Asst. Prof. Dr. Cem KARAYALÇIN

Business Administration Department Coordinator

 

Asst. Prof. Dr. Aslı BAY

Cyber Security Department Coordinator

 

Assoc. Prof. Dr. Hilal KAZAN

Data Science Department Coordinator

 

Asst. Prof. Dr. Hamid Farrokh GHATTE

Civil Engineering Department Coordinator

 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa KOÇAK

Architecture Department Coordinator