ISLE 501 Finansal Muhasebe     

Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin temel kavram ve kurallarını ve muhasebe döngüsünü öğrenip mali tabloları anlayacak düzeye gelmelerini sağlamak, ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bilgi ve tecrübelerini geliştirmektir. Bilanço ve gelir tablosu unsurlarının muhasebeleştirilmesi, hesap kavramı ve işleyişi, muhasebe süreci, stok maliyetleme yöntemleri, amortisman yöntemleri, menkul değerlere yönelik muhasebe işlemleri dersin temel konuları arasındadır.

ISLE 502 Finansal Yönetim

Bu dersin amacı muhasebe finans ilişkisini pekiştirmek, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse
senetlerinin değerlendirilmesi, net bugünkü değer, değer ve değer yatırım ölçütleri, yatırım kararı alınmasında risk, getiri ve sermayenin fırsat maliyeti gibi konularda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaktır.

ISLE 503 Pazarlama Yönetimi

Bu dersin amacı, pazarlama yönetiminin ilkeleri ve organizasyonlara olan katkısını incelemek, alıcı ve satıcıların bilgi edinme, satın alma tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri, pazar araştırmalarındaki ana metotları ve tüketici eğilimlerinin saptanması ile ilgili yöntemleri öğrencilere sunmaktır. Piyasa bölümlendirmesi ve konumlanma, yeni ürün geliştirme ve ürün karması yönetimi, ürün ve hizmet kararları dersin konuları arasındadır.

ISLE 504 Stratejik Yönetim

Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmelerin, stratejik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme amacını gerçekleştirmesini sağlayacak bilgileri sunmaktır. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulaması global bir perspektifte ele alınacaktır.

ISLE 505 Yönetim ve Organizasyon

Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerdeki bir çok bakış açısını entegre ederek insan davranışlarını ve yönetim teorisini incelemektir. Dersin konuları arasında yönetim sürecinin temel özellikleri, işletmeler için önemi, benzer kavramlarla karşılaştırma, yönetim biliminin gelişimi, modern yönetim akımları, yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı, organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, bölümlendirme, kadrolama gibi kavramlar yer almaktadır.

ISLE 506 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) modelleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve insan kaynağının global piyasada şirketler için önemini irdelemektir. Derste ele alınan konular arasında İKY’nin tarihsel gelişimi, önemi ve örgütteki yeri; iş analizi, kadrolama, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin ve seçim süreci, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması, insan kaynakları geliştirme, ücret ve ödüllendirme sistemleri, performans, şirket içi eğitim ve kariyer yönetimi gibi konular yer almaktadır.

ISLE 519 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, öğrencilere araştırmalarda kullanabilecekleri niteliksel ve niceliksel yöntemleri, araştırma konularının ve bu konulara uygun yöntemlerin seçimini, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi konularda temel teknik bilgileri sunmaktır.

SEÇMELİ DERSLER

ISLE 510 Muhasebe Denetimi

Bu dersin amacı, finansal tabloların ve dönem içi kayıtların doğruluğunun araştırılması ve eğer varsa hile ve eksikliklerin belirlenmesi ile nasıl düzeltileceği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetleme çalışmalarının nasıl yürütüleceği gibi konuları içerir.

ISLE 511 Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi dersi, işletmelerde gerekli finansal bilgileri derlemek ve raporlamak için gerekli bilgileri içerir ve çeşitli yönetim seviyelerinin karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgileri üretme becerisini öğrencilerin kazanmasını amaçlar. Ders konuları arasında muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kar analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, üretim bütçesi gibi konular yer almaktadır.

ISLE 512 Satış Yönetimi

Satış yönetimi dersinde satış gücünün yönetilmesi, bütçeleme ve satış kotaları gibi konuların öğrenciler tarafından anlamaları sağlanır, bu hususlarla ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, satışta etik kavramlar, satış tahminleri gibi konu başlıkları bulunur. 

ISLE 513 Uluslararası Pazarlama

Bu dersin amacı uluslararası pazarlamanın temel kavramlarını ve ihracat kavramını öğretmektir. Uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejilerine ait kavramların benimsenmesi için pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlamada ihracat ve sigorta işlemleri, banka işlemleri, pazarlama karması (ürün kararları ve stratejileri, marka seçimi, marka ve stratejileri, ambalajlama ve etiketleme), fiyatlandırma stratejileri, dağıtım stratejileri gibi konular işlenir.

ISLE 514 Stratejik Pazarlama

Stratejik pazarlama dersinde pazarlama metotlarının stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli altyapı öğrencilere kazandırılır. İşletme analizi, sektör ve rekabet analizi, müşteri analizi, rekabet ve konumlandırma stratejileri, yeni pazarlara giriş stratejileri, pazar konumuna göre pazarlama stratejileri gibi konu başlıkları incelenir. 

ISLE 515 Turizm Pazarlaması

Bu dersin amacı, öğrencilere turizm işletmelerinde genel pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması olup pazarlama bilgi sistemi, turizm pazarı-piyasası, turistik ürünün fiyatlandırması, turizm pazarlama politikası gibi konuları içermektedir.

ISLE 516 Marka Yönetimi

Marka Yönetimi dersinde markaya ilişkin temel kavramları, marka yapılandırma modellerini, markaya yönelik iletişim stratejisi, reklam ve halkla ilişkiler olanaklarını tanıtmak amaçlanır. Dersin konu başlıkları arasında marka genişleme stratejileri; marka yönetimi ve stratejik yönetim; marka kimliği ve marka imajı; marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi; markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama (reklam ve halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve diğer pazarlama iletişimi ögeleri) gibi konular yer almaktadır.

