Amacı: Engelli Öğrenci Birimi’nin amacı, Antalya Bilim Üniversitesi'nde  öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrencilerin,  öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak  için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde akademik, sosyal, kültürel ortamlara eşit fırsatlarla  katılımlarını sağlamak ve düzenlemeler yapmaktır.

 Görevleri: 

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli  öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b) Engelli  üniversite  öğrencilerinin  akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek  biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelliye uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c)  “Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu” hazırlayarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak.

İlkelerimiz

Gizlilik, gönüllülük, saygı, ekip çalışması,  erişilebilirlik, sorumluluk, farkındalık hizmetleri kapsamında;  Antalya Bilim  Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, tıbbi ve sosyal durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz, Birim’e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllüğü esastır. Engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.

 Antalya Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin farkındalık ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler düzenler.