KÜRESEL SİYASET (TEZSİZ-TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

POLS 751 Uluslararasi İlişkiler Teorileri

Kuram geliştirmenin ve uluslararası ilişkilere kuramsal açılardan bakmanın önemi üzerinde özellikle durulacaktır. Bu dersin çatısı altında gerçekçilik, idealizm, marksizm, inşacılık, İngiliz okulu, post-modernizm, eleştirel okul, yapısalcılık ve feminizm kuramlarına ağırlık verilecektir.

POLS 752 Küresel Siyasette Güncel Sorunlar

Bu ders, güncel olaylar ve gelişmelerle bağlantılı olarak küresel ölçekte siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri ve yapıları tanıtmaktadır. Ele alınacak konular şunları içerir: mevcut küresel siyasi bağlamın tarihsel evrimi, kavramsallaştırmaları, nedensel süreçleri, dinamikleri ve sosyo-ekonomik sonuçları.

POLS 753 Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bilimsel araştırmaya dair temel kavramların tanıtılmasından sonra nitel ve nicel araştırma yöntemleri, araştırma sorusu oluşturma, literatür taraması, kavramsallaştırma, işlemselleştirme araştırma deseni oluşturma, örnekleme, nitel ve nicel veri toplama konularına yoğunlaşılacaktır.

POLS 754 Küresel Politik Ekonomi

Öğrenciler, piyasalar ile devlet arasındaki etkileşimi liberal, mercantilist, yapısal ve diğer alternatif teoriler perspektifinden öğreneceklerdir. Ders, politika ile ekonominin küresel düzeyde dört alanda incelenmesinden oluşur. Bunlar, ticaret ve üretim, finansal sistemler, güvenlik, bilgi ve teknolojidir. 

POLS 755 Küresel Yönetimde Batılı Güçler

Bu ders öğrencilere batılı güçlerin var olan dünya düzeninin inşasındaki rollerini incelemeye ve bu güçlerin düzen içerisindeki otoritelerini zorlayan gelişmelere verdikleri reaksiyonları çalışmaya yönlendirmektedir. Ders kapsamında odaklanılacak ana sorular şöyledir: Güncel küresel düzenin ortaya çıkmasındaki batılı güçlerin rolü nedir? Küresel yönetişimde batılı güçleri batı dışı güçlerden ayıran ana faktörler nelerdir? Batılı güçlerin küresel yönetişimdeki üstünlüklerini muhafaza etme konusundaki adımları nelerdir?

POLS 756 Küresel Yönetimde Yükselen Güçler

Bu ders küresel politikada yükselen güçlerin batılı güçlerin hakimiyetini zorlayan pozisyonlarına odaklanmaktadır. Dünya politikasının yükselen güçlerinin hangileri olduğu ve küresel düzenin yeniden inşasındaki rollerinin neler olduğu gibi sorular dersin içeriği kapsamındadır. Küresel yönetişim kavramının kapsam ve tanımının ardından, ders küresel yönetişimin yeni yükselmekte olan aktörlerinin talep ve politikalarına odaklanmaktadır. BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) dersin ana kapsamını oluşturmakla birlikte, yükselmekte olan diğer aktörlerin politika ve pozisyonları da incelenecektir.

POLS 757 Barış Ve Güvenlik Çalışmaları

Savaş ve barış, bir kriz durumuna ve savaşa dönüşebilen veya dönüşmeyebilen sosyal çatışmalarla bağlantılıdır. Bu nedenle, bu ders sosyal çatışmaların doğuşunu, olası çözümlerini veya kriz ve savaşa nihai yozlaşmasını keşfedecektir. Çok boyutlu güvenlik yaklaşımı, siyasi-askeri güvenlik, insan güvenliği ve uluslararası istikrar ile sağlam ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantıları dikkate alır. Yalnızca ulusal güvenlik stratejilerini ele almakla kalmaz, aynı zamanda hükümetler arası ve bölgesel kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çatışmayı önleme, yönetme ve barışı inşa etme konusundaki rollerini de ele alır.

POLS 758 Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler

Bu dersin amacı öğrencilere istatistiki analiz yöntemini sunmaktır. Ders öncelikle ölçüm ve  dağılım konuları üzerinde duracaktır. Daha sonra  ikili ve çoklu nedensellik tartışılarak öğrencilere lineer regresyon ve logit analizi anlatılacaktır. Ders kapsamında öğrenciler STATA istatistik programını kullanmayı ve farklı veri tabanları ile çalışmayı da öğreneceklerdir. Bu ders öğrencilerin aktif katılımına olacak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin dönem sonunda istatistiki bir yöntem kullanarak kendi araştırmalarını yapabilecek beceriye sahip olmalarını sağlamaktır.

