İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Tezsiz-Türkçe) DERS İÇERİKLERİ

LUET 701 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

Dersin amacı araştırmanın temel yöntemlerini, etik konularını tanıtmak ve araştırma hedeflerini, hipotezleri ve araştırma çalışmalarını yapılandırılmış bir şekilde ele almak için örnek çerçeveyi formüle etmek amacıyla fikirleri araştırmaktır. Bir konu olarak Araştırma teknikleri, araştırmacıların literatürü kronolojik olarak hazırlamalarına yardımcı olmakla beraberö bunların mantıksal olarak analiz edilmelerini sağlamaktadır. Bu konu,öğrencilerin anlayış ölçeğini geliştirmek için araştırma problemlerinin tanımlanmasınaö yorumlanmasına ve sonuçlandırılmasında katkı sağlayacaktır. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin bir araştırma sunmak için gerekli olan araç, teknik, kavram ve uygulamaları beraber kullanmasını öğretecektir.

LUET 703 Mühendislik Matematiği

Bu ders, mühendislik temel konularında en yaygın olarak kullanılan matematik hakkındadır: Denklem sistemlerini çözmeye yönelik genel sayısal yaklaşımlar da dahil olmak üzere doğrusal cebir ve adi diferansiyel denklemlere (ODE'ler) giriş. Ele alınan konular arasında doğrusal denklem sistemleri, çözümlerin varlığı ve tekliği, Gauss eleme yer alır. Başlangıç değer problemleri, 1. ve 2. dereceden sistemler, ileri ve geri Euler ve Runge-Kutta yöntemi (RK4). Kurs ayrıca özproblemleri de kapsar: özdeğerler ve özvektörler, karmaşık sayılar, fonksiyonlar, vektörler ve matrisler dahil. Bu derste MATLAB ® kullanılmaktadır.

INS 701 İleri Yapı Dinamiği

Yapı Dinamiğinin Temel İlkeleri. Veri Giriş-Çıkış İlişkilerinin Zaman ve Frekans Ortamında İncelenmesi. Zaman ve Frekans Ortamları. Sayısal Türev Alma Teknikleri. Durum Uzayı Modelleri. Analitik Dinamik. Yer Değiştirme Denklemlerinin Ayrıştırılması. Sönümlemeli Sistemler. Düzenli ve Düzenli Olmayan Sönümlenme. Tekrarlanan Eigen Değerleri Durumu.

INS 702 İleri Yol Malzemeleri

Yol Malzemeleri, Bitümlü Malzemeler.

INS 703 Hesaplamalı Hidrolik

Nümerik hesaplamaya giriş esaslarının açıklanması. Newton-Raphson metodu ile nonlineer sistemlerin çözümünün bulunması, Nümerik enterpolasyon ile deney sonuçlarının değerlendirilmesi, Nümerik entegrasyon ile baraj hazne boşalma süresinin bulunması, sonlu farklar metodunun ilkelerinin açıklanması, Sonlu fark temel formlarının çıkarılması, açık ve kapalı şemaların karşılaştırılması, şemaların stabilite şartlarının belirlenmesi, akım alanında hız bileşenlerinin, akım fonksiyonun ve çevrintinin başlangıç ve sınır şartlarının belirlenmesi, yer altı suyu akım denklemlerinin sonlu farklar ile çözümü, karakteristikler metodunun açıklanması ve hidrolik uygulamaları.

INS 704 Trafik Akım Teorisi

Trafik, Trafik Mühendisliği.

INS 705 Beton Dayanaklılığı

Betonarme, Betonarme Hasarları, Betonarme Yapılar, Durabilitenin Tanımı ve Önemi.

