KAMU HUKUKU TEZSİZ-TÜRKÇE

KHUK (501) Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

Ceza yargılamasında gerçeğe ulaşmayı ve yargılama sonunda verilecek kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla, kural olarak ceza hâkimi tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise kanunla yetkili kılınan mercilerce geçici olarak başvurulan; henüz hüküm vermeden önce kişinin temel hak ve hürriyetlerine müdahaleyi gerektiren yasal çareler olarak tanımlanması mümkün olan koruma tedbirleri, dersin konusunu teşkil etmektedir. Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, elkoyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı atanması ve teknik araçlarla izleme olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülmüş olan bu tedbirler; düzenlenme sırası dikkate alınarak ele alınır. Adli kolluk ve adli makamların tedbirleri uygulama şekli tartışma konusu yapılır. Öğrencilerden herhangi bir tedbirle ilgili detaylı bir araştırma yapmaları ve bunu sunmaları beklenir.

KHUK (503) Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru

KHUK (505) İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukuku dersinde modern insan hakları kuramının felsefi altyapısı ve gelişiminin tarihsel olarak ele alınması dersin başlangıç konularıdır oluşturur. Başlangıç konularının ardından insan hakları kavramının dinamik ve değişken içeriği ve modern hak kuramları ele alınır ve güncel olarak insan hakları düşüncesinin pozitif hukuka yansımaları ele alınır. İnsan hakları hukuku dersinin önemli bir alt konusu insan haklarını korumaya dönük ulusal ve uluslararası mekanizmalarının koruma kapsamı ve usulünün ele alınmasıdır. 

KHUK (507) Suçun Unsurları

KHUK (509) Kamu İhale Hukuku

KHUK (511) İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

KHUK (513) Anayasa Yargısı I (Soyut/Somut Norm Denetimi)

Yasakoyucunun iradesinin anayasa uygunluğunun denetimine dönük tarihsel gelişim ve bu gelişim içerisinde anayasa yargısına dair farklı modeller dersin başlangıç konularıdır. Başlangıç konularında Türk hukuk düzeninde anayasa yargısının ortaya çıkışı ve işlevi de ele alınır. Türk anayasa yargısında soyut ve somut norm denetiminin usulü, Anayasa Mahkemesine başvuru koşulları, Mahkemenin ilk inceleme üzerine verdiği kararlar, anayasa yargısında yürürlüğün durdurulması, yargısal denetimin pozitif hukuktan ve yargı fonksiyonunun doğasından kaynaklanan sınırları, iptal kararlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin tartışmalı konular ele alınır. Öğrencilerden en az bir konuda detaylı bir araştırma yapması ve bunu sunması beklenir. 

KHUK (515) Hukuk Araştırmalarında Sosyal Bilim Yöntemleri

Bu derste özellikle hukukun bilinen ve alışıldık normatif, aşkın, tümdengelime dayalı  ve soyut kimliğinin dışında onun toplumsal boyutu ele alınacaktır. Buna göre hukukun verili bir toplum içinde ortaya çıkış koşulları, gelişimi, değişmesi ve  meşruiyet kaynakları sosyal bilim yöntemlerinden ve siyaset ve sosyoloji gibi disiplinlerin metotlarından yararlanılmak suretiyle ele alınacaktır. Bu bağlamda, bir yandan hukuk araştırmalarında tümevarım yöntemine dayalı nicel araştırmaların nasıl yapılacağı ve buna ilişkin ampirik yöntemler ele alınırken, diğer yandan nitel araştırma yöntemleri, olay çalışmaları, biyografik ve tarihsel çalışmalar, röportaj yöntemleri ve etnik ve kültürel analiz yöntemleri incelenecektir.

KHUK (517) İnsan Hakları Avrupa Hukuku

Bu ders, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Temel Özgürlükler Hukukunu, iki perspektif yönünden inceleme konusu yapmaktadır. İlk perspektif, yargılama aşamasında mahkeme tarafından kullanılan teknik ve yorum metotlarına değinecektir. Özellikle takdir yetkisi doktrinleri, Avrupa mutabakatı, yaşayan bir sözleşme oluşu, teolojik yorum açıklanacak ve gerektiğinde eleştirel olarak değerlendirilecektir. Derste kullanılacak olan analize ilişkin ikinci perspektif ise, Sözleşme hukukunun ve bunun Avrupa Konseyi üye devletleri nazarında uygulamasının pratik yönünü kapsayacaktır.