POLS 759 Dış Politika Analizi

Bu ders kapsamında Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini olan Dış Politika Analizi alanındaki teorik yaklaşımlar ve analiz yöntemleri ele alınacaktır. Bu kapsamda ders dış politika karar alım süreçlerinin analizine odaklanmaktadır. Bu karar alım süreçlerinin üç analiz seviyesi olan bireysel düzey, devlet düzeyi ve sistemik düzeyde analizleri dersin başlangıç konularıdır. Daha sonra, Operasyonel Kod Analizi, Liderlik Karakter Analizi, Prospekt Teorisi, Rol Teorisi, Rasyonel Aktör Modeli gibi yöntem ve yaklaşımlar incelenecektir.

POLS 762 Milliyetçilik: Teoriler Ve Vakalar

Bu derste milliyetçilikle ilgilil temel kavramlar üzerinde durulacak; önde gelen milliyetçilik teorileri çalışılacak; çeşitli örnek olaylar üzerinden teorik analizler yapılacaktır.

POLS 763 Göç Politikasi

Bu ders, öğrencilerin göç konusundaki kavramlarını ve temel tartışma alanlarını tanımaları amacıyla tasarlanmıştır.  

POLS 764 Siyasal İletişim

Bu derste öğrencilerin siyasete ilişkin bilginin oluşturulması, şekillendirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak tanımlanan siyasal iletişim üzerinde bilgi sahibi olmaları ve konu hakkında analiz yeteneklerine katkı sunulması hedeflenmektedir. Siyasette kitle iletişimine dair kısa bir tarihi arka planın ardından gündem belirleme, çerçeveleme ve öncelik belirleme olarak sıralanabilecek temel teorik yaklaşımlara yer verilmektedir. Yeni medya araçlarını geliştiren teknolojik gelişmelere özellikle vurgu yapılmakta ve bu gelişmelerin küresel düzeyde siyasal davranışları ve sosyal hareketleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Konuya ilişkin temel ve güncel akademik metinler üzerinden detaylı tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ilgili teoriler ve kavramlar üzerinde bilgi sahibi olmalarının ardından kendi araştırmaları için sorular bulabilmeleri ve bu soruları yanıtlayabilecekleri araştırma önerileri hazırlamaları beklenmektedir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal iletişime ilişkin olarak derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri, konu hakkındaki teorik bakış açılarına hâkim olmaları, ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve siyasal iletişimin ulusal ve uluslararası siyasetin güncel konularındaki etkisi hakkında yorum yapabilmeleri beklenmektedir.

Konuyla ilgili temel ve yakın tarihli bilimsel çalışmalar temelinde ayrıntılı tartışmalar yapılır. Bu ders probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım esas olarak sınıf içi tartışmalara aktif öğrenci katılımı üzerine inşa edilmiştir. Tüm öğrencilerin verilen ders materyalini okumasını ve tartışmalara katkıda bulunmasını gerektirir. PBL yaklaşımı, dersleri aktif seminer tartışmalarıyla birleştirir. Her hafta için tartışma konuları ders programında belirtilmiştir.

POLS 765 Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

Ders, siyaset biliminde karşılaştırmalı siyaset alanının gelişimi ile karşılaştırmalı araştırmada karşılaştırmalı metodun yerinin incelenmesi ile başlar. Daha sonra karşılaştırmalı siyasetin ana konuları incelenir: Devlet, kurumlar ve kurumların dönüşümü, milliyetçilik, demokrasi ve demokratikleşme, siyasi sistemler, seçim sistemleri, parti sistemleri, siyasi kültür ve iletişim, toplumsal hareketler ve sivil toplum.

POLS 766 Avrupa Birliği Dış Ve Güvenlik Politikası

Bu dersin amacı, öğrencilere Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimi, derinleşme süreci, genişleme süreci, kurumlar, üye ülkeler, politika alanları, vatandaşlar, uluslararası aktörlük vb. konularda bilgilendirmektir. Bir başka amaç da öğrencileri teorik ve pratik bilgilere tanıtarak AB'nin entegrasyon süreci, politika mekanizmaları ve politika alanlarını anlamaları için bu bilgileri kullanmalarını sağlamaktır.

POLS 767 Türk Dış Politikası

Bu derste Türk dış politikası Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak analiz edilecektir. Kronolojik bir sırayla yapılacak olan tartışmalarda küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinin Türk dış politikası üzerindeki etkileri gözden geçirilecektir. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar üçgeninde bulunan Türkiye’nin dış politikasındaki süreklilikler ve kopuşlar dönem koşulları, aktörler ve küresel siyaset açısından karşılaştırmalı bir biçimde ele alınacaktır.

POLS 768 Ortadoğu Siyaseti

Bu derste eski çağlardan günümüze kadar geçen dönemde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler incelenecektir. Dersin ilk bölümünde Ortadoğu’da yaşanan tarihsel gelişmeler ele alınacaktır. İkinci bölümde günümüzde bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir. Bu bağlamda Ortadoğu devletlerinin yapıları, Ortadoğu siyasetini şekillendiren faktörler ve özellikle 20. Yüzyılla birlikte bölgede etkinliklerini artıran Batılı devletlerin politikaları geniş bir kapsamda incelenecektir.

