Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Güven YARAR’ın yayına hazırladığı “Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı” isimli kitabın 2.baskısı Adalet Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Güven YARAR’ın yayına hazırladığı “Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri” isimli kitabın 2.baskısı Onikilevha Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Güven YARAR’ın yayına hazırladığı “Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk” isimli kitabın 2.baskısı Onikilevha Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yusuf M.ÖRNEK’in yayına hazırladığı “Felsefi Tartışma Çevreleri” isimli kitap Türkiye Felsefe Kurumu tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Kerem ÖZ’ün editörlüğünü yaptığı ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Hale AKDAĞ ve Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Jülide YAŞAR'ın çevirilerinin bulunduğu “Kripto Para ve Ceza Hukuku” isimli kitap Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yavuz ERDOĞAN'ın yazarlarından biri olduğu “Avukatın Öz-El Kitabı (Ceza Davaları Rehberi)” isimli kitap Platon Hukuk Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Savaş TURAN'ın yazmış olduğu “The EU's Membership Conditionality and Its Legal Implications on Minority Rights in Turkey” isimli kitap Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Güven YARAR yazarlarından biri olduğu “Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı” isimli kitap Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Güven YARAR yazarlarından biri olduğu “Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı” isimli kitabın 3. baskısı yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Olgu ÖZDEMİR'in yazmış olduğu “İş Sözleşmesinin Feshinde Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” isimli kitap On İki Levha Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Hale AKDAĞ ile Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Arş.Gör.Kerem ÖZ’ün editörlüğünü yaptıkları “Kriminoloji Sinemaya Gidiyor” isimli kitap yayınlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi yayınlarından çıkan Çalışma Yaşamının Denetimi kitabının beş ünitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY tarafından yazılmış olup, kitabın 6. baskısı yayınlanmıştır.

 

Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Sezgin Seymen ÇEBİ’nin son kitabı “Anayasalcılık ve ‘Politik Olan” başlığı ile çıkmıştır.

 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Hüseyin ACUN'un hazırladığı "Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması" İsimli Kitap, Seçkin Kitabevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Bengü ÖZ’ün hazırladığı “Medenî Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması” İsimli Kitap, On İki Levha Yayıncılık Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek ' in  “Mektuplarla Felsefe” isimli kitabı yayınlandı.

Antalya Bilim Üniversitesi olarak bilime olan katkılarından dolayı Prof. Dr. Örnek'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY’ın “Toplu İş Hukuku” isimli kitabı yayınlandı.

 

Antalya Bilim Üniversitesi olarak bilime olan katkılarından dolayı Prof. Dr. AKTAY’I tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Kerem Öz'ün hazırladığı "Tadil Sözleşmesi" İsimli Kitap, Filiz Kitabevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı "İfade Özgürlüğü Sorunu Olarak Nefret Söylemi" İsimli Kitap, Adalet Yayınevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı "Türkiye'nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları" isimli kitap, Türkiye Barolar Birliği tarafından 2.baskısı yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Hale Akdağ'ın hazırladığı "Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması isimli kitap, 2013 yılı sonunda Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi 'nin "Sosyal Adalet" isimli kitabı yayınlanmıştır.

\"[...]İçinde yaşadığımız dünyadaki birçok toplumda zenginler ile fakirler arasındaki uçurumlar gittikçe artarken; dünyanın kaynaklarına ve zenginliklerine seçkin bir azınlık tarafından el konulmuş iken; toplumsal yapı ve kurumlardaki adaletsizlikler her birimizi günlük düzeyde etkilerken; doğaya karşı takınılan, insan merkezli ve onun ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelen, güç ve iktidar amaçlı, egemen ve manipülatif tutum ve davranışlar nedeniyle, dünyadaki tüm canlıların yaşamının tehdit altında olduğu bir ortam söz konusu iken; sosyal adalet fenomeni bir takım basit analitik değerlendirmeler ve açıklamalarla geçiştirilemeyecek kadar önem arzetmektedir.\" 

(Giriş\'den)

  • Antik Dönemde Sosyal Adalet

  • Modern Zamanlarda Sosyal Adalet

  • İdeolojiler ve Sosyal Adalet

  • Sosyal Adalete İlişkin Hak Temelli Yaklaşımlar

  • Sosyal Adalete İlişkin Bilimsel ve Alternatif Yaklaşımlar

 

İçindekiler:     

 

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY'ın ve Dr. Öğr. Ü. Olgu ÖZDEMİR ERTÜRK'ün Toplu İş Hukuku isimli kitabının 3. baskısı, uluslararası yayınevi olan Seçkin Yayıncılık'tan basılmıştır. Kitapta ilk bölümde Sendika Hukuku, ikinci bölümde Toplu İş Sözleşmesi Hukuku inceleme konusu edilmiş, yürürlükte olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sistematiği esas alınmıştır. Kitapta güncel tartışmalar ile yargı kararlarına da yer verilmiş; böylece hem akademisyenler ve uygulayıcıların hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmıştır.