KAMU HUKUKU TEZSİZ-TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ

KHUK 701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

KHUK 711 Suçun Unsurları

Sadece kanunla tanımlanabilecek olan suç fiili maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurlarından oluşur. Bunlar, her suçta bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Bu derste suçun unsurları hem teorik olarak hem de uygulama açısından ele alınmaktadır.

KHUK 712 Ceza Hukukunda Çocuk

Çocuğun korunmasına ilişkin uluslararası metinler, ceza muhakemesinde çocuğa ilişkin hükümler, çocuk fail veya mağdura ilişkin özel hüküm içeren suçlar, isnat yeteneği, mağdur çocuğun korunması.

KHUK 713 Bilişim Suçları

Ceza hukuku insanlık tarihi içinde en köklü geçmişe sahip hukuk düşüncesini ifade eder. Belki de bu yüzden yine tarihsel olarak en köklü değişimlerin izlerini ceza hukuku düşüncesinde buluruz. Toplumun ahlaki değerleri, üretim ilişkileri, tüketim biçimi, inançlar, teknoloji vs. değiştikçe ceza hukuku alanı da değişmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerle kanun koyucunun geleneksel suç tanımları birçok fiilin suç niteliği bakımından yetersiz kalmaktadır. Teknoloji ilerledikçe kişiye ve topluma karşı işlenen suçların hem araçları hem de işleniş biçimleri farklılaşmaktadır. Bu ders bilişim alanında işlenen suç tiplerini, bu suçların maddi ve manevi unsurlarını ve bu alandaki suçların görünüş biçimlerini, ağırlaştırıcı sebepleri konu edinmektedir.

KHUK 714 Mal Varlığına Karşı Suçlar

Bu ders kapsamında malvarlığına karşı suçlar incelenecektir.

KHUK 715 Ceza Hukukunda Kusur

Bu ders kusurluluk kavramını, kusur türlerini, suçun unsurlarında kusurluluğun yerini, kusurluluğu kaldıran nedenleri konu edinmektedir.

KHUK 716 Kişilere Karşı Suçlar

 Kişilere karşı suçlar, TCK’nın özel hükümler kitabının ikinci kısmında düzenlenmiştir. Bu suçlar, kişilere ait hukuki değerleri ihlal eden suçlardır. Bu ders kapsamında hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar incelenecektir.

KHUK 717  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri

İlgili mevzuat çerçevesinde koruma tedbirlerinin düzenlenişi, yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama-elkoyma, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı, teknik araçlarla izleme, tazminat.

KHUK 718 Hayata Karşı Suçlar

Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku- Devletlerarası Ceza Hukuku ayrımı gibi yapılan alt ayrımlar. Sınır aşan suçlardaki artışlara bağlı olarak uluslararası adli yardımlaşmanın geçirdiği gelişim, uluslararası suçlulukla mücadele, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve uluslararası ad hoc ceza mahkemelerinden Uluslararası Ceza Divanına geçiş, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulmasında ulusal mahkemelerle Uluslararası Ceza Divanının ilişkileri. Gerek mesafe suçları ve gerekse uluslararası suçlar konusunda Türk hukukunun değerlendirilmesi.

KHUK 719 Hürriyete Karşı Suçlar

Bu derste “hürriyete karşı suçlar” kavramı, Ceza Kanunu’nda “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altındaki suçların tasnifi, hürriyete karşı suçlar başlığı altındaki suçların aralarındaki farklar ele alınmaktadır.

KHUK 724 Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında özellikle de bilişim sistemleri üzerinden yapılabilecek ihlallerin neler olduğunu, bunlara karşı mevzuatın nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Bu kapsamda yapay zeka teknolojileri gibi teknolojilerin önemi de değerlendirilecektir.

KHUK 725 İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

İdarenin yargısal denetiminin bir yönü idari işlemlerin yargısal denetimiyken diğer bir yönü idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmin edilmesidir. İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödeme yükümlülüğü hukuk devleti ilkesinin olağan bir sonucudur. İdarenin sorumluluğuna dair ilkeler tamamen içtihadi bir niteliğe sahip olup kanunla düzenleme pratiği son derece istisnaidir. Bu ders idarenin hangi hallerde ne tür bir sorumluluk altında tazmin yükümlülüğü altında olduğunu özellikle idari yargının içtihat birikimi çerçevesinde ele almakla yetinmez; aynı zamanda tam yargı davalarına ilişkin usul sorunlarını da ele alır

KHUK 726 İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

İdari yargılama usulünün en sorunlu başlıklarından birisi “süreler” konusudur Özellikle dava açma sürelerin görece kısa tutulmuş olması ve bu sürelerin hak düşürücü süre olarak nitelendirilmesi hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı bakımından konuyu daha da önemli kılmaktadır. Bu derste özellikle dava açma sürelerinin hukuksal niteliği ve Danıştay içtihatları çerçevesinde süreler ilişkin uygulamalar yine bireysel başvuruya konu olmuş vakıalar ele alınmaktadır.

KHUK 727 Hukuk Felsefesi Problemleri

Hukuk Felsefesi'nin temel sorusu ontolojiktir: ” Hukuk nedir?”. Bu soruyla bağlantılı olarak, bu derste, hukuk hakkında bilgi edinme yöntemleri ve hukukun başka düşün ve pratik evrenleriyle ilişkisi ele alınır. Varlık (normatif düzenin belirmesi ve uygulanması) ve dil sorunları (hukukun belirliliği- belirsizliği): bir sistem olarak hukukun unsurları (norm ve ilkeler) ve ilişkileri (normatif sistemlerin birbirleriyle ilişkileri): ve son olarak, hukukta değer sorunu (adalet, özgürlük gibi kavramlar kapsamında doğal hukuk) konu edinilerek tartışılır. Bu tartışmalar, kronolojik sıçramalarla ve güncele ağırlık verilerek, düşünce tarihindeki bağlantılarıyla birlikte değerlendirilir; konuyla ilgili seçme metinlerden okumalar yapılarak detaylandırılır.

KHUK 728 Toplum Felsefesi Problemleri

Dersin içeriğini, “toplum/devlet/siyaset felsefesi” konularının ve problem alanının tespit edilmesi ve öğrencilere aktarılması oluşturur. Bu derste öncelikle toplumun ortaya çıkış koşulları farklı kuramsal ve ampirik çalışmaların ışığında ele alınacaktır. Batı düşüncesindeki “utopia” örnekleri Platon, Morus ve Campanella’da görüldükten sonra 19. yüzyılın “ütopik sosyalist”(Fourier, Saint-Simon) ve “sosyalist”(Marx, Engels) düşünürleri irdelenecektir. Sosyoloji biliminin kurucuları olan Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in ana düşünceleri ele alınacaktır. 20. yüzyılın evrimci ve çatışmacı toplum kuramlarının yanı sıra İslam dünyasından da İbni Haldun ve Ziya Gökalp’in görüşleri irdelenecektir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin “Batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” serüveni toplum felsefesi açısından büyüteç altına alınacak; tüm konular, seçme metinler okunmak suretiyle detaylandırılacaktır.

KHUK 729 Etik ve İnsan Hakları

İnsan Hakları konusu genellikle hukuk bağlamında ele alınmaktadır. Oysa insan haklarının felsefi temelleri anlaşılmadan konunun neden önemli olduğu anlaşılamaz. Bu ders, felsefenin en önemli sistematik disiplini olan etiğin insan haklarına nasıl temel oluşturduğunu ortaya koyar. Saygı, onur, özgürlük, erdem gibi felsefi kavramların insan haklarıyla ilişkisini açıklar.

KHUK 732 Felsefede ve Hukukta Üniversite İdesi

Başlangıcından günümüze kurum olarak üniversitenin gelişimi anlatıldıktan sonra universitas ve humanitas kavramlarının anlamları açıklanır. 19. yüzyıl Klasik Alman Felsefesi'nin problem alanı olan "Üniversite İdesi"nin Kant, Fichte, Schellimg, Scheleiermacher, Steffens ve son olarak Wilhelm von Humboldt tarafından nasıl ele alındığı anlatılır. 20. yüzyılda yirmişer yıl arayla üç kez "Üniversite İdesi" adlı eser yazan Karl Jaspers'in görüşlerine ve Nasyonal Sosyalizm döneminde "İde"den ne kadar uzaklaşıldığı gözler önüne serilir. 1930lu yılların Atatürk Türkiyesinde gerçekleştirilen Üniversite Reformuna Alman bilim insanlarının katkıları "Üniversite İdesi" çerçevesinde değerlendirildikten sonra günümüze kadar muhtelif değişikliklere uğramış olan yüksek öğrenim mevzuatının avantaj ve dezavantajları tartışılır.

KHUK 733 Aristoteles'in Adalet Kavramı

Ders genel olarak antikçağ felsefesinin temel problemi olan adalet kavramını inceler. Fakat asıl yoğun bir şekilde irdelenen düşünür Aristoteles'tir. Bunun yanı sıra Aristoteles'ten önceki ve sonraki dönemlerde adalet hakkında söz söyleyen düşünürlerin görüşlerine de değinilir.

KHUK 734 Adalet ve Hakkaniyet: John Rawls

Ders yoğunluklu olarak filozofun temel eseri olan “Bir Adalet Teorisi”ni ele alacaktır. Rawls’un en önemli eseri olan bu kitabın yanı sıra onun daha sonraki yıllarda yayınladığı hakkaniyet, ahlak üzerine yazdığı eserler üzerinde de durulacaktır.

KHUK 736  Cicero:Yasalar Üzerine

 Bu ders yoğun olarak Cicero’nun yasalar ve devlet yönetimi hakkındaki düşüncelerini irdeler. Bunların Yunan filozoflarındaki -özellikle Platon ve Aristoteles- çıkış noktalarına değinir. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Cicero’nun diğer eserleri de büyüteç altına alınır.

KHUK 737 Feminist Hukuk Kuramı ve Uygulamaları

Derste çağdaş hukuk düzeninin normatif yapısına içkin eril tahakkümün değerlerini, kurumlarını ve inançlarını ortaya koyacak şekilde, hukuk düşüncesi eleştirel bir okumaya tabi tutulacaktır. Bu eleştirel okumada Klasik ve Çağdaş Feminist kuramın yanında, toplumsal cinsiyet rolleri, eril tahakkümün toplumsal kodları ve bunların aşılması üzerinde durulacaktır.

KHUK 738 Post-Politik Toplumlarda İnsan Hakları

Post-politik toplumlar özellikle post-Marxist ve post-yapısalcı literatürde günümüzde yaygın olarak tartışılan toplumlardır. Buna göre, post-politik toplumlar politik alanın hukukileştirilmek suretiyle etikleştirildiği, politik olan’ın devre dışı bırakıldığı, toplumsal ve politik antagonizmalarının biçimsel bir uzlaşma fetişizmiyle çözülmeye çalışıldığı toplumlar olarak adlandırılmaktadır. Bu toplum tipinin geç modern zamanların en tipik ve yaygın ‘politik’ toplum modeli olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre bu spesifik politik toplumda biyopolitika, biyoiktidar, yönetimsellik, yönetişim, disiplin ve denetim unsurları öne çıkmaktadır. Tüm bu içeriğiyle post-politik toplumlarda politik mevzular insan hakları terminolojisine adapte edilmeye çalışılmakta, insan hakları kavramının da içeriği boşaltılmaktadır. Dersimizin amacı tüm bu hususları ayrıntılarıyla ve eleştirel bir bakışla ele almaktır.

KHUK 739 Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Yöntemleri

İnsan Hakları son derece dinamik ve bu nedenle de pozitif hukukla tam anlamıyla kuşatılması güç bir kategoridir. Çok yönlü bir hukuksal kategori çok yönlü bir koruma sistemini de beraberinde getirmiştir. İnsan haklarının korunmasının en etkin yolu yargı güvencesini sağlamak olmakla birlikte zaman içinde bunun yetersizliği fark edilerek yürütme içinde ve yasama denetimi yoluyla da insan haklarını koruma mekanizmaları geliştirilmiştir. Yine zaman içinde iç hukuk düzeni bakımından geliştirilen koruma sistemlerine uluslararası koruma sistemleri eşlik etmiştir. Bu ders hukuksal olarak insan hakları kavramının dinamik ve çok yönlü niteliğinden kaynaklanan aynı nitelikteki koruma sistemlerini ele almaktadır.

KHUK 741 Eleştirel İnsan Hakları Teorisi

Bu derste öncelikle kısaca İnsan Haklarının felsefi temellerine ilişkin genel bir değerlendirme ve bu bağlamda Doğal Hukuk anlayışının İnsan Haklarına bir kavram olarak katkısı anlatıldıktan sonra, modern zamanlardan İnsan Haklarının doğumu ve gelişimi tarihsel ve eleştirel bir perspektifle ele alınacaktır. Derste İnsan Haklarının ulusal ve uluslararası bağlamda korunmasına ilişkin var olan metinler ve kurumlar (Özellikle Avrupa İnsan Hakları Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ele alınacaktır. Dersimizde İnsan Hakları kavramına ilişkin interdisipliner bir bakış açısı geliştirilip, özellikle İnsan Haklarına ilişkin geç modern zamanlarda geliştirilen eleştirel yaklaşımlar (Eleştirel Kuram, Feminizm, Post Yapısalcılık, Post Modern görüşler vs…) ele alınacaktır.

KHUK 742 Ekoloji ve Hukuk

Ekoloji ve Hukuk dersinde öncelikle ekoloji kavramınun XIX. Yüyılda inşası ile birlikte bu kavramın doğa ve sosyal bilimler ile ilişkisi ve etkileşimi ele alınacaktır. Yine bir XIX. Yüzyıl inşası olan İdeolojiler ve Ekoloji arasındaki ilişki incelendikten sonra, Ekoloji kavramının ideolojik yolculuğunda Hukuk disiplini tarafından nasıl ele alınıp yorumlandığı tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır. Yine bu derste Ekoloji ve İnsan Hakları Merkezli Çağdaş Hukuk paradigması arasındaki gerilimli ve çatışmalı ilişki üzerinden alternatif bir hukuk tarihi okuması gerçekleştirilecektir.  Yine bu derste üçüncü dalga haklar grubu içerisinde yer alan çevre hukuku kavramları, terimleri, normları ve içtihatları eleştirel bir şekilde ele alınıp, günümüzde yaşanan ekolojik kriz analiz edilecektir. Son olarak ekoloji üzerinden özne inşası ve özneleşme konuları irdelenecektir.

KHUK 745 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı

Özellikle II. Dünya Savaşından sonra yasama organın yargısal denetiminin hukuk devleti kavrayışı açısından bir ihtiyaç olduğu düşüncesi bütün dünyada yaygınlaşmış ve 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ulusal hukuk sistemlerince yaygın olarak benimsenmiştir. Türkiye’de de 1961 Anayasası ile birlikte kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kabul edilmiştir. Dünyada kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ile ilgili olarak kurulan yargısal sistemler oldukça farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu ders karşılaştırmalı bir yöntemle anayasa yargısını ele almaktadır.

KHUK 746 Parlamento Hukuku

Ders kapsamında TBMM’nin işleyişini düzenleyen Anayasa, İçtüzük, Kanun hükümleri, bu hükümlere dair Anayasa Mahkemesi kararları ve TBMM’deki yerleşik uygulamalar incelenecektir.

KHUK 747 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

Bu derste anayasal sistemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi temelinde bir dizi konuya değinilecektir. Buna göre, öncelikle Anayasa Yargısına sahip bazı ülke örnekleri üzerinden Anayasa Yargısı yapan mahkemelerin yapısının nasıl oluştuğu, hâkimlerinin nasıl seçildiği, anayasa yargısına ilişkin otoritenin kaynağı ve meşruiyeti gibi konular karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Yine Yasamanın belirli işlemlerini denetleme yetkisine sahip bir Anayasa Yargısını barındıran devletlerde bu yargısal yapı ile diğer devlet organları arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Bunun dışında Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter sistemlerde yürütmenin anayasadan kaynaklanan olağanüstü ve istisnai düzenleme yetkisinin anayasal sınırları konusu ele alınıp, karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir. Üniter, Bölgesel ve Federal devlet biçimlerinde Anayasanın varlığı ve fonksiyonunun ne anlam ifade ettiği de karşılaştırmalı bir şekilde incelenecek konular arasındadır. Temel hak ve özgürlüklerden ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, sosyalekonomik ve kültürel haklar, azınlık hakları, kolektif haklar, direnme hakkı, pozitif ayrımcılık, siyasal partiler ve hukuk devleti gibi konuların farklı devlet biçimlerine sahip ülkelerde hangi normatif esaslar ve hukuk ilkeleri doğrultusunda anayasal güvenceye kavuşturulduğu hususları doktrinden, mahkeme içtihatlarından ve uygulamadan örneklerle ve karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

KHUK 749 Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru

 İnsan Hakları son derece dinamik ve bu nedenle de pozitif hukukla tam anlamıyla kuşatılması güç bir kategoridir. Çok yönlü bir hukuksal kategori çok yönlü bir koruma sistemini de beraberinde getirmiştir. İnsan haklarının korunmasının en etkin yolu yargı güvencesini sağlamak olmakla birlikte zaman içinde geleneksel ve olağan yargısal güvencelerin insan haklarının korunması açısından yetersiz kalmıştır. Bu kapsamda anayasa yargısı sistemleri içinde anayasa şikâyeti ya da bireysel başvuru gibi adlar altında hukuk sisteminin olağan işleyişi içinde sağlanamayan güvence ve denetimin sağlanması yöntemi ulusal hukuk sistemlerinin benimsediği bir yöntem olmuştur. Bu ders insan haklarının ulusal ölçekte etkin koruma yollarından birisi olan bireysel başvuru yöntem ve esaslarını karşılaştırmalı hukuk perspektifinden ele almaktadır.

KHUK 753 Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devlet Yönetimi

Her toplumun kamu hukuku kavrayışı belli ölçüde devlet adı verilen siyasal olguyu kavrayışıyla çok yakından ilgilidir. Türklerin köklü bir devlet geleneği vardır. Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi bu köklü geleneğin son halkası olarak bu geleneğin izlerini taşır ve ondan bağımsız anlaşılamaz. Bu ders bir siyasal oluşum ve olgu olarak devlet kavramından yola çıkarak Türk devlet geleneğinin izini sürmektedir.

KHUK 754 Türk Demokrasi Tarihi

Türkiye’de demokrasinin tarihsel süreci, ilk demokratik uygulamalar, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde demokratik gelişmeler, İlk TBMM, Cumhuriyet ve Tek Parti dönemi, çok partili siyasal yaşam, darbeler ve anayasalar, temel haklar ve özgürlükler, Türk siyasal yaşamı.

KHUK 757 Uluslararası Deniz Hukuku

UNCLOS ve ilgili diğer anlaşmalar, mahkeme kararları, iç denizler, karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve ilgili diğer konular.

KHUK 758 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

Uluslararası Hukukun tartışmalı alanları incelenecek. Yeni gelişmeler ışığında uluslararası hukukun sorunlu hususları, Türkiye’nin uluslararası hukuk problemleri irdelenmeye çalışılacaktır.

 KHUK 795 Dönem Projesi

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yazması gereken projede, öğrencinin yüksek lisans programında edindiği teorik bilgiyi uygulamada karşılaşılan güncel hukuksal sorunlardan birinin çözümünde uygulamak üzere bir araştırma yapması.