ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ

 

 

1.DÖNEM

ME 121 TEKNİK RESİM I : Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İz düşüm Prensipleri, Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Yüzey İşleme Sembolleri, Makina Malzemesi Sembolleri, Makina Montaj Resmi, Bağlama Elemanlarının Çizimi, Kaynak Sembolleri, Boyut Toleransları, Geometrik Toleranslar.

MATH 101 MATEMATİK I : Trigonometrik Fonksiyonlar ve onların temel özellikleri, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Tek değişkenli fonksiyonların limit ve sürekliliği, Türev, Fonksiyon grafiği çizme, Türev uygulamaları, Optimizasyon problemleri, Belirli ve belirsiz (Riemann) İntergrali, Eğri altındaki alanı bulma, Analizin temel teoremi, İntegral Teknikleri, Alanlar, Yüzeyler, Hacimler, Has olmayan İntegraller, Diziler, Seriler.

PHYS 101 FİZİK I : Newton mekaniği: vektörler, kinematik (yer değiştirme, hız, ivme), dinamik (kuvvet dengesi, kuvvet-ivme ilişkisi), enerji (potansiyel ve kinetik enerji), momentum, dönel kinematik (açısal yer değiştirme, açısal hız, açısal ivme), dönel dinamik (tork – açısal ivme), periyodik hareket.

PHYSL 101L FİZİK I LAB : Bu ders Newton mekaniği, kinematik, dinamik, kuvvet, iş, kinetik ve potansiyel enerji, momentum, dairesel ve dönme hareketi ve yerçekimi konularını kapsar.

CHEM 101 GENEL KİMYA : Bu ders temel kimya bilgilerini ve kimyanın mühendislik alanındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Ders içeriği madde ve özellikleri, belirsizlik ve anlamlı rakamlar, boyut analizi, atom ve atom teorisi, kimyasal reaksiyonlarda kütle ilişkisi, sulu çözelti kimyası, gazlar, termodinamik, atomun elektronik yapısı, periyodik tablo, kimyasal bağlar, sıvılar-katılar, çözeltilerin fiziksel özellikleri, termodinamik ve elektrokimya konularını içermektedir.

CS 101 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I (PYTHON) : Bu ders bilgisayar programlamanın temel kavramlarını Python dili ile anlatacaktır. İşlenecek konular arasında değişkenler, veri türleri, döngü yapıları, fonksiyonlar, liste ve sözlük yapıları, dosya okuma ve yazma bulunmaktadır. Herhangi bir programlama bilgisi gerekmemektedir.

2.DÖNEM:

MATH 102 MATEMATİK II : Diziler, Seriler, Yakınsaklık Testleri, Üç boyutlu koordinat sistemi, vektörler, nokta ve çapraz çarpımlar, doğrular ve konikler, vektör fonksionlar ve uzay eğrileri, vektör fonksiyonların türev ve integralleri, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türev, yöne göre türev ve gradyan vektörü, yerel ve mutlak uç değerleri bulma ve sınıflandırma, Lagrange çarpanı metodu, iki katlı ve üç katlı integraller ve uygulamaları, vektör alanları, Green ve Stokes teoremi, curl ve sapma, eğri ve yüzey integralleri, Divergence teoremi.

 

PHYS 102 FİZİK II : Elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrik malzemeler, Akım direnç, elektomotor kuvvet, doğrusal akım devreleri, manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indükleme, indüktörler, alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.

PHYS 102 FİZİK II LAB : Bu ders elektromanyetizma ve temel elektrik devreleri, elektrik alan, elektrik potansiyeli, kapasitans, direnç, doğru ve alternatif akım devreleri, manyetik alanlar ve manyetik kuvvetler, elektromanyetik indüksiyon, endüktans ve elektromanyetik dalgalar üzerine deneyleri kapsar.

MATH 202 DOĞRUSAL CEBİR: Lineer cebirin temel kavramları, Lineer denklem sistemlerinin çözümleri, vektörler ve matrisler, vektör altuzaylar, lineer bağımsızlık ve taban, determinantlar, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, diğer konu ve uygulamalar.

