ECE 501 MEMS Tasarımına Giriş: Genel iletim (transdüksiyon) ilkelerinin arkasındaki fiziksel olgular ele alınacaktır. Belli başlı konular arasında elektromanyetik endüksiyon, elektromekanik enerji dönüşümü, piezoelektrik, piezodirençlilik, termoelektrik, foto dedektörler ve mikro ve nano ölçekte floresanlar vardır. Bu dersin sonunda öğrenciler, elektromanyetik, elektrostatik, piezoelektrik, termal ve optic yapılara sahip tasarım sensörlerini ve uyarıcıları analiz edip tasarlayabilecek duruma geleceklerdir.

ECE 502 Mikro/Nano Üretim Teknolojileri: Bu ders, mikro ve nano üretim alanlarındaki geleneksel ve yeni tekniklerin üzerinden geçecektir. Şu konular ele alınacaktır: fotolitografi, elektron ışını litografisi, materyal birikimi, termal buharlaşma, püskürtme, elektron ışını buharlaşması, PECVD (Plazma ile Hızlandırılmış Kimyasal Buhar Birikimi), LPCVD (Düşük Basınçta Kimyasal Buhar Birikimi), termal oksitlenme, yaş dağlama, ICP, reaktif ve derin reaktif iyon aşındırma. Bu dersi alan öğrenciler, belirli bir mikro/nano sistemin mikroüretim dizilerini tasarlayıp yürütebileceklerdir.  

ECE 508 İnce Film Üretim Teknikleri ve Aygıt Uygulamaları: İnce film üretim tekniklerinin ve üretilmiş ince filmlerin yapısal, optik ve elektriksel özelliklerini belirleme yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, metal organik buhar fazı epitaksisi (MOVPE), moleküler ışın epitaksisi (MBE), magnetron püskürtme (MS) ve atomic katman birikimi (ALD) teknikleri kullanılarak ince film üretilmesi, ve kristal yapı (xrd ölçümü), yüzey morfolojisi (AFM görüntüleme) ve optik özelliklerin (PL ölçümü) belirlenim yöntemleri incelenecektir. Hetero eklemler ve kuantum kuyuları gibi çok katmanlı ince filmlerin elektriksel özelliklerinin ve büyüme tekniklerinin incelenmesi ve farklı türden eklemlerdeki iki boyutlu taşıyıcıların ve kuantum kuyusu yapılarının elektriksel niteliklerinin belirlenmesi, bu derste ele alınacak konular arasındadır. Ayrıca bu ders kapsamında, LED aygıtlar ve transistör aygıtlarındaki heteroyapılara ve kuantum kuyularına ilişkin aygıt uygulamalarının çalışılması da planlanmaktadır.

ECE 511 Lazerler ve Fotonik: Elektromanyetizmin incelenmesi; ışığın elektromanyetik özellikleri, radyasyon, geometrik optik, Gaussian ışın demetleri, Gaussian ışın demetlerinin dönüşümü; optik rezonatörlerin elektromanyetik modları, ışığın madde ile etkileşimi, klasik soğurma ve dağılma teorisi, genişleme süreçleri, Rayleigh saçılması, spontan ve uyarılmış ışınımın kuantum teorisi, optik yükseltme, lazer ışınım teorisi, örnek lazer sistemleri, Q-anahtarlamalı ve mod-kilitli lazerler.

ECE 512 Fotonik Malzemeler ve Aygıtlar: Fotonik malzemelerin ve aygıtların özelliklerine ve uygulama alanlarına genel bakış; yarı iletkenler; foton dedektörleri, ışık yayan diyotlar, optik dedektörlerde gürültü; anizotropik malzemelerde ışık yayılımı, Gaussian ışın demetlerinin yayılması ve lazer rezonatörü tasarımı, optik dalga kılavuzları ve optik fiberler, fotodedektörler.

ECE 513 RF Tasarımı, Mikrodalga Mühendisliği ve Metamalzemeler: Elektromanyetizma ve iletim hatları teorilerinin kısa tekrarı. Mikrodalga ağ analizi: empedans ve admitans matriksleri, S matriksi. ABCD matriski. Mikroşerit devrelerin analizleri. Mikrodalga rezonatörler. Güç bölücüler ve bağlaştırıcılar. Mikrodalga filtreler. RF yükselticileri. RF osilatörleri. Solak malzemelerin elektrodinamikleri. Yığın malzemelerinin sentezi. İletim hatlarına dayalı metamateryaller. Mikrodalga filtreleri ve çiftleyicileri. Bileşenlerin matemateryallerle minyatürleştirilmesi. Anten ve algılama teknolojilerindeki metamateryaller.  

ECE 522 Mikroişlemciler: Mikroişlemcilere giriş, temel mikro işlemci yapıları ve işlemleri. Veri yolu organizasyonu, adresleme çeşitleri, komut seti, zamanlama analizi, kesme programlaması, seri ve paralel haberleşme, bellek. Assemly dili programlaması.

ECE 541 Yapay Zeka: Bilgi gösterimi. Arama algoritmaları ve buluşsal programlama. Mantık ve mantık programlama. Problem çözme, oyunlar ve bulmacalar, uzman sistemleri, görme, makine öğrenimi, doğal dil anlama ve sinir ağları.

