Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İçeriği

OHUK 701

İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR

İstihdamın dışsallaştırılması uygulamaları, alt işverenlik ve özel istihdam büroları, işyeri devri, atipik iş sözleşmesi türleri ve uygulama sorunları, işçi ve işverenin borçları, özellikle işverenin eşit davranma borcu, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu.

OHUK 702

SPOR HUKUKU

Bu ders kapsamında amatör ve profesyonel sporcuların hakları, hukuki konumları, sponsorluk sözleşmeleri, sporcu sözleşmeleri, doping konusu ve ilgili mevzuat ile medya ilişkileri ele alınmaktadır.

OHUK 703

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

Milletlerarası Ticaret Hukukunun kaynakları (ticarî örf ve adetler, lex mercatoria, tip sözleşmeler, milletlerarası sözleşmeler, vb), Incoterms, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların giderilmesi yöntemi olarak tahkim.

OHUK 704

ÇEK HUKUKU

Çek kavramı, çekle ilgili mevzuat, çeke benzeyen senetler, çekin şekli, çekin unsurları, çekin keşidesi, çekin devri, çekin ödenmesi, çekin ödenmesi için yapılması gerekenler, karşılıksız çek, çekin karşılıksız çıkmasının sonuçları, çekin ziyaı ve iptali

OHUK 705

ULUSLARARASI MAL SATIM SÖZLEŞMESİ

Bu derste, Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (CISG) hükümleri incelenecek ve iç hukuk düzenlemeleriyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

OHUK 707

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Bu ders ile yüksek lisans öğrencilerine hukuk alanına ilişkin yapacakları çalışmalarda yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere, bilgi, bilim ve araştırma kavramlarını, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri ve bilimsel araştırmalarda araştırma türlerini anlatılır. Ayrıca uygulamalı olarak kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma, kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi, bilimsel araştırma ve e-kaynaklar, internette veri kaynakları ve veri toplama yöntemlerini anlatılır.

OHUK 709

SÖZLEŞME HUKUKU

İsimsiz sözleşmelerin tanımlanması, yorumlanması, boşluk doldurma yöntemleri ve sona ermeleri anlatıldıktan sonra Tek Satıcılık Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Franchising sözleşmesi, Yönetim Sözleşmesi, Faktoring Sözleşmesi, Leasing sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi ana hatlarıyla anlatılmakta ve ilgili literatür verilmektedir.

OHUK 710

SÖZLEŞME HUKUKU II

Bu derste uygulamada sıkça karşılaşılan isimsiz sözleşmeler hakkında bilgiler verilmekte ve Yargıtay kararları incelenmektedir.

OHUK 711

FİKRİ HAKLAR

Bu dersle amaçlanan, fikri hakların neler olduğu, kapsamı ve korunması ve ihlali hakkında teorik bilgiler yanında uygulamadan örnekler vermek suretiyle uygulanacak hukuk hakkında bilgi vermektir.

OHUK 713

GENEL HUKUK TEORİSİ

Bu derste, hukukun ne olduğu, hukukun niteliği ve hukuk-adalet ilişkisi konusundaki tartışmalar öğrencilere aktarılmaktadır.

OHUK 716

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM

Milletlerarası ticari tahkim, milletlerarası ticari uyuşmazlıklar, yerli ve yabancı yahkim ayrımları, yerli ve yabancı hakem kararları, yabancı kararların Türkiye’de tenfizi, milletlerarası ticari tahkime ilişkin Yargıtay kararları

OHUK 718

İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR II

İstihdamın dışsallaştırılması uygulamaları, alt işverenlik ve özel istihdam büroları, işyeri devri, atipik iş sözleşmesi türleri ve uygulama sorunları, işçi ve işverenin borçları, özellikle işverenin eşit davranma borcu, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu.

OHUK 722

MEDENİ YARGIDA İSTİNAF

Bu dersin kapsamında, kanun yolu türleri, istinafın amacı, istinaf başvurusu, istinaf sebepleri, istinaf talepleri, istinaf incelemesi ve istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar ele alınacaktır.

OHUK 723

İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONA ERMESİ

Bu dersle amaçlanan, iş sözleşmelerinin türleri, borçları, sona ermesi gibi iş hukukunun temel kavramları hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir.

OHUK 725

ÖZEL SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

Sigorta sözleşmeleri hukuku ile ilgili gelişme ve düzenlemelerin incelenmesi, sigorta kavramının temellerinin öğretilmesi, sigorta sözleşmesi kavramı, kuruluşu sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümler, sigorta hukukuna ilişkin ilke ve kuralların öğretilmesi ve uygulamasını örneklerle gösterilerek problemleri çözebilme yeteneği kazandırılmasıdır.

OHUK 726

MEDYA HUKUKU

Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığıı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.

OHUK 727

SORUMLULUK HUKUKU

Bu derste haksız fiilin unsurları, borca aykırılık ile haksız fiil sorumluluğu arasındaki ilişki, sorumluluğun kurulması ve tazminatın belirlenmesi, zarar kalemleri, tazminat hesaplamaları, kusursuz sorumluluk hâlleri-tehlike sorumluluğu hakkında temel bilgiler öğrencilere aktarılmaktadır

OHUK 728

REKABET HUKUKU

Bu derste rekabet, serbest piyasa, ekonomi denklemi içerisinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüm yönleriyle rekabet hukuku uygulaması tartışılmaktadır. 

