İNŞ 501 Trafik  Mühendisliğinde Özel Konular : Ders kapsamında, İnşaat Mühendisliği kapsamında yer alan Trafik, Trafik Alt ve Üstyapısı, Trafik Elemanlarının (Kavşaklar, Otoparklar, Işıklı-Işıksız Trafik İşaretleri vb.) Düzenlenmesi-Projelendirilmesi, Trafik Kaza Araştırmaları gibi konuların hesap ve projelendirme esaslarının ayrıntılı olarak verilmesi amaçlanmaktadır.

İNŞ 503 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları : Sonlu eleman yöntemi ilkeleri, Temel kavramlar, Modelleme ve Analiz Teknikleri, Malzeme ve Yük Kabulleri, 2B ve 3B yapı analizi, Kesit tesirleri, Gerilme Analizi, Özdeğer analizi, Davranış Spektrumu analizi, Zamana Bağlı Çözümler

İNŞ 505 Asfalt Teknolojisinde İleri Yöntemler: Asfalt Teknolojisi

İNŞ 507 Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular: Giriş, içeriğin aktarılması, yöntem ve temel bilgilerin açıklanması. Taban basıncı kavramı, rijit ve fleksbil temeller. Rijit ve fleksibl temellerde oturma, sınır değerler, zemin emniyet gerilmesi ile ilişkisi. Kazıklı temeller, tip seçimi, taşıma gücü, yerleşim, başlık hesabı. Kazık yükleme deneyleri, deney teknik ve yöntemleri, değerlendirme. Dar ve derin kazılar. Temel çukuru yan yüzlerinin iksası. Taş kolon uygulamaları, drenler. Derin kompaksiyon – yüksek basınçlı enjeksiyon uygulamaları. Tünel inşaatı uygulama örnekleri. Heyelan incelemesi ve önlemler. Hafif dolgu malzemelerinin geoteknikte kullanılması. Genel değerlendirme.

İNŞ 511  İleri Malzeme Bilimi : Malzeme, Malzemenin davranış ve özellikleri, Malzeme yapısı, Malzeme Türleri

İNŞ 512 Betonarme Yapıların Durabilitesi : Betonarme, Betonarme Hasarları, Betonarme Yapılar, Durabilitenin Tanımı ve Önemi

İNŞ 513 Yapı Malzemelerinde İleri Araştırma Yöntemleri: Betonarme, Yapı Malzemeleri, Kompozit Malzemelerin Mikro Yapıları, Özellikleri ve Davranışları

İNŞ 521  İleri Akışkanlar Mekaniği: Çevrintili akışkanlar. Navier-Stokes denklemleri ve çözümlerinin laminer akımlarda kullanılışı. Sınır tabakası denklemleri ve çözüm teknikleri. Türbülansın tabiatı. Reynolds denklemleri. Türbülans modellemesine giriş.

İNŞ 522 Altyapı Planlaması: Altyapı yatırımlarının yörenin ekonomik gelişimi için önemi. Şebeke-bazlı kritik altyapı elemanlarının temel özelliklerinin incelenmesi. Önce, temel ekonomik ve finansal konular, terimler ve piyasa ekonomilerindeki talep-arz dengesinin önemi tanıtıldıktan sonra, yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, ve optimizasyon modelleri verilir. Çeşitli yeterlik ve fizibilite kavramları, yatırım açısından yeterlik, işletme ve uzun vadede yeterlik konuları incelenir. Günümüze değin ortaya çıkmış finansman teknikleri, mühendislik yaklaşım ve inşaat yönetimi biçimleri irdelenir. Proje değerlendirme ve fayda/maliyet analizleri ile en uygun çözüm arayışları sunulur.

İNŞ 523 Su Kaynakları Yönetimi: Su kaynakları sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi ve yönetimi. Optimizasyon tekniklerinde deterministik ve stokastik yaklaşımların uygulanışı. Su tahsis etme, kapasite genişletilmesi ve depolama sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi. Yüzeysel suların ve yer altı sularının yönetimi.

İNŞ 524 İleri Kirlenmiş Araziler: Yüzey akımları ve erozyon süreçleri, yüzeysel akımlarla kirlilik taşınımı, tuz taşınımı, doygun ve doygun olmayan zonlarda kimyasal taşınımı, hidrokimyasal modeler

İNŞ 525 İleri Yüzey Akım Hidrolojisi: Hidrolojik serilerin analizi ve modellenmesi için istatiksel metodun uygulanması. Zaman serileri metdolojisi kullanarak hidrolojik dizilerin istatistiksel simülasyonu ve tahmini.

İNŞ 526 İleri Su ve Atık Su Arıtma: Su kaynaklarının planlamasında atık suyun kullanımı, tarım ve sulama endüstrisinde atıksuyun tekrar kullanımı, yeraltısuyu beslenmesi, rekrasyon ve çevrede kullanılması, taşınabilir suyun tekrar kullanımı, giderim teknolojilerin seçimi, sağlık risklerinin değerlendirilmesi ve sağlık risklerini azaltma.

