İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz-Türkçe) Ders İçerikleri

İSG 700 Dönem Projesi: Bu ders, bir projenin bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir problem belirlenmekte, bu problem üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma deseni kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma deseni çerçevesinde veri toplanmakta ve deneyin kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir rapor yazılmaktadır.

İSG 701 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yorumlanması ve Uygulanması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Diğer Mevzuatlar, İSG Kurumları, İş Müfettişlerinin Niteliği, Sayısı ve Denetim Sıklığı, İSG Kurulları ve Görevleri, Hukuki Yönden İşverenin Sorumluluğu, İşverenin İdari Sorumluluğu – İşi Durdurma – İşyeri Kapatma, İşverenin Cezai Sorumluluğu, Yasal Yaptırımlar, Sağlıklı Çalışma Hakkı, Koruma ve Önleme Politikaları, İSG Politikaları, İSG Tüzüğü, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, İş Kazalarının Hukuki Yönü 

İSG 702 İş Sağlığı: İşçi ve İşveren Tanımları ve Kavramları, İş Sağlığı Temel Bilgileri, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları, İşçi Sağlığı Konusunda Yapılaması Gereken Görevler, Kanunlar ve Yönetmelikler, İş Sağlığı ve İş güvenliği Uzmanlığı, İş yeri ve Sağlık, İşaret Levhaları, İlk Yardıma Giriş

İSG 703 İş Güvenliği ve Mevzuatlar: Tanımlar ve Kavramlar, İş Güvenliği Temel Bilgileri, İş Güvenliği Konusunda Yapılaması Gereken Görevler, Kanunlar ve Yönetmelikler, İş Kazaları ve Nedenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve Görevleri, İş Yeri Güvenliği, Yük Kaldırma ve Taşıma, Uyarı Levhaları ve Renkler 

İSG 704 İlk Yardım  ve Uygulamalı Eğitim: Vücudun Tanımı, Önemli İşlevleri ve İlk Yardım Tarifi, İlk Yardım Aşamaları, Uygun Acil Tıbbi Sistemin Belirlenmesi ve Tatbik Edilmesi, Acil İlk Yardım Teknikleri, Normal Vücut Fonksiyonları, Kalp Krizi ve Felç Durumunda İlk Yardım, Solunum Sağlanması ve Kalp Masajı, Burun Kanamalarında İlk Yardım, Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı ilk Yardım, Yanık Çeşitleri ve Yapılacak İlk Yardım, Kanamanın Durdurulması ve Dış Etkenlerden Korunması, Donmalar ve İlk yardım, Zorlanma ve Burkulmalarda İlk Yardım, Kırıklarda İlk Yardım, Kafa, Boyun ve Belkemiği Yaralanmaları, Zehirlenme, Şokun Önlenmesi, Kaza Sonucu Oluşan Yaralanmalar ve İlk Yardım

İSG 705 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi: Tehlike ve risk kavramları. Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri. Risk yönetimi ve genel yönetim. Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi. Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler. Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı. Risk değerlendirmesi ve aşamaları. Risk değerlendirmesinin gelişim süreçleri. Risk algılaması ve risk iletişimi. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri çerçevesinde risk değerlendirmesi. Risk yönetimi ve risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi. Risk analizi, risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları. Risk değerlendirmesi uygulama örnekleri. İlgili mevzuat.

 İSG 706 İş Sağlığı Epidemiyolojisi: Epidemiyoloji Tanımı, Amacı, Bölümleri, Tanımlayıcı Epidemiyoloji, Deneysel Epidemiyoloji, Analitik Epidemiyoloji, Teorik Epidemiyoloji, Sağlık ve Hastalık, Hastalık Etkenleri, Çalışanın sağlık sorunlarının değerlendirilmesi, Normal (standart) Değerlerin Saptanması, Neden-Sonuç İlişkisi Kurma, Doz-yanıt (maruziyet-etki) İlişkisinin Değerlendirilmesi, Sağlığı Geliştirici Faktörlerin Tanımlanması, Koruyucu Yöntemlerin Değerlendirilmesi, İşyeri Sağlık Birimlerinin Değerlendirilmesi

