MATH 101 - Matematik I
Trigonometrik fonksiyonlar ve temel özellikleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Logaritmik ve üstel fonksiyonlar. Limit ve tek değişkenli fonksiyonlar, süreklilik. Türev. Fonksiyon çizimi. Türevin uygulamaları, optimizasyon problemleri. Belirli ve belirsiz (Riemann) integrali, bir eğri altında kalan alan integrali. Matematiğin temel teoremi, integral alma teknikleri, alan, yüzey, hacim, genelleştirilmiş integraller.
Kredi: 4         
AKTS: 6

MATH 102 - Matematik II
Diziler, seriler, yakınsaklık testleri. Üç boyutlu koordinat sistemi, vektörler, nokta ve çapraz çarpımlar, doğrular ve konikler. Vektör fonksiyonlar ve uzay eğrileri. Vektör fonksiyonların türev ve integralleri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türev. Yönlü türevler ve gradyan vektörü, yerel ve küresel uç değerleri bulma ve sınıflandırma, Lagrange Çarpanları Yöntemi. İki katlı integraller, üç katlı integraller ve uygulamaları. Vektör alanları. Green ve Stokes Teoremi. Yüzey integralleri. Divergence Teoremi.
Önkoşul: MATH 101 
Kredi: 4         
AKTS: 6

PHYS 101 – Fizik I
Newton mekaniği: vektörler, kinematik (yer değiştirme, hız, ivme), dinamik (kuvvet dengesi, kuvvet-ivme ilişkisi), enerji (potansiyel ve kinetik enerji), momentum, dönel kinematik (açısal yer değiştirme, açısal hız, açısal ivme), dönel dinamik (tork – açısal ivme), periyodik hareket.
Yan Koşul: MATH 101 
Kredi: 4         
AKTS: 6

PHYS 102 – Fizik II
Elektrik alan, Gauss Yasası, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrik malzemeler, Akım direnç, elektomotor kuvvet, doğrusal akım devreleri, manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indükleme, indüktörler, alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.
Önkoşul: PHYS 101 ve MATH 101
Yankoşul: MATH 102
Kredi: 4         
AKTS: 6

CS 101 – Programlamaya Giriş I 
Bu ders bilgisayar programlamanın temel kavramlarını Python dili ile anlatacaktır. İşlenecek konular arasında değişkenler, veri türleri, döngü yapıları, fonksiyonlar, liste ve sözlük yapıları, dosya okuma ve yazma bulunmaktadır. Herhangi bir programlama bilgisi gerekmemektedir.
Kredi: 4 
AKTS: 7

CIVE 112 – Teknik Çizim
Bu derste genel teknik çizim bilgisi sunulmaktadır. İki boyutlu, üç boyutlu çizimler ve şekiller uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Standart ve alternatif görüşleri anlama. AutoCAD (bilgisayar destekli çizim yazılımı) kullanmasının temel unsurlarını öğrenme. Ürünleri toplamak ve tasarlamak. Nesnelerin form kalıpları. Ders boyunca teknik çizimde blokları kullanmayı, nesnelerin bölümlerini oluşturmayı öğrenilmektedir.
Kredi: 3      
AKTS: 7

SCI 101 – Kimya
Bu ders temel kimya bilgilerini ve kimya biliminin mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Kimya mühendislik alanlarında önemli yerleri olan madde ve enerji kavramlarını çalışan bilim alanıdır. Temel kimya bilgileri kapsamında dersin konuları: periyodik tablo, madde, atomun yapısı, atomik bağlar, iyonlar, moleküler yapılar, asit ve bazlar, çözeltiler, termodinamik, kimyasal tepkimeler ve elektrokimya. 
Kredi: 2  
AKTS: 3

SCI 102 - Biyoloji
Bu ders temel moleküler biyoloji bilgilerini ve biyoloji biliminin mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Temel biyoloji bilgileri kapsamında dersin konuları: genetik, enerji üretimi, protein ve enzimler, hücre organelleri, moleküler biyolojinin merkezi dogması ve temel hastalık bilgileri. 
Kredi: 2  
AKTS: 3

