ZORUNLU DERSLER

 

MATH 101 - Matematik I

Trigonometrik fonksiyonlar ve temel özellikleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Logaritmik ve üstel fonksiyonlar. Limit ve tek değişkenli fonksiyonlar, süreklilik. Türev. Fonksiyon çizimi. Türevin uygulamaları, optimizasyon problemleri. Belirli ve belirsiz (Riemann) integrali, bir eğri altında kalan alan. Kalkülüsün temel teoremi, integral alma teknikleri, alan, yüzey, hacim. Improper integraller.

PHYS 101 – Fizik I

Newton mekaniği: vektörler, kinematik (yer değiştirme, hız, ivme), dinamik (kuvvet dengesi, kuvvet-ivme ilişkisi), enerji (potansiyel ve kinetik enerji), momentum, dönel kinematik (açısal yer değiştirme, açısal hız, açısal ivme), dönel dinamik (tork – açısal ivme), periyodik hareket.

MATH 102 - Matematik II

Diziler, seriler, yakınsaklık testleri. Üç boyutlu koordinat sistemi, vektörler, nokta ve çapraz carpimlar, doğrular ve konikler. Vektör fonksiyonlar ve uzay eğrileri. Vektör fonksiyonların türev ve integralleri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türev. Yönlü türevler ve gradyan vektörü, yerel ve küresel uç değerleri bulma ve sınıflandırma, Lagrange çarpanları yöntemi. İki katlı integraller, üç katlı integraller ve uygulamaları. Vektör alanları. Green ve Stokes Teoremi. Curl ve sapma. Yüzey integralleri. Divergence teoremi.

PHYS 102 – Fizik II

Elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrik malzemeler, Akım direnç, elektomotor kuvvet, doğrusal akım devreleri, manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indükleme, indüktörler, alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.

SCI 101 – Doğa Bilimleri I

Bu ders temel kimya bilgilerini ve kimya biliminin mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Kimya mühendislik alanlarında önemli yerleri olan madde ve enerji kavramlarını çalışan bilim alanıdır. Temel kimya bilgileri kapsamında dersin konuları: periyodik tablo, madde, atomun yapısı, atomic bağlar, iyonlar, moleküler yapılar, asit ve bazlar, çözeltiler, termodinamik, kimyasal tepkimeler, ve elektrokimya.

SCI 102 - Doğa Bilimleri II

Bu ders temel moleküler biyoloji bilgilerini ve biyoloji biliminin mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Temel biyoloji bilgileri kapsamında dersin konuları: genetik, enerji üretimi, protein ve enzimler, hücre organelleri, moleküler biyolojinin merkezi dogması, ve temel hastalık bilgileri.

CS 111 - Programlamaya Giriş I (C)

Bu ders bilgisayar programlamanın temel kavramlarını C dili ile anlatacaktır. C programlama diline giriş niteliğindedir. Dersin işleyeceği konular arasında programlamanın temel bileşenleri (bilgisayarlar, geliştirme ortamları, editörler, derleyiciler vs.),  değişkenler, veri türleri, kontrol ve döngü yapıları,  en temel veri yapıları ve fonksiyonlar yer almaktadır. Herhangi bir programlama bilgisi gerekmemektedir.

CS 102 - Programlamaya Giriş II (Java)

Bu ders JAVA programlama dili kullanarak nesne tabanlı programlamaya giriş niteliğindedir. Ön şart olarak en temel seviyede programlama bilgisi gereklidir. Dersin işleyeceği konular: değişkenler, veri türleri, kontrol yapıları, liste ve fonksiyonlar, sınıf ve nesne kavramları, başlangıç seviyesinde kalıtım.

