ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 101: Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.

LAW 103: Medeni Hukuk-I

Bu ders kapsamında, Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku bölümünde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırmalı anlatımı yapılmaktadır.

LAW 105: Anayasa Hukuku-I

Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır.

LAW 107: Roma Hukuku

Bu derste, Roma İmparatorluğu'nun siyasi yapısına yapılacak kısa bir girişin ardından; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis üzerinde durulacaktır. Ayrıca Roma usul hukukunun, Medeni Usul Hukuku kavramları üzerindeki etkileri ve Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki yansımaları hakkında bilgi verilecektir. Roma hukukunda borç kavramı, niteliği, alacak haklarının konusu, edanın imkansızlığı, borcun doğumu, Roma akitler sistemi ve türleri, sözleşme benzerleri, haksız fiilden doğan borçlar, Roma hukukunda alacak haklarının nakli, sona ermesi (ifa, ibra, takas) Roma Borçlar Hukuku alanında ulaşılan noktalar ve Türk–İsviçre Borçlar Hukuku sistemiyle karşılaştırılması hakkında bilgi verilecektir.

LAW 109: Mesleki İngilizce-I

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi spesifik çalışmalar yapılacaktır.

Turk 101: Türk Dili

Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

Hist 101: İnkılap Tarihi-I

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı’nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı’da çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz Türkiye’sinde bunların yansımaları incelenmektedir.

SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 121: Hukuk, Edebiyat ve Sanat

Bu ders, hukukun mantıksal yönlerine olan vurgunun ve ona mantıksal yaklaşımın doruğa ulaştığı Romalılar zamanından bu yana hukuk dünyasında egemen olan geleneksel ve hegemonik mantıki-rasyonel yaklaşımlara bir karsı çıkışı amaçlamaktadır. Mantık temelli indirgemeci bir yaklaşımdan uzaklaşmak suretiyle, bu ders hukuk dünyasındaki etik ve estetik unsurlarla ilişkiye geçme cabasında epistemolojik ve metodolojik çeşitliliği esas almaktadır. Bu nedenle bu derste birçok hukuk, edebiyat ve sanat metinleri ile ilişkiye girip, onları birbirleriyle karşılaştıracağız, benzerliklerini ve farklı yanlarını vurgulayacağız, sanat ve edebiyat metinlerindeki hukuka ilişkin gizli varsayımları ve anlamaları ortaya çıkarmaya çalışacağız.

LAW 123: Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi dersinde ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; bu kapsamda Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı konuları anlatılmaktadır. Ders; giriş, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, uluslararası ilişkilerde aktörler ve sistemler, iktidar ve devlet, siyasal iktidarın sınırlandırılması, demokrasi kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal rejimler, rejimlerin kümelendirilmesi konularından oluşmaktadır.

LAW 127: Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin felsefi düşünmeyi ve felsefi sorgulamayı öğrenmelerini sağlamaktır. Felsefenin ne olduğu, nasıl başladığı, nasıl bir bilgi dalı olduğu ve yaşadığımız karmaşık hayatta felsefi temellendirmenin ne işe yarayabileceği konularında öğrencilerin bilgi edinmelerinin yanı sıra sistematik bazı felsefe disiplinleri(felsefi antropoloji, bilgi felsefesi, tarih felsefesi gibi) nispeten detaylı olarak irdelenir. Ayrıca öğrencilerin felsefi bir metni nasıl okumaları, anlamaları ve yorumlamaları gerektiği konularında da pratik bir tecrübe kazanmalarına çalışılır.

LAW 129: Almanca -1

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde Almanca dersi verilecektir.

LAW 141: Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. Bu ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramları, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri,  sosyal biliş ve sosyal algı, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve tutum değişimi, saldırganlık, grup yapısı ve dinamiği, liderlik ve karar alma ile önyargı ve ayrımcılık konuları anlatılmaktadır.

ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 102: Medeni Hukuk-II

Bu ders kapsamında, nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi aile hukukun temel kavram ve kurumları pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılmaktadır.

LAW 104: Anayasa Hukuku-II

Bu ders kapsamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile Anayasa Hukuku Genel Esaslar dersinde öğrenilen kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Özellikle Türk Anayasa Hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkiler, olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişi ele alınacaktır.

LAW 106: Türk Hukuk Tarihi

Bu derste genel olarak, geçmişte yürürlülükte bulunan hukuk kurallarının hangi toplumsal, ekonomik, kültürel veya coğrafi etkiler altında oluştuğu, bu kuralların hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıktığı, siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasında ne gibi etkileşimlerin olduğu ele alınmaktadır. Ayrıca, hukuksal kurumların ve kuralların tarihsel gelişimi farklı hukuk sistemleri ile karşılaştırılmak suretiyle anlatılmaktadır. Bu ders, esas olarak, iki ana başlık altında incelenmektedir:

  • Tanzimat' ın ilanı sonrası dönem (Sened-i İttifak ve esasen Tanzimat' ın ilanıyla başlayan Batı hukuku ile İslam hukukunun birlikte egemen olduğu, karma bir özellik gösteren bir dönem),
  • Cumhuriyet' in ilanı sonrası dönem (Cumhuriyet' in ilanı ile mutlak olarak Batı hukukunun ve ilkelerinin benimsendiği çağdaş dönem).

LAW 108: Genel Kamu Hukuku

Devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristotales gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına ilişkin görüşleri ile açıklanmaktadır. Ardından Orta Çağ ve Modern Çağ'da toplum, devlet ve hukuk kavramlarının ilişkisi, özellikle Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau gibi modern düşüncenin öncülerinin görüşleri ışığında ele alınmaktadır. Ayrıca küreselleşme gibi çağımızın önemli akımları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

LAW 110:Mesleki İngilizce – II

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi spesifik çalışmalar yapılacaktır.

Turk 102: Türk Dili-II

Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

Hıst 102: İnkılap Tarihi-II

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Ulusal Egemenlik ve Atatürk İlke ve Devrimleri anlatılmaktadır.

SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 122: Sosyoloji

Bu derste öncelikle sosyolojinin bir bilim olarak tarihi gelişimi üzerine eğilinecek ve özellikle bu hususta sosyal bilimlerin doğal bilim metodolojisini kabul ettikleri 19. Yüzyıl incelenecektir. Buna göre, sosyolojinin kurucu babaları olan Auguste Comte, E. Durkheim, H. Spencer ve Max Weber’i ve onların sosyolojiden ne anladıkları hususlarını analiz edeceğiz. Bunun ardından sosyolojinin 20. yüzyılda aldığı bilimsel gelişme yolunu, özellikle 1960 ve 1970’lerde doruk noktasına ulasan davranışçı bilimler ve ampirik çalışmalara ağırlık vererek incelenmektedir. Sonunda Marksist, Frankfurt Okulu, Yapısalcılık, Post-Yapısalcılık, Feminizm ve Sömürge Sonrası Düşünce okulları ve bunların sosyolojiye bakisini tartışılacaktır.

LAW 124: Psikoloji

Bu derste, hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının ve uygulamalarının tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili öğrencilere bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

LAW 126: Düşünce Tarihi

Felsefeye Giriş dersinde felsefe kavramlarına aşinalık kazanan öğrenciler iki dönem sürecek olan Düşünce Tarihi derslerinde Sokrates öncesi dönemden 20. yüzyıla kadar süregelen felsefi düşünmenin serüvenine tanıklık ederler. İlk dönemde Batı Felsefesi’nin başlangıcındaki Platon, Aristoteles gibi büyük düşünürlerin yanı sıra Yeniçağ’a kadarki evre incelenir. Ancak Batı Felsefesi’nin İslam Felsefesi’ne etkisi ve bunlardan tamamen bağımsız olarak gelişmiş olan Uzakdoğu(Buddha, Tao, Konfüçyus gibi) düşüncesi de işlenen konular arasındadır. İkinci dönemde ise Yeniçağ’dan itibaren bilimin ve akılcılığın etkisiyle gelişen Batı Felsefesi’nin 18. yüzyılda İngiliz ve Fransız, 19. yüzyılda ise Alman düşünürlerin eserleriyle insanlığa nasıl eşsiz katkılarda bulundukları anlatılır. 20. Yüzyıldan ise örnek olarak ontoloji, antropoloji, varoluş felsefesi gibi akımlar üzerinde durulur.

LAW 128: Almanca – II

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 130: Sanatta Suç ve Ceza

Derste yazılı ve görsel sanat eserlerinin "suç" ve "ceza" kavramlarını nasıl resmettiği incelenecek, her derste belirli bir eser ele alınarak eleştirel gözle tartışılacaktır. Bu amaçla önce eserin ceza hukuku teorisindeki hangi yaklaşımı yansıttığı veya eleştirdiği ortaya konulacaktır. Bu yaklaşımlar; suç açısından tabii suç-pozitif suç ayrımı, ceza açısındansa cezanın amaçlarıdır. Derste ele alınacak eserler aracılığıyla, bu yaklaşımların tartışılması planlanmaktadır.

LAW 132: Uygarlık Tarihi

Bu ders kapsamında uygarlık tarihine ilişkin genel kavramların ve dünya tarihine ilişkin farklı perspektiflerin tanıtılması hedeflenmektedir.

LAW 134: İnsan Hakları Hukukuna Giriş

Bu ders kapsamında İnsan Hakları Hukuku'nun temel kavramları üzerinde durularak İnsan Hakları Hukuku maddi hukuk ve uluslararası denetim usulleri yönüyle incelenecek ve öğrencilere İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin genel bilgiler verilerek insan hakları meseleleri tartışılacaktır.