ECE 444 Veri Madenciliği: Bu ders, büyük veri kümelerinden bilgi çıkarımının temellerini kapsamaktadır. Ders konuları arasında verilerin hazırlanması, görev tanımlama, öznitelik seçimi, ilişkilendirme kuralı madenciliği, sınıflandırma, kestirim ve öbekleme vardır. Değerlendirme, doğrulama ve ölçeklenebilirlik de tartışılacaktır. Ayrıca uzamsal madencilik ve dizi madenciliği, birtakım veri madenciliği uygulamalarıyla birlikte ele alınacaktır.

ECE 545 Makine Öğrenimi: Bu ders, teorik ve pratik makine öğrenimi algoritmalarını kapsamaktadır. Konular arasında regresyon, karar ağaçları, sinir ağları, karışım modelleri ve EM algoritması, destek vektör makineleri ve ağaçların torbalama ve takviyeli sınıflandırma teknikleriyle birleştirilmesi.

ECE 547 İleri Makine Öğrenimi : Temel makine öğrenim yöntemlerine genel bir bakış. Grafik modeller. Derin öğrenme. Gerçek hayatta kullanılan çeşitli uygulamalara uygulanan makine öğrenim tekniklerinin analizi ve uygulanma yöntemleri.               

ECE 561 Bilgisayar Ağları: Bu ders, bilgisayar ağları ile ilgili temel kavramları tanıtır. Devre anahtarlaması, paket anahtarlaması, OSI ve TCP/IP mimarileri. Uygulama katmanı (TTP, SMTP, FTP, DNS vs.), Taşıma Katmanı (TCP, UDP), Akış ve Tıkanıklık Kontrolü (Kayan Pencere Protokolleri), Ağ Katmanı (Ipv4, Ipv6, IP fragmentasyonu, Bağlantı durumu ve Uzaktan vektör yönlendirme algoritmaları, OSPF, RIP, BGP), Veri Bağı Katmanı (Slotted ALOHA, TDMA, FDMA, CSMA/CD gibi Ortalama Erişim Protokolleri, hata düzeltme).

ECE 564 Bulut Bilişim: Bu ders, bulut bilişimin ana kavramlarını inceler. Konular arasında bulut ve veri merkezlerinin dosya sistemleri, sanallaştırma, güvenlik ve gizlilik, MapReduce ve Amazon Web servisleri ve interaktif web tabanlı uygulamalar yer alır.

ECE 572 Kriptografi: Bu ders şu konuları kapsamaktadır: blok şifreleyiciler (DES, AES, üçlü-DES), akım şifreleyiciler, kriptografik özet fonksiyonları (MD5, SA), genel erişime açık anahtar kullanarak şifreleme, dijital imzalar, anahtar dağıtım protokolleri, anahtar yönetimi, parola sistemler, güçlü şifre protokolleri, Kerberos, İnternet kriptografisi, Ipsec, SSL/TLS, e-mail güvenliği, güvenlik duvarları.

ECE 573 Kablosuz Haberleşme: Bu ders şu konuları kapsamaktadır: hücresel konsept, kablosuz kanalların fiziksel modellemesi, kablosuz kanalların girdi/çıktı modelleri, zaman ve frekans uyumu, istatistiksel kablosuz kanal modelleri. Noktadan noktaya iletişim, sezim ve zaman, anten, frekans ve uzam çeşitlemesi. Kablosuz sistemler, GSM, CDMA ve OFDM için çoklu erişim ve girişim yönetimi. Kablosuz kanalların temel sınırlamaları.

ECE 578 Sayısal Sinyal İşleme: Bu ders şu konuları içermektedir. Olasılık kuramına, olasılıksal işlemlere ve doğrusal vektör uzaylarına genel bakış. Sinyal parametre kestirimi, doğrusal MMSE kestirimcileri, en büyük olabilirlik kestirimcileri ve zaman gecikmesi kestirimcileri. Wiener filtreleri, dinamik uyarlanabilir filtreleme ve Kalman filtreleri. Partikül filtreleleme, spektral kestirim ve olasılık yoğunluğu kestirimi.

ECE 581 Bilgisayarlı Biyolojiye Giriş: Bu ders, moleküler biyolojideki sorunların bilgisayarlı tekniklerle nasıl çözülebileceğini göstermektedir. Ders öncelikle biyolojiye dair ön bilgisi olmayan öğrenciler için moleküler biyolojideki temel kavramları ele alır. Konular arasında dizi analizi, motif bulma, RNA katlanması, genom birleştirme, karşılaştırmalı genom bilimi, gen anlatım analizi, grafik algoritmalarının ağlara uygulanması yer almaktadır.

ECE 590 Master Tezi: Öğrenci, danışman tarafından önerilip kurum tarafından onaylanan bir konu üzerinde, danışmanının kılavuzluğunda bir araştırma yürütür.

ECE 591 Mezun Semineri: Tez çalışmasına başlamadan önce danışman tarafından her öğrenciye, seminer dersi koordinatörüyle eşgüdüm içerisinde bir konu verilir. Öğrenci, tez çalışmasının ilk aşamasında konuyu araştırıp sunar.