KHUK 501 Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

İlgili mevzuat çerçevesinde koruma tedbirlerinin düzenlenişi, yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama-elkoyma, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı, teknik araçlarla izleme, tazminat.

KHUK 502 Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Yargısı

Anayasa yargısının meşruluğu, anlamı ve fonksiyonu, Anayasa Mahkemelerinin görev ve yetkileri, norm denetimi, Anayasa yargısal denetimin konusu, zamanı ve ölçütü, Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuksal sonuçları, Anayasa yargısında yürürlüğü durdurma kararı, Anayasa kurallarının doğrudan uygulanması

KHUK 503 Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru, Anayasa, Anayasa Mahkemesi, karşılaştırmalı hukuk

KHUK 504 Hayata Karşı Suçlar

Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku- Devletlerarası Ceza Hukuku ayrımı gibi yapılan alt ayrımlar. Sınır aşan suçlardaki artışlara bağlı olarak uluslararası adli yardımlaşmanın geçirdiği gelişim, uluslararası suçlulukla mücadele, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve uluslararası ad hoc ceza mahkemelerinden Uluslararası Ceza Divanına geçiş, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulmasında ulusal mahkemelerle Uluslararası Ceza Divanının ilişkileri. Gerek mesafe suçları ve gerekse uluslararası suçlar konusunda Türk hukukunun değerlendirilmesi.

KHUK 506 İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

İdari yargılama usul hukukunda dava açma olanakları, dava açma süreleri, dava açma sürelerinin hesaplanması, dava açma sürelerinin meydana getirdiğ ihak kayıpları, dava açma sürelerinin niteliklerinin hukuki niteliği, konu ile ilgili içtihatlar

KHUK 507 Suçun Unsurları

Suçun unsurları, ceza hukuku

KHUK 508 İdari Sözleşmeler Hukuku

İdare, görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanırken, pek çok durumda tek yanlı işlemler yapmak sureti ile yerine getirir. Bazı durumlarda ise karşılıklı idarelerin uyuşumu sonucu oluşan sözleşmeler ile yerine getirir. İşte idarenin yapmış olduğu bu sözleşmelere idarenin sözleşmeleri denir.  İdarenin sözleşmeleri ise “idari sözleşmeler” ve “idarenin özel hukuk sözleşmeleri” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu nedenle öncelikle “ İdarenin hukuk sözleşmeleri” ile “ idari sözleşme” kavramlarını birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Bu ders de idarenin sözleşmelerinin özel hukuk mu idare hukuku kapsamında mı olduğunun araştırılmasını kapsamaktadır.

KHUK 509 Kamu İhale Hukuku

Kamu idaresi, kamu ihalesi, ihale usulleri, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu

KHUK 510 Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının  Korunması Yöntemleri

Kamu idaresi, kamu ihalesi, ihale usulleri, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu

KHUK 511 İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

İdarenin sorumluluğu, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk, tam yargı davaları

KHUK 512 Toplum Felsefesi Problemleri

Dersin içeriğini, “toplum/devlet/siyaset felsefesi” konularının ve problem alanının tespit edilmesi ve öğrencilere aktarılması oluşturur. Bu derste öncelikle toplumun ortaya çıkış koşulları farklı kuramsal ve ampirik çalışmaların ışığında ele alınacaktır. Batı düşüncesindeki “utopia” örnekleri Platon, Morus ve Campanella’da görüldükten sonra 19. yüzyılın “ütopik sosyalist”(Fourier, Saint-Simon) ve “sosyalist”(Marx, Engels) düşünürleri irdelenecektir. Sosyoloji biliminin kurucuları olan Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in ana düşünceleri ele alınacaktır. 20. yüzyılın evrimci ve çatışmacı toplum kuramlarının yanı sıra İslam dünyasından da İbni Haldun ve Ziya Gökalp’in görüşleri irdelenecektir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin “Batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” serüveni toplum felsefesi açısından büyüteç altına alınacak; tüm konular, seçme metinler okunmak suretiyle detaylandırılacaktır.

KHUK 513 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

Bu derste anayasal sistemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi temelinde bir dizi konuya değinilecektir. Buna göre, öncelikle Anayasa Yargısına sahip bazı ülke örnekleri üzerinden Anayasa Yargısı yapan mahkemelerin yapısının nasıl oluştuğu, hâkimlerinin nasıl seçildiği, anayasa yargısına ilişkin otoritenin kaynağı ve meşruiyeti gibi konular karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Yine Yasamanın belirli işlemlerini denetleme yetkisine sahip bir Anayasa Yargısını barındıran devletlerde bu yargısal yapı ile diğer devlet organları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Bunun dışında Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter sistemlerde yürütmenin anayasadan kaynaklanan olağanüstü ve istisnai düzenleme yetkisinin anayasal sınırları konusu ele alınıp, karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir. Üniter, Bölgesel ve Federal devlet biçimlerinde Anayasanın varlığı ve fonksiyonunun ne anlam ifade ettiği de karşılaştırmalı bir şekilde incelenecek konular arasındadır. Temel hak ve özgürlüklerden ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, sosyalekonomik ve kültürel haklar, azınlık hakları, kolektif haklar, direnme hakkı, pozitif ayrımcılık, siyasal partiler ve hukuk devleti gibi konuların farklı devlet biçimlerine sahip ülkelerde hangi normatif esaslar ve hukuk ilkeleri doğrultusunda anayasal güvenceye kavuşturulduğu hususları doktrinden, mahkeme içtihatlarından ve uygulamadan örneklerle ve karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

KHUK 514 Hürriyete Karşı Suçlar

Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku- Devletlerarası Ceza Hukuku ayrımı gibi yapılan alt ayrımlar. Sınır aşan suçlardaki artışlara bağlı olarak uluslararası adli yardımlaşmanın geçirdiği gelişim, uluslararası suçlulukla mücadele, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve uluslararası ad hoc ceza mahkemelerinden Uluslararası Ceza Divanına geçiş, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulmasında ulusal mahkemelerle Uluslararası Ceza Divanının ilişkileri. Gerek mesafe suçları ve gerekse uluslararası suçlar konusunda Türk hukukunun değerlendirilmesi.

KHUK 515 Hukuk Felsefesi Problemleri

Hukuk Felsefesi'nin temel sorusu ontolojiktir: ” Hukuk nedir?”. Bu soruyla bağlantılı olarak, bu derste, hukuk hakkında bilgi edinme yöntemleri ve hukukun başka düşün ve pratik evrenleriyle ilişkisi ele alınır. Varlık (normatif düzenin belirmesi ve uygulanması) ve dil sorunları (hukukun belirliliği- belirsizliği): bir sistem olarak hukukun unsurları (norm ve ilkeler) ve ilişkileri (normatif sistemlerin birbirleriyle ilişkileri): ve son olarak, hukukta değer sorunu (adalet, özgürlük gibi kavramlar kapsamında doğal hukuk) konu edinilerek tartışılır. Bu tartışmalar, kronolojik sıçramalarla ve güncele ağırlık verilerek, düşünce tarihindeki bağlantılarıyla birlikte değerlendirilir; konuyla ilgili seçme metinlerden okumalar yapılarak detaylandırılır.

KHUK 516 Eleştirel İnsan Hakları Teorisi

KHUK 517 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem,

araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

İdare, görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanırken, pek çok durumda tek yanlı işlemler yapmak sureti ile yerine getirir. Bazı durumlarda ise karşılıklı idarelerin uyuşumu sonucu oluşan sözleşmeler ile yerine getirir. İşte idarenin yapmış olduğu bu sözleşmelere idarenin sözleşmeleri denir.  İdarenin sözleşmeleri ise “idari sözleşmeler” ve “idarenin özel hukuk sözleşmeleri” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu nedenle öncelikle “ İdarenin hukuk sözleşmeleri” ile “ idari sözleşme” kavramlarını birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Bu ders de idarenin sözleşmelerinin özel hukuk mu idare hukuku kapsamında mı olduğunun araştırılmasını kapsamaktadır.

KHUK 518 Mal Varlığına Karşı Suçlar

KHUK 590 Yüksek Lisans Tezi

Kaynak araştırması, tez yazımı, atıf yöntemleri ve sunumlar

KHUK 591 Danışmanlık

Öğrencilerin çalışma konularındaki yeni gelişmelerin ve bilimsel yayınların incelenmesi ve tartışılması

KHUK 592 Seminer

Kaynak araştırması yapma, tez yazım kılavuzu uyarınca tez yazım ve atıf yapma şekli