İşletme Tezsiz YL Türkçe Ders İçerikleri

 

ISLE 501 Finansal Muhasebe

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin temel kavram ve kurallarını ve muhasebe döngüsünü öğrenip mali tabloları anlayacak düzeye gelmelerini sağlamak, ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bilgi ve tecrübeleri geliştirmektir. Bilanço ve gelir tablosu unsurlarının muhasebeleştirilmesi, hesap kavramı ve işleyişi, muhasebe süreci, stok maliyetleme yöntemleri, amortisman yöntemleri, menkul değerlere yönelik muhasebe işlemleri dersin temel konuları arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 502 Finansal Yönetim

 

Bu dersin amacı muhasebe finans ilişkisini pekiştirmek, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse Senetlerinin değerlendirilmesi, net bugünkü değer, değer ve değer yatırım ölçütleri, yatırım kararı alınmasında risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti gibi konularda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 503 Pazarlama Yönetimi

 

Bu dersin amacı, pazarlama yönetiminin ilkeleri ve organizasyonlara olan katkısını incelemek, alıcı ve satıcıların bilgi edinme, satın alma tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri, pazar araştırmalarındaki ana metotları ve tüketici eğilimlerinin saptanması ile ilgili yöntemleri öğrencilere sunmaktır. Piyasa bölümlendirmesi ve konumlanma, yeni ürün geliştirme ve ürün karması yönetimi, ürün ve hizmet kararları dersin konuları arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 504 Stratejik Yönetim

 

Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmelerin, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme amacını gerçekleştirmesini sağlayacak bilgileri sunmaktır. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulaması global bir perspektifte ele alınacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 505 Yönetim ve Organizasyon

 

Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerdeki bir çok bakış açısını entegre ederek insan davranışlarını ve yönetim teorisini incelemektir. Dersin konuları arasında yönetim sürecinin temel özellikleri; işletmeler için önemi; benzer kavramlarla karşılaştırma; yönetim biliminin gelişimi; modern yönetim akımları; yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı; organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, bölümlendirme, kadrolama gibi kavramlar yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 506 İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) modelleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve insan kaynağının global piyasada şirketler için önemini irdelemektir. Derste ele alınan konular arasında İKY’nin tarihsel gelişimi, önemi ve örgütteki yeri; iş analizi, kadrolama, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin ve seçim süreci, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması, insan kaynakları geliştirme, ücret ve ödüllendirme sistemleri, performans, şirket içi eğitim ve kariyer yönetimi gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 519 Araştırma Yöntemleri

 

Bu dersin amacı, öğrencilere araştırmalarda kullanabilecekleri niteliksel ve niceliksel yöntemler, araştırma konularının ve bu konulara uygun yöntemlerin seçimi, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi konularda temel teknik bilgileri sunmaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Zorunlu

 

ISLE 510 Muhasebe Denetimi

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin, finansal tabloların ve dönem içi kayıtların doğruluğunun araştırılması ve eğer varsa hile ve eksikliklerin belirlenmesi ile nasıl düzeltileceği konusunda bilgilendirilmesidir. Denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetleme çalışmalarının nasıl yürütüleceği gibi konuları içerir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 511 Yönetim Muhasebesi

 

Yönetim muhasebesi dersi, işletmelerde gerekli finansal bilgileri derlemek ve raporlamak için gerekli bilgileri içerir ve öğrencilerin çeşitli yönetim seviyelerinin karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgileri üretme becerisi kazanmasını amaçlar. Ders konuları arasında muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kâr analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, üretim bütçesi gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 512 Satış Yönetimi

 

Satış yönetimi dersinde öğrencilerin satış gücünün yönetilmesi, bütçeleme ve satış kotaları gibi konuları anlamaları sağlanır, bu hususlarla ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, satışta etik kavramlar, satış tahminleri gibi konu başlıkları bulunur.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 513 Uluslararası Pazarlama

 

Bu dersin amacı uluslararası pazarlamanın temel kavramlarını ve ihracat kavramını öğretmektir. Uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejilerine ait kavramların benimsenmesi için pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlamada ihracat ve sigorta işlemleri, banka işlemleri, pazarlama karması (ürün kararları ve stratejileri, marka seçimi, marka ve stratejileri, ambalajlama ve etiketleme), fiyatlandırma stratejileri, dağıtım stratejileri gibi konular işlenir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 514 Stratejik Pazarlama