ZORUNLU DERSLER - İKİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 201: Borçlar Hukuku (Genel)-I

Bu dersin içeriğini Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar oluşturmaktadır.

LAW 203: İdare Hukuku-I

Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.

LAW 205: Ceza Hukuku (Genel)-I

Bu dersin içeriğini, ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçluların geri verilmesi konuları ele alınmaktadır.

LAW 207: International Law-I (Uluslararası Hukuk–I)

Bu ders kapsamında Devletler Umumi Hukukunun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi ile başlanacak olan derse uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi; antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi konuları takiben işlenecektir.

LAW 213: Legal Writing (Hukuki Yazışmalar)

Bu ders, Türkiye’deki bir üniversitede, avukat olma amacıyla eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Dersin amacı, öğrencileri, sözlü ve yazılı olarak yabancı müvekkil ve işverenlerle muhatap olacakları uluslararası çalışan hukuk bürolarındaki kariyerlerine hazırlamaktır.

LAW 289: Kamu Maliyesi

Bu dersin amacı, kamu maliyesinin temellerini, kamusal mallar teorisini, kamusal karar alma sürecini ve kamu harcamalarını ve bu alanlardaki başlıca yaklaşımları öğretmek ve bu alanlardaki gelişme ve sorunları değerlendirebilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır.  

SEÇİMLİK DERSLER – İKİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 221: Siyasi Tarih

Bu derste konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak, Türk siyasal hayatının gelişimini incelenmektedir. İlk olarak, kısaca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi süreçlerini devlet-toplum ilişkileri temelinde ele alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun incelendiği bu derste, daha sonra çok partili hayata geçişten günümüze

siyasi partiler, sosyo-kültürel dinamikler, temel siyasal güçler, sivil toplumun gelişimi ve demokratik konsolidasyon gibi konular anlatılmaktadır.

LAW 223: Introduction to the Common Law

Dünya çapındaki işbirliği değişik uluslarüstü kuruluşların kurulmasına yol açmıştır. Bu kuruluşların çoğunun yargı organları bulunmaktadır ve bu organlar kendi hukuklarını yaratmışlar ve yaratacaklardır. Bunlar birlikte küresel bir hukuk kültürü geliştirmektedir. Bu hukuk kültürü öncelikle ulusal hukuklardan kaynaklanacak, daha sonar zamanla ulusal hukukları geliştirecektir. Bu nedenle, çağdaş bir hukukçunun sadece kendi hukukunu bilmesi yetmez; diğer hukuk sistemleri ve küresel hukuk kültürü hakkında da bilgi sahibi olması gerekir.

LAW 225: Siyasal Partiler Hukuku

Seçme ve Seçilme Hakkı; Seçimlerin Yönetimi ve Yargısal Denetimi; Seçim Sistemleri; Siyasal Partiler; Siyasal Partilerin İşlevleri ve Siyasal Parti Özgürlükleri; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Görülen Parti Kapatma Davaları.

LAW 227: Almanca-3

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 229: Moot Court Studies-I (Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık-I)

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

ZORUNLU DERSLER - İKİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 202: Borçlar Hukuku (Genel)-II

Bu derste, esas olarak, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borcun üçüncü kişilere etkisi ile borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Buna ilaveten müteselsil borçluluk ve şarta bağlı borçlar gibi özellik arz eden borç ilişkileri ile alacağın temliki ve borcun nakli kavramları da incelenmektedir.

LAW 204: İdare Hukuku-II

Bu derste, kolluk ve kamu hizmeti konuları derinlemesine incelenmektedir. Bunun yanı sıra, idari işlemler mercek altına alınmakta ve idari işlemlerin özellikleri ile bu özelliklerin bireyler üzerindeki yansımaları anlatılmaktadır. Mahkeme kararları önemli bir yer teşkil etmektedir.

LAW 206: Ceza Hukuku (Genel)-II

Bu derste suç teorisi ve yaptırım teorisi ele alınmaktadır. Bu çerçevede suçun unsurları, kusurluluk, cezalandırılabilirliğin diğer şartları, ihmali suçlar, teşebbüs, iştirak, içtima, yaptırım türleri olarak cezalar ve güvenlik tedbirleri, davayı ve cezayı düşüren sebepler incelenmektedir.

LAW 208: International Law-II (Uluslararası Hukuk-II)

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, devletlerin güç kullanımı; uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü olarak uluslararası yargı mekanizması, işleyişi ve önemi, Birleşmiş Milletler Örgütü, rolü, organları ve faaliyetleri dersin temel konuları olarak verilecektir. Uluslararası hukukta insan hakları öğesi ve uluslararası insancıl hukuk konularına değinilecektir.

LAW 210: Vergi Hukuku

Vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır.