ISLE 517 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları

Bu dersin amacı işletmecilikte kullanılan yaygın bilgisayar programları ve kullanım amaçları ile ilgili temel ve pratik bilgiler kazandırmaktır. İşletme bölümlerinin bilgi gereksinimi ve diğer bölümlerle iletişimi, bilgisayarların çalışma düzenleri, işletim sistemleri tanımı ve kullanımı, MS Office programlarında dosya yazımı, grafik oluşturma, formül ve sayısal hesaplamalar, macro yazımı, veritabanı oluşturmak gibi konu başlıkları yer alır.

ISLE 518 Sayısal Yöntemler

Bu dersin amacı öğrencilerin işletmecilikte kullanılan sayısal kavram ve metotlarla ilgili bilgilendirilmesidir. Değişkenler, merkezi eğilim, dağılım ölçüleri, olasılık teori ve uygulamaları, korelasyon ve regresyon, parametre tahminleri ve standart hataları gibi konuları içerir.

ISLE 520 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi dersinde globalleşen iş dünyasında firmaların tedarikçileri ve müşteri firmaları veya ürün sattıkları perakendeciler ile olan ilişkilerinin yapılandırılması ve koordine edilmesini sağlayacak bilgiler aktarılır. Konu başlıkları arasında tedarik zinciri yönetiminin temel ilkeleri, stratejik önemi, sipariş yönetimi, paketleme gibi konular yer alır.

ISLE 521 İşletme Ekonomisi

Bu dersin amacı mikroekonomik kavramların işletme yönetimine uygulanmasını sağlayacak bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Tüketici teorileri, firma teorileri, rekabet gibi konu başlıklarında analitik düşünme ve stratejik karar verme becerilerini sağlayacak teknik ve kavram bütünü öğrencilere sunulur.

ISLE 522 Ekonomik Analiz

Ekonomik Analiz dersinde sermaye birikimi, ikili büyüme modelleri, kurumsal ve örgütsel yapıların ekonomik büyüme ve gelişme üzerine etkileri gibi makroekonomik konular üzerinde bilgi verilir ve dünya ticaret düzenindeki son gelişmeler incelenir.

ISLE 523 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politikaları

Bu derste ölçek ekonomileri ve uluslararası ticaret ile pazar yapısı, uluslararası faktör hareketleri, ticaret ile kalkınma ilişkisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yasaları özellikle vurgulanarak uluslararası ticaretin hukuki düzenlemesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar, tarifeler ve ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlemesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlemesi, yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü gibi konularla uluslararası ticaret politikasına ilişkin çağdaş araçlar incelenmektedir.

ISLE 524 Uluslararası Finans

Uluslararası Finans dersi finans kavramlarının uluslarası perspektifle ele alınmasını içerir, döviz piyasaları, opsiyon piyasaları, swap piyasaları, çokuluslu sermaye yapısı, sınır ötesi yatırım kararları, uluslararası portföy yönetimi gibi konular ele alınır.

ISLE 525 Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku dersinin amacı, özellikle bono, poliçe ve çek olmak üzere kıymetli evrakların ana yönlerini ve ilgili hukuki işlemleri açıklamaktır. Bu derste, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır.

ISLE 526 Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve ardından yapılan değişiklikler neticesinde Ticaret Hukuku kapsamında köklü gelişmeler meydana gelmiştir. Bu kapsamda en önemli gelişmeler Şirketler Hukuku ve Ticari İşletme Hukuku’nda görülmektedir. İşte bu dersin amacı söz konusu değişikliklerin yakından takip edilip teori ve uygulama ile birlikte değerlendirilmesi ve böylece Ticaret Hukuku bilgilerinin her zaman daha da üst seviyeye taşınarak güncel tutulabilmesidir.

 

ISLE 531 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin temellerini sunmak ve öğrencilerin yönetim bilişim sistemleri uygulamaları ve teknolojileri konularında bilgi ve tecrübelerini geliştirmektir. Ders veri ve bilginin organizasyonlarda kullanımı üzerinde kurgulanmıştır. Ders bilgi sistemleri ve önemi ile başlayıp, bilgi sistemlerinin iş süreçleri ve organizasyona etkileri ile devam etmektedir. Bilgi sistemlerinde etik, bilgi teknolojileri temelleri, veri tabanı yönetimi, iletişim ve ağlar ve bilgi güvenliği derste işlenen konular arasındadır.

ISLE 532 İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesi kavramı ve öneminin ortaya konularak, finansal yönetimdeki yeri, özellikleri, işletme sermayesi unsurlarının ve kısa vadeli kaynakların yönetimi değerlendirilerek, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli varlıklar ile bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklara ilişkin politika ve teknikler hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. İşletme sermayesinin tanıtılması, işletme sermayesinin özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi verilmesi, işletme sermayesini etkileyen faktörlerin tanıtılması, işletme sermayesinin finansmanı ve finansal yönetimdeki yeri, işletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler, işletme sermayesi ihtiyacının tespiti, işletme sermayesi unsurlarının yönetimi, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacakların ve stokların yönetimi ve kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimi gibi konu başlıklarını içerir.