Antalya Bilim Üniversitesi – İhale İlanı Özel Güvenlik Hizmet Alımı

 

İhaleyi Düzenleyen: Antalya Bilim Üniversitesi

Adresi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 290 A Döşemealtı / ANTALYA

Telefonu: 0242 245 00 00

İhale İlanının Görülebileceği İnternet Adresi:

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/satin-alma-mudurlugu/icerik/ihaleler

İhale No: 20200127

İhale Türü: Açık İhale

İhale Konusu: Antalya Bilim Üniversitesi-Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi İşin Yeri: Üniversite Ana Kampüsü (Döşemealtı), Mark Antalya Kampüsü ve Güllük Kampüsü Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati :  27 Ocak 2020 - 14:00 Başvuru Son Teslim Tarihi ve Saati : 03 Şubat 2020 - 17:30 Geçici Teminat: İstenmektedir Kısmi Teklif: Verilemez Talep Eden Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alan Birim: Satın Alma Müdürlüğü İhale tekliflerinin değerlendiriliceği yer: Antalya Bilim Üniversitesi, Döşemealtı Kampüsü RGS28 nolu toplantı salonu İhale tekliflerinin değerlendirileceği gün ve saat: 04 Şubat 2020, Saat 10:00

İhale Komisyonunun Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi ve Saati:              

06 Şubat 2020- Saat 14:00:00

İhale konusu ekipmanların teslim ve montaj süresi:

İhaleyi konusu hizmet, 01.04.2020 tarihi itibarı başlanmalıdır. Hizmetin gecikmesi halinde, geciktirilen takvim günü esas olmak üzere gecikme cezası uygulanır.

İlgili Kişi: Teoman ALTAY (Satın Alma Müdürü) İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

a)            İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),

b)            İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,

c)            İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduklarına dair ihale tarihli faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),

d)            İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklikleriyle birlikte ibraz etmeleri,

e)            Bağlı olunan Ticaret Odasından Yetki Belgesi,

f)             Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,

g)            İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,

h)            Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren ihale tarihli belge bulunması,

i)             Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).

j)             İsteklinin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması,

k)            İsteklinin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmaması,

l)             Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerini sunması (SMMM veya YMM ıslak onaylı)

m)          Yüklenici firmanın Antalya merkezde bölge müdürlüğü bulunmalı ve bu durumunu belgelendirmeli,

n)            Yüklenici firma Antalya bölge müdürlüğü bünyesinde A sınıfı sertifikalı en az 1 İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı istihdam ettiğini gösteren belge,

o)            ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 10002 -2008 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sitemi, OHSAS 18001-2007 Iş Sağliği Ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri,

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, 1.000 TL karşılığında dekontu ibraz ederek Satınalma Müdürlüğü’nden teslim alabilir.

İhale dokümanı için Antalya Bilim Üniversitesi hesabına doküman bedeli yatırılarak dekontu ibraz edilmelidir. Doküman bedeli aşağıda belirtilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek  yatırılır.

 

Hesap İsmi         : ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Banka/Şube       : DENİZBANK/Akdeniz Ticari Merkez Şube

Hesap No           : 3680-4695776-355-TL

IBAN No            : TR61 0013 4000 0046 9577 6000 33

Teklifler, ilanda belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar Antalya Bilim Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 290 A Döşemealtı / ANTALYA adresine elden veya taahhütlü teslim edilecektir.

Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İhale Dosya Ekleri

•             Gecici Teminat Mektubu Örneği

•             Kesin Teminat Mektubu Örneği

•             Birim Fiyat Teklif Formu Tablosu

•             Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Sözleşmesi Taslağı

•             Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi İdari Şartname

•             Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Teknik Şartnamesi

*             İlan