ME 122 TEKNİK RESİM II : Bilgisayar destekli teknik resme giriş, Temel çizim fonksiyonları ve görünüşler, Kesit görünüşler, 3B modellemenin genel kavramları, 3B dizaynda parça yaratma ve katı modelleme, 3B parçadan görünüşlerin çizimi, Montaj modelleme ve parçaların montajı, Yüzey modelleme

ME 112 STATİK (MEKANİK I) : : Statiğin ilkeleri (Newton Kanunları). Vektörler (kuvvet, konum ve moment vektörleri). Serbest cisim diyagramları. Düzlemsel kuvvetler, kuvvetler sisteminde bileşke ve bileşenler. İki ve üç boyutta denge denklemleri (parçacık ve kati cisim dengesi). Ağırlık merkezi, alanların birinci ve ikinci momentleri, Paralel eksen ve Dikey eksen teoremleri. Destek çeşitleri, destek tepkileri, yük çeşitleri ve yapıları. Statikçe belirli ve belirsiz sistemler. Kafes kirişler, çerçeveler ve makineler, kablolar. Kuru Sürtünme. İç kuvvetler. Virtüel iş ve enerji yöntemleri.

3.DÖNEM:

MATH 201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER: Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin incelenmesi , varlık ve teklik teoremi, Birinci mertebeden çeşitli diferansiyel denklemlerin çözümleri ve uygulamaları, Yüksek mertebeden değişken katsayılı ve sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler için temel teoremler, Sabit katsayılı lineer denklemler için belirsiz katsayılar ve operatör yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi, Mertebe düşürme yöntemi, Değişken dönüştürmesi yöntemi, Euler- Cauchy diferansiyel denklemi, Yüksek mertebeden tam diferansiyel denklemlerİ, Laplace Yöntemi ile başlangıç değer problemlerinin çözümü, Lineer diferansiyel denklem sistemleri.

ME 201 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ: Temel elektriksel

büyüklükler ve devre elemanları, Elektrik devrelerinin temelleri, Alternatif akım devreleri ve güç , Yarı iletken devre elemanları: diyot, transistör , Güç Elektroniği , Analog ve sayısal elektronik: işaret işleme

, Analog ve sayısal elektronik: temel devreler, uygulamalar, Elektromanyetizmanın ilkeleri, Elektromekaniğin ilkeleri, Elektrik makinaları: asenkron makinalar, senkron makinalar, doğru akım makinaları, Elektriksel sürüş sistemleri, hareket denklemi, yük çeşitleri, durum örnekleri, Temel elektriksel büyüklükler ve devre elemanları.

ME 211 MUKAVEMET I : Gerilme, Şekil Değiştirme, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Statikçe Belirli Sistemler, Gerilme ve Şekil Değiştirme Arasındaki İlişki, Statikçe Belirsiz Sistemler, Burulma, Kirişlerin Eğilmesi ; Momentler, Kuvvetler ve Gerilmeler.

 

ME 213 DİNAMİK (MEKANİK II) : Giriş, Parçacık Kinematiği, Hız ve İvme, Doğrusal ve Düzlemsel Hareket, Parçacık Kinetiği, Serbest Hareket ve Atış, İmpuls, Momentum, Darbe, İş ve Enerji, Sistem Parçacıklarının Kinetiği, Katı Cisim Kinetiği, İvmeli Referans Sistemi

ME 221 MALZEME BİLİMİ : Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, Alaşımlar ve faz diyagramları, Demir çelik üretimi, Çelik çeşitleri ve kullanımı, Dökme demir çeşitleri ve kullanımı, Demir dışı metaller ve alaşımlar ve mühendislik uygulamalarında kullanımı, Metallerin ve alaşımların ısıl işlemleri.

ME 241 TERMODİNAMİK I : Temel kavramlar ve tanımlar. Enerji, enerji transferi ve genel enerji analizi. Saf maddelerin özellikleri. Kapalı sistemlerin enerji analizi. Kontrol hacimlerinin kütle ve enerji analizleri. Termodinamiğin ikinci kanunu. Entropi. Ekserji.

4.DÖNEM:

ME  202  MÜHENDİSLER  İÇİN  PROGRAMLAMA:   Programlama  dilinin  temelleri,    C/C++

,Fortran, MatLAB ‘ın temelleri, Yapısal programlama, Big Oh gösterimi, DATA yapısı ve algoritmasının temeller, Lineer denklem setlerinin programlaması, Mühendislik uygulamaları.

ME 204 ÖLÇME TEKNİKLERİ: Ölçme ile ilgili temel kavramlar, Ölçüm değerlerinin temel analizi, Temel elektriksel ölçümler, adet, boyut, basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, gerinim, sertlik, hareket, titreşim, radyasyon, ısı ve kütle transferi, hava kirliliği ölçümleri, Ölçüm aletlerinin kalibrasyonu, Kalibrasyon ve sertifikasyonu, Ölçme sonuçlarının raporlanması ve sunumu.

