İşletme Tezli YL Türkçe Ders İçerikleri

 

ISLT 501 Finansal Muhasebe

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin temel kavram ve kurallarını ve muhasebe döngüsünü öğrenip mali tabloları anlayacak düzeye gelmelerini sağlamak, ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bilgi ve tecrübeleri geliştirmektir. Bilanço ve gelir tablosu unsurlarının muhasebeleştirilmesi, hesap kavramı ve işleyişi, muhasebe süreci, stok maliyetleme yöntemleri, amortisman yöntemleri, menkul değerlere yönelik muhasebe işlemleri dersin temel konuları arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 502 Finansal Yönetim

 

Bu dersin amacı muhasebe finans ilişkisini pekiştirmek, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse Senetlerinin değerlendirilmesi, net bugünkü değer, değer ve değer yatırım ölçütleri, yatırım kararı alınmasında risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti gibi konularda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 503 Pazarlama Yönetimi

 

Bu dersin amacı, pazarlama yönetiminin ilkeleri ve organizasyonlara olan katkısını incelemek, alıcı ve satıcıların bilgi edinme, satın alma tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri, pazar araştırmalarındaki ana metotları ve tüketici eğilimlerinin saptanması ile ilgili yöntemleri öğrencilere sunmaktır. Piyasa bölümlendirmesi ve konumlanma, yeni ürün geliştirme ve ürün karması yönetimi, ürün ve hizmet kararları dersin konuları arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 504 Stratejik Yönetim

 

Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmelerin, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme amacını gerçekleştirmesini sağlayacak bilgileri sunmaktır. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulaması global bir perspektifte ele alınacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 505 Yönetim ve Organizasyon

 

Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerdeki bir çok bakış açısını entegre ederek insan davranışlarını ve yönetim teorisini incelemektir. Dersin konuları arasında yönetim sürecinin temel özellikleri; işletmeler için önemi; benzer kavramlarla karşılaştırma; yönetim biliminin gelişimi; modern yönetim akımları; yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı; organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, bölümlendirme, kadrolama gibi kavramlar yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 506 İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) modelleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve insan kaynağının global piyasada şirketler için önemini irdelemektir. Derste ele alınan konular arasında İKY’nin tarihsel gelişimi, önemi ve örgütteki yeri; iş analizi, kadrolama, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin ve seçim süreci, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması, insan kaynakları geliştirme, ücret ve ödüllendirme sistemleri, performans, şirket içi eğitim ve kariyer yönetimi gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 519 Araştırma Yöntemleri

 

Bu dersin amacı, öğrencilere araştırmalarda kullanabilecekleri niteliksel ve niceliksel yöntemler, araştırma konularının ve bu konulara uygun yöntemlerin seçimi, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi konularda temel teknik bilgileri sunmaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Zorunlu

 

ISLT 510 Muhasebe Denetimi

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin, finansal tabloların ve dönem içi kayıtların doğruluğunun araştırılması ve eğer varsa hile ve eksikliklerin belirlenmesi ile nasıl düzeltileceği konusunda bilgilendirilmesidir. Denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetleme çalışmalarının nasıl yürütüleceği gibi konuları içerir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 511 Yönetim Muhasebesi

 

Yönetim muhasebesi dersi, işletmelerde gerekli finansal bilgileri derlemek ve raporlamak için gerekli bilgileri içerir ve öğrencilerin çeşitli yönetim seviyelerinin karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgileri üretme becerisi kazanmasını amaçlar. Ders konuları arasında muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kâr analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, üretim bütçesi gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 512 Satış Yönetimi

 

Satış yönetimi dersinde öğrencilerin satış gücünün yönetilmesi, bütçeleme ve satış kotaları gibi konuları anlamaları sağlanır, bu hususlarla ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, satışta etik kavramlar, satış tahminleri gibi konu başlıkları bulunur.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 513 Uluslararası Pazarlama

 

Bu dersin amacı uluslararası pazarlamanın temel kavramlarını ve ihracat kavramını öğretmektir. Uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejilerine ait kavramların benimsenmesi için pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlamada ihracat ve sigorta işlemleri, banka işlemleri, pazarlama karması (ürün kararları ve stratejileri, marka seçimi, marka ve stratejileri, ambalajlama ve etiketleme), fiyatlandırma stratejileri, dağıtım stratejileri gibi konular işlenir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 514 Stratejik Pazarlama

 