INS 706 İleri Zemin Mekaniği

Giriş, içeriğin aktarılması, yöntem ve temel bilgilerin açıklanması. Taban basıncı kavramı, rijit ve fleksbil temeller. Rijit ve fleksibl temellerde oturma, sınır değerler, zemin emniyet gerilmesi ile ilişkisi. Kazıklı temeller, tip seçimi, taşıma gücü, yerleşim, başlık hesabı. Kazık yükleme deneyleri, deney teknik ve yöntemleri, değerlendirme. Dar ve derin kazılar. Temel çukuru yan yüzlerinin iksası. Taş kolon uygulamaları, drenler. Derin kompaksiyon – yüksek basınçlı enjeksiyon uygulamaları. Tünel inşaatı uygulama örnekleri. Heyelan incelemesi ve önlemler. Hafif dolgu malzemelerinin geoteknikte kullanılması. Genel değerlendirme.

INS 707 Sonlu Elemanlar Yöntemleri

İnşaat Mühendisliğinde kullanılan paket programlarının esaslarının incelenmesi ve kafes sistem, sürekli kiriş, çerçeve ve benzerlerinde kullanılması.

INS 708 Akıllı Ulaşım Sistemleri

Ulaşım kavramı, Ulaşım türleri, Ulaşım – arazi kullanım ilişkileri, Ulaşım türlerinin aşamalandırılması, Yol tasarımı, Kavşak tasarımı, Otopark düzenlenmesi, Trafik işaretleri. Kent içi ulaşım sisteminin şehircilik bakış açısından ve kent strüktürü etkileşimi çerçevesinde incelenmesi.

INS 709 İleri Hidroloji

Hidrolojik serilerin analizi ve modellenmesi için istatiksel metodun uygulanması. Zaman serileri metdolojisi kullanarak hidrolojik dizilerin istatistiksel simülasyonu ve tahmini.

INS 710 Yeşil Yapılar

Yeşil Binalar, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Yeşil Bina Maliyet Analizleri.

INS 711 Nehir Mühendisliği

Son birkaç on yılda, dünya çapında su talebi birçok kat arttı. Evsel, tarımsal ve endüstriyel kullanımlar için önemli su talebi kaynaklarından biri olan nehirler, genellikle uzun vadeli sürdürülebilirlik için uygun şekilde kullanılmamaktadır. Bu nedenle, nehirlerdeki su, tortu ve enerji taşıma süreçlerini hem mekansal hem de zamansal ölçeklerde anlamak mühendisler için zorlu bir görevdir. Bu ders, hidro-akış süreçlerinin nasıl anlaşılacağını ve modelleneceğini ve gelişmiş nehir müdahale yapılarının tasarlanmasını ele alacaktır.

INS 712 İleri Kaplama Tasarımı

Yol Malzemeleri, Yol Tasarımı, Yol Kaplaması Tasarımı.

INS 713 Kıyı Mühendisliği I

Giriş, Kıyı yapılarının türleri ve fonksiyonları. Deniz dalgalarına giriş, Lineer dalga teorisi, Kıyıda dalga dönüşümleri (sığlaşma, kırılma, yansıma), rüzgar kaynaklı dalgalar ve tahminleri, dalga iklimi, Taş dolgu dalgakıranların tasarımı, Çözülmüş örnekler, Temel denklemlerin irdelenmesi, Sığlaşma, kırılma ve dönme örnek çözümleri, Oşinografiye giriş ve dikey duvar mendirekleri.

INS 714 Kıyı Mühendisliği II

Kıyı ve liman mühendisliğine genel bakış. Deniz dalgaları. Dalga özellikleri ve dalga sınıflandırması. Dalga teorileri. Dalga tahmini yöntemleri. Kıyıya yakın dalga dönüşümü. Dalga enerjisi ve dalga kuvvetleri. Kıyısal ulaşım ve sahil erozyonu. Kıyı koruma yöntemleri. Moloz dalgakıranlar. Dikey dalgakıranlar. Limanların genel özellikleri. Limanların planlama ilkeleri. Limanlarda birim navlun ve optimum liman kapasitesi değerlendirmesi. Limanların birleştirilmiş kargo sistemleri. Rıhtımlar ve iskeleler.

INS 715 İleri Yol Tasarımı

Yol Malzemeleri, Yol Tasarımı.

INS 716 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Konseptler, tasarım metotları, problemler ve farklı tasarım yöntemlerini karşılaştırmak.