ME 212 MUKAVEMET II: Birleşik Yükler Altında Kiriş ve Şaftlar, Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri, Kirişlerin Eğilmesi; Sehim, Dikme ve Kolonların Kararsızlığı ve Bükülmesi, Denge ve Uyumluluk Denklemleri: Kirişlere Uygulamalar ve Kalın Cidarlı Silindirler, Enerji Teoremleri.

ME 214 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I : Akışkanlar Mekaniğine Giriş ve Temel Prensipler, Akışkan Özellikleri, Akışkan Statiği, Akışkan Kinematiği, Kütle Korunumu, Hareketli Akışkanlarda İş ve Enerji, Akışkan Momentumu, Diferansiyel Akış Analizi, Boyutsal Analiz ve Benzeşim.

ME 222 İMAL YÖNTEMLERİ I : Üretim yöntemlerinin ve plastik şekil verme yöntemlerinin sınıflandırılması, Şekil değiştirme mekanizması ve dislokasyonların etkisi, Akma şartları – akma eğrileri ve akma eğrilerini etkileyen faktörler, Plastik şekillendirmede iş ve kuvvet ihtiyacının hesaplanması, Haddelemenin esasları, haddeleme yöntemleri, Serbest dövme ve kalıpta dövme yöntemleri, Ekstrüzyon yöntemleri, tel çekme - çubuk çekme ve boru çekme yöntemleri, Derin çekmenin esasları ve derin çekme yöntemleri, Sıvama yöntemleri, Bükme yöntemleri.

ME 242 TERMODİNAMİK II : Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Hava standardı kabulleri. Carnot, Otto, Dizel, Stirling, Ericsson ve Brayton çevrimleri. Rejeneratörlü Brayton çevrimi. Gaz akışkanlı güç çevrimlerinde ikinci yasa analizi. Buharlı ve kombine güç çevrimleri. Rankine çevrimleri. Kojenerasyon. Soğutma Çevrimleri. Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme (temel kavramlar, ısıl konfor, psikrometrik diyagram). İklimlendirme işlemleri.

5.DÖNEM:

MATH 211 MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK: Verilerin grafiksel gösterimleri; Olasılık Aksiyomları; Bayes teoremi; Kesikli dağılımlar (geometrik, binom, poisson); Sürekli Dağılımlar (normal, üstel, weibull); Nokta ve aralık tahmini; Olasılık fonksiyonları; bir ya da iki nüfus oranları, ortalamaları ve varyansları için Hipotez testleri.

MATH 300 MÜHENDİSLER İÇİN NÜMERİK ANALİZ : Eşitliklerin köklerinin bulunması, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümü, interpolasyon, fonksiyonların türev ve integrallerinin alınması, bayağı diferansiyel eşitliklerin çözümü, bilinen bir dizi değer için uygun bir eğri uydurulması, sayısal optimizasyon.

ME 321 MAKİNE ELEMANLARI I : Toleranslar, Geçmeler, Gerilme analizi, Emniyet analizleri, Malzemelerin mekanik özellikleri ve seçimi, Akslar ve miller, Mil - göbek bağlantıları, Pimler ve pernolar, Cıvata bağlantıları, Kaynak bağlantıları, Perçin bağlantıları, Lehim ve yapıştırma bağlantıları, Elastik bağlantı elemanları, Yaylar.

ME 323 İMAL YÖNTEMLERİ II : Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, Kum kalıplara yapılan döküm; model ve maça imalatı, kalıp ve maça malzemeleri, Kalıplama işlemleri;maske kalıp yöntemi , dolu kalıp yöntemi, Ergitilerek boşaltılan kalıplara döküm yöntemi, Kokil döküm ve basınçlı döküm yöntemleri, Savurma döküm ve sürekli döküm yöntemleri, Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması, Kaynak kabiliyeti, Gaz ergitme kaynağı,arklı kaynak yöntemleri,döküm kaynağı, cürufaltı kaynağı, Işınlarla yapılan kaynak yöntemleri, elektrik direnç kaynağı, sürtünme kaynağı, gaz basınç kaynağı, patlamalı kaynak, Termik kesme yöntemleri.

ME 341 ISI TRANSFERİ I : Fiziksel esaslar ve ısı akımı eşitlikleri. Enerjinin korunumu prensibi. İletimle ısı transferi. Düzlem duvarda, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Radyal sistemlerde, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi. İçerisinde ısı üretimi olan sistemlerde, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Kanatçıklı yüzeylerden, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi, Geçici rejimde (zamana bağlı) ısı iletimi. Toplam ısıl kapasite metodu. Taşınımlı düzlem duvar. Taşınımlı radyal sistemler.