Stratejik pazarlama dersinde pazarlama metotlarının stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli altyapı öğrencilere kazandırılır. İşletme analizi, sektör ve rekabet analizi, müşteri analizi, rekabet ve konumlandırma stratejileri, yeni pazarlara giriş stratejileri, pazar konumuna göre pazarlama stratejileri gibi konu başlıkları incelenir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 515 Turizm Pazarlaması

 

Bu dersin amacı, öğrencilere turizm işletmelerinde genel pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması olup pazarlama bilgi sistemi, turizm pazarı-piyasası, turistik ürünün fiyatlandırması, turizm pazarlama politikası gibi konuları içermektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 516 Marka Yönetimi

 

Marka Yönetimi dersinde markaya ilişkin temel kavramları, marka yapılandırma modellerini, markaya yönelik iletişim stratejisi, reklam ve halka ilişkiler olanaklarını tanıtmak amaçlanır. Dersin konu başlıkları arasında marka genişleme stratejileri; marka yönetimi ve stratejik yönetim; marka kimliği ve marka imajı; marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi; markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama (reklam ve halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve diğer pazarlama iletişimi ögeleri) gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 517 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları

 

Bu dersin amacı işletmecilikte kullanılan yaygın bilgisayar programları ve kullanım amaçları ile ilgili temel ve pratik bilgiler kazandırmaktır, işletme bölümlerinin bilgi gereksinimi ve diğer bölümlerle iletişimi, bilgisayarların çalışma düzenleri, işletim sistemleri tanımı ve kullanımı, MS Office programlarında dosya yazımı, grafik oluşturma, formül ve sayısal hesaplamalar, macro yazımı, database oluşturmak gibi konu başlıkları yer alır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 518 Sayısal Yöntemler

 

Bu dersin amacı öğrencilerin işletmecilikte kullanılan sayısal kavram ve metotlarla ilgili bilgilendirilmesidir. Değişkenler, merkezi eğilim, dağılım ölçüleri, olasılık teori ve uygulamaları, korelasyon ve regresyon, parametre tahminleri ve standart hataları gibi konuları içerir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 520 Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Tedarik zinciri yönetimi dersinde globalleşen iş dünyasında firmaların tedarikçileri ve müşteri firmaları veya ürün sattıkları perakendeciler ile olan ilişkilerinin yapılandırılması ve koordine edilmesini sağlayacak bilgiler aktarılır. Konu başlıkları arasında tedarik zinciri yönetiminin temel ilkeleri, stratejik önemi, sipariş yönetimi, paketleme gibi konular yer alır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 521 İşletme Ekonomisi

 

Bu dersin amacı mikro ekonomik kavramların işletme yönetimine uygulanmasını sağlayacak bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Tüketici teorileri, firma teorileri, rekabet gibi konu başlıklarında analitik düşünme ve stratejik karar verme becerilerini sağlayacak teknik ve kavram bütünü öğrencilere sunulur.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 522 Ekonomik Analiz

 

Ekonomik Analiz dersinde sermaye birikimi, ikili büyüme modelleri, kurumsal ve örgütsel yapıların ekonomik büyüme ve gelişme üzerine etkileri gibi makroekonomik konular üzerinde bilgi verilir ve dünya ticaret düzenindeki son gelişmeler incelenir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 523 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politikaları

 

Bu dersin amacı öğrencilerimize uluslararası ticaret ve ülkelerin ticaret politikaları ile alakalı temel bilgileri vermektir. Dersin konu başlıkları arasında uluslararası ticaret teorileri, küresel ticaret düzenlemeleri, ticari politikalar ve ekonomik etkileri, ithalatta haksız rekabete karşı koruma metotları, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri, dünya ticaret örgütü ve anlaşmaları, bölgesel ticari anlaşmalar, ticarette tarife dışı bariyerler, global ekonomik krizin ticari etkileri, Dünya Ticaret Örgütü’ne taşınan ticari anlaşmazlıklar ve çözümleri, Türk dış ticaret politikaları gibi konular yer almaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 524 Uluslararası Finans

 

Uluslararası Finans dersi finans kavramlarının uluslararası perspektifle ele alınmasını içerir, döviz piyasaları, opsiyon piyasaları, swap piyasaları, çokuluslu sermaye yapısı, sınır ötesi yatırım kararları, uluslararası portföy yönetimi gibi konular ele alınır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 527 Liderlik ve Yönetim

 