KHUK (519) Kamu İhale Usulleri ve Uygulamaları

İdarenin gelir elde etme ve harcama yapma usulleri arasında en yaygını ihale usulleridir. Derste ihale kanunlarının birbiriyle ilişkisi ve öngördükleri ihale usulleri ele alınır. İhale usullerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların niteliği idari çözüm yolları; ihale işlemlerinin yargısal denetimi; ihale sonucu imzalanan sözleşmelerin hukuksal niteliği; ihale sürecindeki hukuka aykırılıkların sözleşmeye olan etkileri dersin alt başlıklarını oluşturur. 

KHUK (521) Devlet Felsefesi

Bu derste devlet kavramı ve devletin ortaya çıkış koşulları tarihsel ve kuramsal bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Buna göre başta liberal ve sosyalist ideolojiler olmak üzere farklı ideolojilerin devlet anlayışları incelenirken, devletin kökenine dair aile teorisi, biyolojik teori, kuvvet ve mücadele teorisi, sosyal sözleşme teorisi gibi teoriler incelenecektir. Yine son dönemde devlete ilişkin post-modern, post yapısalcı, post kolonyel ve feminist kuram ve yaklaşımlar incelenip, modern devlete ilişkin eleştirel bir yaklaşım benimsenmeye çalışılacaktır.

KHUK (523)   Bilişim Alanında Suçlar

Dersin konusunu bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen veya işlenebilen suçlar oluşturmaktadır. Derste öncelikle bu suçların belirlenmesi amacıyla bilişimle ilgili temel kavramlara, daha sonra birbirlerinden ayrılmaları ve yorumlanmaları için önem taşıyan suçun hukuki konusu kavramına değinilecektir. Bu kavramların kısaca açıklanmasından sonra, önce sadece bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi mümkün olan suçlar ele alınarak, bunların ayırt edici özellikleri ve uygulamada nasıl ortaya çıktıkları tartışılacaktır. Son olarak, bilişim alanında suçlar başlığı altında yer almadığı halde bilişim sistemi vasıtasıyla işlenmesi mümkün olan suçlar belirlenecek ve incelenecektir. Dersin amacı hem günümüzde hayatın her alanına sirayet eden bilişim sistemlerinin ceza hukukuna etkisinin ortaya konması, hem de bu sistemler kullanılarak işlenen suçların teorik temellerinin ve pratikte nasıl ortaya çıktıklarının belirlenmesidir.

KHUK(525) Toplum Felsefesi

Bu derste öncelikle toplumun ortaya çıkış koşulları farklı kuramsal ve ampirik çalışmaların ışığında ele alınacaktır. Buna göre toplumsal değer, kurum, inanç, ahlak, gelenek ve göreneklerle sadece toplum içerisinde karşılaşabileceğimiz olgu ve fenomenler eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Toplum neden vardır? Toplumsuz bir yaşam mümkün müdür? Farklı toplumlarda neden farklı yaşam biçimleri ve dünya görüşleri ortaya çıkmaktadır? Toplum doğanın antitezi midir? İnsan doğal mı yoksa toplumsal bir canlı mıdır? Bu son sorunun kendisi ne kadar anlamlıdır? Bu ve benzeri konular ve sorular bu dersin genel içeriğini oluşturacaktır.  

OHUK (507) Bilimsel Araştırma Teknikleri

KHUK (500) Seminer

 

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

KHUK (502)  Anayasa Yargısı II (Bireysel Başvuru)

Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusundaki en kuvvetli yöntemlerden birisi olan “bireysel başvuru”ya duyulan ihtiyacın nedenleri ve bu yöntemin Dünya örnekleri dersin başlangıç konularıdır. Bireysel başvurunun hukuksal niteliği, usulü, Anayasa Mahkemesinin yargı mercii olarak bireysel başvuruları incelemesindeki nitel sınırları, bireysel başvuru üzerine verilen kararların hukuksal etkileri dersin ana konuşlarını oluşturmaktadır. Güz döneminde verilen insan haklarına ilişkin dersler bireysel başvuruya ilişkin bahar dönemi dersi için temel teşkil edecektir. Öğrenciden bireysel başvuru usulü veya bu yolla koruma kapsamında yer alan haklardan birisi hakkında detaylı bir araştırma yapması ve bunu sunması beklenir. 