OHUK 729

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKU UYGULAMASI

İş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinde tarafların borçları, iş hukukunda üçlü ilişkiler, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih, feshe bağlı sonuçlar, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı

OHUK 732

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU

Sosyal sigortalar kapsamında, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası

OHUK 734

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

Mülkiyet Hukuku dersi kapsamında, mülkiyet kavramı, hakkın korunması, konusu ve kapsamı ile paylı mülkiyet, elbirliği halinde mülkiyet ve kat mülkiyeti şeklinde çeşitleri incelenmektedir. Ayrıca, gayrimenkul ve menkul mülkiyeti ile bu haklara ilişkin kanuni ve iradi sınırlamalar ile sınırlı ayni haklar konusunda genel bilgiler, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, gayrimenkul ve menkul rehni incelenmektedir.

OHUK 736

UYGULAMADA TAŞINMAZ DAVALARI

Uygulamada sıkça rastlanan davaların niteliği, koşulları ve sonuçlarının Eşya Hukuku teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi.

OHUK 737

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Bu dersin amacı, tanıma ve tenfiz kavramlarının tanımlamak ve yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararların Türk hukukunda hüküm ve sonuç doğurabilmesi için gerekli olan ön ve asli şartlar ile usule değinmek ve çeşitli değerlendirmelerde bulunmaktır 

OHUK 738

HUKUK YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI

Bu dersin kapsamında, kanun yolu türleri, istinafın amacı, istinaf başvurusu, istinaf sebepleri, istinaf talepleri, istinaf incelemesi ve istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar ele alınacaktır.

OHUK 740

TACİR YARDIMCILARI

Bu dersin kapsamında tacir yardımcılarının kimler olduğu, tacir yardımcılarının hukuki niteliği ve tacir yardımcılığı sözleşmeleri detaylı olarak incelenecektir.

OHUK 741

ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

Bu dersin amacı, Anonim Şirketler Hukukunun temel kavramlarından olan kuruluş işlemleri ve ana sözleşme kavramlarının teori ve uygulama dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.

OHUK 742

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Bu dersle amaçlanan, toplu iş sözleşmeleri ve toplu iş hukukunun temel kavramları hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir.

OHUK 743

ARABULUCULUK

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun temel kavramları, ihtiyarî ve zorunlu arabuluculuk ile ilgili yasal düzenlemeler ile İş ve Ticari uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

OHUK 746

SAĞLIK HUKUKU

Bu dersle öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

OHUK 749

GENEL İŞLEM KOŞULLARI

Bu derste Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlemeleri çerçevesinde genel işlem şartları ve bu şartların denetimi hakkında genel bilgiler verilmektedir.

 

OHUK 751

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE TAHKİM

Bu derste öğrencilere, Hukuk Muhakemeleri Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde tahkim, tahkim sözleşmesi, tahkim yargılamasında hakemlerin seçimi, tahkim yargılamasında egemen olan ilkeler, yargılamasının başlaması ve yargılamanın yapılış şekli, tahkim yargılaması sonucunda hakemlerin verebileceği kararlar ve bu kararlara karşı kabul edilmiş olan başvuru yolları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

OHUK 753

MİLLİ TAHKİM

Bu dersle amaçlanan, Tahkim, Tahkim sözleşmesi, Tahkim yargılamasında hakemlerin seçimi, tahkim yargılamasında egemen olan ilkeler, yargılamasının başlaması ve yargılamanın yapılış şekli, tahkim yargılaması sonucunda hakemlerin verebileceği kararlar ve bu kararlara karşı kabul edilmiş olan başvuru yolları hakkında öğrencilerin araştırma yapması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir.

OHUK 754

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNMELERİ

Bu dersle amaçlanan, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri konusundaki hukukî düzenlemelerin ayrıntılı olarak incelenmesidir.

OHUK 755

BANKACILIK HUKUKU

Bu ders kapsamında Bankacılık Hukukunun genel ilkeleri ve temel bankacılık hukuku bilgileri verilecek, Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile karşılaştırmalı olarak bankacılık sistemi ile finans sektörüne ilişkin düzenlemeler öğrencilere aktarılacaktır.

OHUK 756

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARABULUCULUK

Bu dersle amaçlanan, karşılaştırma hukukta ve Türk hukukunda sınırlı bir şekilde incelenen Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuğa ilişkin değerlendirmeler yapılmasıdır.

OHUK 757

ÇEK HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER

Bu dersle amaçlanan, uygulamada pek çok sorunla karşılaşılan çek uygulamasına hukuki çözümler getirebilecek mevzuatın değerlendirilmesidir.

OHUK 758

LİMİTED ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN HUKUKİ DURUMU

Bu dersin kapsamında limited şirketin gene özellikleri, limited şirket ortaklarının sahip oldukları haklar, tabi oldukları yükümlülükler, ortaklıktan ayrılma ve tasfiye konuları ele alınacaktır.

OHUK 759

MARKA HUKUKU

Bu dersin kapsamında marka hukuku ile ilgili yüksek lisans düzeyinde temel bilgiler öğrencilere aktarılacak ve Yargıtay kararları değerlendirilecektir.

OHUK 760

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ

Bu dersle amaçlanan, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri konusundaki hukukî düzenlemelerin ayrıntılı olarak incelenmesidir.

OHUK 795

BİTİRME PROJESİ

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yazması gereken projede, öğrencinin yüksek lisans programında edindiği teorik bilgiyi uygulamada karşılaşılan güncel hukuksal sorunlardan birinin çözümünde uygulamak üzere bir araştırma yapması.