teorileri ve ampirik araçları kavrayacaktır. Ele alınacak konular emek arzı, emek talebi, ücret, insan sermayesi, ücret eşitsizliği, işsizlik ve pazarlık gücü, işsizlik sigortası, istihdam güvensizlik ve tam istihdam politikaları gibi her ülkeyi yakından ilgilendiren güncel meselelerdir.

Ön Koşul: ECON 202

Kredi:3                                    AKTS:6

Bu dersin amacı, modern Mikroekonometrik yöntemlerin pratik uygulamalar aracaı ile öğrencilere sunulmasıdır. Bu ders Ekonometri II üzerine bina edilir; hane halkı ve firma verileri gibi mikro ölçekli veriler ile ampirik çalışmalar yapmak adına öğrencilere temel oluşturur. Ders genel olarak ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yapmak öğrencilerin veri analiz becelerini yükseltmeyi hedef alır.

Ön Koşul: ECON 301, ECON 302, ECON 201

Kredi:  3                      AKTS:6

  • ECON 434 - Ekonomik Düzenlemeler ve Rekabet Politikaları

 Bu derste piyasa gücünün kötüye kullanımının önüne geçmek ve firmalar arası rekabeti teşvik etmek için takip edilen ekonomik düzenlemeler ve rekabet politikaları incelenir. Dersin amacı, piyasa işleyişinin hangi şartlarda devlet müdahalesi ile iyileşebileceğini tespit etmek ve farklı politikaların hangi ölçekte iyileşme sağladığını anlamaktır.

Ön Koşul: ECON 212

Kredi:3                                    AKTS:6

  • ECON 453 - İleri Endüstriyel Organizasyonlar

 Bu ders, şirketlerin davranışını açıklamak ve piyasanın performansını ölçmek için ampirik araçları ve gözlenebilir verilerin nasıl kullanılacağını öğretir. Öğrencilerin bu dersi almadan önce

Ön Koşul: ECON 301, ECON 302, ECON 212

Kredi:3                                    AKTS:6

  • ECON 454 - Dinamik Ekonomide Matematiksel Metodlar

 Bu ders ekonomide yüksek lisans ve doktora kariyeri hedefleyen öğrenciler için güçlü bir analitik alt yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ders, doğrusal ve doğrusal olmayan fark denklemleri, diferansiyel denklemler, sürekli zaman modelleri, dinamik programlama ve optimal kontrol gibi konular ve bunların ekonomik uygulamalarını içerir.

Ön Koşul: ECON 205, ECON 202

Kredi:3                                    AKTS:6