MATH 201 – Doğrusal Cebir         
Lineer cebir ile ilgili temel kavramlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Vektörler ve matrisler, alt uzaylar, lineer bağımsızlık ve bazlar, determinantlar, öz değerler ve öz vektörler.  
Ön koşul: MATH 101
Kredi: 4  
AKTS: 6
MATH 202 – Diferansiyel Denklemler    
Teoremleri ve lineer cebir yöntemlerini kullanarak sıradan lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer diferansiyel denklemlerin genel teorisi, Sabit katsayılı denklemler, Laplace Dönüşümü, kuvvet serisi çözümleri, Bessel Denklemi, sınır değer problemleri. Fourier Serileri. 
Ön koşul: MATH 101   
Kredi: 4  
AKTS: 6

IE 211 – Mühendislik için Olasılık ve İstatistik    
Bu ders olasılık ve istatistikteki temel kavramları ve bu kavramların mühendislik alanındaki uygulamalarını kapsar. İşlenen konular arasında rastgele değişkenler, bağımsızlık, kesikli ve sürekli dağılımlar, istatistiksel kestirim ve regresyon vardır.
Kredi: 3      
AKTS: 6

CIVE 201 – İnşaat Mühendisliği Vaka Çalışmaları
Gerçekleştirilen veya devam etmekte olan inşaat mühendisliği projeleri, sunumlar ve video konferanslar yoluyla ele alınacaktır. Bu vaka çalışması dersinde, proje seçimleri yapı, geoteknik, ulaşım ve hidrolik mühendisliği gibi birçok alt alanları kapsaması hedeflenmektedir. Teknik saha ziyaretleri, devam eden yerel mühendislik projeleri ile ilgili sunumlar ders kapsamında planlanabilir. Öğrencilerin derste olan vaka çalışmalarını yazılı raporlar olarak sunmaları istenecektir.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 211 – Malzeme Bilimi  
Malzemeler ve genel özellikleri, malzemelerin atom yapısı, atomlar arası bağlar ve hareketleri. Kristal yapı hataları. Malzemelerin elastik ve viskoelastik deformasyonu. Faz diyagramlarından yararlanma. Metaller, seramikler, polimerler. Mekanik özellikler. Yapısındaki değişiklikler aracılığıyla malzeme özelliklerinin modifikasyonu. Kompozit. Korozyon ve malzeme bozulması. Laboratuvar çalışmaları. 
Kredi: 3     
AKTS: 6

CIVE 241 – Statik  
Parçacık ve rijit cisimlerde statik denge, eşdeğer kuvvet sistemleri, ağırlık merkezi kavramı, yapısal analiz, kiriş ve kablolara etkiyen kuvvetler, sürtünme, atalet momenti, virtüel iş teoremi. 
Kredi: 4      
AKTS: 7

CIVE 200 – Ölçme Bilgisi 
Ders kapsamında toplamda yaklaşık dört hafta saha çalışmaları düzenlenecektir. Uzunluk, alan, hacim birimleri, şerit metrelerle uzunluk ölçümleri, Nivelman kullanımları ve hesaplamaları, açılarla yön tayinleri, bir alanın topografik harita üretimi, arazide alan ve hacim hesaplama ve uygulamaları gibi konular kapsanmaktadır.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 282 – Çevre Mühendisliği
Bu derste Çevre Mühendisliği’nin temel kavramlarına yer verilmektedir. Kirletici kaynakları, Su getirme ve kanalizasyon, su kirliliği, su ve atık su arıtma, katı ve tehlikeli ve radyoaktif atık yönetimi, hava kirliliği ve çevre etiği temelleri üzerinde durulmaktadır. Bu derste aynı zamanda, inşaat ve yıkım atıklarının yönetimi ve geri dönüşümü konularına da yer verilmektedir.
Kredi: 3     
AKTS: 6

CIVE 212 – Yapı Malzemeleri 
Bu ders yapılarda kullanılan geleneksel ve çağdaş malzemelerin incelenmesini kapsar. Ders kapsamında her yapı malzemesi (agrega, çimento, çelik, vs.) tanıtılıp, üretim yöntemleri, malzeme davranışları, şantiyede yapılması gerekenler ve yapıda kullanımları hakkında bilgi verilmektedir. Bu ders kapsamında test yöntemleri irdelenerek; beton karışım ve beton karışım tasarımının oranlama kavramı detaylı olarak incelenmektedir.
Önkoşul: CIVE 211
Kredi: 3      
AKTS: 6