LAW 212: Economics for Lawyers (Hukukçular için Ekonomi)

Bu ders, fiyat belirleme, tüketici davranışı teorisi, mükemmel şekilde rekabetçi piyasaların koşulları, aksak rekabetçi piyasalar (monopol ve oligopol) konularını kapsamaktadır. Ders ayrıca işsizlik, fiyat istikrarı, sürdürülebilir kalkınma gibi makroekonominin temel kavramlarını da kapsar. Bu derste işlenen diğer önemli konular ise para ve bankacılık, parasal teori ve politikalar, devlet bütçesi, gelir dağılımı ve ekonomik kalkınmadır.

LAW 216: Comperative Legal Systems (Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri)

Ulusal hukuklar daha geniş bir evrenin parçasıdırlar. Karşılaştırmalı hukukun temel amacı belirli yabancı hukuk sistemleri hakkında genel bilgi vererek uluslararası hukuk pratiği için gerekli temel becerileri kazandırmaktır. Bu öğrencilerin yabancı hukuklar, kavramlar ve yaklaşımlar ile tanışmasını sağlayarak yabancı hukukçularla iletişimi kolaylaştırır. Bu derste bazı müşterek ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinin yargı örgütü, temel hukuk kaynakları ve temel hukuki kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

SEÇİMLİK DERSLER – İKİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 222: İslam Hukuku

Önemli hukuk sistemlerinden birisi olan ve hukuk tarihimizde de önemli bir yere sahip bulunan islam hukukunun kaynakları, dalları ve bunlar hakkında kısa açıklamalar bu derste ele alınacaktır.

LAW 224: Hukuk ve Sinema

Bu derste, sinemanın bir hak olarak hukuksal temelleri; yasal ve anayasa düzenlemeler incelenecektir. Seçilen Anayasa Hukuku ve diğer hukuk konularıyla ilgili filmleri izlenecek ve ardından konuyu teorik düzeyde tartışılacaktır.

LAW 226: Almanca -4

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 228: Türk Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile girilen yeni dönemde Türk Borçlar Hukukunda meydana gelen yenilikleri konu almaktadır.

LAW 232: Etik ve Değer Felsefesi

Bu derste ayrıca Yargı Etiği konusu Yargıtay’ın hazırlamış olduğu belgeler kullanılarak işlenmektedir.

LAW 234: Moot Court Studies-II (Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık-II)

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 236: Spor Hukuku

Bu ders kapsamında, spor özel hukuku ile spor kamu hukuku konularının yanı sıra; devletler üstü teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı ve bazı sporlara özgü hukuk kuralları incelenecektir. Yabancı mevzuat ve yargı kararları ile birlikte Türk spor mevzuatı ve bu konudaki idari yapılanma da dersin konuları arasındadır.

LAW 238: Basic Notions in International Relations (Uluslararası Hukukun Temel Kavramları)

Bu ders, kamusal uluslararası hukuka ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak bir uzmanlık dersi olarak sunulmaktadır. Güç kullanımı her zaman devletler arasındaki ilişkilerin bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, özellikle XIX. Yüzyıldan başlayarak, farklı devletlerin askeri faaliyetlerinin insani boyutuna değinilmiştir. Sivillerin ve silahlı güçlerin düşman devletler tarafından korunması gereken belirli haklara sahip olduğu düşünülüyordu. Özellikle bu derste öğrencilere, uluslararası hukukun gelişmesine ilişkin tarihi ve sözleşmeler tarihi hakkında bilgi verilecektir (1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 Ek Protokolleri dahil). Tarihsel analiz bunu, korunan haklar ile gerçekte önerilen koruma verimliliğini ve / veya verimsizliğini belirleyerek uluslararası hukuk alanındaki mevcut sorunların eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesine fayda sağlayacaktır.

ZORUNLU DERSLER - ÜÇÜNCÜ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 301: Eşya Hukuku-I

Eşya Hukuku I dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri oluşturur.

LAW 303: Medeni Usul Hukuku-I

Medeni Usul Hukuku: Medeni Usul Hukukunun yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, yorum, hakim olan ilkeler; yargı; mahkemeler; yargı görevlileri; dava; usul işlemleri; davanın tarafları.

LAW 305: Borçlar Hukuku (Özel)-I

Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri incelenmektedir. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

LAW 307: Ticari İşletme Hukuku

Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.

LAW 309: Ceza Hukuku (Özel)-I

Bu derste suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar incelenmektedir.

LAW311: İdari Yargı

İdarenin tabi olduğu denetim mekanizmaları ve idari yargılama usulü pratik çalışmalar vasıtasıyla öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu amaçla, derste idari yargılama mercileri, idari yargıda dava açma süreleri, idari işlemin niteliğine göre idari yargıda başvurulacak mahkemelerin sınıflandırılması, bu mahkemelerin görev ve yetki alanının yanı sıra, idari yargıda dava çeşitleri, mahkeme kararlarının uygulanması, sorumluluk esasları ile olağan ve olağanüstü kanun yolları ele alınmaktadır.