Bu derste günümüzdeki hızlı değişen, karmaşık, dinamik ve rekabetin arttığı koşullara uyum sağlayabilecek ve bu gibi koşulların üstesinden gelebilecek liderlik vizyonunun aktarılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda öğrencilere, yönetim pozisyonları bağlamında hızla değişen geleceğe uygun bir lider olabilmeleri için bir altyapı oluşturulacaktır. Derste liderlik ile ilgili literatürün çeşitli yönleri incelenecek olup, öğrencilerin bir lider olarak güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi ve liderlik yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşletme yönetiminde kritik bir öneme sahip olan liderlik konusu, çeşitli teoriler ve yaklaşımlar ile öğrencilere aktarılacaktır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 528 Kalite Yönetimi

 

Bu ders, öğrencilere kalite ve toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimini ve toplam kalite yönetimi ile ilgili ilke, kavram, süreç, araç ve faaliyetlerini aktaracaktır. Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili konular derste açıklanacak olup, günümüz değişen koşullarında ve artan rekabet ortamında kalitenin işletmeler için önemi vurgulanacaktır. Bu bağlamda işletmelerde kalite kavramı ve kalite yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalar da derste işlenecektir. Derste kalite planlama, kalite yönetim sistemlerinin düzenlenmesi-koordine edilmesi-yönetilmesi, kalite süreci araçları, kalite denetimleri vb. işletmeler için kritik öneme sahip kalite yönetimi ile ilgili konular öğrencilere anlatılacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 529 Rekabet ve Piyasa Yapısı

 

Bu ders, mikroekonomi kuramının ve davranışsal ekonomi yaklaşımının araçlarını kullanır; ve farklı piyasa yapılarının rekabeti nasıl etkilediğini ve rekabetin stratejik olarak nasıl yönetilebileceğini ele alır. Fiyatlandırma, ürün konumlandırma, rekabet avantajını devam ettirme, uzun ve kısa dönemli fiyat rekabeti açılarından rekabetin inceleneceği derste, uygulanacak vaka analizleri yönetici kararlarının daha isabetli olarak şekillendirilmesine yardımcı olur.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 530 Vergi Hukuku

 

İş hayatında kurumların, işverenlerin ve çalışanların karşılaştığı temel sorunların bir kısmı doğrudan doğruya vergi hukuku kapsamındadır. Genel olarak incelendiğinde vergi idaresi ve vergi ödevlisi arasında ortaya çıkan sorunların/uyuşmazlıkların, matrahın belirlenmesi, verginin miktarı, muafiyet ve istisnalar, mükellefin şahsında yapılan hatalar, ihtiyati haciz uygulanması, ödeme emri gönderilmesi, haciz ve malların paraya çevrilmesi, vergi suçları ve kabahatleri gibi temel konulardan kaynaklandığı görülecektir. Dersin amacı, işletmelerin ve çalışanların vergi hukuku konularında muhatap oldukları mevzuat hakkında öğrencilerin bilinçlenmeleri ve yaşanan sorunlar/uyuşmazlıklar karşısında gidilebilecek idari ve yargısal çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 531 Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin temellerini sunmak ve öğrencilerin yönetim bilişim sistemleri uygulamaları ve teknolojileri konularında bilgi ve tecrübelerini geliştirmektir. Ders veri ve bilginin organizasyonlarda kullanımı üzerinde kurgulanmıştır. Ders bilgi sistemleri ve önemi ile başlayıp, bilgi sistemlerinin iş süreçleri ve organizasyona etkileri ile devam etmektedir. Bilgi sistemlerinde etik, bilgi teknolojileri temelleri, veri tabanı yönetimi, iletişim ve ağlar ve bilgi güvenliği derste işlenen konular arasındadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 532 İşletme Sermayesi Yönetimi

 

İşletme sermayesi kavramı ve öneminin ortaya konularak, finansal yönetimdeki yeri, özellikleri, işletme sermayesi unsurlarının ve kısa vadeli kaynakların yönetimi değerlendirilerek, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli varlıklar ile bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklara ilişkin politika ve teknikler hakkında bilgi vermek.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 533 Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

Bu dersin amacı; bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi sağlayabilmektir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 539 Finansal Tablolar Analizi

Bu derste finansal tabloların hazırlanması, hazırlanan finansal tabloların analizi ve yorumlanması ile ilgili konular öğrencilere aktarılacaktır. Bu bağlamda derste finansal tablo analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kullanılan yöntemler, bilanço ve gelir tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, karşılaştırmalı finansal tablolar, finansal tabloların yatay (eğilim yüzde yöntemi) ve dikey (yüzde yöntemi) analizleri, fon akış ve nakit akış tabloların oluşturulması ve analizi gibi konular işlenecektir. Öğrencilere belirli muhasebe teorileri ve uygulamaları anlatılacak olup, dersin sonunda öğrencilerin herhangi bir işletmede karşılaşacağı finansal tablolar ile ilgili analiz ve yorum yapabilmesi hedeflenmektedir.