EE 201 – Devre Teorisi I

Temel devre elemanları, Kirchhoff yasaları, node ve mesh analizleri, kapasitörler ve indüktörler, diyotlar, birinci derece devreler, ikinci derece devreler, operasyonel yükselticiler, elektriksel olmayan sistemlerin devre modellemesi

EE 202 – Devre Teorisi II

Fazörler, kararlı hal analizi, karmaşık güç, üç fazlı devreler, frekans tepkisi, Laplace ve Fourier dönüşümlerinin devre analizine uygulanması, iki kapılı devreler

CS 221 - Sayısal Sistemler

Sayı sistemleri. Boole Cebri, mantık ağları ve sadeleştirilmesi, kanonik formlar. Tümleşik, ardışıl devreler. Mantık Kapıları. Toplama, kod çözme, kodlama, çoğullayıcı, sayıcı, flip-flop devreleri. Bellek ve programlanabilir mantık. Sayısal mantık tasarımı uygulamaları.

MATH 201 - Doğrusal Cebir

Lineer cebir ile ilgili temel kavramlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Vektörler ve matrisler, alt uzaylar, lineer bağımsızlık ve bazlar, determinantlar, özdeğerler ve özvektörler.

MATH 202 - Diferansiyel Denklemler

Teoremleri ve lineer cebir yöntemlerini kullanarak sıradan lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer diferansiyel denklemlerin genel teorisi, Sabit katsayılı denklemler, Laplace dönüşümü, kuvvet serisi çözümleri, Bessel denklemi, sınır değer problemleri. Fourier serileri.

EE 211 – Elektromanyetik Alan Teorisi I

Vektör analizlerinin kısa tekrarı. Statik elektrik alanlar: Coulomb yasası, Gauss yasası, Elektrik potansiyeli, dielektrikler, kapasitörler, elektrostatik enerji, Poisson ve Laplace denklemleri. Sabit elektrik akımı: Ohm yasası, Kirchoff yasası, Joule yasası. Statik manyetik alanlar: Vektör potansiyeli, Biot-Savart yasası, Manyetizasyon, Manyetik enerji, kuvvet ve tork. Maxwell denklemleri ve düzlemsel dalgaların yayılımı.

EE 212 – Elektromanyetik Alan Teorisi II

Maxwell denklemleri. Kayıplı ortamlarda düzlemsel dalgalar. Poynting vektörü. Düzlemsel sınırlarda düzlemsel dalgalar. İletim hatları: Dalga özellikleri, Smith çizelgesi and empedans uygunlaştırma. Dikdörtgen, dairesel ve dielektrik dalga kılavuzları. Boşluk rezonatörleri. Anten teknolojisi.

EE 232 – Sinyal and Sistemler

Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyallerin işlenmesine, analizine ve sentezine giriş. Nedensellik, kararlılık, doğrusallık ve zamansal  değişimsizlik prensipleri. Zaman ve frekans bölgelerinde sinyal gösterimleri. Doğrusal zaman-değişimsiz (LTI) sistemler, giriş/çıkış ilişkileri, evrişim ve dürtü yanıtı. Fourier dönüşümleri, LTI sistemlerin spektral yanıtı ve süzgeçleme. Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümleri. Laplace dönüşümü ve Z dönüşümü.

EE 301 – Yarı iletken aygıt prensipleri

Yarı iletkenlere giriş, kristal yapısı, enerji bant yapısı, elektriksel hareketlilik, doping, p-n birleşimleri, metal-oksit-yarı iletken kapasitörler, metal-yarı iletken birleşimleri, bipolar birleşim transistörleri, MOSFET konularını incelemeyi hedefliyor.

EE 302 – Analog Elektronik

Transistor küçük sinyal analizi, tek basamak yükselticiler, frekans tepkisi, çok basamaklı transistör yükselticiler, geri besleme, diferansiyel yükselticiler, operasyonel yükselticiler

MATH 311 – Olasılık Kuramına Giriş ve Rassal Sistem Analizi

Olasılık modeli, ayrık ve sürekli rassal değişkenler. Dönüşüm teknikleri ve rassal değişkenlerin toplamı. Bernoulli ve Poisson rassal süreçler. Ayrık-zamanlı Markov zincirleri. Markov and Chebyshev eşitsizlikleri ve limit teoremleri. En büyük olabilirlik (ML) kestirimi, en büyük sonsal (MAP) kestirimi ve Bayes istatiksel hipotez testleri.

