İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Hukukunun temel ilkeleri ve işverenin işçiyi gözetme borcu ve sorumluluğu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk kuralları ve ilgili yönetmelikler, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde işverenin görev ve sorumlulukları, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hak, görev ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği denetimi ve idari yaptırımlar.

İSG 502 İş Sağlığı

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

İSG 503 İş Güvenliği ve Mevzuatlar

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

İSG 504 İlk Yardım ve Uygulamalı Eğitim

Genel ilk yardım bilgileri;Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi; Yetişkin, çocuk ve bebekte temel yaşam desteği uygulamaları, kanama, yaralanma, kırık-çıkık, yanık, sıcak çarpması, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda ilkyardım konularını içermektedir.

İSG 505 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Tehlike ve Risk Kavramları, Yasal Mevzuatlar, Risk Analizleri ve Yöntemleri, Karar Matriksi-Hayat Ağacı-Hata Türü Etki-Kontrol Listesi, Olay Ağacı Analizi, Çözüm Önerileri, Planlama, Bütçeleme, Denetim ve Kontrol Formları ve Hazırlanması, Raporlama, İş Kazalarının İncelenmesi, Bilirkişilik

İSG 506 İş Sağlığı Epidemiyolojisi

Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemi, İş sağlığında veri kaynakları, İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütleri

İSG 507 Ergonomi

İşçi-makine ortam sistemleri, tasarım ve geliştirme; tüketici ürünlerine, sistemlere, cihazlara ve çalışma ortamına uygulamak. İnsan performansını, anatomik, fizyolojik ve pisikolojik kapasitesini ve limitlerini sistemlere göre tasarımını yapmak. Gösterge ve kontrollerin tasarımında antropometrik dataları kullanmak. Çevresel streslerin çalışma ortamına, güvenliğe ve sağlığa etkileri.

İSG 508 İş Psikolojisi

Bu derste öğrencilere iş ortamındaki davranışı etkileyen farklı psikolojik süreçler ve psikoloji teori ve yaklaşımlarının iş ortamındaki uygulamaları tanıtılmaktadır.

İSG 509 İş Hijyeni

Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma Mikroorganizmalar, Mikropların Dünyası Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma Çapraz Bulaşma, Kişisel Hijyen El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Tırnak Fırçalarının Kullanım Özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El Yıkama Hijyenin Tanımı Ve Önemi Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler İle İlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler İş Ortamlarında Hijyen Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yolları, Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemleri

İSG 510 İş Fizyolojisi

Fizyoloji Tanımı ve Önemi, Yüklenme ve Zorlanma Kavramları, Sürekli Güç Sınırı, Oksijen Tüketimi, Metabolik Enerji Tüketimi, Örnek İş Aktivitesi Değerlendirilmesi ve Enerji Tüketimi, VAS Skalası, Fizyolojik Tepki Değerlerine Göre İşlerin Sınıflandırılması, Dinamik ve Statik Çalışmada Kan Dolaşımı ve Gereksinimi, Yorulma ve Dinlenme, Yorulma Sebepleri, Ağır ve Tehlikeli İşler, Stres, Biyoritim ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri.

İSG 511 Bina Yönetim Sistemleri

 Bir binada var olan tüm asansör, yürüyen merdiven, iklimlendirme vb. sistemlerin detaylı olarak incelenmesi ve bunların insan yaşamına olan katkılarının bilinmesi.

İSG 512 Yangından Korunma Yöntemleri

Öğrencilere işyerlerinde yangın tehlikesi, yangın durumunda yapılacaklar ve yangına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

İSG 513 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı, Yapı İşleri listesi, Yapı İşlerinin kendine özgü zorlukları, Türkiye’de İnşaat Sektörünün durumu, İstatistikler, Yapı Alanı, Proje, İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu, Kullanılan Makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri, Hazırlık Koordinatörü, Uygulama Koordinatörü, Sağlık ve Güvenlik Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini içeren çalışmaların listesi, Yapı İşlerine ilişkin Bildirimler, Yapı Alanları için asgari sağlık ve Güvenlik Şartları.

