ÖZEL HUKUK (TEZSİZ) DERS İÇERİKLERİ

OHUK 701 İş Hukukunda Güncel Sorunlar I

Bu dersle amaçlanan, iş sözleşmelerinin türleri, borçları, sona ermesi gibi iş hukukunun temel kavramları hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Dersin içeriğini, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesi türleri, işçi ve işverenin borçları, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi, kıdem tazminatı, uzaktan çalışma, tele çalışma, evde çalışma ve bunlar üzerine verilen Yüksek Mahkeme kararları, doktrin görüşleri,  uygulama sorunları oluşturmaktadır.

OHUK 702 İş Hukukunda Güncel Sorunlar II

Bu dersle amaçlanan, iş sözleşmelerinin türleri, borçları, sona ermesi gibi iş hukukunun temel kavramları hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Dersin içeriğini, çalışma süreleri, fazla çalışma, gece çalışması, hafta tatili, genel tatiller, ikale, hizmet tespiti davası, özel olarak korunan işçiler, kadın işçiler, çocuk işçiler gibi konular ve bunlar üzerine verilen güncel yargı kararları ile doktrin görüşleri oluşturmaktadır.

OHUK 703 İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi

Bu dersle amaçlanan, iş sözleşmelerinin türleri, borçları, sona ermesi gibi iş hukukunun temel kavramları hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Dersin içeriğini iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesi türleri, işçi ve işverenin borçları, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi, kıdem tazminatı, kısa çalışma, çalışmanın düzenlenmesi,  uygulama sorunları oluşturmaktadır.

 OHUK 704 Çek Hukuku

Bu dersle amaçlanan, uygulamada pek çok sorunla karşılaşılan çek uygulamasına hukuki çözümler getirebilecek mevzuatın değerlendirilmesidir. Bu dersin içeriğini, çek kavramı, çekle ilgili mevzuat, çeke benzeyen senetler, çekin şekli, çekin unsurları, çekin keşidesi, çekin devri, çekin ödenmesi, çekin ödenmesi için yapılması gerekenler, karşılıksız çek, çekin karşılıksız çıkmasının sonuçları, çekin ziyaı ve iptali oluşturmaktadır.

OHUK 705 Sözleşme Hukuku I

Dersin amacı, öğrencilere uygulamada sıklıkla karşılaşacakları ancak Borçlar Kanununda düzenlenmemiş sözleşmeleri tanıtarak; onların profesyonel yaşamlarında bu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkları çözmelerinde ve bu sözleşmelerin hazırlanmasında yatkınlık kazandırmaktır. Dersin içeriğinde isimsiz sözleşmelerin tanımlanması, yorumlanması, boşluk doldurma yöntemleri ve sona ermeleri anlatıldıktan sonra Tek Satıcılık Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Franchising sözleşmesi, Yönetim Sözleşmesi ana hatlarıyla anlatılmakta ve ilgili literatür verilmektedir.

OHUK 706 Sözleşme Hukuku II

Dersin amacı, öğrencilere uygulamada sıklıkla karşılaşacakları ancak Borçlar Kanununda düzenlenmemiş sözleşmeleri tanıtarak; onların profesyonel yaşamlarında bu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkları çözmelerinde ve bu sözleşmelerin hazırlanmasında yatkınlık kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, isimsiz sözleşmelerin tanımlanması, yorumlanması, boşluk doldurma yöntemleri ve sona ermeleri anlatıldıktan sonra Faktoring Sözleşmesi, Leasing sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Elektronik Sözleşmeler ana hatlarıyla anlatılmakta ve ilgili literatür verilmektedir.
OHUK 707 Fikri Haklar

Bu dersle amaçlanan, fikri hakların neler olduğu, kapsamı ve korunması ve ihlali hakkında teorik bilgiler yanında uygulamadan örnekler vermek suretiyle uygulanacak hukuk hakkında bilgi vermektir. Dersin içeriğini, fikri hakların konusu, kapsamı, korunması, bağlantılı haklar, fikri hakların ihlalinde açılacak davalar oluşturmaktadır.

OHUK 708 Taşınmaz Mülkiyeti

Mülkiyet Hukuku dersi kapsamında,  mülkiyet kavramı, hakkın korunması, konusu ve kapsamı ile paylı mülkiyet, elbirliği halinde mülkiyet ve kat mülkiyeti şeklinde çeşitleri incelenmektedir. Ayrıca, gayrimenkul ve menkul mülkiyeti ile bu haklara ilişkin kanuni ve iradi sınırlamalar ile sınırlı ayni haklar konusunda genel bilgiler, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, gayrimenkul ve menkul rehni incelenmektedir.

