Zorunlu Dersler
 

ENGP 101 – Akademik İngilizce – I 
Akademik İngilizce 101 dersinin amacı, öğrencilerin eleştirel okuma ve akademik kurallar çerçevesinde yazma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu derste, öğrenciler bir tema çerçevesinde hazırlanmış çeşitli akademik metinleri okur ve içeriklerinden faydalanarak akademik makaleler yazar. Öğrenciler, okudukları metinlerin içeriğine dayanan sınıf içi tartışmalar ve sunumlar yaparak konuşma becerilerini geliştirirler. Bu ders sonunda öğrencilerin, eleştirel okuma ve düşünme, sentezleme ve bir tez odaklı akademik makale yazma  becerilerini geliştirmiş olmaları beklenir.
Kredi: 3 AKTS: 6 

TURK 101 – Türk Dili – I 
Siyaset Bilmi ve Uluslararası İlişkiler büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan ilgili metinlerinin anlaşılması, yorumlanması ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.
Kredi: 2 AKTS: 2 

HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – I 
Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı’nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı’da çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz Türkiye’sinde bunların yansımaları incelenmektedir.
Kredi: 2 AKTS: 2 

ECON 101 – Mikroekonominin Prensipleri
Mikroekonomiye girişi amac edinen bu ders ekonomi analizinin temellerini kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, ögrencilere, talep ve arz, rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon mekanizmalari, dışsallık ve rekabet konularında bilgi vermektir.
Kredi: 4 AKTS: 7   

BUSI 111 – Bilişim Teknolojileri
Bu ders bir bilgi sistemini içeren bir çok unsura geniş bir giriş sağlamaktadır ve kısaca bilgi teknolojileri ve iş örgütleri üzerindeki etkilerinin altında yatanları araştırmaktadır. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları, karar verme için gerekli değişik destek çeşitleri ve örgütler için bilgi sistemlerinin fonksiyonel ve stratejik etkileri üzerinde vurgu yapılacaktır. Örnek vakalar yoluyla öğrencilerden son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yeni teknolojilerin benimsenmesiyle ortaya çıkabilecek önemli mevzuları tanımlayabilme kabiliyetlerini sergilemeleri beklenmektedir. 
Kredi: 3 AKTS: 6  

MATHS 111 – Sosyal Bilimler için Matematik – I 
Fonksiyonlar, özellikleri ve grafikleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Üstel fonksiyonlar, ters fonksiyon ve logaritma, geometrik seriler, bileşik faiz, üstel büyüme ve bozulma. Eğrinin teğeti, Fonksiyonun limiti, Tek taraflı limitler, sonsuzda limitler, süreklilik. Türevler ve Değişim oranları. Çarpım ve bölüm kuralları, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Zincir kuralı, Kapalı türev, Logaritmik fonksiyonların türevleri. Ortalama değer teoremi. Analizin temel teoremi. Belirsiz formlar ve L'Hospital kuralı. Optimizasyon problemleri.
Kredi: 4 AKTS: 7   

POLS 102 – Siyaset Bilmine Giriş 
Bu dersin amacı öğrencilere siyaset biliminin temel kavram ve konularını sunmaktır. İnsanların siyasi hayata katılım ve davranışlarını belirleyen ideolojiler; siyasi kurum ve süreçler, ve siyasi ve sivil aktörler öğrencilerle birlikte üzerinde durulacak konular arasındadır.
Kredi: 3 AKTS: 6   

ENGP 102 – Akademik İngilizce – II 
Akademik İngilizce 102 dersinin amacı, öğrencilerin ENG 101 dersinde öğrendikleri dil becerilerini akademik kurallar cercevesinde bir araştırma projesi yazacak seviyeye taşımaktır. Ders dönemi boyunca, öğrenciler farklı konu ve türlerde yazılmış academik metinler okuyarak  bilgiyi değerlendirme ve sentezleme becerilerini daha da geliştirerek bireysel araştırma yaparlar. Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmenin yanısıra, sınıf içi tartışmalara katılarak, fikir üreterek ve yaptıkları araştırmayı sunarak konuşma ve sunum becerilerini geliştirirler.
Kredi: 3 AKTS: 6  