İNŞ 527 Çevresel Etki Değerlendirme: Konseptler, metotlar, problemler ve ÇED işlemlerinde kullanılan çeşitli formları ele almaktadır.

İNŞ 528 Altyapı Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Yönetimi: Yeşil altyapı planlaması, iyileştirmeye yönelik bir sistem yaklaşımını gerektiren ekolojik fonksiyonlar sağlarken, insan popülasyonları için hayati ekosistem hizmetleri sunmaktadır. Bu ders, öğrencilere, öğrencilere çoklu seviyelerde sürdürülebilir altyapı tasarımının kavramlarını, teorilerini ve uygulamalarını tanıtacaktır. (Mahalli ve bölgesel ölçek)

İNŞ 529 İnşaat Mühendisliğinde Programlar: İnşaat Mühendisliğinde altyapı sistemleri tasarımında güncel paket programları CBS tabanlı yazılımlarla ortaklaşa kullanma. Sonuçları analiz ve irdeleme. Temel CBS bilgilerinin öğrenilmesi ve CBS tabanlı içme suyu boru hattı dizzaynı ve yağmur suyu drenaj hattı dizaynı.

İNŞ 531  İleri Temel Mühendisliği: Zemin incelemeleri, Arazi ve laboratuvar deneylerinin tasarıma yönelik kullanımı, Yüzeysel temellerin taşıma gücü, Kumda ve kilde oturan temeller için boyutlandırma esasları, Oturma kriterleri, Temel çukuru, Zemin iyileştirmesi

İNŞ 532 Sismoloji: Sismik Tehlikeler ve Geçmiş Büyük Depremler. Sismoloji ve Depremler. Kuvvetli Yer Hareketleri .Sismik Tehlike Analizi. Deprem Dalgalarının Yayılışı. Dinamik Zemin Özellikleri. Deprem Etkisinde Yer Tepkisinin Analizi. Yerel Zemin Koşulları ve Tasarım Yer Hareketleri. Sıvılaşma. Zemin yapılarının Deprem Tasarımı. Deprem Tehlikelerine Karşı Zemin İyileştirmeleri

İNŞ 533 Saha ve Zemin İyileştirmesi: Ön yükleme, derin kompaksiyon, Vibro flotasyon, Dinamik kompaksiyon, Zemin çivilemesi, Donatılı zemin, taş ve kum kazıklar, jeosentetikler, Isıl yöntemler, dondurma ve elektro ozmoz, Ankrajlar, Yüzeysel kompaksiyon, Titreşimli derin sıkıştırma yöntemleri, Donatılı zemin Jet Grout ve enjeksiyon

İNŞ 540 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği: Etik, Yayın etiği, Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İNŞ 541 Kompozit Malzemelerin İleri Mekaniği: Kompozit Malzemelere Giriş. Tek Yönlü Kompozitler. Gerilme ve Zorlanma Dönüşümü. Laminanın Mikromekaniği. Laminanın Makromekaniği. Laminatın Makromekaniği. Kompozit Malzemelerin Mukavemeti.

İNŞ 542  İleri Yapı Dinamiği: Yapı Dinamiğinin Temel İlkeleri. Veri Giriş-Çıkış İlişkilerinin Zaman ve Frekans Ortamında İncelenmesi. Zaman ve Frekans Ortamları. Sayısal Türev Alma Teknikleri. Durum Uzayı Modelleri. Analitik Dinamik. Yer Değiştirme Denklemlerinin Ayrıştırılması. Sönümlemeli Sistemler. Düzenli ve Düzenli Olmayan Sönümlenme. Tekrarlanan Eigen Değerleri Durumu. 

İNŞ  544 Ön Gerilmeli Beton Köprülerin Tasarımı: Giriş, özel yapıların tasarım ve inşasında kullanılan yöntemler, Özel yapılarda dikkat edilecek durumlar ve yüklemeler, modelleme teknikleri, öngerilmeli betonlar, öngerilmeli beton köprülerin tasarım kuralları

İNŞ 545 Yapı Mekaniğinde Matris Yöntemler: Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris yerdeğiştirme yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu çerçeve sistemlere uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, malzeme ve geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması, matris kuvvet yöntemi.

İNŞ 546  Betonarme Sistemlerin Davranışı ve Analizi: Betonarme yapılarda deprem talebi, doğrusal olmayan eleman davranışının sistem davranışı üzerindeki etkisi, betonarme yapılarda sönüm, yapısal parametrelerin sistem davranışına etkisi, mevcut binaların depremselliği