 

Stratejik pazarlama dersinde pazarlama metotlarının stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli altyapı öğrencilere kazandırılır. İşletme analizi, sektör ve rekabet analizi, müşteri analizi, rekabet ve konumlandırma stratejileri, yeni pazarlara giriş stratejileri, pazar konumuna göre pazarlama stratejileri gibi konu başlıkları incelenir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 515 Turizm Pazarlaması

 

Bu dersin amacı, öğrencilere turizm işletmelerinde genel pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması olup pazarlama bilgi sistemi, turizm pazarı-piyasası, turistik ürünün fiyatlandırması, turizm pazarlama politikası gibi konuları içermektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 516 Marka Yönetimi

 

Marka Yönetimi dersinde markaya ilişkin temel kavramları, marka yapılandırma modellerini, markaya yönelik iletişim stratejisi, reklam ve halka ilişkiler olanaklarını tanıtmak amaçlanır. Dersin konu başlıkları arasında marka genişleme stratejileri; marka yönetimi ve stratejik yönetim; marka kimliği ve marka imajı; marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi; markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama (reklam ve halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve diğer pazarlama iletişimi ögeleri) gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 517 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları

 

Bu dersin amacı işletmecilikte kullanılan yaygın bilgisayar programları ve kullanım amaçları ile ilgili temel ve pratik bilgiler kazandırmaktır, işletme bölümlerinin bilgi gereksinimi ve diğer bölümlerle iletişimi, bilgisayarların çalışma düzenleri, işletim sistemleri tanımı ve kullanımı, MS Office programlarında dosya yazımı, grafik oluşturma, formül ve sayısal hesaplamalar, macro yazımı, database oluşturmak gibi konu başlıkları yer alır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 518 Sayısal Yöntemler

 

Bu dersin amacı öğrencilerin işletmecilikte kullanılan sayısal kavram ve metotlarla ilgili bilgilendirilmesidir. Değişkenler, merkezi eğilim, dağılım ölçüleri, olasılık teori ve uygulamaları, korelasyon ve regresyon, parametre tahminleri ve standart hataları gibi konuları içerir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 520 Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Tedarik zinciri yönetimi dersinde globalleşen iş dünyasında firmaların tedarikçileri ve müşteri firmaları veya ürün sattıkları perakendeciler ile olan ilişkilerinin yapılandırılması ve koordine edilmesini sağlayacak bilgiler aktarılır. Konu başlıkları arasında tedarik zinciri yönetiminin temel ilkeleri, stratejik önemi, sipariş yönetimi, paketleme gibi konular yer alır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 521 İşletme Ekonomisi

 

Bu dersin amacı mikro ekonomik kavramların işletme yönetimine uygulanmasını sağlayacak bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Tüketici teorileri, firma teorileri, rekabet gibi konu başlıklarında analitik düşünme ve stratejik karar verme becerilerini sağlayacak teknik ve kavram bütünü öğrencilere sunulur.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 522 Ekonomik Analiz

 

Ekonomik Analiz dersinde sermaye birikimi, ikili büyüme modelleri, kurumsal ve örgütsel yapıların ekonomik büyüme ve gelişme üzerine etkileri gibi makroekonomik konular üzerinde bilgi verilir ve dünya ticaret düzenindeki son gelişmeler incelenir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 523 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politikaları

 

Bu dersin amacı öğrencilerimize uluslararası ticaret ve ülkelerin ticaret politikaları ile alakalı temel bilgileri vermektir. Dersin konu başlıkları arasında uluslararası ticaret teorileri, küresel ticaret düzenlemeleri, ticari politikalar ve ekonomik etkileri, ithalatta haksız rekabete karşı koruma metotları, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri, dünya ticaret örgütü ve anlaşmaları, bölgesel ticari anlaşmalar, ticarette tarife dışı bariyerler, global ekonomik krizin ticari etkileri, Dünya Ticaret Örgütü’ne taşınan ticari anlaşmazlıklar ve çözümleri, Türk dış ticaret politikaları gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 524 Uluslararası Finans