 

KHUK (504) Uluslararası Ceza Hukuku ve Uygulaması

Bu ders, katılanlara uluslararası ceza hukukuna ilişkin gerekli teorik bilgiyi ve bu bilgilerin başkaca devletlerde farklılık gösterebilecek pratik uygulamalarını sağlayacaktır. Teorik çerçevenin bir parçası olarak, Leipzig, Nuremberg ve Tokyo yargılamalarından başlayan uluslararası ceza hukukunun gelişiminin tarihçesi değerlendirilecektir. Tarihsel bakış akabinde, bu alandaki kuralların uygulaması da göz önüne alınmak suretiyle modern uluslararası ceza hukuku ve güncel sorunlar analiz edilecektir. Özellikle farklı kategoriden suçlara, niteliklerine, uluslararası düzeyde soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki uygulamalara ilişkin hususlara özel önem verilecektir.

KHUK(506) İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

İdari yargılama usul hukukunda dava açma olanakları göreli olarak kısa sürelere bağlı tutulmuştur. Dava açma süreleri birçok olayda son derece karmaşık özellikler gösterir. Uygulayıcı açısından dava açma sürelerinin nasıl hesaplanması gerektiğini bilmek hak kayıplarına yol açılmaması noktasında fevkalade büyük bir önem arz etmektedir. Ders özellikle yargı içtihatlarının izini sürerek dava açma sürelerinin hukuksal niteliği ve birçok ihtimal çerçevesinde dava açma sürelerinin nasıl hesaplanacağına dair konu içerikleriyle donatılmıştır. 

KHUK (508) Eleştirel İnsan Hakları Hukuku 

Dersite Batı düşüncesinde insan hakları kavramının doğuşu, gelişimi ve pozitif hukuk haline gelişi süreçleri felsefi, tarihsel, sosyal, iktisadi ve kültürel bakış açılarıyla ve eleştirel bir şekilde ele alınacaktır. Bunun yanında  Batı toplumlarının ırksal, sınıfsal, cinsiyete dayalı ve üretim ilişkilerinden kaynaklanan önyargılarının ve toplumsal ilişkilerinin de nasıl kendi spesifik tarihsel koşullarından soyutlandırılıp şeyleştirildikleri ve insan hakları bağlamında evrensel bir niteliğe büründürüldükleri hususları incelenecektir. Bu bağlamda, Feminist, Post Yapısalcı, Post Modern, Post Kolonyel Kuramlardan bu derse ilişkin eleştirel bakışın oluşturulması ve geliştirilmesi için yararlanılacaktır. 

KHUK (510) Siyaset Felsefesi

Bu derste siyaset felsefesine ilişkin belli başlı metinler ele alınacak ve siyaset dediğimiz fenomenin varlık koşulları ile antik dönemden modern zamanlara kadar olan gelişimi incelenecektir. Bu bağlamda politika, özgürlük, eşitlik, mülkiyet, haklar ve hukuk gibi siyaset felsefesinin başat konularının tarihsel ve kuramsal gelişimi ele alınırken, farklı siyaset filozoflarının ilgili konulardaki görüşleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelenecektir. Tüm bu hususlar incelenirken bir bilgi alanı olarak siyaset felsefesinin günümüzdeki konumu da interdispliner bir bakış açısıyla ve eleştirel bir biçimde değerlendirilecektir.

KHUK (512) Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları

Terör ve örgütlü suçlarla ilgili ceza muhakemesi süreci, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli zorluklar içermektedir. Bu nedenle, terör suçları ile sınır aşan insan ve uyuşturucu ticareti, ulusal ve uluslararası kaçakçılık ve diğer örgütlü suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde özel soruşturma tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Dersin amacını; örgütlü suçlar ve terör suçlarının mahiyetinin ortaya konması, suç tiplerinin incelenmesi ve sonrasında temel hak ve özgürlükleri ihlal riski taşımaları nedeniyle ancak kısıtlı olarak kullanılması gereken özel soruşturma tekniklerinin ortaya konması içerir. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve kamuoyunda getirilen eleştiriler, tartışma konusu yapılır. Öğrencilerden bir suç ve bu suça ilişkin özel soruşturma teknikleri konusunda detaylı bir araştırma yapması ve bunu sunması beklenir.

KHUK (514) Ceza İnfaz Hukuku

Dersin temel konusu, hakkında mahkûmiyet hükmü verilen failin durumu ve maruz kalacağı işlemlerdir. Bu bağlamda öncelikle verilen hükmün nasıl infaz edildiği ve infaz sürelerinin nasıl hesaplandığı ele alınacaktır. Ders kapsamında infaz rejimlerinin yanında, koşullu salıverme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezasının ertelenmesi gibi kurumların şartları ve uygulanmaları da incelenecektir. Dersin amacı öğrencilerin hem bu kurumların teorik altyapıları ve şartları, hem de uygulamada nasıl ortaya çıktıkları konularında bilgi sahibi olmalarıdır.

KHUK (516) Bilişim Alanında Suçlar

Dersin konusunu bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen veya işlenebilen suçlar oluşturmaktadır. Derste öncelikle bu suçların belirlenmesi amacıyla bilişimle ilgili temel kavramlara, daha sonra birbirlerinden ayrılmaları ve yorumlanmaları için önem taşıyan suçun hukuki konusu kavramına değinilecektir. Bu kavramların kısaca açıklanmasından sonra, önce sadece bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi mümkün olan suçlar ele alınarak, bunların ayırt edici özellikleri ve uygulamada nasıl ortaya çıktıkları tartışılacaktır. Son olarak, bilişim alanında suçlar başlığı altında yer almadığı halde bilişim sistemi vasıtasıyla işlenmesi mümkün olan suçlar belirlenecek ve incelenecektir. Dersin amacı hem günümüzde hayatın her alanına sirayet eden bilişim sistemlerinin ceza hukukuna etkisinin ortaya konması, hem de bu sistemler kullanılarak işlenen suçların teorik temellerinin ve pratikte nasıl ortaya çıktıklarının belirlenmesidir

KHUK (518) Ceza Hukukunda Manevi Unsur

Suçun kurucu unsurlarından biri olduğu tartışmasız kabul edilen manevi unsur kavramının içeriği ve uygulamada nasıl belirleneceği konuları ihtilaflıdır. Dersin amacı öncelikle manevi unsur kapsamında yer alan kasıt ve taksir kavramlarını analiz etmek, suçun her bir unsuruna ilişkin bilgi ya da bilgisizliğin manevi unsurun varlığını nasıl etkileyeceğini tartışmaktır. Bunun yanında, manevi unsur terimine verilen farklı anlamların incelenmesi ve her birinin kabulünün pratikte yaratacağı etkilerin ortaya konması planlanmaktadır.

KHUK (520) Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

Bu derste anayasal sistemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi temelinde bir dizi konuya değinilecektir. Buna göre, öncelikle Anayasa Yargısına sahip bazı ülke örnekleri üzerinden Anayasa Yargısı yapan mahkemelerin yapısının nasıl oluştuğu, hâkimlerinin nasıl seçildiği, anayasa yargısına ilişkin otoritenin kaynağı ve meşruiyeti gibi konular karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Yine Yasamanın belirli işlemlerini denetleme yetkisine sahip bir Anayasa Yargısını barındıran devletlerde bu yargısal yapı ile diğer devlet organları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Bunun dışında Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter sistemlerde yürütmenin anayasadan kaynaklanan olağanüstü ve istisnai düzenleme yetkisinin anayasal sınırları konusu ele alınıp, karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir. Üniter, Bölgesel ve Federal devlet biçimlerinde Anayasanın varlığı ve fonksiyonunun ne anlam ifade ettiği de karşılaştırmalı bir şekilde incelenecek konular arasındadır. Temel hak ve özgürlüklerden ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, sosyalekonomik ve kültürel haklar, azınlık hakları, kolektif haklar, direnme hakkı, pozitif ayrımcılık, siyasal partiler ve hukuk devleti gibi konuların farklı devlet biçimlerine sahip ülkelerde hangi normatif esaslar ve hukuk ilkeleri doğrultusunda anayasal güvenceye kavuşturulduğu hususları doktrinden, mahkeme içtihatlarından ve uygulamadan örneklerle ve karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

KHUK (522) Seminer (II)

KHUK 801 Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

Yargı usulleri yargı kararlarının doğuracağı hukuksal sonuçları güvence altına alacak tedbir usullerini içerir. Ceza usul hukuku da yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama-elkoyma vs. şeklinde tedbirler öngörmektedir. Bütün bu tedbirlerin şüpheli ya da sanığın haklarıyla dengeli bir şekilde işletilmesi ceza adaletinin tesisi bakımından son derece hassas ve önemli bir konudur. Bu ders koruma tedbirlerini; araç olma, geçici olma, takdire bağlı bir yetki ile uygulanma, kişi hürriyetini kısıtla ve kanunla öngörülme özellikleri çerçevesinde ele almaktadır.

KHUK 804 Hayata Karşı Suçlar

Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku- Devletlerarası Ceza Hukuku ayrımı gibi yapılan alt ayrımlar. Sınır aşan suçlardaki artışlara bağlı olarak uluslararası adli yardımlaşmanın geçirdiği gelişim, uluslararası suçlulukla mücadele, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve uluslararası ad hoc ceza mahkemelerinden Uluslararası Ceza Divanına geçiş, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulmasında ulusal mahkemelerle Uluslararası Ceza Divanının ilişkileri. Gerek mesafe suçları ve gerekse uluslararası suçlar konusunda Türk hukukunun değerlendirilmesi.

KHUK 805 Bilişim Suçları

Ceza hukuku insanlık tarihi içinde en köklü geçmişe sahip hukuk düşüncesini ifade eder. Belki de bu yüzden yine tarihsel olarak en köklü değişimlerin izlerini ceza hukuku düşüncesinde buluruz. Toplumun ahlaki değerleri, üretim ilişkileri, tüketim biçimi, inançlar, teknoloji vs. değiştikçe ceza hukuku alanı da değişmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerle kanun koyucunun geleneksel suç tanımları birçok fiilin suç niteliği bakımından yetersiz kalmaktadır. Teknoloji ilerledikçe kişiye ve topluma karşı işlenen suçların hem araçları hem de işleniş biçimleri farklılaşmaktadır. Bu ders bilişim alanında işlenen suç tiplerini, bu suçların maddi ve manevi unsurlarını ve bu alandaki suçların görünüş biçimlerini, ağırlaştırıcı sebepleri konu edinmektedir.

KHUK 806 İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

İdari yargılama usulünün en sorunlu başlıklarından birisi “süreler” konusudur Özellikle dava açma sürelerin görece kısa tutulmuş olması ve bu sürelerin hak düşürücü süre olarak nitelendirilmesi hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı bakımından konuyu daha da önemli kılmaktadır. Bu derste özellikle dava açma sürelerinin hukuksal niteliği ve Danıştay içtihatları çerçevesinde süreler ilişkin uygulamalar yine bireysel başvuruya konu olmuş vakıalar ele alınmaktadır.

KHUK 807 Suçun Unsurları

Sadece kanunla tanımlanabilecek olan suç fiili maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurlarından oluşur. Bunlar, her suçta bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Bu derste suçun unsurları hem teorik olarak hem de uygulama açısından ele alınmaktadır

KHUK 808 İdari Sözleşmeler Hukuku

İdare idare hukukuna tabi “idari sözleşmeler”in tarafı olabileceği gibi özel hukuk sözleşmelerinin de tarafı olabilir. Bu ders her şeyden özde idarenin taraf olduğu sözleşmelerin hangi ölçütler dairesinde, hangi hukuksal niteliğe sahip olduğunu ele almaktadır. Liberalleşen ekonomik sitemler içinde idarelerin taraf olduğu idari sözleşmeler de fevkalade çeşitlenmiş olup özel hukuk sözleşmesi idari sözleşme ayrımı da güçleşmiştir. Bu ders özellikle idarenin kamu hizmetini özel kişilere devretmesine ilişkin sözleşmeleri esas alarak idari sözleşme kategorisinde güncel gelişmeleri konu edinmektedir.

KHUK 809 Kamu İhale Hukuku

Piyasanın en büyük ve güvenilir alıcılarından birisi devlet ve diğer kamu tüzel kişileridir.  Kamu harcamaları denetime açık ve şeffaf usuller dairesinde gerçekleşmelidir. Aynı özellik kamu gelirleri açısından da geçerlidir. Kamu otoritelerinin harcamalarında şeffaflık ve rekabeti sağlamak üzere son derece detaylı usul kuralları kanunla ve ikincil mevzuatla düzenlenmiştir. Bu ders bu mevzuat ve yargı kararlarına yansıyan uyuşmazlıklar çerçevesinde kamu ihalelerinin güncel sorunları üzerinde durmaktadır.

KHUK 810 Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Yöntemleri

İnsan Hakları son derece dinamik ve bu nedenle de pozitif hukukla tam anlamıyla kuşatılması güç bir kategoridir. Çok yönlü bir hukuksal kategori çok yönlü bir koruma sistemini de beraberinde getirmiştir. İnsan haklarının korunmasının en etkin yolu yargı güvencesini sağlamak olmakla birlikte zaman içinde bunun yetersizliği fark edilerek yürütme içinde ve yasama denetimi yoluyla da insan haklarını koruma mekanizmaları geliştirilmiştir. Yine zaman içinde iç hukuk düzeni bakımından geliştirilen koruma sistemlerine uluslararası koruma sistemleri eşlik etmiştir. Bu ders hukuksal olarak insan hakları kavramının dinamik ve çok yönlü niteliğinden kaynaklanan aynı nitelikteki koruma sistemlerini ele almaktadır.

KHUK 811 İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

İdarenin yargısal denetiminin bir yönü idari işlemlerin yargısal denetimiyken diğer bir yönü idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmin edilmesidir. İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödeme yükümlülüğü hukuk devleti ilkesinin olağan bir sonucudur. İdarenin sorumluluğuna dair ilkeler tamamen içtihadi bir niteliğe sahip olup kanunla düzenleme pratiği son derece istisnaidir. Bu ders idarenin hangi hallerde ne tür bir sorumluluk altında tazmin yükümlülüğü altında olduğunu özellikle idari yargının içtihat birikimi çerçevesinde ele almakla yetinmez; aynı zamanda tam yargı davalarına ilişkin usul sorunlarını da ele alır

KHUK 812 Toplum Felsefesi Problemleri

Dersin içeriğini, “toplum/devlet/siyaset felsefesi” konularının ve problem alanının tespit edilmesi ve öğrencilere aktarılması oluşturur. Bu derste öncelikle toplumun ortaya çıkış koşulları farklı kuramsal ve ampirik çalışmaların ışığında ele alınacaktır. Batı düşüncesindeki “utopia” örnekleri Platon, Morus ve Campanella’da görüldükten sonra 19. yüzyılın “ütopik sosyalist”(Fourier, Saint-Simon) ve “sosyalist”(Marx, Engels) düşünürleri irdelenecektir. Sosyoloji biliminin kurucuları olan Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in ana düşünceleri ele alınacaktır. 20. yüzyılın evrimci ve çatışmacı toplum kuramlarının yanı sıra İslam dünyasından da İbni Haldun ve Ziya Gökalp’in görüşleri irdelenecektir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin “Batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” serüveni toplum felsefesi açısından büyüteç altına alınacak; tüm konular, seçme metinler okunmak suretiyle detaylandırılacaktır.

KHUK 813 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

Bu derste anayasal sistemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi temelinde bir dizi konuya değinilecektir. Buna göre, öncelikle Anayasa Yargısına sahip bazı ülke örnekleri üzerinden Anayasa Yargısı yapan mahkemelerin yapısının nasıl oluştuğu, hâkimlerinin nasıl seçildiği, anayasa yargısına ilişkin otoritenin kaynağı ve meşruiyeti gibi konular karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Yine Yasamanın belirli işlemlerini denetleme yetkisine sahip bir Anayasa Yargısını barındıran devletlerde bu yargısal yapı ile diğer devlet organları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Bunun dışında Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter sistemlerde yürütmenin anayasadan kaynaklanan olağanüstü ve istisnai düzenleme yetkisinin anayasal sınırları konusu ele alınıp, karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir. Üniter, Bölgesel ve Federal devlet biçimlerinde Anayasanın varlığı ve fonksiyonunun ne anlam ifade ettiği de karşılaştırmalı bir şekilde incelenecek konular arasındadır. Temel hak ve özgürlüklerden ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, sosyalekonomik ve kültürel haklar, azınlık hakları, kolektif haklar, direnme hakkı, pozitif ayrımcılık, siyasal partiler ve hukuk devleti gibi konuların farklı devlet biçimlerine sahip ülkelerde hangi normatif esaslar ve hukuk ilkeleri doğrultusunda anayasal güvenceye kavuşturulduğu hususları doktrinden, mahkeme içtihatlarından ve uygulamadan örneklerle ve karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır

KHUK 814 Hürriyete Karşı Suçlar

Bu derste “hürriyete karşı suçlar” kavramı, Ceza Kanunu’nda “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altındaki suçların tasnifi, hürriyete karşı suçlar başlığı altındaki suçların aralarındaki farklar ele alınmaktadır.

KHUK 815 Hukuk Felsefesi Problemleri

Hukuk Felsefesi'nin temel sorusu ontolojiktir: ” Hukuk nedir?”. Bu soruyla bağlantılı olarak, bu derste, hukuk hakkında bilgi edinme yöntemleri ve hukukun başka düşün ve pratik evrenleriyle ilişkisi ele alınır. Varlık (normatif düzenin belirmesi ve uygulanması) ve dil sorunları (hukukun belirliliği- belirsizliği): bir sistem olarak hukukun unsurları (norm ve ilkeler) ve ilişkileri (normatif sistemlerin birbirleriyle ilişkileri): ve son olarak, hukukta değer sorunu (adalet, özgürlük gibi kavramlar kapsamında doğal hukuk) konu edinilerek tartışılır. Bu tartışmalar, kronolojik sıçramalarla ve güncele ağırlık verilerek, düşünce tarihindeki bağlantılarıyla birlikte değerlendirilir; konuyla ilgili seçme metinlerden okumalar yapılarak detaylandırılır.

KHUK 816 Eleştirel İnsan Hakları Teorisi

Bu derste öncelikle kısaca İnsan Haklarının felsefi temellerine ilişkin genel bir değerlendirme ve bu bağlamda Doğal Hukuk anlayışının İnsan Haklarına bir kavram olarak katkısı anlatıldıktan sonra, modern zamanlardan İnsan Haklarının doğumu ve gelişimi tarihsel ve eleştirel bir perspektifle ele alınacaktır. Derste İnsan Haklarının ulusal ve uluslararası bağlamda korunmasına ilişkin var olan metinler ve kurumlar (Özellikle Avrupa İnsan Hakları Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ele alınacaktır. Dersimizde İnsan Hakları kavramına ilişkin interdisipliner bir bakış açısı geliştirilip, özellikle İnsan Haklarına ilişkin geç modern zamanlarda geliştirilen eleştirel yaklaşımlar (Eleştirel Kuram, Feminizm, Post Yapısalcılık, Post Modern görüşler vs…) ele alınacaktır.

 

KHUK 817 Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

Yüksek lisans akademik çalışmanın ilk adımıdır. Yüksek lisans programları araştırma ve elde edilen verilerin paylaşılmasına ilişkin evrensel akademik yöntemleri ve etik kuralları bilmeyi gerektiren programlardır. Bu ders, bilimin anlamı ve bilime dair temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgileri, bilimsel araştırmanın yapısını, bilimsel yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleri ve bilimsel etik kurallarını bu kuralların akademik çalışmalara ne şekilde yansıdığını konu edinir.

KHUK 818 Malvarlığına Karşı Suçlar

Bu ders kapsamında malvarlığına karşı suçlar incelenecektir.

KHUK 819 Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devlet Yönetimi

Her toplumun kamu hukuku kavrayışı belli ölçüde devlet adı verilen siyasal olguyu kavrayışıyla çok yakından ilgilidir. Türklerin köklü bir devlet geleneği vardır. Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi bu köklü geleneğin son halkası olarak bu geleneğin izlerini taşır ve ondan bağımsız anlaşılamaz. Bu ders bir siyasal oluşum ve olgu olarak devlet kavramından yola çıkarak Türk devlet geleneğinin izini sürmektedir.

KHUK 821 Post-Politik Toplumlarda İnsan Hakları

Post-politik toplumlar özellikle post-Marxist ve post-yapısalcı literatürde günümüzde yaygın olarak tartışılan toplumlardır. Buna göre, post-politik toplumlar politik alanın hukukileştirilmek suretiyle etikleştirildiği, politik olan’ın devre dışı bırakıldığı, toplumsal ve politik antagonizmalarının biçimsel bir uzlaşma fetişizmiyle çözülmeye çalışıldığı toplumlar olarak adlandrılmaktadır. Bu toplum tipinin geç modern zamanların en tipik ve yaygın ‘politik’ toplum modeli olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre bu spesifik politik toplumda biyopolitika, biyoiktidar, yönetimsellik, yönetişim, disiplin ve denetim unsurları öne çıkmaktadır. Tüm bu içeriğiyle post-politik toplumlarda politik mevzular insan hakları terminolojisine adapte edilmeye çalışılmakta, insan hakları kavramının da içeriği boşaltılmaktadır. Dersimizin amacı tüm bu hususları ayrıntılarıyla ve eleştirel bir bakışla ele almaktır.

KHUK 822 Feminist Hukuk Kuramı ve Uygulamaları

 

Derste çağdaş hukuk düzeninin normatif yapısına içkin eril tahakkümün değerlerini, kurumlarını ve inançlarını ortaya koyacak şekilde, hukuk düşüncesi eleştirel bir okumaya tabi tutulacaktır. Bu eleştirel okumada Klasik ve Çağdaş Feminist kuramın yanında, toplumsal cinsiyet rolleri, eril tahakkümün toplumsal kodları ve bunların aşılması üzerinde durulacaktır.

KHUK 823 Etik ve İnsan Hakları

İnsan Hakları konusu genellikle hukuk bağlamında ele alınmaktadır. Oysa insan haklarının felsefi temelleri anlaşılmadan konunun neden önemli olduğu anlaşılamaz. Bu ders, felsefenin en önemli sistematik disiplini olan etiğin insan haklarına nasıl temel oluşturduğunu ortaya koyar. Saygı, onur, özgürlük, erdem gibi felsefi kavramların insan haklarıyla ilişkisini açıklar.

KHUK 824 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı

Özellikle II. Dünya Savaşından sonra yasama organın yargısal denetiminin hukuk devleti kavrayışı açısından bir ihtiyaç olduğu düşüncesi bütün dünyada yaygınlaşmış ve 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ulusal hukuk sistemlerince yaygın olarak benimsenmiştir. Türkiye’de de 1961 Anayasası ile birlikte kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kabul edilmiştir. Dünyada kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ile ilgili olarak kurulan yargısal sistemler oldukça farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu ders karşılaştırmalı bir yöntemle anayasa yargısını ele almaktadır.

KHUK 825 Ceza Hukukunda Kusur

Bu ders kusurluluk kavramını, kusur türlerini, suçun unsurlarında kusurluluğun yerini, kusurluluğu kaldıran nedenleri konu edinmektedir.

KHUK 826 Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında özellikle de bilişim sistemleri üzerinden yapılabilecek ihlallerin neler olduğunu, bunlara karşı mevzuatın nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Bu kapsamda yapay zeka teknolojileri gibi teknolojilerin önemi de değerlendirilecektir.

KHUK 830 Kişilere Karşı Suçlar

Kişilere karşı suçlar, TCK’nın özel hükümler kitabının ikinci kısmında düzenlenmiştir. Bu suçlar, kişilere ait hukuki değerleri ihlal eden suçlardır. Bu ders kapsamında hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar incelenecektir.

KHUK 850 Türk Demokrasi Tarihi

Türkiye’de demokrasinin tarihsel süreci, ilk demokratik uygulamalar, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde demokratik gelişmeler, İlk TBMM, Cumhuriyet ve Tek Parti dönemi, çok partili siyasal yaşam, darbeler ve anayasalar, temel haklar ve özgürlükler, Türk siyasal yaşamı.

 KHUK 893 BİTİRME PROJESİ

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yazması gereken projede, öğrencinin yüksek lisans programında edindiği teorik bilgiyi uygulamada karşılaşılan güncel hukuksal sorunlardan birinin çözümünde uygulamak üzere bir araştırma yapması.