TURK 102 – Türk Dili – II 
Bu ders, Türk Dili – I (TURK101) dersinde elde edilen bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Kredi: 2 AKTS: 2

HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi –II
This Bu ders, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi– I (HIST 101) dersinde elde edilen bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Kredi: 2 AKTS: 2 

ECON 102 – Makroekonominin Prensipleri
Makroekonomi, bütün bir ekonominin nasil işlediği, performansı ve yapısı gibi konulari inceler. Ders modern makroekonomik teorinin ve ekonomi politikalarının temel araçlarını kapsayacaktır. Bu bağlamda, özellikle, Gayri Safi Yurt İçi Hasila , toplam talep ve arz, para ve para politikası, fiyat endeksleri, enflasyon, işsizlik, tasarruf, yatırım, faiz oranları, döviz kurları, ekonomik büyüme ve uluslararası finansal ilişkiler gibi  gostergeler hakkında genel bilgi verilecektir.
Kredi: 4 AKTS: 7

POLS 104 – Modern Dünya Tarihi 
Bu ders modernleşmenin sosyal ve siyasal sonuçlarını tarihi bir perspektiften incelemektedir. Bu derste özellikle modern Avrupa tarihi üzerinden, bilim devrimi, refom, aydınlanma, kolonileşme, siyasal devrimler gibi modernleşme tarihine ışık tutan olaylar incelenmektedir. Bu olayların ışığında ortaya çıkan modernleşmenin 20. Yüzyılda Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu coğrafyalarına yayılan küresel etkileri ele alınmaktadır.  
Kredi: 3 AKTS: 7 

POLS 201 – Siyasal Düşünceler Tarihi – I 
Bu dersin amacı öğrencilere siyasetin güç, otorite, adalet ve meşruiyet gibi temel kavramlarını tanıtmaktır. Bu amaçla öğrenciler antik dönem ve 16. yüzyıl arası etkili olmuş başlıca siyasi düşünürleri ve filozofların yazılı eserlerini incelerler.
Kredi: 3 AKTS: 5


POLS 203 – Uluslararası İlişkilere Giriş 
Bu dersin amacı öğrencileri Uluslararası İlişkilerin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, evrimi, aktörleri, temel kavram ve ilgi alanları hakkında bilgilendirmek, bu kavramları kullanarak günümüz uluslararası ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri anlayıp analiz edebilecek yeteneklerle donatmaktır. Uluslararası ilişkilerde söz konusu olan kuramsal yaklaşımlar, çatışma, işbirliği, çatışma çözümü, ekonomik ve siyasi entegrasyon, güçler dengesi, güç kullanımı, uluslararası hukuk, çevresel sorunlar, vb. konular ders çerçevesinde incelenecektir.  
Kredi: 3 AKTS: 5 

POLS 205 – Karşılaştırmalı Siyaset  
Bu ders öğrencileri dünyanın farklı yerlerindeki siyasi sistemlerin karşılaştırılmalı analizine hazırlar. Bu amaçla farklı ülkelerin siyasi rejim ve kurumları; siyasi aktör ve sosyal hareketleri ve siyasi kültür ve gelişmişlik düzeyleri karşılaştırılarak incelenir. 
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 207 – Hukuka Giriş 
Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.   
Kredi: 3 AKTS: 5  