İSG 514 Radyasyon Güvenliği

Radyasyonun tanımı, Elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Radyasyon dozu ve birimleri. Radyasyon dozu ölçüm araçları ve kullanımı. İyonlayıcı radyasyonun biyolojik etkileri. Erken ve Geç dönem. Çalışanın ve Hastanın Kendisini Radyasyondan Koruması. Toplumun ve çevrenin radyasyondan korunma yöntemleri. "TAEK Radyasyon güvenliği mevzuatı.Radyasyon Güvenliği İle İlgili Diğer mevzuat. Radyoloji departmanlarında zırhlama .Radyasyon Güvenliği komitelerinin yapısı. Acil Durum Planlarının Yapılması ve Uygulanması.

İSG 515 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı işlerinde iş güvenliğinin  genel kuralları, uygulamaları ve riskleri.

İSG 516 Temel Hukuk, İş Hukuku ve Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Hukuk Kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, toplu (kolektif) iş hukuku 

İSG 517 İş Kazaları ve Tahkikat Süreci

İnşaat sektöründe iş kazaları verileri, kaza sebepleri, alınması gereken önlemler, iş güvenliği yasasının işverene ve mühendise yüklediği yasal sorumluluklar, olası davalar, teftiş mekanizması, iş kazalarında kusur dağılımı, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi, iş güvenliği ve mühendislik etiği ilişkisi, işverene, yasalara, ve diğer ilgili taraflara karşı mesleki sorumluluk, güven ve güvenilirlik kavramları, vaka incelemeleri, sınıf tartışmaları.

İSG 518 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramını açıklayabilecek,meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenlerini analiz edebilecek

İSG 519 Yangın Güvenliği, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar ve Korunma

Kimyasalların İsimlendirilmesi, Etiketlenmesi ve Sınıflandırılması, Kanserojen, Mutajen ve Toksik Maddeler, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Maddeler, Patlamadan Korunma Dokümanı ve Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine ve Teçhizat, Asbest ve Diğer Lifli Kimyasal Maddeler, İlgili Mevzuat.

İSG 521 Endüstriyel İş Hijyeni

İşyeri hijyeninin sağlanması ve sürekliliği Tuvalet-banyo hijyeni Personel hijyeni Taşıma ve depolamada hijyen Temizlik maddeleri, İşyeri hijyeni ölçüm, test ve analizleri nasıl yapılır.

İSG 522 Risk Etmenleri ve Korunma Politikaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kuralları Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Risk Yönetimi ve Risk Analizi Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi ve Korunma Politikaları Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Acil Durum Planları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İSG 523 Bakım ve Onarım Yönetim Sistemleri

Bakım planlama kavramı, amaçları ve tipleri, bakım planlama sistemi ve organizasyonu, bakım faaliyetleri, bakım çizelgeleme ve kontrol, önleyici ve arızi bakım, arıza dağılımları ve güvenilirlik, kısa ve uzun vadeli bakım politikaları, bakım planlamada benzetim, tek-grup yenileme, bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (BBYS), bakımda çevre ve iş güvenliği.

İSG 524 Acil Durum Güvenliği

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini tanımlar,ergonomiyi ve İş sağlığı ve güvenliğinde ergonominin önemini tanımlar,iş yerindeki tehlikelerden korunma yöntemlerini tanımlar,acil durumları ve acil durum öncesi ve sonrasında yapılacakları tanımlar.

İSG 525 Çalışma Ortamı Gözetimi ve Kişisel Koruyucu Donanımlar

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;iş-Sağlık İlişkisini kavramış ve Koruyucu Sağlık ve Güvenlik çalışmaları ile Temel Sağlık Hizmetlerini bilmeleri,kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini ve kullanım yerlerini söyleyebilmeleri ayrıca KKD ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmeleri,işyerinde KKD kullanımı ile ilgili verilecek eğitim ve dikkat edilmesi gereken Kuralları öğrenmeleri ve işyerinde KKD ile ilgili bir eğitim uygulaması yapabilmeleri hedeflenmektedir.