EE 332 –Telekomünikasyona Giriş

Sinyal analizi ve iletimi. Genlik kiplenimi (AM), dördün genlik kiplenimi (QAM) ve frekans kiplenimi (FM). Evre kenetleme döngüsü. Örnekleme, nicemleme, darbe iletimi ve sayısal veri iletimi. Yeni sayısal haberleşme teknolojileri.

EE 341 – Geribildirim ve Kontrol sistemleri

Açık ve kapalı çevrim kontrol sistemleri. Durum denklermleri. Transfer fonksiyonları. Blok diagramları. Lineer sistemlerin dinamiği. Routh-Hurwitz ve Nyquist kararlılık testleri. Kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik,. Root-locus analizi.

EE 352 – Enerji Dönüşümü

Manyetik kuplajlı devreler, transformatörler, elektromekanik enerji dönüşümünün temelleri, AC ve DC makinalar, DC/DC enerji dönüşümü, diğer (solar, titreşim, termal) enerji dönüşümü teknikleri

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

CS 322 - Mikroişlemciler

Mikroişlemcilere giriş, temel mikroişlemci yapıları ve işlemleri. Veri yolu organizasyonu, adresleme çeşitleri, komut seti, zamanlama analizi, kesme programlaması, seri ve paralel haberleşme, bellek. Assembly dili programlaması

EE 311 – Temel Optik ve Fotonik

Optik ve fotonik kısa tarihçesi, dalga hareketi, elektromanyetik teori, fotonlar ve ışık, ışığın yayılması ve geometrik optik, dalgaların süperpozisyon özellikleri, polarizasyon, girişim, kırınım, Fourier optik, eş fazlılık teorisinin temelleri, modern optik.

EE 331 – Ağlar ve Sistemler

Çizge kuramı, sosyal ağlar ve oyun kuramı. Ağlar üzerinde stratejik etkileşimler, World-Wide Web, ağ dinamikleri, topluluk modelleri, yapısal modeller ve toplam hareket modelleri.

EE 401 – Dijital Elektronik

Transistör-transistör mantık devreleri, CMOS mantık tasarımı, ters-çeviriciler, mantık kapıları, tekrarlamalı devreler, Schmitt tetikleyicisi, hafıza tasarımı, analog-dijital ve dijital-analog dönüştürücüleri

EE 402 – VLSI Tasarım

VLSI’a giriş, transistor devre modellemesi, çoklu eleman CMOS tasarımı, yapısal tasarım, fiziksel devre planı

EE 403 – RF Tasarımı ve Mikrodalga Mühendisliği

 Elektromanyetizma ve iletim hatları teorilerinin kısa tekrarı. Mikrodalga netvörk analizi: empedans ve admitans matriksleri, S matriksi. ABCD matriksi. Mikroşerit devrelerin analizleri. Mikrodalga rezonatörler. Güç bölücüler ve bağlaştırıcılar. Mikrodalga filtreler. RF yükselticileri. RF osilatörleri.

EE 411 – Lazerler ve Fotonik

Elektromanyetizma teorisinin kısa tekrarı, ışığın elektromanyetik özellikleri, radyasyon, geometrik optik, Gaussian ışın demetleri, optik rezonatörlerin elektromanyetik modları, ışığın madde ile etkileşimi, klasik soğurma ve dağılma teorileri, genişleme süreçleri, Rayleigh saçılması,  spontan ve uyarılmış ışınımın kuantum teorisi, optik kazanç, lazer ışınım teorisi, örnek lazer sistemleri, Q-anahtarlamalı ve mod-kilitli lazerler.

EE 412 – Antenler Mühendisliği

Elektromanyetik yayınım konsepti. Anten parametreleri. Yayınım integralleri ve vektör potansiyelleri. Doğrusal tel antenler. Halka antenler. Anten dizileri. Huni antenler. Mikroşerit antenler. Yansıtıcı antenler.

EE 413 – İleri Optik ve Fotonik

Optik, fotonik ve fiber optikteki temel kavramlar, Maxwell denklemleri, ışığın çeşitli ortamlarda ilerlemesi ve yansıması, filtre ve ayna tasarımı. Interferometreler ve optik sistem tasarımı. Fresnel ve Fraunhoffer kırınımı. Gaussian ışık hüzmeleri ve lazer rezonatör tasarımı. Optik dalga kılavuzları, optik fiberler ve fotonik aygıtlar.

EE 414 – Fotonik Malzemeler ve Aygıtlar

Fotonik malzeme ve cihazların özelliklerine ve uygulama alanlarına genel bakış, yarı iletkenler, foton detektörleri, ışık yayan diyotlar, optik detektörlerde gürültü, anizotrokip malzemelerde ışık yayılımı, Pockels ve Kerr etkileri, ışık modülatörleri, dielektrik dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalga yayılımı, dalga dispersiyonu; doğrusal olmayan optik malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüler.

EE 415 – Nonlineer Optik

Doğrusal olmayan optik teknikleri ve bunun temel araştırma alanlarına uygulamaları. Elektro optik modülatörler, harmonik üretimi ve frekans dönüştürme cihazları. Kendiliğinden faz modülasyonu, doğrusal olmayan dalga yayılımı ve solitonlar. Işığın madde ile etkileşimi, lazer operasyonu, yoğunluk matrisi teknikleri, doğrusal olmayan spektroskopi ve femtosaniye optik etkileşimi.

EE 416 – Çok Hızlı Fotonik

Mod-kilitleme yöntemleri, femtosaniye darbe üretmede ileri teknikler, optik dispersiyon ve dispersiyon tanzim yöntemleri, ultrahızlı nonlineer optik, kısa optik darbelerin şekillendirilmesi, ultrahızlı darbelerle malzeme spektroskopisi.

EE 431 – Haberleşme Sistemlerinde Rastgele Sinyaller

Gauss rastgele değişkenler, büyük sayılar yasası, merkezi limit teoremi ve kestirim teknikleri. Rastgele süreçler, durağanlık, ergodiklik, ilinti, değişinti ve spektral güç yoğunlukları. Doğrusal sistemlerin rastgele sinyallere olan tepkileri. Markov zincirleri, Poisson süreci and kuyruk sistemleri.

EE 433 – Sayısal Sinyal İşleme

Ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hızlı Fourier dönüşümü (FFT). Yukarı örnekleme, aşağı örnekleme, A/D ve D/A dönüşümleri. FIR ve IIR süzgeçlerinin analizi ve tasarımı. Sayısal süzgeçlerde nicemleme etkileri, çok hızlı DSP ve süzgeç bankaları. Doğrusal öngörü, ve Wiener ve Kalman süzgeçlerine giriş.

EE 432 – Sayısal Haberleşmeye Giriş

Sayısal haberleşme sistemlerinin genel yapısı, gerçek ve karmaşık rastgele vektörler, sinyal uzay gösterimleri. Sayısal kipleme/kipçözme teknikleri, gürültülü kanallar üzerinden sayısal veri iletimi ve ideal alıcı dizaynı. Sayısal veri iletişiminde bit hata olasılığı. Simgelerarası girişim (ISI) ve denkleştirme teknikleri. Veri iletişimde temel sınırlar, entropi, kanal kapasitesi ve kodlama.

EE 434 – Kablosuz Haberleşme

Kablosuz haberleşme kanallarının tanımlanması ve kablosuz haberleşme kanal modelleri. Yol kaybı, gölgelenme, hızlı sönümleme, yavaş sönümleme, eşevre zamanı, eşevre bant genişliği ve Doppler yayılımı. Sinyal sezimi, çeşitleme ve kanal belirsizliği Hücresel sistemler, çoklu erişim ve sinyal girişim kontrolü.

EE 435 – Haberleşmede Optimizasyon

Dışbükey kümeler, dışbükey işlevler, doğrusal programlama ve dışbükey programlama. Lagrange teknikleri, bayır ve iç nokta yöntemleri. Ağ akış problemlerine, en kısa yol problemlerine, entropi enbüyültülmesine, güç kontrolüne, MMSE alıcılarına, en küçük düzge yaklaşıklamalarına ve İnternet sıkışıklık kontrolü problemlerine uygulamaları.