İSG 707 Endüstriyel Ergonomi: Ergonominin Tanımı ve Önemi, İş Verimliliği ve Ergonomi, Çalışma Ortamı ve Fiziksel Koşullar, Yüklenme ve Zorlanma, Çalışma ve Dinleme Süreleri, İş Gerilimi, Çalışma Enerjisi ve İşlerin Enerji Gereksinimleri, İş Güvenliği ve Ergonomini, Meslek Hastalıkları ve Ergonomini. İş Etüdü ve Ergonomi, Kalite Kontrol ve Ergonomi, Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, İşyerlerinde Ergonomik İnceleme.

İSG 708 İş Psikolojisi: Çalışma Ortamında İnsan İlişkileri, Çalışma ve İnsan Psikolojisi, Takım Çalışması, Ekip ve Birey Psikolojisi, İkna Metotları, Liderlik Bilgisi ve Bireyler Üzerindeki Etkisi, Etkileme ve etki oluşturma, Mobing Nedir, İşyerinde Stres ve Çözümleri. 

İSG 709 İş Hijyeni: Hijyen Tanımı, Ürün Hijyeni, İş Hijyeni ve Amaçları, Endüstriyel Hijyenin Konuları, İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları, Mevzuatta İş Hijyeni, İş Hijyeni Programı adımları, Ortam Hijyeni, Kimyasal, Biyolojik, Fiziksel ve Ergonomik Tehlikeler ve Değerlendirilmeleri, Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri, Hijyen Tedbirleri. Fiziksel Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri, Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri, Laboratuvarda Alınması Gereken Önlemler, Fiziksel Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları, Biyolojik Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları, İş Hijyeni İle İlgili Mevzuat. 

İSG 710 İş Fizyolojisi: Fizyoloji Tanımı ve Önemi, Yüklenme ve Zorlanma Kavramları, Sürekli Güç Sınırı, Oksijen Tüketimi, Metabolik Enerji Tüketimi, Örnek İş Etüdü Değerlendirilmesi ve Enerji Tüketimi, VAS Skalası, Vücut Konforsuzluk Haritası, Fizyolojik Tepki Değerlerine Göre İşlerin Sınıflandırılması, Dinamik ve Statik Çalışmada Kan Dolaşımı ve Gereksinimi, Yorulma ve Dinlenme, Yorulma Sebepleri, Ağır ve Tehlikeli İşler. 

İSG 711 Bina Yönetim Sistemleri: Güvenlik Sistemleri, Yangın Güvenlik Sistemleri, Hırsız Güvenlik Sistemleri, Kamera Sistemleri, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, Bina İçi Haberleşme Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri.

İSG 712 Yangından Korunma Yöntemleri: Yangın Tanımı ve Nedenleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İncelenmesi, Görev Yetki ve Sorumluluk, Binaların Kullanım Sınıfları, Bina Tehlike Sınıflandırılması, Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği, Bina Taşıyıcı Sistem Stabilitesi. Bölmeler, Çatılar ve Cepheler, Yangın Bölmeler, Yangın Duvarları, Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri, Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar, Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Hususlar, Kazan Daireleri, Yakıt Depoları ve Sobalar, Sığınaklar, Otoparklar, Mutfaklar ve Çatılar, Asansör, Paratoner, Transformatör ve Jeneratör, Elektrik Tesisatı, Acil Durum Aydınlatması, Yangın Algılama, Uyarı Sistemleri, Periyodik Testler, Bakım ve Denetim, Duman Kontrolü, İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı, Basınçlandırma Sistemi, Yangın Söndürme Sistemleri, Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri, Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması, Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İş Birliği, Ödenek ve Yönerge. 

İSG 713 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları, İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları, Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG'nin Farkı, Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu. İnşaat Yerlerinde İş Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri. 