POLS 209 – Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları  
Bu ders öğrencileri sosyal bilimlerde metod ile alakalı tartışmalar hakkında bilgilendirir. Öğrenciler giriş seviyesinde niceliksel ve niteliksel araştırma metodlarını öğrenirler.
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 202 – Siyasi Düşünceler Tarihi – II 
Bu ders POLS 201’in devamı niteliğindedir ve öğrencileri siyasetin temel kavram ve yapılarını sorgulayan tarihsel ve felsefi yazılar hakında bilgilendirmeyi amaçlar. Bu ders özellikle 16. Yüzyıldan günümüze kadar olan süreyi inceleyerek modernitenin doğuşu, post-modernite ve siyasi felsefe arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleme imkanı da sunar.
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 204 – Siyaset Sosyolojisi 
Bu ders, Siyaset Bilmine Giriş ve Uluslararası İlişkilere Giriş derslerini tamamlamakta ve bu derslerde elde edinilen bilgiyi geliştirmektedir. Bu dersin öncelikle üzerinde durduğu konulardan biri modern toplumun ortaya çıkması ve gelişmesi, modernitenin problemleri ve ortaya konulan çözüm önerilerine ilişkin sosyoloji teorileridir. Bu ders, ilgili disiplindeki belli başlı tartışmaları ve sorun alanlarını belirleyen klasik sosyoloji teorisine önemli bir giriş yapmaktadır. Bu ders ile Marx, Weber ve Durkheim gibi teorisyenlerin modern toplumlara dair yaklaşımlarını oluşturan sosyal ve siyasi koşullarını incelemek üzere dizayn edilmiştir. Bu noktada, belirtilen teorisyenlerin görüşleri ile onların fikirlerinin günümüz sosyolojisindeki uygunluklarına yönelik eleştirel değerlendirmelerin devamlılıkları ve farklılıkları araştırılmaktadır. Bu ders aynı zamanda, post modernizim sunduğu fırsatlar ve meydan okumalar ile Giddens ve Beck gibi belli teorisyenlerin ortaya koyduğu düşüncelerden yola çıkarak öğrencileri sosyoloji teorisinde devam eden gelişmelerle tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle öğrencilerin modern endüstri toplumunun ortaya çıkışı ile şekillenen sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel değişimlerin anlaşılması noktasında sosyolojik düşünmenin nasıl ortaya çıktığını kavramaları beklenmektedir. 
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 206 – Diplomasi Tarihi 
Bu dersin amacı, öğrencilerimizi Siyasi Tarih disiplininin temel varsayımları, kavramları ve araştırma metotları hakkında bilgilendirmek ve Vestfalya Barışından günümüze kadarki dünya siyasi tarihinin gelişimi hakkında aydınlatmak ve öğrencilerimizin bu süreçte yaşanan belli başlı uluslararası siyasi gelişmeleri anlama ve açıklamaya yönelik yeteneklerini geliştirmektir. Dünya siyasi tarihine yön veren savaşlar ve barışlar özellikle mercek altına alınacaktır.  
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 208 – Anayasa Hukuku  
Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır.
Kredi: 3 AKTS: 5

MATH 204 – Sosyal Bilimler için İstatistik  
Sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin kullanımı konusunda özel bir vurgu ile istatistiğe giriş: Veri organizasyonu, merkezi ve değişkenlik ölçüleri. Temel olasılık kavramları. Ayrık ve sürekli rasgele değişkenler ve dağılımları.Ortalama hakkında çıkarımlar. Istatistiksel bilgisayar programları kullanarak uygulamalar.
Kredi: 3 AKTS: 5
 

POLS 301 – Uluslararası İlişkiler Teorileri 
Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler bilim dalında oluşturulan çeşitli kuramsal yaklaşımları incelemek ve öğrencilerimizin uluslararası ilişkiler çalışmalarında gündeme gelen konuları farklı kuramsal perspektiflerden inceleme yeteneklerini geliştirmektir. Kuram geliştirmenin ve uluslararası ilişkilere kuramsal açılardan bakmanın önemi üzerinde özellikle durulacaktır. Bu dersin çatısı altında gerçekçilik, idealizm, marksizm, inşacılık, İngiliz okulu, post-modernizm, eleştirel okul, yapısalcılık ve feminizm kuramlarına ağırlık verilecektir.
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 303 – Uluslararası Hukuk 
Bu dersin amacı, öğrencilerimizi, uluslararası hukukun tarihi arka planı, kaynakları, özneleri ve kuramsal doktrinleri hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerimizin uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimi anlamalarına yardımcı olmaktır. Uluslararası hukuk ile ahlak arasındaki ilişki, uluslararası hukuka yön veren felsefi ve politik gelişmeler, uluslararası hukukun kamusal ve özel yönleri ayrıca üzerinde durulacak konulardır. 
Kredi: 3 AKTS: 4