EE 436 – Bilgisayar Ağları

Bu ders bilgisayar ağları ile ilgili temel bilgileri içerir. OSI ve TCP/IP mimarileri, Uygulama katmanı  (HTTP, SMTP, FTP, DNS vs), Taşıma Katmanı (TCP, UDP), Akış ve Tıkanıklık Kontrolü, (Kayan Pencere Protokolleri), Ağ Katmanı (IPv4, IPv6, IP fragmentasyonu, Link state ve Distance Vektör yönlendirme Algoritmaları, OSPF, RIP, BGP), Veri Bağı Katmanı (Ortama erişim protokolleri ALOHA, TDMA, FDMA, CSMA/CD, vs.., hata düzeltme)

EE 438 – Sayısal Görüntü İşleme

Görüntü edinme, depolama ve iletme. 2-D görüntü dönüşümleri, görüntü pekiştirme, görüntü onarımı, görüntü sıkıştırma, görüntü süzme, ayrıt sezimi ve görüntü bölütleme. Görüntü ve video sıkıştırma standartları.   

EE 461 – Mikrosistemlerde Transdüksiyon Mekanizmaları

Electromekanik transdüksiyon, değişken kapasitörler, piezoelektrik dönüşüm, piezo-dirençler, optik transdüksiyon, sensörler, tahrikleyiciler ve jeneratör örnekleri

PHYS 201 – Modern Fizik

Dersin içeriği görelilik kuramı, elektromanyetik radyasyon parçacıkları, parçacıkların dalga özellikleri, Schrödinger denklemi, Rutherford-Bohr atom modeli, dalga mekaniğinde hidrojen modelinin incelenmesi, istatiksel fizik, katı-hal fiziği, nükleer yapı ve radyoaktivite, nükleer reaksiyonlar ve uygulamaları, temel parçacıklar, astrofizik, genel görelilik ve kozmoloji.

PHYS 202 – Malzeme Bilimine Giriş

Dersin içeriği mühendislikte kullanılan malzemeler, atom-arası bağlar, kristal yapılar, kristal olmayan (amorf) yapılar, difüzyon, maddelerin mekanik ve termal  özellikleri, faz-diyagramları, ısıl işlem, metaller, seramikler ve camlar, polimerler, kompozit materyaller, maddelerin elektriksel, optiksel özellikleri, yarı-iletken materyaller, manyetik materyaller, çevre bozulması ve material seçme.

PHYS 204 - Katıhal Fiziğine Giriş

Bu ders atomlar arası bağların maddelerin elektriksel, optik ve manyetik özelliklerini nasıl etkilediğini inceler. Dersin içeriği kristal yapıları, katılardaki atomik titreşimler (fononlar), maddelerin termal özelliklerinin temelleri, metal ve yarı iletkenlerde elektron iletimi ve yarıiletkenlerde enerji bant yapılarına giriş konularını kapsar. Bu ders Yarıiletken Aygıt Fiziği ve katı hal elektronik/mekanik yapılar konularını kapsayan derslere temel oluşturması için öneriliyor.

BIO 301 – İleri Biyoloji

Mühendisliğin bilimsel ilkelerin uygulaması olması sebebi ile, mühendisler için modern bilimsel gelişmeleri nasıl takip edebileceklerini bilmek önem taşımaktadır. İleri biyoloji dersi kapsamında başlıca bilimsel literatürün nasıl okunması ve değerlendirilmesi gerektiği işlenecek ve yeni bilimsel buluşların nasıl sunulması gerektiği öğretilecektir. Mühendislikteki biyolojik uygulamaların güncel gelişmelerine odaklanılarak, eleştirel okuma ve düşünme yetenekleri geliştirlecek ve bilimsel gelişmelerin nasıl mütelaa edilmesi gerektiği öğretilecektir.

EE 280 – Mühendislikte Nümerik Metodlar

Lineer sistem çözümleri, interpolasyon ve eğri çakıştırma, nümerik türev ve integral, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri, sınır değer problemleri, hata tahmini, kararlılık analizi, sonlu elemanlar yöntemi.