CIVE 242 – Mukavemet I
Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri ve eksenel çekme testi, çubuk elemanlarda sıcaklık etkisi, dairesel kesitli çubuklarda burkulma, kirişlerde basit eğilme, kirişlerde kesme etkisi. 
Önkoşul: CIVE 241
Kredi: 4      
AKTS: 7

CIVE 301 – Yaz Stajı I 
Bu ders yazın yapılan şantiye stajını takiben alınır. Her ikinci sınıf öğrencisi stajını profesyonel bir şirketin inşaat sahasında tamamlamak zorundadır. Staj bilgilerinin kaydı, staj raporunun yazımının temel prensiplerini kapsar. Stajın hedeflerinin raporlanması, staj yapılan yerdeki proje hakkında özet bilgi ve açıklamalar.
Kredi: 1     
AKTS: 2

CIVE 321 – Akışkanlar Mekaniği
Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemlerine uygulanması. Akışkan statikleri ve akış kinematikleri: süreklilik denklemi, akım fonksiyonu, irrasyonel akış hız potansiyeli. Akışkan dinamikleri: viskoz sıvıların akımı. Newton sıvıları, basit laminer akım sistemleri, borularda türbülanslı akım. Sıkıştırılabilir akıştan seçilmiş konular, açık kanal akışları ve sınır tabaka teorisi. 
Kredi: 4     
AKTS: 5

CIVE 331 – Yer Bilimleri 
Bu ders kapsamında yeryüzünün kökeni, oluşumu, kıtaların dağılımı, kayaların ve minerallerin meydana gelmesi ve bunların özellikleri işlenmektedir. Yeryüzünün değişim süreçleri; ayrışma, sedimantasyon, metamorfizm, jeolojik yapılar gibi bilgiler sunulmaktadır. Jeolojik haritaların kullanımı derste gösterilirken, öğrenciler mühendislik jeolojisini tanıma fırsatı bulacaklardır.
Kredi: 3     
AKTS: 5

CIVE 341 – Yapı Statiği I
Yapı sistemlerinin ve yüklerinin idealleştirilmesi, serbest cisim diyagramları ile modelleme, izostatik ve hiperstatik sistemler, yapı sistemlerinde kinematik dayanıklılık, izostatik sistemlerde iç kuvvet diyagramları, kafes sistemlerin çözümü, enerji ve geometrik yöntemler (moment-alan) ile yer değiştirme hesabı.
Kredi: 3     
AKTS: 6

CIVE 343 – Mukavemet II
Eksenel kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burkulma momentleri etkisi altında plastik gerilme ve şekil değiştirme, gerilme ve şekil değiştirmelerin dönüştürülmesi, çok boyutlu gerilme-şekil değiştirme ilişkileri, birleşik etkilerden kaynaklanan gerilmelerin hesabı, kırılma teorisi, kirişlerde yer değiştirme hesabı, elastik dayanıklılık.
Önkoşul: CIVE 242
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 351 – Çelik Yapılar 
Çelik Yapılara giriş, çeliğin malzeme özellikleri, emniyet gerilmesi yöntemi, taşıma gücü yöntemi, Eurocode 3’e giriş, birleşimler, çekme elemanları, basınç elemanları, eğilme elemanlarının tasarımı, çelik çerçeve ve kafeslerin tasarımı.
Kredi: 3     
AKTS: 5

CIVE 322 – Hidrolik Mühendisliği  
Temel su bilim prensiplerine giriş, hidrolik ve su kaynakları planlaması, suyun kullanımı, kontrolü, saklanması ve iletimi konularında sistem tasarımı ve analizi. Açık kanal ve basınçlı sistemlerin tasarımı. Yeraltı suyu mühendisliği ve su kaynakları projelerinin ekonomik analizi.
Önkoşul: CIVE 321
Kredi: 4     
AKTS: 6

CIVE 332 – Zemin Mekaniği 
Bu derste toprak çeşitleri ve sınıflandırılması, toprak yapısı, nem etkilerinin fiziksel özellikleri, toprağın sıkıştırılabilirliği ve konsolidasyon, gerilme, deformasyon, mukavemet özellikleri, gerilme dağılımı ve analizi, yanal zemin basınçları, şev stabilitesi gibi konular işlenecektir. Temel laboratuvar deneyleri ve seçilmiş problemlerin çözümü ders kapsamında olacaktır. Bu derste temel laboratuvar deneyleri: özgül ağırlık, kıvam limitleri, tane boyutu dağılımı, sıkıştırma, geçirgenlik, konsolidasyon, serbest basınç dayanımı, CBR, direkt kesme ve üç eksenli basınç testleri gibi deneyler gösterilecektir.
Kredi: 4 
AKTS: 6

CIVE 342 – Yapı Statiği II 
Hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi, Açı Metodu, Cross Metodu ve Matris Metoduna göre hesabı. 
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 352 – Betonarme I 
Betonun mekanik özellikleri. Betonarme elemanların farklı fiziksel etkiler altında davranışı, betonarme elemanların normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti ve burkulma altında davranışı, betonarme kiriş, kolon ve döşeme sistemlerinin taşıma gücü yöntemine göre tasarımı.
Önkoşul: CIVE 341
Kredi: 4      
AKTS: 6

CIVE 453 – Betonarme II 
Betonarme derin kirişlerin, kabuk elemanların, istinat duvarların ve betonarme temellerin hesap ve tasarımı, betonarmede sünme ve sıcaklık etkileri, ön germeli beton. 
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 461 – Ulaştırma Mühendisliği 
Ders kapsamında genel olarak karayolları, havayolları ve demiryolları üzerinde durularak ulaşım tesislerinin tasarım esasları gösterilecektir. Ulaşım planlama, geometrik tasarım, drenaj tasarımı, yol kaplaması tasarımı, hava fotogrametri ve haritalama, jeofizik yeraltı keşifler, yol malzemeleri ve test aşamaları ile birlikte ve karayolunda yapım örneklemeleri ders konularına dahil edilecektir.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 402 – Yaz Stajı II 
Her dördüncü sınıf öğrencisi büro stajını profesyonel bir şirketin proje departmanında tamamlamak zorundadır. Staj sırasındaki gözlemlerin açık ve özet bir şekilde teknik raporda dökümanlanması ve sunulması gerekir. Staj bilgilerinin kaydı, staj raporunun yazımının temel prensiplerini kapsar. Stajın hedeflerinin raporlanması, ofis projeleri hakkında özet bilgi ve açıklamalar.
Kredi: 1     
AKTS: 2

CIVE 492 – Bitirme Projesi 
İnşaat mühendisliği disiplinlerine entegre etmek amaçlı; bilgi dağarcığını genişletme, proje çalışması, mühendislik prensipleri, planlama ve dizayn; takım çalışması, kaynak araştırması, iletişim ve yönetimsel becerilerinin kazanımı.
Kredi: 3     
AKTS: 6

ALAN SEÇMELİ DERSLER

CIVE 362 – Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) ve arka planları, ulaşım ve diğer alanlarda mevcut ITS uygulamaları, ITS açılım analizi, pratik konular ve günlük hayatta ITS etkileri.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 411 - Beton ve Bileşenleri
Beton ve bileşenlerinin ileri düzeyde anlaşılmasını amaçlayan teknik seçmeli bir derstir. Dersin ana içeriğini şu gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Betonda bir bağlayıcı çeşidi olan çimentonun kimyasal içerikleri; volkanik tüfler, küller, pirinç kabukları gibi mineral içerikli çimento katkıları; taze beton ve katı beton içerisinde bulunan agregalar hakkında ileri bilgiler.
Kredi: 3                     
 AKTS: 

CIVE 422 – Su Mühendisliği 
Bu ders uluslararası standartlara uygun temel ilkelerin vurgulanarak su kalitesinin korunmasının mühendislik yaklaşımlarını öğretmektedir. Belediye atık su ve içme suyu sistemlerinin kavramsal tasarımı işlenmektedir. Ayrıca sedimantasyon, filtre, dezenfeksiyon, çamur işleme, su tedavi sürecinin modelleri gibi işlemler sunulmaktadır. Son olarak, atık su arıtma ve yeniden kullanım için tasarlanmış doğal süreçlerin ve kurak ve yarı kurak alanlarda su kaynakları yönetimi için araçların tartışılması bulunmaktadır. Bu ders tasarım ve su analizleri için gerekli bilgisayar programlarını kapsayacaktır. 
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 424 – Kirlenmiş Toprak 
Bu dersin hedefi kirletilmiş alan ve atık kirleticilerinin derinlemesine ve açık tanımlamasını yapmaktır. Bu ders farklı mevzuatlar tarafından kirlenmiş alan olarak adlandırılmış bölgelere risk tabanlı tanımlama getirir. Atık maddenin özelliği, kirlilik kaynağı ve değerlendirmesi konularıyla devam eder. Bunu takiben kirlenmiş alanların iyileştirilmesinde geleneksel ve yenilikçi tekniklerin yorumlanması yapılır. Bu yorumlara in-situ(yerinde), ex-situ(dışarda) iyileştirme yaklaşımları da dahildir. Kirleticinin tipi inorganik ve organik kirleticiler, bunların su ve topraktaki analizleri ile birlikte ortadan kaldırılmaları incelenecek. Daha sonra ders kirlenmiş alan yönetiminde anlama, karar verme ve maliyet-fayda analizi gibi konularda yardımcı programları tanıtır.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 431 – Temel Mühendisliği 
Zemin mekaniği ve ilgili diğer tekniklerin uygulanması ile birlikte temellerinin tasarımı. Alan ve toprak keşif yöntemleri; taşıma kapasitesi ve oturmalar, sığ ve derin temeller; destekleyici yapılar ve istinat yapıları ile birlikte vaka çalışmaları.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 432 – İleri Zemin Mekaniği 
Bu ders zemin mekaniğinin ileri uygulamalarına yöneliktir. Alan enstrümantasyonu, kalıcı mukavemet ölçümleri, toprak örneklerinde yerel gerilme ölçümü, doğrudan toprak emme ölçümleri, gelişmiş sayısal modelleme yöntemleri, yapısal modeller ve içi boş silindir toprak test teknikleri gibi zemin mekaniğindeki önemli gelişmeleri içermektedir. Gelişmiş teorilerin yanı sıra toprak işlerinin fiziksel gerçeklerini anlamak amacıyla mühendislik hakkında geniş bilgileri içeren bir derstir.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 441 – Taşıyıcı Sistem İlkeleri 
Yapı mühendisliğinin tarihçesi. Yapı tanımı. Taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması. Taşıyıcı sistem tasarımının hedefleri. Yükler. Taşıyıcı sistem problemlerinin tanımlanması. Ulusal ve uluslararası yönetmelikler. Taşıyıcı sistem biçimi. Fonksiyonel sorunlar. Yük taşıyan duvarlar ve döşemeler. Yüksek yapılar. Büyük açıklıklı yapılar.    Kabuklar, kubbeler, katlanmış plaklar. Köprüler, çatı sistemleri. Uzay sistemler, kablolu yapılar. Taşıyıcı sistem seçimi. Taşıyıcı sistemlerde yaratıcılık, Alternatif formlar. Sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir taşıyıcı sistemler.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 454 – Fiber Takviyeli Polimer Kompozit Yapıların Tasarımı
Yapılarda fiber takviyeli polimer (FRP) kompozitlerin uygulanması günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu ders öğrencilere FRP kompozit yapıların ana bilgilerini aktaracaktır. Kurucu malzeme türleri ve özellikleri işlenecektir. Farklı üretim yöntemleri sunulacaktır. FRP yapıların tasarımı ve analizleri aktarılacaktır. Ana ve destekleyici yapılar olarak kullanılabilen FRP kompozitlerinin uygulama örnekleri sunulacaktır. Öğrencilerin bu konulardaki bilgileri, daha ileri seviye inşaat tekniklerini öğrenmeleri açısından genişletilecektir. 
Kredi: 3  
AKTS: 5

CIVE 455 – Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 
Depreme dayanıklı yapı tasarımı ile ilişkili yaklaşımlar ve standartlar, sünek yapı tasarımının prensipleri ve betonarme ve çelik yapılar için kurallar, depreme karşı dayanıklı aktif ve pasif kontrol sistemleri. 
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 462 – Yol Güvenliği Mühendisliği 
Yol güvenliği sorununun küresel ve ulusal önemi. Kaza çalışmaları. Yol güvenliği, insan, araç ve yol faktörlerinin rolü. Kontrol ve güvenlik için otoyol ve sokak ağlarının yönetimi. Emniyet iyileştirme programları. Karayolu tasarım öğeleri ve güvenliği arasındaki ilişki. Önlemler için emniyet değerlendirme yöntemleri. Etkinliği ve iyileştirme programlarının fayda/maliyet değerlendirilmesi. Gelecekteki araştırmalar. 
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 471 – Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı
Farklı inşaat mühendisliği sistemlerinin analiz ve tasarımında kullanılan mühendislik yazılımlarına giriş. 
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 481 – Yapı Yönetimi  
Bu dersin temel amacı yapım yönetiminin temel unsurları olan Proje Yönetimi kapsamında maliyet yönetimi, risk yönetimi, zaman planlaması, sözleşme yönetimi hakkında temel bilgiler sağlamaktır. Bunun yanında etkin ekip çalışmasının önemi ve liderlik hakkında bilgiler verilmektir.  Mühendislik yönetimi işlevlerine ilişkin bazı vaka çalışmaları derinlemesine analiz yapılarak incelenmektedir.
Kredi: 3     
AKTS: 5

