Antalya Bilim Üniversitesi – İhale İlanı

Ofislerin Kiralanması

İhaleyi Düzenleyen: Antalya Bilim Üniversitesi

Adresi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 290 A Döşemealtı / ANTALYA

Telefonu: 0242 245 00 00

İhale İlanının Görülebileceği İnternet Adresi:

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/satin-alma-mudurlugu/icerik/ihaleler

İhale No: 20231909

İhale Türü: Kapalı İhale

İhale Konusu: Antalya Bilim Üniversitesi- Ana Kampüs ve Mark Antalya Yerleşkesi Ofis Kiralama İhalesi 

İşin Yeri: Üniversite Ana KAmpüs ve Mark Antalya Yerleşkesi

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati :  19 Eylül 2023 - 09:00

Başvuru Son Teslim Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2023 - 09:30

Geçici Teminat: İstenmemektedir

Kısmi Teklif: Verilemez

Talep Eden Birim: Genel Sekreterlik

Satın Alan Birim: Satın Alma Müdürlüğü

İhale tekliflerinin değerlendiriliceği yer: Antalya Bilim Üniversitesi, Döşemealtı Kampüsü RGS28 nolu toplantı salonu

İhale tekliflerinin değerlendirileceği gün ve saat: 26 Eylül 2023, Saat 10:00

İhale Komisyonunun Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi ve Saati: 27 Eylül 2023- Saat 17:00

İhale konusu ekipmanların teslim ve montaj süresi:

İhaleyi konusu hizmet, kira başlangıç tarihi itibarı ile Sözleşmede belirtilen tarih itibarı ile başlanmalıdır. Hizmetin gecikmesi halinde, geciktirilen takvim günü esas olmak üzere gecikme cezası uygulanır.

İlgili Kişi: Teoman ALTAY (Satın Alma Müdürü)

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. İkametgâh belgesi,

 2. Nüfus Cüzdan Sureti,

 3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,

 4. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 5. Bağlı olduğu güncel oda kaydı (olması durumunda) faaliyet belgesi.

 6. İhale Şartnameleri ve Sözleşme Taslağının tüm sayfalarının kaşeli imzalı onayları. 

 7. İhaleye katılımlarda Yasaklı olmadığına dair “Yasaklı Sorgulama Ekran Çıktısı”.

 8. İhale katılım bedeli ödendi makbuzu

 

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN;

 1. Tebligat için adres beyanı

 2. Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 6. Bağlı olduğu güncel oda kaydı (olması durumunda) faaliyet belgesi.

 7. İhale Şartnameleri ve Sözleşme Taslağının tüm sayfalarının kaşeli imzalı onayları. 

 8. İhaleye katılımlarda Yasaklı olmadığına dair “Yasaklı Sorgulama Ekran Çıktısı”.

 9. İhale katılım bedeli ödendi makbuzu

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, 1.000 TL karşılığında dekontu ibraz ederek Satınalma Müdürlüğü’nden teslim alabilir.

İhale dokümanı için Antalya Bilim Üniversitesi hesabına doküman bedeli yatırılarak dekontu ibraz edilmelidir. Doküman bedeli aşağıda belirtilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek  yatırılır.

Hesap İsmi         : ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Banka/Şube       : VAKIFBANK/Antalya Şube
Hesap No           : 00158007300747052 - TL 
IBAN No            : TR64 0001 5001 5800 7300 7470 52

Teklifler, ilanda belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar

Antalya Bilim Üniversitesi

Satın Alma Müdürlüğü

Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 290 A

Döşemealtı / ANTALYA

adresine elden veya taahhütlü teslim edilecektir.

Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Dosya Ekleri