INS 717 İleri Betonarme Yapılar

Giriş, betonarme yapılarının tasarım ve inşasında kullanılan yöntemler, betonarme yapıların da dikkat edilecek durumlar ve yüklemeler, modelleme teknikleri.

INS 718 Ulaşım Coğrafyası

Ulaşım tanım ve Temle kavramlar Ulaşım Gelişmesi ve Ulaşım Ağları Ulaşım Faaliyetlerinin Ölçülmesi ve Haritalanması Ulaşım yerşekilleri, iklim, ve beşeri İlişkiler Ulaşım yollarının yer seçimi Yolların Gelişme ve Değişmesi Deniz Ulaşımı Deniz yoluyla yolcu, yük taşınması, Başlıca deniz yolları Demiryolları, demiryolları hatları Demiryollarının trafik ve yol dağılımı Kara yolları ve dağılışı Hava yolları ve taşımacılık Hava yollarının dağılışı.

INS 719 Yapısal Optimizasyon

Sayısal optimizasyon metotlarını; tasarım problemlerinin optimizasyon problemleri olarak nasıl ifade edileceğini ve çözüleceğini; sonlu elemanlar metodu ile optimizasyon metotlarını entegre ederek yapısal optimizasyon problemlerinin nasıl çözüleceğini öğretmek.

INS 720 İleri Malzeme Bilimi

Malzeme, Malzemenin davranış ve özellikleri, Malzeme yapısı, Malzeme Türleri.

INS 721 İnşaat Mühendisliğinde Programlama

Son yıllarda, inşaat mühendisliğinde bilgi tabanlı sistemlerden bilgi elde etmek için makine öğrenimi teknikleri uygulanmıştır. Bu ders, inşaat mühendisliği makine öğrenimi problemlerinin bir dizi önemli gereksinimini tanımlar. Kurs ilk olarak, istatistik ve olasılık teorisi dahil olmak üzere makine öğrenimini anlamak için gereken arka plan bilgisini sunar. Olasılığa dayalı makine öğreniminin temel yaklaşımlarını sunmaya devam ediyor: denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve takviyeli öğrenme.

INS 722 İnşaat Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları

Nanoteknolojiye Giriş, Nanopartiküller ve Nanomalzemeler, Çimento ve Betonda Nanoteknoloji, Nanoteknoloji ve Çelik, Nanoteknoloji ve Cam, Nanoteknolji ve Ahşap, Polimer Nanoteknolojisi ,Nanokompozitler Kullanarak Yangından Korunma, Yol Kaplama Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları, Sürdürebilirlik ve Çevrede Nanoteknoloji.

INS 723 İleri Su ve Atık Su Arıtma           

Su kaynaklarının planlamasında atık suyun kullanımı, tarım ve sulama endüstrisinde atıksuyun tekrar kullanımı, yeraltısuyu beslenmesi, rekrasyon ve çevrede kullanılması, taşınabilir suyun tekrar kullanımı, giderim teknolojilerin seçimi, sağlık risklerinin değerlendirilmesi ve sağlık risklerini azaltma.

INS 724 İleri Çelik Yapı Tasarımı

Deprem Mühendisliğinde bazı seçilmiş kavramların tanıtımı, Yapısal süneklik, Sismik tepki düzeltme katsayıları, Moment Dayanımlı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerde eleman ve global tasarım için temel (LRFD) tasarım yöntemleri, Moment Dayanımlı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin Depreme Dayanıklı-Kapasiteye Dayalı Tasarım YöntemleriMoment Dayanımlı, Kompozit döşeme ve basit mesnetli kompozit kiriş tasarımı, Merkezi Çaprazlı ve Dış Merkez Çaprazlı Çerçevelerin FEMA yöntemlerine göre sismik performanslarının değerlendirilmesi.

INS 791 Dönem Projesi

Tezsiz YL danışman hoca tarafından yürütülmekte olup, süreç danışman hocanın belirlediği koşullarda ilerlemektedir. Dönem Projesi dersinde öğrencilerin elde elilen literatür taramasından yola çıkarak hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmadır.