Programın amacı: Ülkemizde son yıllarda klinik psikoloji alanında klinik ortamda iyi eğitim almış uzmanlara olan ihtiyaç artmıştır. Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı uluslararası standartlarda bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

Bu programda eğitim alarak mezun olan klinik psikologların, psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına ve uygulamalarına hâkim, ölçme ve klinik değerlendirmede, klinik araştırma yöntemlerinde yetkin bir ekip çalışanı olmaları amaçlanır.

Mezun olan bireylerden bu bilimsel verilere dayalı bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini, insan ve toplum yararına kullanmaları beklenir. Bilimsel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olduğu kadar etik ilke ve standartlara da bağlı kalan, mesleki sınırlara uyan bireyler olabilmeleri hedeflenir.

Programda, bilim insanı-uygulamacı (scientist-practitioner) modeli benimsenmektedir; bu programda eğitim alan öğrencilerin klinik ortamlarda kullanmaları gereken becerileri öğrenirken, klinik psikolojiye yönelik bilimsel araştırma yöntemleri konusunda da uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

Program hakkında genel bilgi: Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı tezli bir yüksek lisans programıdır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.

Programın ilk yılı, kuramsal bilgi ve donanıma yatırım yapmayı hedefleyen yoğun bir ders programı ile beraber klinik ortamda gözlem ve uygulama ile başlar. Programın ikinci yılında ise öğrenciler, uygulama ve müdahaleye yönelik bir eğitim çerçevesinde süpervizyon alarak klinisyenlik ve psikoterapistlik becerilerini öğrenir ve geliştirirler. Yine ikinci yıl içerisinde öğrencilerden özgün bir araştırma tasarlayıp yürüterek bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenir.

Bu programdan mezun olacak bireylerin, bu programın yükümlülüklerini tamamladıktan sonra; farkındalık ve içgörü sahibi olan, kendilerini gözlemlemeye, tanımaya ve anlamaya devam eden, mesleki bilgi ve yetkinliklerini hayat boyu geliştirme sorumluluğunu taşıyan, alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini her daim güncelleyen ve güçlendiren, etik değerlere ve ilkelere bağlı sorumluluklarının bilincinde olan klinik psikolog olmaları hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Mezunların Mesleki Profili

Bu program mezunları klinik psikolog ünvanı ile devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde ruh sağlığı çalışanı olarak ruh sağlığı alanında görev alabilmektedir. Ayrıca klinik psikoloji meslek alanı ile ilgili görevlerde çalışabilmektedir.

Öğretim Programının Yapısı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim

Program Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan HERDİ