İSG 714 Radyasyon Güvenliği: Radyasyon Güvenliği Nedir, Kavramlar ve Tanımları, Muafiyetler, Radyoaktivite Miktarları ve Radyoaktivite Konsantrasyonları. Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları, Doz Sınırları, Yıllık Doz Sınırları, Özel Durumlar için Planlanan Işınlanmalar, Radyasyon Alanları, Işınlanmalar, Tıbbi Işınlanmalar, Toplumun Işınlanması, Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma, Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar, Görev ve Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler. 

İSG 715 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Yüksekte çalışmalarda kullanılan ekipmanlar ve bunlardan kaynaklanan riskler, alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri, sağlık ve güvenlik planı, yüksekte çalışmalarla ilgili mevzuat, yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması, yüksekten düşmeye karşı güvenli çalışma yöntemleri, çatı çalışmaları için önlemler, yüksekte çalışma platformu, platformlarda güvenlik tedbirleri, iskeleler ve iskelelerin kullanımı, seyyar merdivenler ve halat kullanılarak yapılan çalışmalar.

İSG 716 Temel Hukuk, İş Hukuku ve Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Hukuk normlarının niteliği. Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları. İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramları ve iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi. İşverenin sorumluluk, hak ve yükümlülükleri. İşverenlerin sorumluluğunun hukuki dayanağı. İşverenlerin sorumluluğunun kapsamı ve bu sorumlulukta kusurun rolü. İşverenler tarafından ödenecek tazminatlar. Maddi-manevi tazminat. Destekten yoksun kalma tazminatı. Rücu tazminatı. İşverenin idari sorumluluğu. İşverenin cezai sorumluluğu. İşveren ile sözleşme yapma ve sonlandırma. Çalışma sürelerine (tam ve kısmi süreli) ilişkin hükümler. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezai yaptırımlar. İşveren vekilinin sorumluluğu. İş güvenliği uzmanının ve çalışanların istihdamı ile işten çıkarılmada öngörülen iş güvencesi ve tazminat sistemlerine ilişkin düzenlemeler. İşçilerin hak ve yükümlülükleri. İş güvenliği uzmanlarının hak ve yükümlülükleri. İş güvencesine ilişkin genel esaslar. Sendikaların sorumluluğu. Eğitim sorumluluğu. İş sağlığı ve güvenliği konularında toplu iş sözleşmelerinden yararlanılması. İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki yapısı. Bireysel iş hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalığı. Nedensellik bağı. Meslek hastalıkları mevzuatı (5510 sayılı Kanun, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği).

İSG 717 İş Kazaları ve Tahkikat Süreci: Kaza ve iş kazası kavramları. İş kazalarının sınıflandırılması. Kazaların oluşumunda etkili olan faktörler. İş kazalarının nedenleri. İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar. İş kazalarının sınıflandırılması. İş kazası istatistikleri. Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi. Kazanın incelenmesi/tahkikatı, rapor ve istatistik düzenlenmesi. Fabrika bazında kaza analizi örnek vaka, Sektör bazında kaza analizi örnek vaka, Ülke bazında kaza analizi örnek vaka. İlgili mevzuat.

İSG 718 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları: Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması. Meslek hastalığı kavramı. Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanı yöntemleri. Meslek hastalıklarından korunma. Meslek hastalığı istatistikleri. Fiziksel nedenli meslek hastalıkları. Kimyasal nedenli meslek hastalıkları. Tozlara bağlı meslek hastalıkları. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları. Mesleki kanserler. İlgili mevzuat. 

İSG 719 Yangın Güvenliği, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar ve Korunma: Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış. Yangından korunma Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri. Yangın risk değerlendirmesi. Yangın sırasında güvenlik. Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri. Yangın söndürme cihazları ve sistemleri. Yangın müdahale ve kurtarma ekibi. Yangın ve çevre ilişkisi. İlgili mevzuat. Parlama, parlayıcı madde, patlama, yanma sınırları ve ilgili diğer tanımlar. Parlamanın, Patlamanın sınıflandırılması; Gaz, Toz, Katı madde, Kimyasal madde, Basınç ve basınç patlamaları. Parlama ve Patlamanın oluşumu ve alınması gereken önlemler; Etkili ateşleme kaynakları, Elektrostatik yük oluşumu ve boşalması, Önlemler ve tedbirler. Patlayıcı ortamların belirlenmesi, oluşum, kalıcılık ve tutuşabilirlik değerlendirmeleri. Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması. Örnek doküman oluşturma.