LAW 313: Hukuk Felsefesi

Bu dersin ana konusu “adalet”tir. Bu terimin felsefi olarak kavramlaştırılması bize adaletin bir talep, adaletsizliğin ise bir olgu olduğunu ortaya koyacaktır. Daha sonra bu kavramın çeşitli hukuk felsefesi akımlarınca nasıl ele alındığı karşılaştırmalı olarak ele alınır. Aristoteles’in ‘dağıtıcı’ adaletinden Bentham’ın ‘faydacı’ adaletine, Kant’ın ‘insana saygı’ temelindeki adalet anlayışından, Rawls’un ‘fairness’ kavramına kadar adalet kavramı tartışılarak irdelenir. Son olarak geçmişte yapılan adaletsizliklerden bugün yaşayanların ne denli sorumlu olabileceği konusu örnekler verilerek tartışılır.

SEÇİMLİK DERSLER – ÜÇÜNCÜ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 321: Çocuk Ceza Hukuku

Bu derste çocuk kavramı, çocukların korunmasına yönelik uluslararası ilkeler, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak koruyucu ve destekleyici tedbirler ele alınacaktır. Ayrıca suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan ceza soruşturması ve kovuşturmasının özellikleri hakkında bilgiler verilecektir.

LAW 323: Almanca-5

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 325: Çevre Hukuku

Kavşak niteliğinde bir hukuk disiplini olan çevre hukukunda, genel olarak çevre kavramı, çevre hakkı ve bunun gelişimi, ulusal ve ulusal üstü düzenlemelerde çevre hukuku, yaptırımları, sorumluluk halleri ile bu düzenlemelerin sonuçları incelenmektedir.

LAW 327: Bilişim Hukuku

Son yirmi yılın gözde bilim alanı tartışmasız bilişim teknolojileridir. Bu alandaki hızlı gelişme, hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır.

LAW 329: İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku dersinin amacı özetle, hükmün kesinleşmesinden hükümlünün infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un belli bir sistematik içerisinde incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye sunmaktır.

LAW 331: Moot Court Studies-III​(Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık-III)

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 355:  Karşılaştımalı Özel Hukuk

Bu dersin amacı, dünyadaki çeşitli hukuk sistemlerinde sözleşmeler hukukunun ve diğer özel hukuk kurumlarının temel özelliklerini, ortak özelliklerini ve temel farklılıkları göstermektir. Bu ders kapsamında, farklı hukuk sistemlerine ve düzenlerine, uluslararası sözleşmelere atıfta bulunulacaktır.

LAW 357: Hukuk Kliniği - I

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

LAW 359: Bütçe Hukuku

Bu ders kapsamında Kamu Maliyesinin kamu giderleri kolunu oluşturan bütçeyi, ekonomik ve hukukî açıdan ele alarak bütçenin niteliği, temel ilkeleri, çıkarılma usulleri, uygulanması ve denetiminin hukukî niteliğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ZORUNLU DERSLER - ÜÇÜNCÜ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 302: Eşya Hukuku-II

Eşya Hukuku II dersinin konusunu, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları oluşturmaktadır.

LAW 304: Medeni Usul Hukuku-II

Medeni Usul Hukuku: Davanın açılması, davaya cevap, tahkikat, ispat ve deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, istinaf, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma, tahkim, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru

LAW  306: Borçlar Hukuku (Özel)-II

Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri incelenmektedir. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

LAW  308: Şirketler Hukuku

Şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler

LAW 310: Ceza Hukuku (Özel) - II

Bu derste suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar incelenmektedir.

LAW 312: Türk Vergi Sistemi

Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir, harcama ve servet vergilerinin işleyişini ortaya koyarak pratikte karşılaşılabilecek sorunları hukuk metodolojisine uygun muhakeme gücüne dayalı olarak çözümleme becerisi kazandırmaktır.

LAW 314: Ticari Sözleşmeler

Bu ders ile öğrenciler, bir sözleşmeyi ticari sözleşme yapan unsurlar ve bu sözleşmelere uygulanacak olan hukuk hakkında bilgilendirileceklerdir.

SEÇİMLİK DERSLER – ÜÇÜNCÜ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 233: Hukuk Sosyolojisi

Derste önce sosyolojinin ana konuları, temel kavramları işlenir ve bu bilimin kurucuları olan Durkheim, Marx, Weber gibi düşünürlerin hukuk sosyolojisini ilgilendiren konulardaki görüşleri üzerinde tartışılır. Hukukun ahlak, din, töre, gelenek gibi kaynaklarının sosyolojinin konuları arasında olduğu konuşulduktan sonra hukukun toplumdaki işlevlerine geniş zaman ayrılır: Niklas Luhmann, Karl Marx ve Jürgen Habermas’ın kuramları üzerinde durulur. Son olarak Critical Legal Studies bağlamında hukuku eleştiren teoriler ele alınır.

LAW 324: Rekabet Hukuku

Rekabet kavramı, rekabete aykırı sözleşmeler, anlaşmalar, uyumlu eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, rekabet kurulu incelemeleri.

LAW 326: İmar Hukuku

İmar Hukuku kapsamında, İmar Hukuku’nun diğer hukuk dalları içerisindeki önemi, imar ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, yapı denetimi ve yargısal denetim gibi konular işlenmektedir.

LAW 328: Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi. Ayıplı mal ve hizmetler. Ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar. Tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları. Tüketici örgütleri.

LAW 334: Sağlık Hukuku

Bu derste, önce genel olarak kişilik hakları üzerinde durulduktan sonra, hasta hakları konusu, Hasta Hakları Yönetmeliği temel alınarak incelenecektir. Bu yönetmelikte hastalara tanınan hakların incelenmesinin yanında, hasta-hekim ilişkisinin hukuki niteliği, hekimin görevleri ve hukuki sorumluluğu üzerinde de durulacaktır. Tıp etiği açısından hasta hekim ilişkisinin temel öğelerinden biri olan “aydınlatılmış onam” kavramı ve tarihi gelişimi, hukuki dayanakları, şartları, istisnaları, özel görünüm şekilleri, mevzuatta ve uygulamada yer alan şekli başta olmak üzere, tüm yönleri ile incelenecektir. Genel sorumluluk esasları çerçevesinde hekimin sorumluluğunun temel ve ayırt edici özellikleri ele alınacaktır.

LAW 336: Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık-IV

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 338: Almanca-6

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 340: Kriminoloji

Bu derste kriminoloji biliminin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojik araştırmalarda metot ve bilinmeyen suçluluk konusu, günümüz kriminolojisine göre suçun nedenleri ve bu bağlamda Medya ve suçluluk, çocuk suçluluğu, cinsiyet ve suç, şiddet suçları, cinsel suçlar, ekonomi ve suçluluk, bağımlılık maddeleri ve suçluluk konuları incelenmektedir.

LAW 342: Kadastro Hukuku

Bu dersin amacı, kamu hukukuna ait bir dal olan Kadastro Hukuku hakkında bilgiler vermektir.

LAW 344: Sosyal Medya ve Hukuk

Bu ders, öğrencilere sosyal medya ve hukuk arasındaki ilişkiyi aktarmayı amaçlar. Özellikle günümüzde oldukça sıklıkla kullanılan cep telefonları ve tablet bilgisayarlar sayesinde, sayıları gün geçtikçe artan sosyal ağlarda, web sitelerinde, bloglarda yapılan paylaşımların hukukun çeşitli alanlardaki yansımaları incelenecektir. Manevi tazminat davaları, Dijital pazarlarda rekabet, boşanma davalarında sosyal medya paylaşımlarının rolü, dijital güvenlik gibi konular işlenerek öğrencilere yeni nesil bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.

LAW 346: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

Bu dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin korumacılık konusunda belirli bir anlayışa sahip olmalarını ve hassasiyet kazanmalarını sağlamaktır. Derste önce kültür mirasından ve doğal varlıklardan ne anlaşıldığı, sonra da bunların niçin korunmaları gerektiği anlatılır. Türkiye’nin olağanüstü zengin kültür mirası ve doğasından pek çok örnekler verilerek bunların değeri, evrenselliği ve bu kavramlarla birlikte gelen aidiyet, kimlik ve bilinç konuları incelenir. “Nasıl korumalıyız?” sorusuna gelindiğinde ise koruma hukuku üzerinde durularak hem Türkiye’deki koruma mevzuatı, hem de korumayla ilgili uluslararası kuruluşların(UNESCO, Europa Nostra gibi) işlevleri ve sorumlulukları anlatılır. Dersin tamamlayıcıları olarak Antalya’nın yakın çevresine en az iki adet günübirlik gezi yapılır ve öğrencilerin somut örneklerle karşılaşması sağlanır.

LAW 368: Hukuk Kliniği - II

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

ZORUNLU DERSLER - DÖRDÜNCÜ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 401: Miras Hukuku

Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile intikal edebilen hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini ele almaktadır. Bu kapsamda, miras hukukunun temel kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet vs.), yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf kavramı ve ölüme bağlı tasarruf türleri, saklı pay, tenkis, denkleştirme, mirasın geçmesi (intikali), mirasın kazanılması (iktisabı) ve mirasın paylaştırılması konuları incelenmektedir.

LAW 403: İcra ve İflas Hukuku-I

İcra ve İflas Hukuku kapsamında icra organlarının neler olduğu, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası anlatılmaktadır. Bu bağlamda icra hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları, genel haciz yoluyla takip, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz hacze iştirak, hacizde istihkak prosedürü, borcun taksitle ödemesi, satış, ihalenin feshi, borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz ve icra suçları konuları anlatılacaktır.

LAW 405: Ceza Muhakemesi Hukuku-I

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin amacı, işlevi, bu hukuk dalının kaynakları, kaynakların yorumu, ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, muhakeme şartları, soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri, soruşturma evresinin süjeleri, soruşturma evresinde delillerin toplanması, koruma tedbirleri ve soruşturmadan sonuç çıkartılması konuları oluşturmaktadır.

LAW 407: Devletler Özel Hukuku-I

Dersin amacı, özellikle, yabancı kanunların tatbikinin söz konusu olabileceği milletlerarası özel hukuku kaidelerimizin uygulanması metotlarını öğrenciye aktarmaktır. İlk yarıyılda esas olarak milletler özel hukukunda kanunlar ihtilafı kaidelerinin hukuki niteliği ve nevileri, atıf kavramı, bağlama kaideleri, kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, ön mesele, kamu düzenine uygunluk kaidesi, Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ele alınmaktadır.

LAW 409: İş Hukuku

Bu derste, uygulamada oldukça geniş bir yer kaplayan iş uyuşmazlıklarının kaynağı olan işçi işveren ilişkileri incelenecektir. Bu kapsamda, İş hukukunun tarihi gelişimi; İş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları anlatılacaktır.

LAW 411: Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku dersinde, Deniz Ticareti Hukuku’nun gemi, kaptan, gibi temel kavramları incelenmektedir. Donatan ve donatanın sorumluluğu açıklanmaktadır. Navlun sözleşmesi incelenmektedir. Gemi tahsis sözleşmeleri üzerinde özellikle durularak, bilhassa çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri ve

tanımı incelenmektedir. öncelikle gemi tahsis sözleşmelerine değinilirken karşılaştırmalı olarak çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri belirlenmekte ve tanımı yapılmaktadır. Çarter sözleşmelerinin türleri, türlerin kendilerine münhasır özellikleri ve ortak özellikleri incelenmektedir. Ders kapsamında çarter sözleşmelerindeki taşıyan, taşıtan, donatan, çarterer gibi kavramların içi doldurulmakta, bu şahısların hukuki sorumluluklarına değinilmektedir. Uygulamada kullanılan tip sözleşmelerin çevirisi yapılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.

LAW 413: Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri, ziyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.

SEÇİMLİK DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL

LAW 421: Siyasal Düşünceler

Modern devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişimi sürecinin siyasi-hukuki kavramlarına yönelik tarihsel ve teorik aşamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Temel modern anayasal kurumların ve kavramların, hak kavramı doğrultusunda dönemsel ve karşılaştırmalı olarak tartışılması. Modern devletin doğuşuna paralel olarak, hak kavramının tarihsel belgelerinin günümüze kadar gelişiminin anlatımı.

LAW 425: Forensic Medicine (Adli Tıp)

Bu derste, öğrencilere Adli Tıp Bilimi’nden özellikle Ceza Hukuku alanında nasıl yararlanıldığı ve Adli Tıp Bilimi ile birtakım suçların nasıl aydınlatıldığı anlatılmaktadır.

LAW 427: International Criminal Law (Uluslararası Ceza Hukuku)

Milletlerarası Ceza Hukuku dersinde, milletlerarası ceza hukukunun genel ilkeleri anlatıldıktan sonra ceza hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler, ceza hükümlerinin milletlerarası değeri, suçluların iadesi gibi konularla birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan ad hoc Mahkemeler ile Uluslararası Ceza Divanı, Roma Statüsü kapsamında detaylı olarak incelenecektir.

LAW 429: Sermaye Piyasası Hukuku

Ders kapsamında Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri, Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu konuları anlatılmaktadır.

LAW 433: Farazi Dava Yarışlarına Hazırlık-V

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 435: Almanca-7

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 439: Avukatlık Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunlarının büyük bir kısmı avukatlık mesleğine yönelmektedir. Oysa bu mesleğin hukukunu tanıtan derslere, hukuk eğitiminde yer verilmesi ihmal edilmektedir. Bu dersle, bu alanda hissedilen ciddi bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular şunlardır: Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, etik/mesleki kurallar.

LAW 441: İnsan Hakları Felsefesi

İnsan Hakları konusu hukukçular tarafından yoğunluklu olarak ele alınmakla birlikte, insanların insanlara ettiği bir muamele biçimi bağlamında anlaşıldığında, felsefenin, daha doğrusu etiğin bir konusu olmaktadır. Felsefenin temel amacı, adına “insan” denen türün haklarının nereden kaynaklandığını göstermek ve bunları kavramlaştırarak temellendirmektir. Felsefenin bu işe girişmesiyle birlikte ‘temel hak ve özgürlük’ olarak addedilen bazı hakların temel bir insan hakkı olmadığı görülür. Bu ders, hukuk fakültesi öğrencilerinin temel hak ve özgürlükleri felsefi olarak kavramlaştırmanın önemini fark etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ‘demokrasi’, ‘laiklik’ gibi kavramların kullanımında da belirli bir hassasiyet kazanmalarını sağlar.

