1) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur ve karşılaştığı sorunları bu yöntemleri kullanarak çözümleyebilir. 
2) Lisansüstü uzmanlık düzeyinde geliştirdiği ve derinleştirdiği alanına ait bilgilerin farklı disiplinlerle ilişkisini anlar, alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir.  
3) Sosyal bilimlerde disiplinlerarası yaklaşımların ve bunların karşılıklı etkileşiminin farkında olur.
4) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri uygulamada karşılaşılan sorunlar ve güncel olaylarla ilişkilendirme ve stratejik yaklaşımlar geliştirme becerisine sahip  olur. 
5) Sosyal bilimlerde alanı ile ilgili araştırdığı konuları sistemli bir biçimde analiz eder ve alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak aktarır.
6) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki konularda eleştirel düşünme becerileri ve yaklaşım geliştirir.
7) Uzmanlık alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.
8) Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.
9) Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar ve alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanır.
10) Bağımsız çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
11) Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.
12) Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal verileri ya da normları yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.