Program Profili

Ekonomi, ürün ve hizmetlerin üretim, tüketim ve dağılımı konularını ele alan oldukça geniş kapsamlı sosyal bir bilimdir. Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada yaşamakta olduğumuzu ve sürekli ihtiyaç halinde bulunduğumuzu düşündüğümüzde, Ekonomi bu noktada devreye girmekte ve ihtiyaçlarımızı karşılama hususunda karar alma sürecimizi etkin bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olmaktadır. Bölümümüzde lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 İngilizcedir. DGS, denklik, yatay geçiş yoluyla da fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus değişim programları ile yurtdışı, Farabi ve Mevlana yurtiçi öğrenci değişim programları fakültemizde uygulanmakta olup ulusal ve yabancı fakültelerden öğrenciler kabul edilmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi Bölümü temel alanlarına ilişkin dersler ile birlikte çeşitli seçmeli dersler verilmektedir. Bölümümüzde 3 öğretim üyesi (2 yabancı öğretim üyesi), 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi olmak üzere 6 akademik personel bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, dolayısıyla harf notunun D ve üzeri olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ekonomi Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi Yüksek Lisans programlarının ileriki dönemlerde açılması planlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Ekonomi, Matematik ve İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi kazanır.
 2. Problemleri uygun yöntemler kullanarak tespit etme, tanımlama ve çözüm önerileri sunma becerisi kazanır.
 3. Ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yorumlayabilme ve politika geliştirme becerisi kazanır.
 4. Temel iktisadi araçları güncel ekonomik meselelere uyarlayabilme becerisi kazanır.
 5. Genelde Dünya, özelde ise Türkiye ekonomisi hakkında edinilen bilgileri ve kavramları yorumlayabilme ve kullanabilme becerisi kazanır.
 6. Veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 7. Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel olarak çalışabilme becerisi kazanır.
 8. İktisadi grafikleri yorumlayabilme, analiz edebilme ve iş hayatına uyarlayabilme yetkinliği kazanır.
 9. Yaşam boyu öğrenme, bilgiyi edinebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli surette keşfedebilme becerisi kazanır.
 10. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
 11. En az bir istatistiki yazılım programını iyi seviyede kullanabilme becerisi kazanır.
 12. Sosyal ve analitik düşünebilme becerisi kazanır.

Alan Yeterlilikleri

 1. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
 2. Bölümün, matematik, istatistik ve ekonomi gibi farklı disiplinlerle ilişkisini anlar.
 3. Sosyal bilimlerde disiplinler arası yaklaşımların farkında olur.
 4. Sosyal bilimlerdeki farklı konuları güncel olaylarla ilişkilendirme becerisine sahip olur.
 5. Sosyal bilimlerin araştırdığı konuları yazılı ve sözlü olarak analiz eder.
 6. Eleştirel düşünme becerileri geliştirir.
 7. Mesleki alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.
 8. Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.
 9. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 10. Bireysel çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
 11. Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.
 12. Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal 
 13. verileri yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.