 

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 540 Kriz Yönetimi ve Liderlik

 

Bu dersin temel amacı öğrencileri krizin ortaya çıkma süreci, izlenecek stratejiler, kriz yönetimi ve iletişimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek; işletme ve kriz yönetiminde stratejik bir öneme sahip olan lider davranışının çeşitli teori ve yaklaşımlar çerçevesinde irdelenerek, liderlik davranışına ilişkin konuları öğrencilere aktarmaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 541 İş Dünyasında Liderlik

 

İş dünyasında liderlik dersi günümüzde artarak ihtiyaç duyulan kurumsal ve global liderlerin hazırlanması amacıyla verilmektedir. Bu bağlamda liderlikle ilgili teori ve kavramlar, liderlik tarzı ve davranışları, lider-takipçi ilişkisi ve liderlerin kurum performansına olan etkileri hızla değişen iş dünyası çerçevesinde incelenmektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 542 İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim

 

İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim Semineri dersi, çok kültürlü yönetim anlayışını öğrencilerin yerinde görüp inceleme ve analizlerde bulunmasını sağlamak amacıyla verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, dünyanın çok kültürlü merkezleri konumundaki ülkelerdeki çeşitli sanayi, sağlık ve eğitim sektörlerindeki şirketlere yönelik araştırma ve incelemeleri, ayrıca kültür-sanat odaklı programları kapsar. Bu seminerin bir parçası olarak  öğrenciler karşılaştırmalı analizlerde bulunurlar.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 543 Yöneticiler İçin Oyun Teorisi

 

Yöneticiler İçin Oyun Teorisi dersinde amaç, bir yöneticinin günlük karar verme süreçlerinde kullanacağı oranda gerekli oyun teorisi altyapısını sağlamaktır. Dersin teorik kısmında oyun teorisinin kapsamı, temel tanımları ve ün kazanmış problemleri anlatılacaktır; uygulama kısmında ise iş dünyasındaki yöneticilerin günlük iş hayatında karşılaşabilecekleri ihaleye teklif verme, pazarlık yapma, fiyat belirleme, ortaklık kurma gibi önemli kararları en iyi şekilde yönetebilmeleri için problemler çözülecek ve vakalar üzerinde çalışılacaktır. Bu ders, bireylerin birbirlerine bağımlı olarak karar verdikleri durumları incelemeye yarayan kuramsal araçları geliştirir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 545 Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi

 

Bu derste öncelikle iletişim kavramları üzerinde durularak, uluslararası ilişkilerde etkin müzakere teknikleri, müzakere süreci ve bu sürecin yönetiminde önemli bir yere sahip olan liderlik becerisi, zaman ve toplantı yönetimi, liderlik-iletişim-çatışma-güç-otorite gibi örgütsel davranış konularının müzakere üzerindeki etkileri, müzakerede kültürel farklılıklara vurgu ve çeşitli iletişim araçları gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 552 Tüketici Davranışları

 

Bu ders sosyal psikoloji teorilerinin tüketici davranışlarını anlama konusunda nasıl kullanılabileceğine dair bir anlayış sağlamaktadır. Derste tüketicilerin gruplandırılması ve hedef alınması, motivasyon, algı, öğrenme, tutum, tutum değişikliği, kişilik, benlik, ikna, iletişim ve tüketici davranışlarının temelini oluşturan karar verme süreçleri gibi konular ele alınacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 553 Tarihsel Süreçte Yönetim Konsepti ve Liderlik

 

Ders, tarihsel süreçte yönetim düşüncesinin geçirdiği evrimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca Liderlik terminolojisi kapsamına giren konular da bu dersin inceleme alanı içerisindedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 554 Küresel Krizler ve Risk Yönetimi

 

Bu dersin amacı Örgütlerin neden ve nasıl değiştiği ve bu değişim sürecinin yöneticiler tarafından nasıl yönetilip yönlendirildiği konusunda öğrencilerin bilgilenmesini sağlamak örgütsel değişim ve gelişime ilişkin örnek uygulamalarla onların bu konudaki yetenek ve becerilerini geliştirmektir. Ders kapsamında kriz ve risk yönetimi kapsamında küresel ve yerel örneklerden yola çıkılarak yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 555 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Düşünceler