ME 311 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II : Viskoz akış, Potansiyel ve diferansiyel akış analizi, Laminer ve türbülanslı sınır tabakaları, Borularda yerel ve sürekli kayıplar, Daldırılmış cisimler etrafında akış, Sınır tabakalar, Sıkıştırılabilirlik, sınır tabaka ve eklenmiş kütle etkisi, Navier Stokes denklemleri.

6.DÖNEM:

ME 322 MAKİNE ELEMANLARI II : Kavramalar, Sürtünme ve Yağlama Teorisi, Kaymalı Yataklar, Rulmanlı Yatakların Seçimi, Dişli Çarklar, Kayış-Kasnak Mekanizmaları.

ME 342 ISI TRANSFERİ II : Taşınım yoluyla ısı transferi: Taşınım sınır tabakaları, yerel ve ortalama ısı taşınım katsayıları, laminer ve türbülanslı akışlar, Dış akış: Paralel akış içerisindeki düzlemsel levha, silindir üzerinden çapraz akış, küre üzerinden akış, boru demetleri üzerinden çapraz akış, İç akış: Hidrodinamik açıdan değerlendirme, ısıl açıdan değerlendirme, enerji dengesi, dairesel kesitli borularda laminer ve türbülanslı akışlar. Doğal Taşınım. Işınımla ısı transferi. Isı Değiştiricileri: LMTD ve NTU metodları.

 

ME 352 MEKANİK TİTREŞİMLER: Tek Serbestlik Dereceli Lineer Sistemlerin Serbest Titreşim Analizi, Tek Serbestlik Dereceli Lineer Sistemlerin Zorlanmış Titreşim Analizi, İki-Çok Serbestlik Dereceli Sistemler, Sürekli Sistemler; Kesin Çözümler, Analitik Dinamiğin Temelleri

ME 354 MEKANİZMALAR: Mekanizma tekniği temelleri, Mekanizma serbestlik derecesi ve özellikleri, Mekanizmada konum analizi, Mekanizmalarda hız ve ivme analizi, Lineer mekanizma analizi, Mekanizmalarda kuvvet analizi, Dört kol mekanizmaları, Kam mekanizmaları.

7.DÖNEM:

ME 451 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL: Giriş ve temel tanımlar, Fiziksel sistem bileşenlerinin modellenmesi, Fiziksel sistemin modellenmesi, Bir ve iki bağlantılı elemanların doğrusal grafikleri, Dinamik sistemlerin durum modelleri, Sistem değişkenleri ile durum değişkenleri seçimi, Transfer fonksiyonları ve sistem tepkisi, Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman cevabı, Yüksek dereceli sistemler, Zaman ve frekans alanında sistem tanımı, Model indirgeme.

GEN 200 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ: Bu ders, öğrencileri üretim sistemlerinin modellemesi ve analizi konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Üretim sistemlerinin doğasını ve bağlamını ve bir sistem ömrü boyunca çeşitli aşamalardaki kilit karar alanlarını anladıktan sonra, özellikle tasarım aşamasına ilişkin stratejik, uzun menzilli konular üzerine odaklanılacaktır. Modern imalat ortamlarında karşılaşılan geniş bir tasarım yelpazesi, çeşitli niceliksel yöntemler ve modelleme yaklaşımlarıyla ele alınacaktır.

GEN 401 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ I : Ders kapsamında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi, iş hayatında görev, sorumluluk ve yasal hakları işlenmekte ve öğretilmektedir. Ayrıca sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması için farkındalık ve iş güvenliği kültürü kazandırmak hedeflenmektedir. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu , 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ders kapsamında işlenmektedir.

8.DÖNEM:

GEN 402 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ II : Ders kapsamında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası yapıları öğrenip anlayarak bilinçlenmesi, iş hayatında görev, sorumluluk ve yasal haklarını öğrenmesi ve uygulamalı olarak durumlar karşısında yapılması gerekenleri listeleyecek seviyeye gelmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması için farkındalık ve iş güvenliği kültürü kazandıracak uygulamaları araştırması, öğrenmesi ve uygular konuma gelmesi hedeflenmektedir. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ders kapsamında işlenmektedir.

GEN 404 İNOVASYON GİRİŞİMCİLİK: Bu ders işletme branşlarında girişimci olarak başarılı olmak için gerekli becerileri sağlar. Bir iş kurmanın ve işletmenin, bir iş planının geliştirilmesinin, finansman elde etmenin, bir ürün veya hizmetin pazarlanmasının ve bir muhasebe sisteminin geliştirilmesinin temelleri ele alınacaktır.