 

Uluslararası Finans dersi finans kavramlarının uluslararası perspektifle ele alınmasını içerir, döviz piyasaları, opsiyon piyasaları, swap piyasaları, çokuluslu sermaye yapısı, sınır ötesi yatırım kararları, uluslararası portföy yönetimi gibi konular ele alınır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 525 Kıymetli Evrak Hukuku

 

Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri, ziyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 526 Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler

 

Bu derste şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler gibi temel başlıklar ve bu kavramlardaki güncel gelişmeler ele alınacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 527 Liderlik ve Yönetim

 

Bu derste günümüzdeki hızlı değişen, karmaşık, dinamik ve rekabetin arttığı koşullara uyum sağlayabilecek ve bu gibi koşulların üstesinden gelebilecek liderlik vizyonunun aktarılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda öğrencilere, yönetim pozisyonları bağlamında hızla değişen geleceğe uygun bir lider olabilmeleri için bir altyapı oluşturulacaktır. Derste liderlik ile ilgili literatürün çeşitli yönleri incelenecek olup, öğrencilerin bir lider olarak güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi ve liderlik yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşletme yönetiminde kritik bir öneme sahip olan liderlik konusu, çeşitli teoriler ve yaklaşımlar ile öğrencilere aktarılacaktır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 528 Kalite Yönetimi

 

Bu ders, öğrencilere kalite ve toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimini ve toplam kalite yönetimi ile ilgili ilke, kavram, süreç, araç ve faaliyetlerini aktaracaktır. Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili konular derste açıklanacak olup, günümüz değişen koşullarında ve artan rekabet ortamında kalitenin işletmeler için önemi vurgulanacaktır. Bu bağlamda işletmelerde kalite kavramı ve kalite yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalar da derste işlenecektir. Derste kalite planlama, kalite yönetim sistemlerinin düzenlenmesi-koordine edilmesi-yönetilmesi, kalite süreci araçları, kalite denetimleri vb. işletmeler için kritik öneme sahip kalite yönetimi ile ilgili konular öğrencilere anlatılacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 529 Rekabet ve Piyasa Yapısı

 

Bu ders, mikroekonomi kuramının ve davranışsal ekonomi yaklaşımının araçlarını kullanır; ve farklı piyasa yapılarının rekabeti nasıl etkilediğini ve rekabetin stratejik olarak nasıl yönetilebileceğini ele alır. Fiyatlandırma, ürün konumlandırma, rekabet avantajını devam ettirme, uzun ve kısa dönemli fiyat rekabeti açılarından rekabetin inceleneceği derste, uygulanacak vaka analizleri yönetici kararlarının daha isabetli olarak şekillendirilmesine yardımcı olur.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 530 Vergi Hukuku

 

İş hayatında kurumların, işverenlerin ve çalışanların karşılaştığı temel sorunların bir kısmı doğrudan doğruya vergi hukuku kapsamındadır. Genel olarak incelendiğinde vergi idaresi ve vergi ödevlisi arasında ortaya çıkan sorunların/uyuşmazlıkların, matrahın belirlenmesi, verginin miktarı, muafiyet ve istisnalar, mükellefin şahsında yapılan hatalar, ihtiyati haciz uygulanması, ödeme emri gönderilmesi, haciz ve malların paraya çevrilmesi, vergi suçları ve kabahatleri gibi temel konulardan kaynaklandığı görülecektir. Dersin amacı, işletmelerin ve çalışanların vergi hukuku konularında muhatap oldukları mevzuat hakkında öğrencilerin bilinçlenmeleri ve yaşanan sorunlar/uyuşmazlıklar karşısında gidilebilecek idari ve yargısal çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 531 Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin temellerini sunmak ve öğrencilerin yönetim bilişim sistemleri uygulamaları ve teknolojileri konularında bilgi ve tecrübelerini geliştirmektir. Ders veri ve bilginin organizasyonlarda kullanımı üzerinde kurgulanmıştır. Ders bilgi sistemleri ve önemi ile başlayıp, bilgi sistemlerinin iş süreçleri ve organizasyona etkileri ile devam etmektedir. Bilgi sistemlerinde etik, bilgi teknolojileri temelleri, veri tabanı yönetimi, iletişim ve ağlar ve bilgi güvenliği derste işlenen konular arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 532 İşletme Sermayesi Yönetimi

 

İşletme sermayesi kavramı ve öneminin ortaya konularak, finansal yönetimdeki yeri, özellikleri, işletme sermayesi unsurlarının ve kısa vadeli kaynakların yönetimi değerlendirilerek, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli varlıklar ile bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklara ilişkin politika ve teknikler hakkında bilgi vermek.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 533 Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

Bu dersin amacı; bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi sağlayabilmektir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 534 Ölçme ve Değerlendirme

 

Bu derste ölçme ve değerlendirmenin planlanması, test geliştirme, ölçek geliştirme, performans değerlendirme, geçerlik, güvenirlik gibi temel kavramlar öğrencilere aktarılacaktır. Buna ek olarak temel istatistiksel işlemler derste ele alınacak konular arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 536 Düşünme ve Problem Çözme Becerileri

 

Dersin temel konuları arasında; düşünme ve düşünme süreçleri, eleştirel düşünme, bilimsel düşünme, problem çözme süreçleri bulunmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 538 Öğrenme ve Öğretme Kuralları

 

Bu derste öğrenme-öğretme modelleri, öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar, davranışçı öğrenme kuramı, sosyal biliş kuramı gibi öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kuramlar, öğrenme stratejileri ve stilleri gibi temel konular işlenecektir. Aynı zamanda öğretimdeki çağdaş yaklaşımlar da dersin önemli konuları arasındadır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

 

ISLE 539 Finansal Tablolar Analizi

 

Bu derste finansal tabloların hazırlanması, hazırlanan finansal tabloların analizi ve yorumlanması ile ilgili konular öğrencilere aktarılacaktır. Bu bağlamda derste finansal tablo analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kullanılan yöntemler, bilanço ve gelir tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, karşılaştırmalı finansal tablolar, finansal tabloların yatay (eğilim yüzde yöntemi) ve dikey (yüzde yöntemi) analizleri, fon akış ve nakit akış tabloların oluşturulması ve analizi gibi konular işlenecektir. Öğrencilere belirli muhasebe teorileri ve uygulamaları anlatılacak olup, dersin sonunda öğrencilerin herhangi bir işletmede karşılaşacağı finansal tablolar ile ilgili analiz ve yorum yapabilmesi hedeflenmektedir.

 

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 540 Kriz Yönetimi ve Liderlik

 

Bu dersin temel amacı öğrencileri krizin ortaya çıkma süreci, izlenecek stratejiler, kriz yönetimi ve iletişimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek; işletme ve kriz yönetiminde stratejik bir öneme sahip olan lider davranışının çeşitli teori ve yaklaşımlar çerçevesinde irdelenerek, liderlik davranışına ilişkin konuları öğrencilere aktarmaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 541 İş Dünyasında Liderlik

 

İş dünyasında liderlik dersi günümüzde artarak ihtiyaç duyulan kurumsal ve global liderlerin hazırlanması amacıyla verilmektedir. Bu bağlamda liderlikle ilgili teori ve kavramlar, liderlik tarzı ve davranışları, lider-takipçi ilişkisi ve liderlerin kurum performansına olan etkileri hızla değişen iş dünyası çerçevesinde incelenmektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 542 İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim

 

İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim Semineri dersi, çok kültürlü yönetim anlayışını öğrencilerin yerinde görüp inceleme ve analizlerde bulunmasını sağlamak amacıyla verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, dünyanın çok kültürlü merkezleri konumundaki ülkelerdeki çeşitli sanayi, sağlık ve eğitim sektörlerindeki şirketlere yönelik araştırma ve incelemeleri, ayrıca kültür-sanat odaklı programları kapsar. Bu seminerin bir parçası olarak  öğrenciler karşılaştırmalı analizlerde bulunurlar.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 543 Yöneticiler İçin Oyun Teorisi

 