LAW 457: Hukuk Kliniği - III

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

ZORUNLU DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 402: Toplum Felsefesi

Batı üniversitelerinde çok zaman “toplum/devlet/siyaset felsefesi” konularının birlikte işlendiği görülür. Dersin amacı da, adı geçen bu üç devasa konu ve problem alanının hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerine en uygun biçimde anlatılabilmesidir. Batı düşüncesindeki “utopia” örnekleri Platon, Morus ve Campanella’da görüldükten sonra 19. yüzyılın “ütopik sosyalist”(Fourier, Saint-Simon) ve “sosyalist”(Marx, Engels) düşünürleri irdelenir. Sosyoloji biliminin kurucuları olan Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in ana düşünceleri ele alınır. 20. yüzyılın evrimci ve çatışmacı toplum kuramlarının yanı sıra İslam dünyasından da İbni Haldun ve Ziya Gökalp’in görüşleri irdelenir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin “Batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” serüveni toplum felsefesi açısından büyüteç altına alınır.

LAW 404: İcra ve İflas Hukuku-II

İcra ve İflas Hukuku kapsamında İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini konuları anlatılmaktadır.

LAW 406: Ceza Muhakemesi Hukuku-II

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılan işlemler oluşturmaktadır. Bu çerçevede kovuşturma evresinde yetkili olan ceza mahkemesinin madde, yer, kişi yönünden yetkileri, hakimlerin nitelikleri, bağımsızlık ve tarafsızlığı, uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı, duruşma evresinin safha ve özellikleri, kanun yolları ve özel yargılama usulleri üzerinde durulmaktadır.

LAW 408: Devletler Özel Hukuku-II

İkinci yarıyılda şahsın hukuku, aile hukuku, nesep hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunda milletlerarası özel hukukunun uygulama kuralları, hukuki muamelelerde şekil ve zamanaşımı konuları ile milletlerarası usul hukukunda lex fori prensibi, vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişki, milletlerarası yetki kaideleri, Türk milletlerarası yetki sistemi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, yabancı hakem kararlarının tenfizi, milletlerarası adli yardım konuları ile yabancılar hukukunda yabancıların Türkiye' de çalışma hürriyeti, gayrimenkul edinme hakları ile miras hakları konuları işlenmektedir.

LAW 410: Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik; Sosyal Güvenliğin ilkeleri ve finansmanı; Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform; Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi; Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler; Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası); İşsizlik sigortası; Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası; Bireysel emeklilik; Sosyal yardım ve sosyal hizmetler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

LAW 412: İnsan Hakları Hukuku

İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları incelenecek konulardır.

LAW 414: Sigorta Hukuku

Sigorta kavramı, Sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta şirketlerinin denetimi, sözleşmelerin kurulması, sigortacının hak ve yükümlülükleri, sigorta ettirenin hak ve borçları, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, tazminat ve sigortacının halefiyeti.

SEÇİMLİK DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / İKİNCİ YARIYIL

LAW 428: Alman Hukukuna Giriş

Alman ceza hukukuna giriş, ceza hukuku genel hükümlerinin temel kavramlarının anlamı ve uygulanması, hukukî metinlerin anlamı ve tartışılması, örnek olay üzerinde hukukî çalışmalar yapılacaktır.

LAW 430: Hava ve Uzay Hukuku

Ders kapsamında Uzay Hukukunun temel kavramları, Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslararası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

LAW 432: Farazi Dava Yarışmalarına Hazırlık-VI

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 434: Almanca-8

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 436: Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası İnsancıl Hukuk dalının varoluş nedeni, savaş olgusudur. Dersin amacı bu hukuk dalını öğrencilere tanıtmak ve Uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar hakkında bilgi vermektir.

LAW 438: Bireysel Başvuru

Bu derste Anayasa mahkemesine bireysel başvuru sistemi, bireysel başvurunun özellikleri, iç hukuk yollarının tüketilmesi, süre şartı, maddi haklar, bireysel başvuru yapılması incelenecektir.

LAW 440: Arabuluculuk

Bu dersin amacı anlaşmazlık çözümünde kullanılan yöntemlerden 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenen arabulucuğun hukuki boyutlarının incelenmesi ve anlaşmazlık çözümünün hukuki çerçevede değerlendirilmesidir.

LAW 442: Adli Yazışma

Bu derste öğrenciler Türk usul hukuku çerçevesinde mahkeme ile yapılacak yazışmaları pratik olarak öğrenme ve uygulama imkanı bulurlar.

LAW 444: Enerji Hukuku

Bu dersin amacı, özelleştirilen ve regülasyona tabi tutulan enerji piyasalarının değişen hukuki yapısını öğrenmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları analiz etmektir.

LAW 468: Hukuk Kliniği - IV

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.