OHUK 709 Tacir Yardımcıları

Bu dersin kapsamında tacir yardımcılarının sınıflandırılması, bağlı tacir yardımcılarının genel özellikleri, ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, bağımsız yardımcıların genel özellikleri, simsar, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu, acente, tek satıcılık, franchise sözleşmesi, bayilik sözleşmesi incelenmektedir.

OHUK 711 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Bu dersin amacı, tanıma ve tenfiz kavramlarının tanımlanması ve yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararların Türk hukukunda hüküm ve sonuç doğurabilmesi için gerekli olan ön ve asli şartlar ile usule değinilmesidir. Dersin içeriğini tanıma ve tenfiz kavramı, tanıma ve tenfizin ön şartları, tanıma ve tenfizin asli şartları, tanıma ve ve tenfiz usulü oluşturmaktadır.

OHUK 712 Toplu İş Sözleşmeleri

Bu dersle amaçlanan, toplu iş sözleşmeleri ve toplu iş hukukunun temel kavramları hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Dersin içeriğini, toplu iş sözleşmesinin kurulması, toplu iş sözleşmesi türleri, toplu iş sözleşmesinde ehliyet ve yetki, uygulama sorunları, iş mücadelesi türleri oluşturmaktadır.
OHUK 713 Anonim Şirketler Hukuku

Bu dersin amacı, Anonim Şirketler Hukuku’nun temel kavramlarında yetkinliği artırmak; Anonim Şirketler Hukuku’nun bu kavramlarında uygulamanın öğrenilmesi; Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nın etkilerinin değerlendirilmesidir. Dersin içeriği ise, anonim Şirketler Hukuku’nun temel kavramlarından olan kuruluş işlemleri ve anasözleşme kavramlarının teori ve uygulama dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.

OHUK 714 Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmeleri

Bu dersle amaçlanan, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri konusundaki hukukî düzenlemelerin incelenmesidir. Dersin içeriğini, Mülkiyet hakkı, yabancının hakları,  yabancılar hukukuna hâkim olan ilkeler, Türk hukukunda yabancıların mülkiyet hakkı oluşturmaktadır.

OHUK 715 Milli Tahkim

Bu dersle amaçlanan, Tahkim, Tahkim sözleşmesi, Tahkim yargılamasında hakemlerin seçimi, tahkim yargılamasında egemen olan ilkeler, yargılamasının başlaması ve yargılamanın yapılış şekli, tahkim yargılaması sonucunda hakemlerin verebileceği kararlar ve bu kararlara karşı kabul edilmiş olan başvuru yolları hakkında öğrencilerin araştırma yapması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Milli tahkim, tahkim sözleşmesi, bu sözleşmenin niteliği, tahkim türleri, tahkim sözleşmesine taraf olabilecek kişiler, hakemlerin seçimi, hakemlerin yetkileri, tahkim süresi, tahkime egemen olan ilkeler, tahkime elverişli olan konular, tahkimde yargılama usulü, tahkim yargılamasının sona ermesi ve hakem kararı ve bu karara karşı başvuru yolları incelenecektir.

OHUK 716 Rekabet Hukuku

Dersin amacı Temeli serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelere dayanan rekabet hukukunu incelemektir. Dersin içeriğini, rekabet, serbest piyasa ve ekonomi oluşturmaktadır.

OHUK 717 Arabuluculuk

Dersin amacı, arabuluculuk hakkında temel bilgilere sahip olmaktır. Dersin içeriğini ise, Arabuluculuğun alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içindeki yerini kavrayabilme oluşturmaktadır.

OHUK 718 Bankacılık Hukuku

Bankacılık Kanunu, genel olarak bankacılık ve banka hukuku konusunda uygulama yapacak olan kişilerin temel kaynağıdır. Bankacılık mevzuatının önemi dolayısıyla, bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenleyen Bankacılık Kanunu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Dersin içeriğini bankaların teşkilat ve organları, ana sözleşme, mevduat, kredi gibi kavramlar, faaliyet izinleri oluşturmaktadır.

OHUK 719 Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk

Bu dersle amaçlanan, karşılaştırma hukukta ve Türk hukukunda sınırlı bir şekilde incelenen Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuğa ilişkin değerlendirmeler yapılmasıdır.

OHUK 723 Sigorta Hukukunda Güncel Gelişmeler I

Bu dersle amaçlanan başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri olmak üzere, sigorta hukukuna ilişkin hukuki ilişkileri ve bu alanın temel özelliklerinin anlatılmasıdır. Bu dersin içeriğini, hayat sigortası, mal sigortası, sorumluluk sigortaları, can sigortası oluşturmaktadır.

OHUK 724 Sigorta Hukukunda Güncel Gelişmeler II

Bu dersle amaçlanan başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri olmak üzere, sigorta hukukuna ilişkin hukuki ilişkileri ve bu alanın temel özelliklerinin anlatılmasıdır. Bu dersin içeriğini, hayat sigortası, mal sigortası, sorumluluk sigortaları, can sigortası oluşturmaktadır.

OHUK 725 İnşaat Hukuku

Bu dersle amaçlanan, inşaat sözleşmelerinin konusu, hukuki niteliği, tarafların bu sözleşme kapsamındaki hakları ve borçları, inşaat sözleşmelerinin sona ermesi gibi konular hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Dersin içeriğini, inşaat sözleşmelerinin kurulması, konusu, hukuki niteliği, tarafların edimleri, inşaat sözleşmelerinin sona ermesi, tüketici hukukunun inşaat sözleşmelerine etkisi oluşturmaktadır.

OHUK 726 Kira Hukuku

Bu dersle amaçlanan, tarafların kira sözleşmesinden doğan borçlar, borcun yerine getirilmemesi nedeniyle doğan hukuki sorunlar gibi konular hakkında yargı kararları ve öğreti görüşlerinin öğrenciler tarafından araştırılması ve tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Dersin içeriğini, kira sözleşmelerinin kurulması, tarafları, tarafların hakları ve borçları, kira bedelinin belirlenmesi, sözleşmenin uyarlanması, kira sözleşmesinin sona ermesi oluşturmaktadır.

OHUK 728 Haksız Rekabet

Bu ders içeriğinde, haksız rekabet kavramı, tarihçesi, amacı ve korunan menfaatler, genel ilkeler, haksız rekabetin şartları, haksız rekabet halleri: kötüleme, gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalar, kendini üstün yetenekli gösterme, haksız rekabet halleri: karıştırılma, karşılaştırma, haksız rekabet halleri: tedarik fiyatının altında satış yapmak, ek edimler, saldırgan satış yöntemleri, gizlemek suretiyle yanıltmak, taksitle satış ve tüketici kredilerine ilişkin kamuya eksil ilan vermek, eksik veya yanlış bilgi içeren sözleşme formülleri, haksız rekabet halleri: sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, haksız rekabet halleri: başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak, üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek, iş şartlarına uymamak,  haksız rekabet halleri: dürüstlük kuralına aykırı genel işlem koşulları, haksız rekabetin sonuçları: hukuki talepler, haksız rekabetin sonuçları, tazminat davası incelenmektedir.

OHUK 732 Sağlık Hukuku

Bu dersle amaçlanan, öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Sağlık hukukunun temel kavramlarının ele alınacağı bu derste, hastane, hekim ve hasta arasındaki borç ve sorumluluk ilişkileri incelenecektir.

OHUK 734 Milletlerarası Ticari Tahkim

Dersin amacını, Mahkemelere alternatif teşkil eden tahkim usulünün öğrenilmesi ve ne zaman tahkime gidileceğinin anlaşılması, Tahkim ile mahkemeler arasındaki ilişkiyi anlamak, Yatırım uyuşmazlıklarının çözümü yöntemlerini öğrenmek oluşturur. Bu ders ile yüksek lisans öğrencilerine hukuk alanına ilişkin yapacakları çalışmalarda yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere, bilgi, bilim ve araştırma kavramlarını, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri ve bilimsel araştırmalarda araştırma türlerini anlatılır. Ayrıca uygulamalı olarak kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma, kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi, bilimsel araştırma ve e-kaynaklar, internette veri kaynakları ve veri toplama yöntemlerini anlatılır.

OHUK 736 Yargılama ve Takip Giderleri

Bu dersin amacı öğrencilerin yargılama ve takip giderlerinin tespit, hesaplama ve sorumluluğun belirlenmesi yöntemleriyle ilgili genel bilgi edinmesini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, hukuk davalarında, ceza davalarında, idari dava ve işlerde, icra ve iflas takiplerinde konkordatoda, tahkimde yargılama giderleri ile ilgili ilkeler toplu halde incelenecek, özel durumlarda yargılama giderlerinin nasıl belirleneceği incelenecek, ayrıca yargılama ve takip giderlerinde sorumluluğun nasıl belirleneceği irdelenecektir.

OHUK 771 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bilimsel Araştırma Teknikleri dersi kapsamında hukuk alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda birtakım yöntem ve teknikler incelenmektedir. Bu ders ile yüksek lisans öğrencilerine hukuk alanına ilişkin yapacakları çalışmalarda yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere, bilgi, bilim ve araştırma kavramlarını, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri ve bilimsel araştırmalarda araştırma türlerini anlatılır. Ayrıca uygulamalı olarak kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma, kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi, bilimsel araştırma ve e-kaynaklar, internette veri kaynakları ve veri toplama yöntemlerini anlatılır.

OHUK 721 Ölüme Bağli Tasarruflarin Şekli

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf türleri, vasiyetnameler, miras sözleşmeleri.

OHUK 722 Ölüme Bağli Tasarruflarin Türleri

Maddi anlamda ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf türleri