Yöneticiler İçin Oyun Teorisi dersinde amaç, bir yöneticinin günlük karar verme süreçlerinde kullanacağı oranda gerekli oyun teorisi altyapısını sağlamaktır. Dersin teorik kısmında oyun teorisinin kapsamı, temel tanımları ve ün kazanmış problemleri anlatılacaktır; uygulama kısmında ise iş dünyasındaki yöneticilerin günlük iş hayatında karşılaşabilecekleri ihaleye teklif verme, pazarlık yapma, fiyat belirleme, ortaklık kurma gibi önemli kararları en iyi şekilde yönetebilmeleri için problemler çözülecek ve vakalar üzerinde çalışılacaktır. Bu ders, bireylerin birbirlerine bağımlı olarak karar verdikleri durumları incelemeye yarayan kuramsal araçları geliştirir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 545 Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi

 

Bu derste öncelikle iletişim kavramları üzerinde durularak, uluslararası ilişkilerde etkin müzakere teknikleri, müzakere süreci ve bu sürecin yönetiminde önemli bir yere sahip olan liderlik becerisi, zaman ve toplantı yönetimi, liderlik-iletişim-çatışma-güç-otorite gibi örgütsel davranış konularının müzakere üzerindeki etkileri, müzakerede kültürel farklılıklara vurgu ve çeşitli iletişim araçları gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 558 Örgütsel Davranış

 

Bu dersin amacı, örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi, değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Ders kapsamında olumlu iş çevresi oluşturma, güdüleme, takım dinamikleri ve sanal takımlar, çatışma ve gerilim yönetimi, yaratıcılık ve karar verme, güç ve etkileme, liderlik, örgütsel kültür, örgüt geliştirme ve değişimin yönetimi, örgütsel yapı gibi konular üzerinde durulacaktır. Örgütsel Davranış dersinde çalışanlara doğrudan performans sağlayacak ve çalışanların iş hayatında daha etkin olmalarını temin edecek konular arasından seçmeler yapılmıştır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

 

ISLE 563 Çalışma Sosyolojisi

 

Bu dersin temel amacı, bir yandan sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımak, sosyoloji yöntem ve araştırma tekniklerini kavramak, sosyolojinin tarihçesini, sosyal kurumları öğrenmek, sosyal değişme ve sosyal hareketlilik hakkında bilgi edinmek, diğer yandan sosyolojinin bir alt dalı niteliğindeki çalışma sosyolojisini temel özellikleri bakımından tanımaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 564 Kurumlar Sosyolojisi

 

Bu derste öğrenci, kurumların bir sosyal sistem için önemini, anlamını kavrar, gevşek örüntülü bir aksiyonun kurum haline geliş sürecini, bu süreç içindeki olası aşamaları ve mekanizmaları anlar, kurumların sosyal yapısal analizlerini yapabilmek için ele almaları gereken temel değişkenleri anlar ve ifade eder. Literatürde, sosyolojik yaklaşımların sosyal kurumlar ele alış biçimlerindeki farlılıkların farkına varır.  Bu bağlamda, kurumların sosyal yapı analizlerinde kullanılan değişkenlerini farklı sistem modellerine göre karşılaştırmalı olarak ifade eder ve örneklendirir. 

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLE 568 Dijital Pazarlama

 

Son yıllarda, dijital teknoloji ve medyada yaşanan gelişmeler geleneksel pazarlama kavramlarını etkilemiştir. Bu dersin temel amacı öğrencileri dijital pazarlama ve ilgili kavramlar, teknikler ve uygulamalar konusunda bilgilendirmektir. Derste öncelikle dijital pazarlamanın temelleri konusunda kapsamlı bir giriş yapılmaktadır. Mikro-makro çevrimiçi çevre analizi sonrasında dijital pazarlama stratejisi geliştirme konusu ele alınacaktır. Buna ek olarak dersin öğrencilere çevrimiçi müşteri deneyimi, kampanya planlaması, pazarlama iletişimi gibi dijital pazarlama uygulamasına yönelik konularda da beceriler kazandırması hedeflenmektedir. Teorik ve uygulamalı yaklaşımı ile ders, mezunların profesyonel kariyerlerinde dijital pazarlamadan faydalanmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

 

ISLE 500 Yüksek Lisans Projesi

 

Öğrenci danışmanı tarafından önerilen ve Enstitü tarafından onaylanmış bir konuda araştırma görevini yerine getirir.

 

Teori: 0

Uygulama: 0

Kredi: 0

AKTS: 45

S/Z: Zorunlu