POLS 771 Savaş Çalışmaları

Bu ders öğrencilere küresel bir perspektifte uluslararası ilişkilerin bir alt disiplini olan savaş çalışmalarını öğretecektir. Öğrenciler sadece teorik yaklaşımlara ve gerçek hayattan örneklere aşina olmayacaklar aynı zamanda konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacak analitik yetenekler edinecekler günümüzde savaşın yarattığı sorunları eleştirel bir şekilde değerlendirebileceklerdir. Bu disiplinler arası bir derstir. Asıl olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere dayanarak askeri tarih, askeri sosyoloji, kültür ve diğer alanlardan istifade etmektedir. Ders savaşı sebepleri, teorileri ve tarihi dönüşümü ile başlayacaktır. Müteakiben askeri düşüncenin gelişimi, strateji, operatif ve taktik seviyeleri, savaş çeşitleri (konvansiyonel, gayri nizami nükleer savaş), savaşın etki ve sonuçları (etik, savaş suçları vs.) ve barışın inşası (çatışma yönetimi ve çözümlemesi) konularını inceleyecektir.

POLS 773 Enerji Güvenliği

Bu ders, enerji alanındaki teorik tartışmaları ve ampirik olayların analizini içermektedir. Enerji çalışmaları alanındaki temel kavramları tanıtarak başlar ve konuya ilişkin uygulanabilecek Uluslararası İlişkiler teorilerinin tanıtılmasıyla devam eder. Bu kapsamda, enerjinin çok yönlü karakteri, her bir enerji kaynağının kendine has özellikleri ve enerji çalışmaları alanındaki temel kavramlar incelenir ve konuya dair farklı Uluslararası İlişkiler teorilerinin uygulanması örneklendirilir. Derste, küresel ve bölgesel/ulusal düzeyde gerçekleşen enerji alanındaki gelişmeler hakkında küresel enerji görünümü ele alınır. Enerji kaynakları, rezervler, üretim, ithalat, ihracat, ticaret hareketleri ve enerji alanındaki küresel ve bölgesel kurumsal çerçevenin ayrıntılandırılması amaçlanır. Enerji güvenliği kavramının Türkiye, Avrupa Birliği ve Rusya tarafından nasıl anlaşıldığı ve tanımlandığı konusu farklı haftalarda analiz edilir. Söz konusu aktörlerin enerjiye dair iç ve dış politikaları incelenerek enerji politikalarında yer alan fırsatlar ve sorunlar ayrıntılı olarak incelenir. Ders, enerji alanına dair temel kavramları ve tartışmaları anlamayı ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Rusya özelinde söz konusu kavramların ve tartışmaların örneklendirilmesini sağlamaktadır.          

POLS 774 Afrika Siyaseti’nde İleri Okumalar

Bu ders Sahraaltı Afrika siyasetine teorik bir bakış açısı ile genel bir giriş yapmaktadır. Dersin ana amacı öğrencilere Sahraaltı Afrika’daki gerilimler, sorunlar ve politikanın genel işleyişi konusunda lisansüstü düzeyde bir okuma portföyü sunmak ve akademik bir anlayış kazandırmaktır. Bu kapsamda, “düzen”, “düzensizlik”, “kalkınma” gibi kavramlar, Afrika siyaseti özelinde ele alınacaktır. Dönem boyunca dersin perspektifi analitik olduğu kadar eleştirel de olacaktır. Bir başka ifadeyle, bu ders, öğrencilere Afrika siyasetini açıklama iddiasındaki teorik yaklaşımlara eleştirel yaklaşan bakışaçılarını tanıtma amacı da taşımaktadır. Ders kapsamında düzen, otoriterlik, sivil-asker ilişkileri, Afrika’da ulus-devlet ve egemenlik, iç savaşlar ve etnik çatışma, müdahale, kalkınma ve barış arasındaki ilişki gibi birçok konu ele alınacaktır.

POLS 776 Karşılaştırmalı Popülizm

Bu ders öğrencilere popülizm ile alakalı en güncel tartışmları sunar. Dersin biirnci kısmında kavramsal tartışmalar sunulur. İkinci kısmında ise konu, karşılaştırmalı ülke analizleri ışığında değerlendirilir.

POLS 789 Dönem Projesi

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler disipliniyle ilgili bir araştırma konusu hakkında proje çalışması yapmaları öngörülmüştür. Bu dersin amacı, öğrencilerin araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi oluşturarak teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi çözümleyebilmeleri ve gerekli araştırma ve yazma becerilerini proje çalışmalarında gösterebilmeleridir. Bu sürecin sonunda öğrencilerin proje çalışma performansı danışman tarafından değerlendirilir.

POLS 769 Kutup Çalışmaları