 

Dersin amacı, post modern bir yönetim anlayışı geliştirmek amacıyla organizasyonların yapı ve işleyişinin gözden geçirilerek, iyileştirme ve yeni yaklaşım uygulamalarının ele alınmasıdır. Dersin içeriğinde; Yönetim ve örgütler üzerine kuram oluşturmanın temelleri; yönetimsel düşüncenin evrimindeki bağlamsal etkiler; yönetim bilimi alanında farklı yönetim düşüncelerini temsil eden tanınmış yönetim düşünürlerine ait eserlerin analizi; psikoloji, sosyal psikoloji; sosyoloji ve yönetim bilimi alanında yapılmış temel çalışmaların incelenmesi; klasik yaklaşımlar: bilimsel yönetim, ilk yönetimsel kuramlar, bürokrasi yaklaşımları; İnsan ilişkileri ve davranışçı bilim yaklaşımları; örgüt ve karar verme kuramına ilk katkılar gibi konular bulunmaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 556 Uluslararası İşletmecilik

 

Uluslararası işletmecilik alanındaki yönetim teorileri ve güncel yaklaşımları bir arada öğrenme dersin ana amacıdır. Bu ders kapsamında, uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, globalleşme (küreselleşme) kavramı ve süreçleri; uluslararası işletmeciliğin planlama organizasyon, yürütme, karar verme, kontrol, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yatırımlar gibi fonksiyon ve konulara getirdiği farklı uygulamaların yönetsel açıdan incelenmesi, çeşitli yönetim uygulamaları. Uluslararası işletmeciliği etkileyen güçler gibi konulara değinilecektir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 557 Çok Uluslu İşletme Yönetimi

 

Bu dersin amacı; uluslararası ortam, uluslararası firma ve işletme, dış ticaret teorileri, uluslararası ekonomi ve ekonomik sistem, uluslararası riskler ve sorunlar, çok uluslu firmalar ve küreselleşme, uluslararası finans ve üretim, uluslararası politika ve ekonomik faaliyetler konularında öğrencilere bilgi vermektir. Ülke piyasalarındaki farklılıklar, ticaret ve yatırım modelleri, uluslararası finansal çevre, işletmeler ve devlet arası ilişkiler, uluslararası işletmeler için stratejiler. Sınır ötesi faaliyetleri olan firmaların karşılaştığı stratejik ve operasyonel sorunlar. Ülke piyasa analizi ve giriş stratejileri, müzakereler ve diplomasi, uluslararası operasyonların tasarımı ve kontrolü ve çeşitli fonksiyonel alanlara dair konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 558 Örgütsel Davranış

 

Bu dersi amacı, örgütlerdeki insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını temin etmek; insan davranışlarının yönlendirilmesi, değiştirilmesi ve kontrol edilmesi konularında iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Ders kapsamında olumlu iş çevresi oluşturma, güdüleme, takım dinamikleri ve sanal takımlar, çatışma ve gerilim yönetimi, yaratıcılık ve karar verme, güç ve etkileme, liderlik, örgütsel kültür, örgüt geliştirme ve değişimin yönetimi, örgütsel yapı gibi konular üzerinde durulacaktır. Örgütsel Davranış dersinde çalışanlara doğrudan performans sağlayacak ve çalışanların iş hayatında daha etkin olmalarını temin edecek konular arasından seçmeler yapılmıştır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 559 Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

 

Dersin amacı liderlik alanındaki temel yaklaşımlar hakkında öğrencilere bilgi aktarmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda klasik ya da modern liderlik yaklaşımları derinlemesine incelenerek, çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Son dönemde güncel olarak tartışılan konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak bu derste hedeflenmektedir.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 560 Örgüt Teorisi

 

Dersin amacı, örgüt teorisi alanındaki farklı bakış açılarını, konuları ve teorileri aktarmak; öğrencilere bu yaklaşım ve teorileri değerlendirebilecek bir altyapı kazandırmaktır. Ayrıca bu derste; örgütsel olgulara dikkat çekerek, örgüt kuramlarının gelişim evrelerini irdeleyerek, yönetim ve örgüt olgularının dayandığı kuramsal dayanaklar hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve yönetim anlayışını sorgulamayı prensip edindirmekte amaçlanmıştır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 561 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

 

Bu ders, daha etkili ve verimli bir kurumsal ortam oluşturmak için gerekli insan davranışının temellerini tanıtmakta ve davranışların performans üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin bireysel, takım ve kuruma dayalı davranışları anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 562 Uluslararası Ticaret Teorileri

 

Bu ders, uluslararası ticaret teorilerini klasik, neo-klasik ve alternatif perspektiflerden ele alarak teori ve pratikte incelemeyi amaçlar. Ele alınacak konular arasında ticarete karar verilmesi, ticarette kazanan ve kaybeden taraflar, hükümetin ve ticareti düzenleyen diğer uluslararası kuruluşların rolü bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kurumlardaki uluslararası ticaretle ilgili güncel gelişmeler de tartışılacaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 563 Çalışma Sosyolojisi

 

Bu dersin temel amacı, bir yandan sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımak, sosyoloji yöntem ve araştırma tekniklerini kavramak, sosyolojinin tarihçesini, sosyal kurumları öğrenmek, sosyal değişme ve sosyal hareketlilik hakkında bilgi edinmek, diğer yandan sosyolojinin bir alt dalı niteliğindeki çalışma sosyolojisini temel özellikleri bakımından tanımaktır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 564 Kurumlar Sosyolojisi

 

Bu derste öğrenci, kurumların bir sosyal sistem için önemini, anlamını kavrar, gevşek örüntülü bir aksiyonun kurum haline geliş sürecini, bu süreç içindeki olası aşamaları ve mekanizmaları anlar, kurumların sosyal yapısal analizlerini yapabilmek için ele almaları gereken temel değişkenleri anlar ve ifade eder. Literatürde, sosyolojik yaklaşımların sosyal kurumlar ele alış biçimlerindeki farlılıkların farkına varır.  Bu bağlamda, kurumların sosyal yapı analizlerinde kullanılan değişkenlerini farklı sistem modellerine göre karşılaştırmalı olarak ifade eder ve örneklendirir. 

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 565 Yönetimde Simülasyon

 

Bu derste öğrenci, simülasyon modellemenin üretim ve hizmet sistemlerinde karar destek aracı olarak kullanımını aktarmak, simülasyonunun teorik altyapısıyla birlikte karmaşık sistemlerinin analizi ve modellenmesinde simülasyon kullanımını açıklamak, simülasyon gerçekleştirmede gerekli olan rassal sayı ve değişkenlerin üretilmesini sağlamak, konu ile ilgili Ms Excel, Ds for Windows ve PROMODEL programları ile uygulamalar gerçekleştirmektir.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 566 Reklam Yönetimi

 

Bu ders bir reklamın bütünleşik pazarlama çalışmalarındaki önemini, reklam yönetim sürecini ve işleyişini, reklamcılıkla ilgili düzenlemeleri ulusal ve uluslararası örnekler temelinde öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 568 Dijital Pazarlama

 

Son yıllarda, dijital teknoloji ve medyada yaşanan gelişmeler geleneksel pazarlama kavramlarını etkilemiştir. Bu dersin temel amacı öğrencileri dijital pazarlama ve ilgili kavramlar, teknikler ve uygulamalar konusunda bilgilendirmektir. Derste öncelikle dijital pazarlamanın temelleri konusunda kapsamlı bir giriş yapılmaktadır. Mikro-makro çevrimiçi çevre analizi sonrasında dijital pazarlama stratejisi geliştirme konusu ele alınacaktır. Buna ek olarak dersin öğrencilere çevrimiçi müşteri deneyimi, kampanya planlaması, pazarlama iletişimi gibi dijital pazarlama uygulamasına yönelik konularda da beceriler kazandırması hedeflenmektedir. Teorik ve uygulamalı yaklaşımı ile ders, mezunların profesyonel kariyerlerinde dijital pazarlamadan faydalanmalarına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, derste saygın dergilerden seçilen konuyla ilgili makalelerin tartışılması, akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilere katkılar sağlamaktadır.

 

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 7,5

S/Z: Seçmeli

 

ISLT 591 Yüksek Lisans Tezi

 

Öğrenci danışmanı tarafından önerilen ve Enstitü tarafından onaylanmış bir konuda araştırma görevini yerine getirir.

 

Teori: 0

Uygulama: 0

Kredi: 0

AKTS: 60

S/Z: Zorunlu

 

ISLT 590 Seminer

 

Her öğrenci, tez çalışmasına başlamadan önce, tez danışmanı tarafından seminer koordinatörü koordinasyonunda bir konu atanır. Öğrenci konuyu araştırır ve tez çalışmasının ilk aşamasında sunar.

 

Teori: 0

Uygulama: 0

Kredi: 0

AKTS: 7,5

S/Z: Zorunlu