CIVE 482 – Şantiye Yönetimi 
Bu dersin amacı bina inşaatı sırasında şantiye yönetimi ve organizasyonunda mühendisin temel görevleri ve fonksiyonunun öğretilmesidir. Şantiye planlama, denetim ve düzenleme yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenerek, yönetici ve plancı teknik elemanın şantiye kurulmasında temel görevlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda öğrencilere etkin bilgi aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu konuların ışığında öğrencilere deneyimin önemi, iş, işyeri, ekip ve ferdi çalışma düzenlerinin tanıtımı yapılarak iş programı düzenleme, uygulamaları ve revizyonları konularında geniş bilgi verilmektedir.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 483 – Sürdürülebilir Gelişme İçin Mühendislik
Bu ders, mühendislikte sürdürülebilir yöntemleri ve kavramları incelemektedir. Politikalarında sürdürülebilirlik unsurlarını taşıyan yetkililere yönelik mühendislik yöntemlerini daha iyi anlatacak olan geleceğin mühendislerine sunulan bir derstir. Bu ders, sürdürülebilirliği engellemeye meyilli geleceğin mühendislerini eğitmede bir araçtır. Tasarımda sürdürülebilirlik, iklim değişikliğinin etkileri, insan ve çevre etkileşimi, malzemelerin geri dönüşümü ve atıklar, enerji ve su tüketimi, altyapı değerlendirme, tasarım uyumu gibi konular kapsanacaktır. Aynı zamanda bu ders, sürdürülebilir model şehirlerin fayda maliyet ve çok kriterli analizlerini içeren optimizasyonunu ve tasarımını sunacaktır.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 484 – Mühendislik Etiği 
Bu ders toplum, işverenler, iş arkadaşları ve müşterileri ile ilgili mühendislerin manevi haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak için tasarlanmıştır. Modern mühendislik uygulamaları etik ve değer çatışma analizi, öğrencilere mühendislik ve maliyet-fayda-risk analizi hususlarında ahlaksal yaklaşımlar çerçevesinde doğru karar alabilme yetisini kazandırabilmek hedeflenmektedir.
Kredi: 3      
AKTS: 5

IE 232 – Mühendislik Ekonomisi
Bu dersin amacı, özellikle sermaye yatırımı alanında mali analiz gerçekleştirmek için gereken teknik eğitimin, bilgi ve yeteneğin mühendislik öğrencilerine aktarılmasıdır. Gerektiğinde bilgisayar yazılımı kullanarak, ekonomik bir analizin içine enflasyon, amortisman ve / veya vergi etkilerini entegre ederek alternatiflerin değerlendirilmesi için mühendislik ekonomisi faktörlerinin ve farklı yöntemlerin kullanılmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 3      
AKTS: 5

CIVE 411 - Beton ve Bileşenleri
Beton ve bileşenlerinin ileri düzeyde anlaşılmasını amaçlayan teknik seçmeli bir derstir. Dersin ana içeriğini şu gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Betonda bir bağlayıcı çeşidi olan çimentonun kimyasal içerikleri; volkanik tüfler, küller, pirinç kabukları gibi mineral içerikli çimento katkıları; taze beton ve katı beton içerisinde bulunan agregalar hakkında ileri bilgiler.
Kredi: 3                      
AKTS: 5

IE351 – Stokastik Modellemeye Giriş 
Bu ders kesikli ve devamlı Markov Proseslerini, Possion/Ekponansiyel proseslerin ve bunların güvenilirlik, bakım, stok yönetimi, üretim ve diğer mühendislik uygulamalarını içermektedir. 
Önkoşul: IE 211 
Kredi: 3   
AKTS: 6