İSG 720 İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: İnşaatlarda iş güvenliğine giriş. Yapı işlerinde güvenlik politikası. Yapıda güvenlik organizasyonu ve yönetimi. Yapılarda iş programı. Yapı iİnşaat işlerinde iş çeşitlikleri: Kazı, hafriyat, inşa, prefabrike elemanların montajı ve sökümü, değiştirme veya donatma, tadilatlar, yenileme, tamir, sökme, yıkım, restorasyon, bakım, boyama ve temizleme, drenaj, kalıp işleri, iskeleler, yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı. Sağlık ve güvenlik planı, Yüksekten düşmeye karşı güvenli çalışma. Çatı çalışmaları için önlemler. Yüksekte çalışma platformu. Platformlarda güvenlik tedbirleri. İş makineleri operatörlerin eğitimi. El merdivenlerinin kullanımı. İskelelerin kullanımı. Halat kullanarak yapılan çalışmalar. İnşaat işlerinde çevre güvenliği. İnşaat işlerinde ergonomi. İnşaat işlerinde kişisel koruyucular.

İSG 721 Endüstriyel İş Hijyeni: Tarihsel gelişimi. İş hijyeni konusunda iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin sorumlulukları. İşyerlerindeki insan sağlığına zararlı etkenlerin sınıflandırılması.  Ölçüm ve kontrol yöntemleri.  Fiziksel ajanlar. Mikrobiyolojik ajanlar. Endüstriyel kimyasallar ve toksikolojik değerlendirilmeleri. Endüstriyel kimyasalların sağlık etkileri konusundaki epidemiyolojik veriler. İşyeri kimyasallarının risk yönetimi. Risk yönetiminde sayısal değerlerin tespiti, uygulamalar, maruziyet limitleri. İşyerlerindeki akut zehirlenmeler. İşyerlerindeki kronik zehirlenmeler. İş hijyeninde önemli bazı gruplar; metaller, organik çözücüler, tozlar. Mesleki kanserler. Pönomokonyozlar /Hipersensitiviten. Uluslararası ve ulusal mevzuat. 

İSG 722 Risk Etmenleri ve Korunma Politikaları: İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri; Gürültü, titreşim, Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma), Aydınlatma, İyonize ve non-iyonize ışınlar, Toz faktörü, Alçak ve yüksek basınç. Tehlikeli durum ve davranışlar. Kaynağında önleme uygulamaları. İkame etme. Makine koruyucuları. Teknik tedbirler. Ortama yönelik koruma uygulamaları. Tecrit. Havalandırma. Kişiye yönelik koruma uygulamaları. Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması. Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları. Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler. Biyolojik etmenlerden doğacak riskler. Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları. İlgili mevzuat. 

İSG 723 Bakım ve Onarım Yönetim Sistemleri: Genel kavramlar. Üretim sistemleri ve sınıflandırılması. Bakım türleri. Düzeltici bakım. Koruyucu bakım. Bakım maliyetleri. Güvenirlilik. Bakım personelinin eğitimi. Bakım yönetimi. Bakım çizelgeleme. Toplam üretken bakım. Bakım planlama çalışmalarında bilgisayar paket programlarının kullanımı. 

İSG 724 Acil Durum Güvenliği: Acil durum planları. Acil durum planlarının hazırlanma süreci. Acil durum yönetimi. Tedbir ve tatbikatlar. Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi. Acil durum donanımı. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi. İlkyardım ve acil müdahale. Tehlike iletişimi. İlgili mevzuat.

İSG 725 Çalışma Ortamı Gözetimi ve Kişisel Koruyucu Donanımlar: Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı. Gözetim amaçlı ortam ölçümü. Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler. Örnek uygulamalarla konunun anlatılması. Düzenlenmesi gereken belgeler. İşyerlerinde yapılması gereken kontroller. KKD`nin tanımı ve özellikleri, KKD çeşitleri, KKD seçimi ve kullanımı, KKD kullanılması gereken işler, İlgili mevzuat ve uygulamalar.

İSG 726 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği: Atık kavramı, sıvı, katı, tehlikeli ve geri dönüşümlü atıklar. Kaynaklarına göre katı atık türleri, arıtma çamurları, kül, katı atıklardan kaynaklanan sorunlar, sızıntı suları. Türkiye'de katı atık yönetimindeki hukuki kurallar ve sorumluluklar. Katı atık bertaraf yönetimleri, entegre sistemler, geri kazanım ve bertaraf için alternatif yöntemler. Tehlikeli atıklar, taşınması ve bertaraf yöntemleri, tehlikeli atıklar yönetim planı ve sorumluluklar. Geri dönüşümlü atıklar, geri dönüşümün önemi ve geri dönüşüm yöntemi.

İSG 727 Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Makine koruyucuları, koruyucuların özellikleri, makinelerin kullanımı, makine talimatları ve özellikleri, elektrik enerjisi ve tanımlar, elektrik tesislerinde güvenlik, elektrik işlerinde bakım onarım, elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar, statik elektrik, yıldırımdan korunma, elektrik tesisatının kontrolü, izolasyon hatası, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açıklayabilme. elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme, yasal düzenleme ve uygulamalar.

İSG 728 Kalite Yönetim Sistemleri: Kalite ve çevre yönetim sistemleri ve ISO 14001 tanımı ve tarihsel gelişimi; kalite nedir, kalite politikası ve toplam kalite yönetimi sistemleri nelerdir. İş sağlığı ve güvenliğinde kalite yönetimi ve önemi nedir? Yönetim sistemlerinin standart prensipleri nelerdir. Toplam kalite yönetiminin amacı nedir. ISO 14001 ve OHSAS 18001 nedir, hangi kuruluşlar alabilir ve belgelendirme koşulları nelerdir. Çevre yönetim sistemlerini yapısı nasıl sağlanır. Kuruluşlar kalite ve çevre yönetim belgelerini nasıl alır.

İSG 729 Enerji ve Isı Sistemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Enerji ve Isı Kavramı, Enerji Sistemleri, Isı Sistemleri, Sistemlerde İş Güvenliği, Mevzuat ve Korunma Politikaları. Meslek hastalıkları ve iş kazaları, Mesleki Tehlike ve Riskler.

İSG 730 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği: Bilimsel araştırma süreci, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Araştırma probleminin tesbiti, Amaç ve hipotez, Veri toplama ve analiz, Kütüphane ve literatür kaynaklarının kullanımı, Veritabanları, Literatür araştırması ve referansların kullanımı, Bitirme projesi ve tez hazırlama ve projenin bir yayına dönüştürülmesi, Bilimsel yayın çeşitleri ve bilimsel yayılım, Meslek ve etik, araştırma etiği, araştırmada etik olmayan haller, yayın etiğinde temel prensipler, etik dışı davranışların sonuçları

LUET 701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Dersin amacı araştırmanın temel yöntemlerini, etik konularını tanıtmak ve araştırma hedeflerini, hipotezleri ve araştırma çalışmalarını yapılandırılmış bir şekilde ele almak için örnek çerçeveyi formüle etmek amacıyla fikirleri araştırmaktır. Bir konu olarak Araştırma teknikleri, araştırmacıların literatürü kronolojik olarak hazırlamalarına yardımcı olmakla beraberö bunların mantıksal olarak analiz edilmelerini sağlamaktadır. Bu konu, öğrencilerin anlayış ölçeğini geliştirmek için araştırma problemlerinin tanımlanmasınaö yorumlanmasına ve sonuçlandırılmasında katkı sağlayacaktır. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin bir araştırma sunmak için gerekli olan araç, teknik, kavram ve uygulamaları beraber kullanmasını öğretecektir.