İNŞ 547 Yapısal Optimizasyon: Genel Tanımlar: Amaç Fonksiyonu, Kısıtlamalar, Uygun Bölge, Uygun çözüm, Konveks Fonksiyonun Özellikleri, Lagrange Çarpanları, Kuhn-Tucker Koşulları, Esas Problemin Duali. Yapı Optimizasyonunda Kullanılan Yöntemler: Lineer Programlama Yöntemleri (Simpleks yöntemi, Tamsayılı Programlama yöntemi), Nonlineer Programlama Yöntemleri (Kesen Düzlem Yöntemi, Ardışık Doğrusal Programlama Yöntemi), Optimumluk Kriteri Yöntemi, Yapay Zekâ Teknikleri (Genetik Algoritma Yöntemi) Yapı Tasarımında Optimizasyon: Mevcut Tasarım Yöntemlerine Genel Bir Bakış. Yapı Optimizasyonunda Sınıflandırma ve Tanımlar. Yapı Optimizasyonunda İlk Çalışmalar: Aynı Anda Göçme Modu, Tam Gerilmeli Tasarım. Optimizasyon Tekniklerinin Yapı Tasarımına Uygulanması: İzostatik ve Hiperstatik Sistemlerde Yapı Optimizasyonu, Plastik Tasarımda Yapı Optimizasyonu. Matris Deplasman Yöntemi ile Optimizasyon (Kafes Sistemlerde, Çerçeve Sistemlerde Yapı Optimizasyonunun Formülasyonu.) Genetik Algoritma Yöntemi ile Yapı Optimizasyonu, Şekil Optimizasyonu, Deprem Yükü Etkisindeki Yapıların Optimizasyonu.

İNŞ 551 Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Tasarımı: Deprem Mühendisliğinde bazı seçilmiş kavramların tanıtımı, Yapısal süneklik, Sismik tepki düzeltme katsayıları, Moment Dayanımlı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerde eleman ve global tasarım için temel (LRFD) tasarım yöntemleri, Moment Dayanımlı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin Depreme Dayanıklı-Kapasiteye Dayalı Tasarım YöntemleriMoment Dayanımlı, Kompozit döşeme ve basit mesnetli kompozit kiriş tasarımı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin FEMA yöntemlerine göre sismik performanslarının değerlendirilmesi

İNŞ 561 İleri Yol Malzemeleri: Yol Malzemeleri, Bitümlü Malzemeler

İNŞ 562 İleri Yol Tasarımı: Yol Malzemeleri, Yol Tasarımı

İNŞ 563  İleri Yol Kaplaması Tasarımı: Yol Malzemeleri, Yol Tasarımı, Yol Kaplaması Tasarımı

İNŞ 564  Toplu Taşıma Yönetim ve İşletmeciliği: Toplu taşımacılık ve eğilimler, toplu taşımacılığın rolü, ulaşım ve erişilebilirlik konularında toplu taşıma kullanıcıları olan sosyal dışlanma sorunları, ekonomik ve karşılaştırmalı ulaşım modlarının performansı. Mevzuat ve kurumsal çerçeve, tanımlar ve gerekçe, alternatif pazar seçenekleri ve uygulamadaki örnekler.

İNŞ 565 Gelişmekte olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Yönetimi: Ulaşım kavramı, Ulaşım türleri, Ulaşım – arazi kullanım ilişkileri, Ulaşım türlerinin aşamalandırılması, Yol tasarımı, Kavşak tasarımı, Otopark düzenlenmesi, Trafik işaretleri. Kent içi ulaşım sisteminin şehircilik bakış açısından ve kent strüktürü etkileşimi çerçevesinde incelenmesi

İNŞ 566 Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım tanım ve Temle kavramlar Ulaşım Gelişmesi ve Ulaşım Ağları Ulaşım Faaliyetlerinin Ölçülmesi ve Haritalanması Ulaşım yerşekilleri, iklim, ve beşeri İlişkiler Ulaşım yollarının yer seçimi Yolların Gelişme ve Değişmesi Deniz Ulaşımı Deniz yoluyla yolcu, yük taşınması, Başlıca deniz yolları Demiryolları, demiryolları hatları Demiryollarının trafik ve yol dağılımı Kara yolları ve dağılışı Hava yolları ve taşımacılık Hava yollarının dağılışı.

İNŞ 567 Akarsu Mühendisliği

Nehir Morfolojisi (Morfometri ve Sınıflandırma, kanal desenleri), Akarsularda Katı Madde Hareketi, Akarsu Mühendisliği Projeleri:Nehir hidrolojisi, Taşkın Ferekans Analizi

İNŞ 569 Doğal Afetler ve Yapılar

1. Doğal Afetlerin tanımı.

2. Deprem ve Tsunami.

3. Don ve koroziyon

4. Tayfunlar(Katrina,Tornado, ...).

5. Volkanik Patlamalar.

6. Taşkınlar.

7. Kuraklıklar.

8. Yangınlar.

İNŞ 571 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Deprem hareketinin tarifi, Türkiye’nin depremselliği ve meydana gelen önemli bazı depremler, mevcut yapıların deprem etkisindeki davranışının değerlendirilmesi, deprem analiz yöntemleri, depreme dayanıklı yapı tasarımında kullanılan yönetmelikler, yapı düzensizlikleri, betonarme; yığma; çelik ve ahşap yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlanması.

İNŞ 574 Akıllı Ulaştırma Sistemleri

İNŞ 576 Yüksek Binalar

İNŞ 578 İleri Çelik Yapı Tasarımı

İNŞ 580 İleri Yapı Analizi

İNŞ 595 Bitirme Projesi