POLS 305 – Nitel Veri Analizi 

POLS 209 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları dersinin devamı niteliğindeki bu derste, öğrencilerin kendi çalışmalarını yeterli kalitede ve kesinlikte sürdürebilecekleri yetenekler sağlamaları hedeflenmektedir. Nicel Veri Analizi ile birlikte, ilerleyen yıllardaki akademik ve profesyonel çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Öğrencilerin literatür taramalarındaki ve medyada sunulan veriyi eleştirel bir bakış ile inceleyebilmeleri için nitel data ve araştırma metodolojisi hakkında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu amaçla Nitel Veri Analizi dersinde, nitel analizin altında yatan ontolojik, epistomolojik ve metodolojik prensipler özetlenmektedir. Bu temel varsayımlar, metotların veriye uygulanmasında tekrar edilmekte ve gösterilmektedir. Bu ders, öğrencilere nitel veri toplama, yönetme, analiz etme ve raporlama konularında beceriler kazandırmakta ve bu becerileri uygulama imkanı sunmaktadır. Savunmasız topluluklarla çalışma ile ilgili etik düşünceler ve meseleler tartışılmaktadır. 
Kredi: 3 AKTS: 4

POLS 302 – Politik Ekonomi 
Politik ekonominin temel esaslarının inceleneceği bu derste, öğrencilerimize siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin temel dinamiklerini anlama ve açıklama becerileri kazandırılacaktır. Bu bağlamda, politik ekonomi tartışmalarına yön veren kuramsal yaklaşımlar, politik ekonomi biliminin tarihsel evrim süreci ve önemli küresel aktörlerin politik ekonomi anlayışları karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.  Bu ders ayrıca öğrencileri gelişme, yoksulluk, eşitlik ve çevre gibi konularda düşünmeye teşvik eder. 
Kredi: 3 AKTS: 4

POLS 304 – Nicel Veri Analizi 
Bu ders, öğrencilere nicel data analizi ve bu analizleri sunmak konusunda uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bir taraftan sosyal bilimlerde öne çıkan analizlerle çalışmakta, diğer taraftan ise kendi nicel araştırmalarını dizayn edip uygulama konusunda teşvik edilmektedir. Nicel veri analizi için STATA kullanılmaktadır. 
Kredi: 3 AKTS: 4

POLS 306 – Dış Politika Analizi 
Bu dersin amacı, öğrencilerimizi dış politika yapım sürecinin işleyişi, dış politikanın oluşturulmasında ve anlaşılmasında söz konusu olan düzeyler ve bu süreçte rol alan aktörlerin yapısı hakkında bilgilendirmektir. Örnek dış politika olayları üzerinden öğrencilerin dış politika analizinin çeşitli boyutlarına ve inceleme düzeylerine ilişkin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 401 – Karşılaştırmalı Demokrasi  
Bu dersin amacı, demokrasi ve demokratikleşme teorilerini karşılaştırmalı bir perspektifte tartışmaktır. Bu amaçla, ders öncelikle demokratik yönetimin normları ve kuramları ile ilgili teorik argümanlara ve tartışmalara değinir. Ardından, farklı yöntemler izleyen vaka çalışmaları sunularak öğrencilerin demokratik özellikleri tartışmaları teşvik edilir. Bu dersi alacak öğrenciler daha önceki dönemlerde nitel ve nicel araştırma derslerini tamamlamış olmalıdır. 
Kredi:3 AKTS: 7

POLS 402 – Küresel Yönetişim ve Organizasyonlar 
Bu ders, öğrencileri Uluslararası İlişkiler alanında küresel yönetişim ve uluslararası organizasyonlar konularındaki teorik tartışmalar ile tanıştırmaktadır. Dersin temel amacı, uluslararası ilişkilerin yapıları ve dinamiklerinin sürekli değiştiği bir zeminde uluslararası organizasyonların küresel yönetişim ile ne şekilde ilişkili olduğunu incelemektir. Teorik bakış açıları, dünyanın farklı yerlerinden ampirik verilerle desteklenmektektir. Bu ders, aynı zamanda kilit öneme haiz uluslararası organizasyonların küresel yönetişim meselelerindeki rollerinin yanı sıra yapıları ve işlevleri ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik İşbirliği Teşkilatı (NATO), Avrupa Birliği (AB), Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), İslam İşbirliği Teşkilatı, Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası organizasyonların ne şekilde çalıştığı ve küresel yönetişime nasıl katkı sundukları incelenen diğer konular arasındadır.
Kredi:3 AKTS: 7